אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב אבינר על הרב טאו: גדולים חייבים להיות חריפים

הרב אבינר משיב כי הרב טאו הוא ממשיך דרכו של הרב קוק, שידע גם הוא להשתמש במילים קשות כשהיה צורך. "גדולים חייבים להיות חריפים, אחרת יהיה חורבן של עם ישראל"

שאלה

מקובל לומר שהישיבה שממשיכה בצורה הכי מדויקת את דרכו של מרן הרב קוק זו ישיבת הר המור. דרכו של מרן הרב קוק היא להכיל את כל השיטות ולמצוא את האמת, הניצוץ האלוקי שבכל דבר, גם כשזו שיטה ששונה מעט מדרכנו.

אולם במהלך הבחירות לרבנות הראשות לישראל נראתה דרכה של ישיבת הר המור הפוכה לגמרי משיטתו של מרן הראי"ה- שלילה מוחלטת של אחד הנבחרים, מבלי מוכנות אפילו לנסות ליצור מעט שיתוף פעולה יחד, כמו כן היו גם אמירות חריפות על רבנים מישיבה אחרת שלא תואמים את דרכה של הר המור. הדברים הגיעו לידי כך שהרב טאו הכריז בפומבי על רב אחד שאין לקרוא לו רב.

 יש תחושה בציבור שהר המור תופסת את עצמה כאילו היא צודקת בכל, ולא משאירה מקום לדרכים אחרות. האם זו דרכו של מרן הרב קוק? אם מישהו לא חושב כמוני צריך לחלוק כדרכה של תורה, אך לא כך. האם מרן הרב קוק היה נוהג כך בעצמו?

תשובה

דבר ראשון, הערה העקרונית: הנושא הוא לא ישיבת הר המור, אלא הגאון הרב צבי ישראל טאו. הנטיה הזו, שכאשר רוצים לחלוק על מישהו לא להזכיר את שמו אלא את שם המוסד, זו שיטה נוחה להתקפה, כי במקום להימצא מול בן אדם, נמצאים מול חיה פוליטית. חיה פוליטית קל להתקיף. אם כן, כל זה נגד הג"ר טאו. אמנם מן הסתם מי שהולך ללמוד בהר המור מסכים איתו, יותר או פחות, אך לא נגדם מכוונת הביקורת בשאלה אלא כנגד הג"ר צבי טאו.

השאלה עצמה מבוססת על שתי הנחות: הנחה עקרונית, שמטשטשת בין מלחמת דעות לבין מלחמה אישית והנחת ניתוח המציאות המטשטשת את חומרת המצב.

ההנחה העקרונית לגבי מלחמת הדעות אינה נכונה. נכון שבמלחמת דעות צריך אהבת ישראל וצריך להכיר את נקודת האמת שבכל אחד. אבל בדעות מוטעות באופן חמור צריך להילחם מלחמת חורמה, אחרת זה חוסר אחריות. זו גישה פלורליסטית האומרת שכולם צודקים, שכל הדעות אותו דבר, כמו שאמר הרקליטס היווני: "אין אמת מוחלטת, הכל יחסי, אפילו בן אדם עצמו יום אחד חושב ככה, יום אחד חשוב אחרת". זה לא נכון, יש דעות שהן רקב.

נכון שמרן הרב קוק כותב בספר 'אורות' ובספר 'אורות הקודש' שצריך לראות את הטוב שבכל דעה. אבל באגרותיו, 'אגרות הראי"ה', שהסביר רבינו הרב צבי יהודה קוק שהן שימוש תלמידי חכמים למרן הראי"ה, כשהרב לא מסכים עם משהו הוא מתבטא בחריפות, בכל התחומים. לא לבלבל- יש לימוד תורה תאורטי מופשט הכתוב בספר 'אורות' ו'אורות הקודש' ויש שימוש תלמידי חכמים אותו לומדים מ'אגרות הראי"ה'.

