אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה • מטות: מה העיקר, הילדים או הכסף?

כמה ראויים הדברים לאזכור ולדיון מחדש מקום שמבקשים לפגוע בילדים ובסבסוד ילדים במסגרות, רק מהטעם שהוריהם אינם עובדים, או רק כדי להכאיב להורים ולשלוח אותם לעבוד. הניחו לילדים בצד, הם אינם צד למחלוקת, אין הילדים צריכים להוות כלי באמצעותו נחנך את ההורים

עו"ד על הפרשה • מטות: מה העיקר, הילדים או הכסף?
  (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

פרשת מטות מקפלת בתוכה את פנייתם של השבטים גד וראובן למשה בבקשה לקבל את אחוזתם כבר עתה, בעבר הירדן.

אחת מטענות הביקורת כלפי טענתם הראשונית של בני גד וראובן מובאת במדרש: זה שאמר הכתוב: "לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו" לב חכם לימינו זה יצר טוב שהוא נתון בימינו ולב כסיל לשמאלו זה יצר הרע שנתון בשמאלו, דבר אחר: לב חכם לימינו אלו הם הצדיקים שהן נותנין לבם לתורה שהיא מימין שנאמר: "מימינו אש דת למו", ולב כסיל לשמאלו אלו הן הרשעים שהן נותנין לבם להעשיר שנאמר: "בשמאלה עושר וכבוד".

דבר אחר: לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהן אומרים למשה גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, אמר להם משה אינה כלום אלא עשו את העיקר עיקר תחלה בנו לכם ערים לטפכם ואחר כך וגדרות לצאנכם, הוי לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד. אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות חייכם אין בו ברכה עליהם נאמר: "נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך" וכן הוא אומר: "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל".

עוד באותו נושא

פרשת מטות: "ככל היוצא מפיו יעשה" – חוזים יש לכבד


6

כדי להבין את דברי המדרש נתחיל בדרך הצגת וניסוח בקשתם של בני גד ובני ראובן ממשה, כפי שהכתוב מתאר לנו: "גדרות צאן נבנה למקנינו פה, וערים לטפינו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאנום אל מקומם". על פי המדרש טעותם בהיפוך היוצרות, כאשר הם הופכים את העיקר לטפל ומנשאים את הטפל והופכים אותו לעיקר. כך גם מסביר את הדברים ר' שלמה יצחקי, מגדולי פרשני המקרא צרפת המאה-11: "חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם". במילים אחרות סולם הערכים של בני ראובן ובני גד קידש את הרכוש, הכסף והקניין על פני הילדים.

דבר תורה לפרשת מטות מסעי

את הדברים מחדד ומשמיע בקול צלול ר' שמשון רפאל הירש, הרש"ר הירש, באומרו:" סדר הדברים בהצעת בני גד ובני ראובן מורה שהם חיבבו את ממונם יותר מהכל, ואותה רדיפת ממון היתה מונחת ביסוד כל הצעתם. הם נתנו דעתם למקניהם יותר מאשר לבניהם, משום כך הזכירו תחילה "גדרת צאן למקננו" ורק אחר כך וערים לטפנו; שאלמלא כן היו נמלכים בדעתם ולא היו מביאים את עצמם לכלל סכנה של התרת הקשר הרוחני עם כלל האומה ומקדשה – בשל פיתוי ארץ מקנה".

משה רבינו שהיה ער לבלבול הסדר, ולהעדפת הקניין על פני הדאגה לילדים ולטף ובתשובתו להם הוא מחזיר את הדברים אל מקומם הטבעי, קודם הטף ורק אחר כך הקניין, קודם הדאגה לילדים ורק אחר כך הדאגה לרכוש. וכך מנסח משה ומשכלל את ההסכם עם השבטים: "בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכם, והיוצא מפיכם תעשו". כלומר, וכך גם מסביר הרש"ר הירש: "הרי הוא מקדים את הדאגה לטף".

מה העיקר – 'ילדים' או 'רכוש'

כאן עולה השאלה מניין היה לבני גד ובני ראובן לדעת שאכן טעות היא בידם, מניין היה להם ללמוד שהילדים קודמים לרכוש, אולי רווחה כלכלית צריכה להיות זו שבכוחה לדאוג לילדים, אולי באמצעות עבודה וביסוס מעמד סוציו-אקונומי גבוהה הוא חשוב לפני שחושבים על ילדים?

