אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

גיוס בנות? לפי ההלכה אסור לנשים להשתתף בקרבות נגד האויב

בהתייחסות הלכתית מוכיח הדיין הרב יועזר אריאל כי לפי הפוסקים אין היתר לבנות להתגייס לצה"ל, גם אם יתקיימו התנאים המאפשרים לבנות לשמור על הצניעות ועל קיום המצוות במלואם

גיוס בנות? לפי ההלכה אסור לנשים להשתתף בקרבות נגד האויב
  איסור מוחלט לנשים להחזיר נשק (ארכיון פלאש90)

תשובה למחנכים ומחנכות בשאלת גיוס בנות

הנושא הנידון להלן, נכתב כתשובה למחנכים ומחנכות הנשאלים על ידי התלמידות – האם ניתן לשקול מחדש את נושא גיוס הבנות, אם הצבא יאפשר להם הקפדה מליאה במצוות ושמירת הצניעות.

נשים במלחמת מצוה

במשנה (סוטה מד, ב) נאמר: "במלחמת חובה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה".

הרש"ש (שם) ו"תפארת ישראל" (שם במשנה) והרדב"ז (הלכות מלכים ז, ד) מבארים שגם בזמן המלחמה הנשים אינם יוצאות לקרב להלחם באויב, אלא סיפקו מים ומזון בתפקיד עורפי. הרב שלמה מן ההר זצ"ל (תחומין ד, עמ' 69) הוכיח מדברי ספר ספר החינוך (פרשת שופטים – מצוה תקכה) שהנשים אינם יוצאות גם לא למלחמת מצוה וחובה: "שנמנענו שלא לערוץ ולא לפחוד מן האויבים ולא נברח מפניהם, אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם… ונוהגת מצוה זו בזכרים, כי להם להלחם בזמן שישראל על אדמתם".

כך כתב עוד החינוך במצות מחיית עמלק (מצוה תרג-תרד): "ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים, כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, ולא לנשים". כך גם נכתב במצוה תקסב – "שלא לדרוש שלומם (של עמון ומואב) במלחמה", כתב החינוך, שהמצוה "נוהגת רק בזכרים שהם בני מלחמה". כך גם כותב החינוך במצוה תקסו.

לאור האמור אין לגייס נשים לצבא, כי אסור להם להשתתף בקרבות נגד האויב. אכן, יעל הרגה את סיסרא, וזכתה לדברי שבח מדבורה הנביאה: "תבורך מנשים יעל!" אולם יעל לא השתתפה בקרבות ולא היתה חיילת המגויסת עם החיילים לצבא ברק, אלא הקב"ה זימן ליד אוהלה את סיסרא, ויעל ידעה לנצל את ההזדמנות שנפלה לידה והרגה את סיסרא. יש לציין שהרבנים הראשיים הרב הרצוג זצ"ל והרב עוזיאל זצ"ל, התנגדו לגיוס בנות לצבא גם במלחמת העצמאות בשעת הקמת המדינה, על אף שהיה מחסור בכוחות לוחמים! קל וחומר במצבו של צה"ל החזק היום בעשרות מונים, שאין לגייס נשים למלחמה. בדרך זו הלכו שאר גם הרבנים הראשים שפסקו לאסור גיוס בנות.

איסור שימוש בנשק לנשים

גם אם הנשים אינם יוצאות לקרב, אלא מתאמנות בנשק, ומקבלות תפקידים עורפיים, חל על האשה איסור לשאת כלי נשק: במסכת נזיר (נט, א) נאמר: "רבי אליעזר בן יעקב אומר: מניין שלא תצא אשה בכלי זין למלחמה? תלמוד לומר 'לא יהיה כלי גבר על אשה', ו'לא ילבש גבר שמלת אשה' – שלא יתקן איש בתיקוני אשה". כך גם מפרש רש"י על התורה (דברים כב,ה) על פי אונקלוס: "לא יהיה כלי גבר – בכלי זין למלחמה – כדמתרגמינן לא יהא תיקון זיין דגבר".