מרן הרב קוק כתב באיגרות בחריפות גדולה הרבה פעמים. הרב כתב באחת מאגרותיו: "אם אינכם מסדרים תרומות ומעשרות ביקב, אני מסלק את ההשגחה ולא תוכלו למכור", זה כתוב בצורה חריפה. פעם מרן הרב קוק כתב להגרי"מ חרל"פ: "כבודו יזהר ממה שאומר פה, אם לא יחזור בו הוא קוצץ בנטיעות". "קוצץ בנטיעות" זהו סוג של כפירה. גם לרב יחיא קאפח, שאמר שהזוהר הוא לא תורה שבעל פה, כתב: "כבודו יחזור בו, אם לא- אנו מכריזים עליו כמי שכופר בתורה שבעל פה". אלו דברים חריפים מאוד. ויש איגרת לרבני אגודת ישראל שרצו להכשיל את הצהרת בלפור, איגרת חריפה שאי אפשר לתאר, הרב כותב שם: "זו טינה ישנה שלא רוצים לקבל כל סימן של תחיה באומה". מרן הרב קוק מדמה שם את אגודת ישראל לנצרות, זו איגרת כל כך חריפה שהרב צבי יהודה החליט לדלג על מילה אחת או שתיים בהדפסתה.

גם בשו"ת אורח משפט מרן הרב קוק כותב בחריפות על רב שרצה להתיר כדורגל בשבת: "הכותב הזה, שמתואר הוא בשם רב… והנה הארכתי בדברים כ"כ פשוטים, כדי להודיע לרבים שחלילה לסמוך על קולותיו של הכותב הנ"ל, ולא זו הדרך לישר דרכי התורה בישראל ובא"י לומר שצריכים ידיעת המקורות, ולהורות לגמרי בהעלם עין מהמקורות, שהיא הוראת טעות ומכשול. אבל באמת השטחיות מצד איזה שלמדו קצת, והבורות ואי הידיעה מצד ההמון, הן הן גורמי התקלות בכל ערכי החיים שלנו" (שו"ת אורח משפט, סימן קנב, עמ' קפד-קפה).

כל אלו הן התבטאויות כלפי תלמידי חכמים, ולמרות זאת הרב התבטא בחריפות. מכיוון שבמלחמת הדעות אי אפשר לשתוק, אבל זה לא אומר שלא אוהבים את האנשים עצמם. כאשר יש דעות שהם כרקב לבית ישראל חייבים להילחם נגד הדעות האלה בכל תוקף ובכל החריפות ובמילים ברורות. צריך לדבר עברית ברורה.

זו לא סתירה, רבנו הרב צבי יהודה אמר שחשוב שאדם יתרגל לדבר בלשון נקיה. יש להתרחק מגסות בדיבור ולהתפלל לעדינות המידות. הגמרא בפסחים (ג א) מסתמכת על פסוק מפרשת נח (בראשית ז, ח): "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עִקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר: 'מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה'". הביטוי "טמא" אינו כל כך נקי ולכן הכתוב שינה שמונה אותיות וכתב "לא טהור" במקום "טמא". שאלו הראשונים: הרי בפרשת שמיני כתובה כמה פעמים המִלה "טמא"? ומשיבים שבפרשת נח זה לא נוגע למעשה, זה לא משנה לך אם היא טהורה או טמאה. אבל כשמדובר למעשה, לדעת מה מותר לאכול, צריך לומר בפירוש שטרף וטמא זה טרף וכשר זה כשר.

מעשה במגיד מדובנא שהגיע לכפר נידח, היה חסר עשירי למניין והרב הצטער על כך מאוד. שאלוהו אם מותר לצרף את "חיימק'ה הגנב". גער בהם: "חס ושלום, אין לכנות יהודי בשם כזה!". הלכו לקרוא לאותו "חיימק'ה" וקיבלוֹ המגיד בכבוד גדול: "שלום עליך, ר' חיים". למחרת חיפש המגיד שליח כדי להעביר סכום כסף לעיר הסמוכה. הציעו לו את "ר' חיים". תמה המגיד: "איך חשוד בגניבה יהיה שליח להעברת כסף?". הזכירו לו שהוא בעצמו כיבדוֹ וקרא לו "ר' חיים". הסביר המגיד שיש חילוק גדול: כשמדברים סתם על יהודי אסור לקרותו גנב, אבל כשהדבר נוגע למעשה- להפקיד בידו כסף לדבר מצוה- אז בוודאי צריך לדעת דברים ברורים, אם הוא גנב או לא.

אי אפשר לדבר בלשון עדינה כאשר יש חשש שיכשלו בעקבות זאת, במקרה כזה המכריע היא החשיבות לומר את הדברים בפירוש (ועיין שיחות הרב צבי יהודה – בראשית סדרה א אות 3. עיין עוד בספר אורות עמ' קל).