עקרונית כאשר חז"ל נדרשים לעמוד על סוגי אנשים שסובלים בחייהם, באופן שייסוריהם הקשים משווים את חייהם ומחשיבים אותם למוות, וכך אנו מוצאים: "ארבעה חשובין כמת: עני, ומצורע, וסומא [=עיוור], ומי שאין לו בנים". בהתאם לתפיסת חז"ל 'הרכוש', ו'הילדים' מצויים באותה המדרגה וחשיבותם לאדם היא בעלת אותו המשקל, וכשם שאי אפשר לאדם בלי ילדים כך אי אפשר לו בלי רכוש, ושניהם נותנים לאדם את המשמעות לחייו של האדם.

אולם אם חוזרים ליעקב אבינו, ולאותו מפגש היסטורי שמתרחש לאחר ניתוק של עשרים שנה, איחוד משפחות בין יעקב לעשו. בעיצומו של מפגש מציע עשו ליעקב: "ויאמר [=עשו] נסעה ונלכה, אלכה לנגדך". לפי חז"ל והמדרש עשו מציע ליעקב אחיו שותפות, בו נשדרג את מצבנו, שכן עשו מעיד על עצמו "יש לי רב", יש לי מספיק, 'איני צריך', 'אינני צריך למנחתך כי יש לי רב'.

יעקב מסרב בנימוס להצעתו של עשו אחיו, אך יותר מכל מעניין האופן בו יעקב אבינו מנסח את תשובתו, וכך משיב יעקב את עשו אחיו: "ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי…יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה". יעקב מלמד אותנו פרק חשוב ביחס שבין הילדים לרכוש, יעקב מעמיד את הסדר הנכון, סדר אותו שכחו צאצאיו בני גד ובני ראובן, יעקב מניח את הטף לפני הרכוש, את הילדים על פני השותפות המוצעת על ידי עשו.

מי שלא מבין את המשמעות של הילדים רכים, יוכל בקלות להעדיף את האינטרס הכלכלי על פני גידולם. יכול בקלות לפגוע בהם רק כי יותר קל לעשות כן.

מעולם לא ניצחני תינוק ותינוקת

בתלמוד הבבלי, במסכת עירובין מובאת אגדה בשם ר' יהושע בן חנניה. מתלמידיו הבכירים של ר' יוחנן בן זכאי, הוא נמנה בין חמשת תלמידיו. כאשר נדרש רבו לתאר את תלמידיו הוא אומר על ר' יהושע בן חנניה 'אשרי יולדתו". בספרות חז"ל הוא מוכר בזכות וויכוחיו, הנציג הישראלי בדיבייטים בינלאומיים. הוא זה שמעיד על עצמו בזו הלשון: "אמר ר' יהושע בן חנניה: מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה, תינוק ותינוקת".

עדותו האישית של מי שהיה אב בית דין, שאת כולם הוא ניצח מלבד אשה תינוק ותינוקת היא מעניינת, והיא מעניינת ביותר משום שיש בה כדי ללמד שעל אף גדולתו של ר' יהושע בן חנניה, מעבר לעובדה שהוא נתן מקום לחוליות החלשות בחברה של אותם ימים, נשים, תינוקת ותינוק, הלא הוא ידע להקשיב לצרכיהם ולהגיד על אף שסברתי וחשבתי הפוך הוא צדקו ממני. יכול ורגישותו של ר' יהושע בן חנניה טמועה באישיותו כאדם שאת מסגרותיו החינוכיות הוא הכיר עוד מימיו בעריסה ובעגלה כאשר אמו היתה טורחת להביאו למסגרות החינוכיות כדי שיספוג מגיל צעיר ביותר. כל כך גדול היה פועלה של האם עד שרבו ' יוחנן בן זכאי מכריז עליו 'אשר יולדתו'.

חובת החינוך על אף היותה מוטלת על ההורים אינה פוטרת את המרחב הציבורי, והחובה הציבורית, כפי שזו מנוסחת על יד הרמב"ם קובעת: "מושיבין מלמד תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך, ובכל עיר ועיר". הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי"ה קוק, משמיענו על תפקיד החינוך בעם ישראל את הדברים הבאים: "יסוד האומה ביחס העתיד שלה, תלוי בידי החינוך", ובמקום אחר הוא משמיענו עוד: "עיקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החינוך של הדור, והחינוך הוא טיפול בילדים, בקטנים".

בעולם המודרני הדאגה לקטין באה לידי ביטוי דרך מסגרות החינוך שהורים שולחים את ילדיהם. מסגרות אלו יש בהם כדי לעצב את דמותם של הילדים, לעיתים הפקדת מלאכת החינוך בידי אנשי חינוך טובה ראויה ואף עדיפה על פני החלופה שההורים יעשו זאת במקום מסגרות החינוך.