גם הרמב"ם (עבודה זרה פי"ב,י, וראה שולחן ערוך יורה דעה קפב,ה) פסק: "לא תעדה אשה עדי האיש. כגון: שתשים בראשה מצנפת או כובע או שתלבש שריון וכיוצא בו".

הרמב"ם אוסר לא רק את כלי הנשק, אלא גם כל סממן צבאי אחר בלבוש, כגון כובע פלדה, או דרגות וכדומה – "שתלבש שריון וכיוצא בו". משום כך אין מקום לגיוס בנות לצבא, כי אסור להם לשאת נשק ולחבוש כובע פלדה ודרגות. לכן גם אם הצבא מאפשר להם להקפיד על הצניעות, ולשמור על קלה כבחמורה, אינם יכולות לפטור את עצמם מאיסור – "לא יהיה כלי גבר על אשה!"

צורכי הצבא

בנוסף לנימוקים ההלכתיים, קיים גם היבט מציאותי: המציאות מלמדת שעד עתה צה"ל כמדיניות לא נזקק לחיילות לשירות מעבר לקווי האויב, בין השיקולים שהנחו את צה"ל, היה החשש שמא הבנות יפלו בשבי האויב ובכללם גם אספסוף פרוע העלול להתעלל בבנות. אני יכול להעיד על כך גם מניסיוני: השתתפתי במלחמת יוהכ"פ ובמלחמת שלום הגליל הראשונה מעבר לקווי האויב, ונפגשתי עם יחידות שונות, ולא נראתה שם אף לא חיילת אחת, אפילו לא בחיל הרפואה!

אמנם צה"ל נעזר בבנות לשמירת הקווים, אך לצה"ל יש כח אדם גברי דיו בכדי לאייש את הקווים כולם. כמו כן, באמצעות תוספת חיילים בשכר בצבא הקבע, ניתן לאייש גם התפקידים העורפיים החיוניים שאותם מבצעות כיום הבנות. אמנם תוספת כח אדם כרוכה בתוספת תקציב, אבל בעיית התקציב אינה מהווה עילה להתיר לבנות נשיאת נשק, כשם שלא נתיר איסורים אחרים כדי לפתור בעיות תקציביות. אם בשעת מלחמה, יהיה מחסור בגברים בסיוע עורפי, יהיה ניתן להעסיק את הבנות, במסגרת אזרחית נשית בתנאי צניעות הולמים, כגון בעזרה להכנת מזון וביגוד ופעולות עורפיות אחרות, כדברי המפרשים על המשנה (סוטה, מד,א) שהובאו לעיל.

מורות חיילות

משרד החינוך זקוק לבנות בתפקידי הוראה, אך לשם כך אין צורך ואין היתר לעבור אימונים ולשאת נשק ביחידת מורות חיילות. השירות הצבאי אינו נצרך לידיעותיהם בתפקיד ההוראה, כשם שהאימון הצבאי הקצר שהמורה עוברת, אינו תורם במאומה לצבא במלחמתו נגד האויב.

מניעים אחרים לגיוס

בדורנו מעמדה של האשה התקדם, ונפתחו בפניה מסלולים שעד כה היו בלעדיים לגברים, או שנוכחות הנשים בהם היתה מצומצמת. הנשים דורשות ומקבלות הזדמנות שווה בתחום העיסוק המקצועי, בקידום, ברמת השכר, ובכל תחום אחר.

הדרישה לקבל הזדמנות שווה לנשים, לא פסחה גם על השירות הצבאי, הנשים דרשו מצה"ל לא להיות מופלות לרעה לעומת הבנים, והצבא קיבל את דרישתם. הבנות מצטרפות ליחידות קרביות ומתאמנות יחד עם הבנים, ובכך הם מוכיחות את יכולתם לפעמים עוד יותר טוב מן הבנים. אמנם ביום פקודה – בשעת מלחמה, צה"ל לא ישלח את הבנות להילחם עם האויב מעבר לקווים. אבל אף על פי כן הבנות משרתות ביחידות קרביות כלוחמות מן המנין, כי הצבא נאלץ להיענות לדרישת הבנות, כדי לתת להם מעמד שווה לבנים.