בגמרא סנהדרין (צט, א) רבי הילל [לא הלל הזקן] אמר דברים נוראים ואיומים: "אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה". כלומר, שהייתה הזדמנות חד פעמית לביאת המשיח בדמות חזקיה מלך יהודה, והיא הוחמצה. אמר רב יוסף: "ימחל לו ד'" רב יוסף התכוון שלהגיד שאין משיח זו עבירה, זו התבטאות חריפה. מצד שני, רב יוסף פנה לרבי הילל בכבוד- דיבר איתו בגוף שלישי. הוא התבטא גם בכבוד וגם בחריפות (עיין שו"ת הרדב"ז ד, קפז. מאמרי הראי"ה עמ' 56).

גדולים חייבים להיות חריפים

לא כל אחד יכול להעז להיות חריף. אבל גדולים חייבים להיות חריפים, אחרת יהיה חורבן של עם ישראל. לא מספיק שיעורים בספר אורות, צריך מסגרות וחוקים, ככה מתנהלת מדינה. על זה מרן הרב קוק בזבז שעות וחודשים ושנים, במקום לשבת וללמוד תורה. החרדים לא מוסרים את נפשם על כך, יש להם בתי דין שלהם, כשרות שלהם, הכל משלהם, הם נמצאים במדינת הציונים האומרת שטויות אבל זה לא נוגע להם, הם מסודרים. ודאי שהחרדים מוכנים להילחם על קיום התורה במדינה, אבל לא במסירות נפש, כי בעיקר הם רוצים להציל את הציבור שלהם. החרדים מרגישים כמו אדם שטובע. אדם שטובע לא יכול להציל אחרים מלטבוע. הם אומרים שהם לא יכולים להציל הכל אז מרימים ידיים ויצילו את עצמם, אבל לא בגלל שהם לא אוהבים את עם ישראל.

אבל לנו יש אחריות על כל כלל ישראל, לכן גדולי ישראל צריכים לצעוק ולדבר חריף. זה לא עבודה שלנו. גם רבני ישיבת הר המור לא עסוקים בזה, הם לומדים תורה כל היום, אוהבים מכבדים ומנשקים את כל הרבנים. בשביל לצעוק יש את מנהיגי וגדולי הדור, בין שהם דתיים- לאומיים בין שהם חרדיים. אי אפשר שמנהיגי הדור ישבו בשקט.

הנושאים שעולים לדיון כעת הם נושאים חמורים. חוק ברית הזוגיות משמעותו היא הריסת קדושת הנישואין בישראל. חוק "פתיחת אזורי הרישום לנישואים" יגרום לבעיות חמורות, כי תמיד יש רבנים שהולכים לא לפי הפסק המקובל בישראל וירשמו גם זוגות עם בעיות בגיורם וביהדותם. רוצים גם לחוקק חוק שבתי דין רבניים לא יוכלו להחליט בדיני ממונות בגירושין בין בני זוג, המגמה בחוק זה ובכלל היא לחסל את בתי הדין הרבניים. בנוסף, רוצים להתיר לפתוח בשבת מקומות בילוי ותחבורה. יש הרבה מהקלקולים האלו שנתמכו ונתמכים היום בעקיפין על ידי תלמידי חכמים ורבנים שהם אנשים טובי לב ויש להם הרבה ניצוצות ומתכוונים במעשיהם אלו לטובה, אבל אלו מעשים לא טובים.

נשאלה השאלה מה מרן הרב קוק היה אומר היום. את התשובה לא צריך לנחש, היו לו בעיות כאלה, צריך לקרוא את האגרות ולראות. מי שלא לומד את האגרות מכיר רב קוק תיאורטי, שמחבק את כולם ומחייך לכולם ומלטף את הניצוץ שבכולם. צריך לראות באגרות שיש גם דברים חריפים, אבל זה לא סותר את האהבה לכל אדם. הכלל הוא: חילוקי דעות – מותר, חילוקי לבבות – אסור.