צא ולמד

בני ראובן ובני גד קולטים את המסר של משה רבינו, הם מיישרים קו עם המגמה הראויה והרצויה, ובניסוח המתוקן הם כבר מנסחים זאת באופן הבא: "ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר עבדיך מצוה. טפנו נשינו מקננו וכל בהמתינו יהיו שם בערי הגלעד".

וכמה ראויים הדברים לאזכור ולדיון מחדש מקום שמבקשים לפגוע בילדים ובסבסוד ילדים במסגרות, רק מהטעם שהוריהם אינם עובדים, או רק כדי להכאיב להורים ולשלוח אותם לעבוד. הניחו לילדים בצד, הם אינם צד למחלוקת, אין הילדים צריכים להוות כלי באמצעותו נחנך את ההורים.

==

אלישי בן יצחק, עורך דין ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' ובעלים של משרד עורכי דין.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
אנחנו החרדים רואים...
תולון | 08-07-2021 23:25
אנחנו החרדים רואים בכם הסרוגים האשמים העיקריים.ממשלת הגירוש חוזרת על עצמה. החרדים בחוץ אפשר להתעמר בהם.ולהטיף להם מוסר.ואז אויש . המתנחלים נזרקים מהממשלה ובמקומם החרדים נכנסים. זה מה שיקרה גם עכשו. הערבים עובדים בשיתוף פעולה עם החרדים.אחרי שהסרוגים הכשירו את הערבים.מה ימנע מהחרדים לשבת עם הערבים.ולהחזיר שטחים.מה? אז לפני שנבכה על חלב שנשפך..
2
ליברמן מוזמן לקרוא
גבי | 09-07-2021 8:22
חד כתער, כל הכבוד, יפה לראות את הפרשה מתכתבת עם המציאות, טור מרשים, עמוס באסמכתאות, תענוג
3
כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטילה
יוסף | 09-07-2021 8:32
אני גר בWilliamsburg בניו-יורק. השלטון האמריקני פה כמובן לא מעניק לי 'ארוחות חינם'. אני לומד ועובד ומצליח בעה להעניק לילדיי לחם למאכל ובגד ללבוש. מעולם לא הצלחתי להבין מדוע אחיי החרדים בארצישראל אינם עובדים, ובמקביל אף דורשים הטבות כלכליות שכאלו
ליוסוף
עמדין | 09-07-2021 10:06
לא חשוב מה שתכתוב,העיקר תישאר בארצות הברית אתה ממש ממש לא חסר לנו פה
4
ציטוט של הרמב"ם
יצחק | 09-07-2021 10:36
כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה.
ליצחקי המהביל
משאש | 11-07-2021 8:36
הכי קרא שמו יצחק כל השומע יצחק לו
לעמדין
דיסקין | 09-07-2021 12:23
עיינתי במשנה ברורה סימן רלא יפה מאוד למי שרוצה לזכור את הסימן רלא ראשי תבות ליברמן רשע אוצר
ציטוט של רמבם נוסף
אחד העם | 09-07-2021 11:43
הרמבם שאני מצטט נמצא בהלכה אחרונה בהלכות שמיטה ויובל וזה לשונו ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה לשרתו לעבדו לדעה את ה, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים ופרק מעל צווארו החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהי ה חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עןלמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללויים הרי דוד עליו השלום אמר ה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי סוף ציטוט ולמי שלא מבין כוונת הרמבם כמו שזכה לכהנים ללויים למתנות כהונה ולוויה שהם מקבלים מאחיהם בני ישראל כמו שביאר בהלכה הקודמת
ציטוט של הכסף משנה
עמדין | 09-07-2021 11:20
הכסף משנה אגב נמצא באותו מקום לאחר שהוא דוחה את דברי הרמבם ומפריך את כל טיעוניו מסיים את דבריו כל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליטול שכרם מן הצבור ,אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות משום עת לעשות לה הפרו תורתך, שאילו לא היתה פרנסת הלומדם מצויה לא היו יכולים לטרוח בתורה והיתה התורה משתכחת חס ושלום ,ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק בתורה ויגדיל תורה ויאדיר, סוף ציטוט .ממליץ מאוד להסתכל ולעיין היטב בדברי המשנה ברורה סימן רלא בבאור הלכה דבור המתחיל בכל דרכיך דעהו