גם הבנות המתגייסות ליחידות קרביות כלוחמות מן המנין, יודעות שלא ילחמו עם האויב מעבר לקווים, אבל הם נהנות מהיוקרתיות והמעמד המוקנה להם בשירות ביחידה לוחמת. יש להתייחס כאן למניעים נוספים שבגללם הבנות משרתות בצה"ל: המצדדים בשירות בנות בצבא משמיעים בין היתר גם את הטענה, שהשרות בצבא מעצים את כוחות הנפש של האשה, מעלה את הכושר הגופני, נותן לה בטחון עצמי, והרגשת שיוויון לגברים במעמדה.

אבל במסגרת הדיון ההלכתי, לא מצינו מקורות הלכתיים התומכים בנימוקים אלו, ומתירים שירות צבאי לבנות, ממניעים של העצמה נשית. אדרבא יש להוכיח שלנימוקים אלו אין כל משקל הלכתי, שהרי שהתורה אסרה את שירות הבנות בצבא, אפילו לצורך מלחמת חובה, והצלת עם ישראל, קל וחומר שאין להתיר את האיסור בטיעונים של העצמה נשית!

ההעצמה הנשית והקניית הבטחון העצמי לבנות צריכה להיעשות באמצעים אחרים, ואין להשתמש במכשיר הצבאי כקרדום לחפור בו לתועלת קידום האשה. הצבא נועד רק להגן ולהלחם על עם ישראל, ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת, כי לא לשם כך הוקם הצבא – "איש דרכו לכבוש, ואשה אין דרכה לכבוש" (יבמות סה,ב).

עז כנמר

גורם נוסף שבגללו יש בנות המעוניינות לשרת בצה"ל הוא, משום שאינם מרגישות בנוח שבעוד בנות אחרות ממלאות את חובתם למדינה, הם פטורות מהשירות הצבאי, וכביכול "משתמטות" מחובתם האזרחית.

אבל למושג "השתמטות" יש רק פירוש אחד – השתמטות ממילוי רצון ה' בשלמות בהתאם למצוות התורה ודברי חכמים – מתקופת חז"ל ועד גדולי הפוסקים בדורנו.

הבת המצהירה וממלאת את חובתה בדרכה של התורה, צריכה לזקוף קומתה ולא להתבייש בדרכה. על כך אמרו חכמים (אבות פ"ד): "הוי עז כנמר…לעשות רצון אביך שבשמים" – "לפי שלפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה, מפני בני אדם שמלעיגים עליו, על כן הזהיר שתעיז פניך נגד המלעיגין, ואל תמנע מלעשותה מפני בני אדם" (טור אורח חיים, א).

אמונתנו היא שככל שהצבא יהיה קדוש יותר, ומחוזק בתחום הצניעות, כך גם הקב"ה ילך לפני מחננו להנחיל נצחון ועטרת ישועה לעם ישראל, כדברי הכתוב (דברים כג, טו): "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".

סיכום

לאור המקורות ודברי הפוסקים שהובאו לעיל, אין היתר לבנות להתגייס לצה"ל, גם אם יתקיימו התנאים המאפשרים לבנות לשמור על הצניעות ועל קיום המצוות במלואם.