==

הדברים נאמרו בישיבת עטרת ירושלים. והועלו על הכתב על ידי הרב מרדכי ציון.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
כל מילה בסלע
| 19-12-2013 13:32
2
הישן יתחדש והחדש יתקדש - אגרת קס"ד
אילן יוסף | 19-12-2013 14:00
ב"ה חיפוש בגוגל : הישן יתחדש והחדש יתקדש pdf
3
ישר כוח!
איתיאלי בר משה | 19-12-2013 16:23
ישר כוח לכבוד הרב אבינר שליט"א על דבריו הנחרצים היוצאים מן הלב ומן הראש התורני הבריא!
4
הדברים נכונים שבעתיים כשמדברים על נושא הגיור הכי בעיית
אורי | 19-12-2013 16:38
מי שקצת בעניינים לא יכול שלא לבכות! הכנסת גויים גמורים במסווה של "גרים".
5
זכינו לרב נהדר!
שי | 19-12-2013 20:26
תשובה מדהימה! שימוש תלמידי חכמים גדול לימוד השאלות האקטאליות לרב אבינר.
6
ממשיכי דרגו של הרב קוק?!
שמעון | 21-12-2013 18:20
בישיבה שפתח הרב קוק ביפו הייתה מחלקה ללימוד מלאכה. הר המור התפלגו בגלל מכון הוראה שנפתח במרכז. מי כאן הממשיך?
7
א"א לענ"ד להשוות בין הרב קוק לרב טאו
זאב | 21-12-2013 18:58
בעוד הרב קוק ,בתוספת לחריפותו, היה ניתן לומר עליו שאכן אהב באמת כל אדם באנשות (ולא רק בישראל) ואז החריפות היא בבחינת "כאשר אביך מייסרך".על הרב טאו ויותר מדויק על הר המור ,לפחות איך שהדברים נראים כלפי חוץ ,אני חושש שבאופן זהיר א"א לומר עליו כך. הרב קוק היה אכן קונצנזוס.מכיוונו של הרב טאו למרות שאיני מכירו באופן אישי,ובאופן כללי מכיוונה של הר המור ניתן לחוש במשב רוח של רוע במקרה הטוב אם לא חוסר דעת וחוסר סובלנות הנובעת מפרימיטיביות במקרה הרע. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהרב קוק איחד (יחסית) את עם ישראל בעוד הרב טאו בינתיים פילג.בכלל כל הסגנון החרדי של בחישה עסקנית בסיפור של הרב הראשי הוא מהסטרא אחרא.אם מישהוא רוצה להיות קנאי יתכבד נא ויהיה כאליהו ורשב"י שהיה עושה מאדם גל של עצמות.נראה שבכלל הקנאות שנודפת מהר המור ומהטוקבקים פה ובכלל מכל האתר הזה היא בשרות האגו ולא בשם האמת אני מבקש לפרסם את הדברים למרות חריפותם כי אם אין אדם גדול שיאמרם לפחות הם חייבים להאמר יום טוב
8
גוש קטיף
יהודי כאוב | 21-12-2013 21:16
ובגוש קטיף לא צריך לדבר בתקיפות???
9
הרב טאו לא ממשיך דרכו של הרב קוק
אלי | 22-12-2013 2:10
זה עיוות הכי גדול לומר שהרב טאו הוא ממשיך דרכו של הרב קוק או של הרב צבי יהודה. הרב טאו העיז לחלוק על גדול ישראל תלמידו של הרב קוק, הרה"ג אברהם שפירא. התלמידים המובהקים של הרב צבי יהודה הרבנים הגאונים: הרב דוב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב יצחק שילת, הרב ליאון אשכנזי (מניטו), הרב שטיינר, הרב זלמן מלמד.... כל הרבנים הגאונים האלו, תלמידיו המובהקים של הרצ יהודה, אמרו שהרב טאו לא הבין נכון את תורת הרב קוק והלך לו לכיוון לא נכון. לכן, מי שמחפש את תורת הרב קוק, יכול ללכת להרבה ישיבות אבל לא להר המור
10
דבריו של זה נאמרים כולם על טוהר ההיתמרות הצבועה שלהם
נמצא למד | 22-12-2013 3:32
של הציבור הדתי לאומי בישראל. מילים כל כך גדולות. יחוסים של מעלות לאין ערוך אבל בשטח קטנים כל כך. עסוקים כל היום בהישרדות לצד העולם המערבי שדוחה אותם כל הזמן. מדברים גובהה גבוה אך בסופו של דבר נמצאים הקטנים ביותר. מישהו רצה שזה יהיה כך. מישהו עוד מנסה למכור את ההשליה שהציבור הדתי לאומי הוא המלח הארץ, מלח הארץ ללא ספק אם הכוונה שאי אפשר לסבול אותו בכמויות גדולות, מלח הארץ כמו ים המלח המקום הנמוך ביותר בארץ מלח הארץ כמו שהמלח מזיק לבריאות. אם אלה הפירושים של צמד המילים היומרניות "מלח הארץ" אז הציבור הדתי לאומי ללא ספק כזה.