5
חבל שעושים שימוש בתורה כמראה לפוליטיקה
משה אהרון | 09-07-2021 17:49
ילדים בעדיפות ראשונה בכל דבר ואת זה ידעו גם שני השבטים ומחצה. ולכן גדרות צאן למקנינו שהרכוש לא ירד לאבדון שממנו כולם אוכלים וכך נוכל גם להקים ערים. להקים גדרות לא דומה להקים ערים הגדרות היו צעד מידי ופשוט לשמור על הפרנסה . הנה כי כן הגדרות לשמור מקור המזון לילדים. אך מנגד גם עמל הפרנסה בעדיפות ראשונה לכל דבר ועניין . בזיעת אפך תאכל לחם ולא בניחוח תלמודך. להעמיד את עמל הפרנסה מול לימוד התורה זו עבודת האלילים הכי שפלה ומכוערת . דווקא טובתם של ילדים שאביהם יעבוד לפרנסתם כשצריך ולפחות בחלק מהיום וגם ילמד בחלק האחר. יותר מזה הוא מצווה ללמדם אומנות איך יעשה זאת אם הוא זנח את העמל . זאת ועוד בניגוד גמור להבנת הכותב את זברי יעקב. יעבב בצד האופרטיבי של דבריו כן הקדים את המלאכה לפני הילדים .משל אמר אימותיהם עימם ואני קודם לכל אפרנס ואחר כך אשוב אליהם גם אני . הביטוי אתנהלה לאיטי מצביע על השקפת העולם כהתנהלות הראויה .רק מי שאבד את הקשר עם ספר הישר ספר בראשית יכול לחטוא בחטא הנורא הזה של השלכת עמל הפרנסה בעילה של תלמוד
למשה אהרן
עמדין | 10-07-2021 23:44
אני ממליץ לך לעשות שינוי השם לקרח ,אתה לא משה ולא אהרן ,לא איכפת לך שנתנו 52 מיליון לאחים המוסלמים רק כדי שהנוכל שמייצג אותך יהיה ראש ממשלה, לא איכפת לך שאתם הדתיים לאומיים מאז יוסקה בורג השתלטתם בדרכי ערמה ורמיה על רוב המשרות הממשלתיות ועל רוב הנדלן ,לא איכפת לך שחמד הוא מערכת החינך הרקובה ביתר בעולם,לא איכפת לך המיליארדים שהוזרמו להתנחלויות מכספי משלם המיסים בטענת מצוות יישוב הארץ שעוד מעט ייצטרך משלם המיסים לשלם את הפיצויים על הפינוי כי בנט רוצה להיות ראש ממשלה של השמאל,לא איכפת לך ש/הנוער שלך צועד במצעדי גאווה, לא איכפת לך שהנוער שלכם בדומה לבנט מחלל שבת ,לא איכפת לך מצב הצניעות אצל הנערים והנערות שלכם ,הדבר היחידי שמדיר שינה מעיניך זה אברכים שחיים בעניות וצמצום ושקועים בסוגיות הקשות שבשס יומם ולילה ,זה מדיר שינה מעיניך, מה שכחתם שהרמבם אומר שצריך לעבוד,על כל החטאים יש סליחה יש מחילה ,ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, רק על חטא אחד אין סליחה ואין כפרה איך אפשר להכיל שאדם שקוע בלימודו ולא בשוק העבודה על זה ורק על זה אין סליחה ואין מחילה
עמדין עמדין לעולם הייה צנוע....
משה אהרון | 10-07-2021 22:50
שאתה כל כך משוכנע כי מגרונך צווח אך דברה של התורה ואין אתה אפילו יודע עד כמה תורה מסולפת בידיך יכול שאני חלילה חושד בכשר. ואתפלל למחילה. אבל אתה אם יש שביב של אמת בהערותיי ואתה מזלזל בהן ומנפנף בהם כלאחר יד מה יהא עליך בחור יקר. ביום שכל ההוכחות שהתורה שבידכם - חרדים היא תורה שגויה ומלאת סיגים, תדע שמשיח בפתח ולכם יהא זה מאוחר.
שימוש בתורה
עמדין | 10-07-2021 22:02
כל עוד החילונים עושים שימוש ברמבם שהם לא מבינים כדי לנגח את החרדים זה בסדר, רק ברגע שחרדים או אפילו עורך דין שאיננו חרדי מביע את עמדת התורה כפי שהיא באמת אז אתם נזעקים לא לעשות שימוש בתורה צביעות דתית לאומית אופינית
6
סלט פירות או פופוליזים זול