==

הרב יועזר אריאל הוא דיין ביה"ד הרבני צפת – טבריה (בדימוס) ומרבני 'דרך אמונה'.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
7 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
יש גם חשש לעבודה זרה.....
יניב | 22-02-2014 21:12
שהגויים היו עושים פסלים של נשים במדים. ובואו נגיד את הדבר הגדול, זה היפוך יוצרות ואין כמעט גבר שיכול לעמוד בפיתוי של אשה במדים בין בגלוי ובין בסתר. וזוהי האמת, לכן הדבר הוא אסור בתכלית האיסור ונחשב כ"גילוי עריות".
2
לכל המתנגדים לגיוס בנות. הסוסים כבר ברחו מהאורווה...
זלמן | 22-02-2014 21:34
3
ל-2 עדיין יש יותר בנות דתיות שלא עושות צבא מאשר....
יניב | 23-02-2014 8:21
כאלו שכן. וצריך לחזק אותן ולהשפיע על המתנדנדות.
4
אנחנו צריכים לדעת, שכל יהודי שיושב ועוסק בתורה, עושה על
| 24-02-2014 11:21
אנחנו צריכים לדעת, שכל יהודי שיושב ועוסק בתורה, עושה על ידי לימודו הרבה יותר ממה שכל הצבאות בעולם ביחד לא מסוגלים לעשות. כשמשה רבנו קיבל את התורה בהר סיני מהקב"ה, קיבל את תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בתורה שבעל פה נאמר, שיהודי שעוסק בתורה, שתורתו אומנותו, הוא פטור ממיסים ומכל עבודות העם, כגון ללכת לצבא בימנו, לכן אם יש לחרדים מספר קטן של תלמידי ישיבה לא כ"כ מוצלחים, זה לא אומר שכל בחורי הישיבה הם כאלו, ושצריך לסגור את הישיבות ולגייס את בחורי הישיבה לצבא השמד הציוני העמליקים, בגלל כמה תלמידים לא כ"כ טובים אי אפשר להכליל את כולם, ועוד גם לחרדים מותר מידי פעם לצאת מהישיבה ואו מבתיהם, ולהלך מפעם לפעם ברחובה של עיר, כמובן רק במקומות שיש הצניעות הנכונה, בדיוק מה אתם הרשעים ההטלריסתים רוצים, שכל היום הם יהיו סגורים בתוך ארבעה קירות? למה? אין שום סיבה לכך. עם ישראל חייבים שיהיה בהם תלמידי חכמים אמיתים. וזה יותר חשוב מהצה"ל בא"י, בגלל מיעוט דמיעוטא של בחורים לא כ"כ מוצלחים אין צורך להעניש את כל בחורי הישיבה. עם ישראל חייבים חיילים רוחניים. הלוואי וכל עם ישראל ישבו ויעסקו בתורה יומם ולילה. עם ישראל, חייבים שיהיו בהם תלמידי חכמים. חלק גדול מאלו הרוצים לגייס את תלמידי הישיבות היקרים, עושים זאת מתוך שנאה עמליקי והמן שיש להם לאנשים השומרים תורה ומצוות, הם לא מזרע ישראל, הם אינם יכולים לראות בני אדם ששומרים תורה ומצוות ומצליחים בחיים של אושר ועושר, בית המקדש השני חרב בשל שנאת חינם כידוע לכם, עם ישראל, היום גם חייבים שיהיו בהם הרבה תלמידי חכמים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. האמירות של שונאי ישראל, באים מתוך שנאה, שנאה משום שהם לא מזרע ישראל, הם גילגולים מרשעים גדולים מדור המבול ומדור הפלגה וכו', כופרים גמורים בשם ובתורתו, אין להם שום שמץ של נשמת ישראל, גילגולים של גוים גמורים, גילגולים מאותו איש ימ"ש, ומתוך ליצור עוד שנאה והרס בעם ישראל, לגרום למלחמת אחים, ולא מתוך רצון להוכיח. משה רבנו גאל אותנו מפרעה, מי יגאל אותנו מהממשלה הארורה הזו? רק הלומדי תורה!!! בשביל כל השטויות שהם רוצים המדינה שופכת ים של כסף לאשפה, אבל להוריד את יוקר המחיה? מה פתאום. תאכלו את הלב, אלו שנמצאים בממשלה, יש להם הכל, הם לא מרגישים חוסר כל שהוא, שהאזרחים יעבדו, אבל לקבל משהו בחזרה מהמדינה, חחחחחחח, אתם רק תעבדו ורק תעבדו, אתם עבדים בלבד, ולא תקבלו כלום בתמורה מהמדינה. הממשלה ושריה חושבים שיחיו על חשבונכם עם התנאים הכי טובים שיכולים להיות. אבל תראו בסוף שהקב"ה מצילינו מידם…….