11
שאני יבין ניקוי קצב זה גם חריפות של גדולים
מנקה הביבים | 23-12-2013 8:53
שאצלם גם כל נבכי משפט בשכלם הגדול
12
ל-אלי
..... | 23-12-2013 19:49
הרב אברהם שפירא זצ"ל היה תלמיד חכם עצום, אבל הוא למד בחברון ולפני כן ב"עץ חיים", והקישור שלו אל הרב זצ"ל היה דרך כך שהוא התחתן עם ביתו של החתן שלו, דהיינו נכדתו של הרב, לעומת זאת הרב צבי יהודה הוא זה שבעיקר עסק בתורת הרב כמו שהוא מעיד עליו באגרות. בקשר לרב טאו - הרצי"ה בעצמו אמר על הרב טאו שהוא תלמיד מיוחד שלו, והרב יצחק שילת לאחר פטירת הרצי"ה אמר לרב טאו שאמנם אני לא מסכים עם כל הדרך שלך אבל אין לי אפשרות אחרת לכן אתה הרב שלי. אולי תנסה לשמוע שיעורים ותראה את הבהירות שהרב טאו מלמד את תורת הרב ומלמד את העומד מאחורי הדברים. בהצלחה.
13
תשובה למנקה הביבין
יעקב | 23-12-2013 21:22
אולי כדאי שבאמת תתחיל לנקות את הביבין. נראה לך שקצב היה מקבל הסדר טיעון כמו שהוצע לו בסיבוב הראשון אילו הדברים היו כל כך ברורים כמו שנטען בפסיקה הסופית? אתה יודע את האמת לאמיתה?
14
המלך הוא עירום
י.ד.ב | 24-12-2013 19:58
הרב טאו תלמיד חכם בינוני בש"ס ופוסקים. באמת לפלא שתלמידים שלו הגדולים ממנו באין ערוך מחשיבים אותו. הרבה פעמים מתבטאים אנשי הר המור כי הרב "עמוק" מה זה עמוק ומה ההבדל בין עמוק לרחב או ארוך. אולי הוא צדיק במידות ויזכה לשבת בגן עדן עם צדיקים אבל מספיק עם הבלוף של הגאון וכו' אולי מוכשר אבל לא יותר מיזה
15
אם זה היה הרב אליהו זייני כולם כבר היו מתנפלים פה..
דוד א | 24-12-2013 20:13
פתאום המגיבים (לפחות הרוב) מגיבים ביראת שמיים.. תלמיד חכם צריך להיות חריף על מנת ליישר את הציבור ולא על מנת למצוא חן בעיניו ולהתיר בפניו כל ממתק חדש..(גיור, רבנות ועוד...)
16
מר"ן הרב עובגיה זצוק"ל כתב שלא נקרא כופר
ישורין | 24-12-2013 21:16
מר"ן ידע את כל הזוהר בע"פ ויש חידושים שהוציא ולא יצאו עדיין לאוג. הרב קפאח לא נקרא כופר לדיטת הרה עובדיה כי הוא לא מוסכר בדברי חז"ל אלא מאז האחים דליאון
17
אלי, או שאתה משקר, או שאתה ממציא
צפניה | 15-01-2014 11:01
תשאל כל רב ורב מאלה שציינת, כולם יגידו דברים הפוכים למה שכתבת... הרב טאו היה בסקאלה אחרת מהם, והם יודעים את זה וגם אומרים את זה. זה לא סותר שהם בחרו אחרת. הם לא אנשים קטנים כמונו שעושים מלחמת "מי הכי צודק/חכם/מקורב". אין בכלל מה להשוות בין השמות שציינת לרב טאו. מילא היית אומר "הרב שפירא" - אבל גם זה, כולם שם יעידו שהקרבה וההמשכיות לא קרובים לשל הרב טאו... ול שאר הטוקבקיסטים - מכירים את הרב טאו מהתקשורת, וה"רוחות הרעות שנושבות מהר המור" גם הם מהתקשורת. לכו ללמוד במקום להיות חלק מהעדר.
18
הרב קוק מעולם לא איים על הרב קאפח
יהודה | 21-02-2018 20:16
וגם לא היה ביכולתו לאיים, כי הרב קאפח בתימן עשה חייל עם תלמידיו הרבים, ולרב קוק אין שום השפעה בתימן. בקיצור, אין שום מכתב כזה. להיפך, יש התכתבות מכובדת ביניהם, והעיד שי עגנון שהרב קוק אמר על הרב קאפח שהוא צדיק כמו מתנגדיו וגדול בתורה יותר מהם. אז נא לדייק בעובדות.