5
לא לא קראתי את כל הגיבוב וראיתי שגם אחרים לא טרחו לטקבק
| 27-02-2014 9:17
אבל עדיין לא ברור לי למה אסור לנשים להגן על עצמן. למה הן צריכות להיות גם בעת מלחמה חשופות לאונס רצח והריגה.
6
רש"י אומר
| 02-03-2014 11:49
"כי תועבת" - לא אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה
7
איזה שמחה צה"ל מקום שמד וזנות
אורה | 26-02-2017 23:06
"אנחנו מחויבים לזעוק" הליצן הזה מייצג קבוצה גדלה - הוא גועל נפש ממש. מתי יפטרו אותנו מעונשו של זה? ע"פ תורתינו לא הבנים יתגייסו ולא הבנות... חשוב שהליצן יידע שחז"ל אומרים תזהרו בכבוד חכמים "עקיצתם כעקיצת עקרב " צה"ל צריך להבין שאנשי התורה הם אנשים שממשיכים את מסורת ישראל סבא והם ימשיכו גם לדורות הבאים. אנחנו מצפים שכבוד התורה יחזור. אנחנו צריכים לחזור ולהדגיש כי אנחנו מנהלים את דרכנו על פי התורה, והדרכת התורה לא נקבעת על ידי הרמטכ"ל וחבריו ויועציו של המן ופרעה וכו' , ולא על ידי מורים ומורות במדרשות, או במקומות שלילים כאלה, אלא רק על ידי גדולי ישראל. רבותינו הגאונים - גדולי ישראל מכל החוגים, מקיר לקיר פסקו שהדרך הנכונה שאסור לבת בישראל ללכת לצבא השמד. זה הדבר המשמעותי. אפילו הידיעה המזעזעת ש40% מהבנות מתקלקלות בצבא בזנות וכו' , משנית בשאלה מה התורה מדריכה אותנו. התורה מדריכה אותנו בצורה ברורה לא להתגייס לצבא. אנחנו אנשי תורה ואמונה באלוקים, צועדים והולכים אך ורק בדרכה של תורה הקדושה. הראשל"צ פעם הזכיר כי 'החזון איש' "נלחם על גיוס בנות, שלא יהיה גיוס בנות, מי יודע אם לא נפטר מצער מהמלחמה הזו, הוא נפטר מצער שהיה לו על המלחמה על גיוס בנות". לדבריו כך גם אביו מרן – הגר"ע יוסף זצ"ל – נפטר מהצער שהיה לו על גיוס בחורי ישיבה. "מרן היה לו צער שרוצים לקחת את בחורי הישיבות, מרוב הצער הזה, מי יודע, כמו שהחזון איש נפטר מגיוס בנות, הרב לקח את זה ככה ללב, מי יודע אם לא בשביל זה גם כן נפטר" וזה דברי אלוקים חיים! הראשל"צ חזר על הפסיקה כי אין לבנות לשרת בצבא ואף לא לעשות שירות לאומי. "דעתם של כל גדולי הדורות, כולל הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם, שלבנות אסור להתגייס לצבא. לא רק צבא, גם לשירות לאומי אסור. בדבר הזה לצערנו יש קצת רפיון בדבר הזה. זה שיבוש ההשקפה, שיבוש הדעות. צריך לומר בצורה ברורה: ויגבה ליבו בדרכי ד'. אסור להן ללכת לא לצבא ולא לשירות לאומי. אומרים שיש טייסות. אז מה? זה דרך התורה? זה לא דרך התורה". איזה רב!! ירבו כמוך בישראל. "כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". אבל בצהל יש זנות ר"ל.