משה אהרון | 09-07-2021 18:25
אכן תועבה היא לחנךהורים בגזילת הפה מהילדים .אבל מכאן ועד מסה כזו רוויה בעד תלמוד על חשבון הפרנסה עצמאית רחוקה הדרך . ובכלל לערוך משוואה מופרכת או פרנסה או ילדים זה לא רק לא לעניין מבחינה אנושית. אלא שלדבר הזה אין ולא כלום עם תורת ישראל . הרי היסוד המוסד של השבת הוא ששת ימי המלאכה. אין שבת ואין משמעות לשבת בלוא העשייה של ימי החול בבחינת אשר ברא לעשות. אז מעודדים שישה ימי תלמוד ואחר לימוד של עונג בשבת זה בדיוק חילול השבת .שבת לא קיימת כשאין ששת ימי מלאכה בפועל. ועכשיו לאכזבתי האישית . הכותב לא נחרד בטרם יתעורר האיווט בגחמתו התורנית לנוכח מאות אלפי ילדים רעבים ההולכים כל לילה לישון עם בטן מקרקרת או עם בטן למחצה לשליש או רביע. זה פופוליזים זול .לרתום פרשת שבוע עם אספקט פוליטי רדוד כדי לטלטל פולטיקאי ולא לחרוד דבר יום ביומו לגורל מאות אלפי ילדים רעבים. בגלל הילדים הרעבים ועינוי אימותיהם באים עלינו כל הצרות ............. אגב אני מניח כי ילדי הכותב לא לומדים אך בתלמוד תורה ללא לימודי ליבה ומקצוע לחיים. אם אכן כך, איזה הצדקה מוסרית היה לו לכתוב מאמר שכזה, שבא למעשה,לעודד עוד ועוד אבות חרדים ללמוד בשנור ולחנך את ילדיהם לגורל אשר כזה
עמדין, עמ -דין....
משה אהרון | 11-07-2021 15:42
אל יהא מעמדי עימך. שדיני אינו דינך. ואף על פי כן אוהב אני את כל בריותיו של הקבה. ואתה בכללם
לאחי היקר משה אהרן
עמדין | 11-07-2021 10:08
לאיזה נביא אתה מתכוון?אם לנביא ירמיהו אז כרגיל אתה מסלף את דבריו,הוא מתכוון לדתיים לאומיים , שהמעט מהם שלומדים בכדי לקבל תואר ולהיות רב ראשי ,מטעםמתן כהנא ,כדי שיוכלו להכיר בגיורים רפורמיים ולתת הכשר לשפנים וחזירים ,אבל אולי אתה מתכוון לנביא השקר הרב קוק אם כך אתה צודק בהחלט
"תופשי התורה".... לזלמן היקר.
משה אהרון | 11-07-2021 9:53
הנביא מכנה את האנשים שתופסים את התורה כבת ערובה לצרכיהם או קרדום לחפור בו, - כתופשי התורה אז יש בניכם שתופשים במזיד ויש בשגגה . וה' ירחם על כולנו
למשה אהרן היקר
שניאור זלמן | 10-07-2021 23:55
הבדלתי המבדיל בין קודש לחול על ההבדלה בין לומדי התורה תומכיה ואוהביה לבין אלו שיינקו את שנאת עמלי התורה מחלב אימם הדתיים הלאומיים כך שברכתי אינה לבטלה
לזלמן המגיב היקר
משה אהרון | 10-07-2021 22:42
מותר גם להציע לך הצעה. לעולם. לעולם אל תאמין בעצמך שאתה הוא לומדה האמיתי של התורה . לעולם תטה גם אוזן למי שמנסה להאיר את עינך שאולי אתה טועה. אגב הבדלת בהבדלה המבדיל בין קודש לקודש שיומיך בששת הימים הם קודש של לימוד כשבת עצמה . והזקן מגן השעשועים אומר כי יש חשש רציני שמא ברכתכם בהבדלה היא לבטלה
שבת וששת ימי המלאכה
שניאור זלמן המשפיעו | 10-07-2021 22:28
מציע לך לעיין בתיקוני זוהר שתלמידי חכמים הם בבחינת שבת ואנשים עובדים בבחינת ימות החול,היה תלמיד ששאל אותי מה ההסבר שהדתיים הלאומיים שבמשך שנים גנבו ושדדו מליארדם מקופת המדינה גם בהתנחלויןת וגם בקו הירוק ,והשתלטו בדרכי ערמה ורמיה על למעלה מ80 אחוז מנכסי הנדלן הציבורי של המדינה ,נזעקים וצועקים את זעקת הקוזק הנגזל כשילד רעב מקבל לחם עם חמאה ,ומדוע 99 אחוז מהחוזרים בתשובה נהיים חרדים ולא דתיים לאומיים ,הפניתי אותו לכמה מאמרי חסידות שמסבירים לעומק תופעות כאלו ולדוגמה דברי קודש בלשונו הזהב של רבי נתן מנמירובו יש לרמז כל זה בחבור הפסוקים של המסורה שמביא ששה פסוקים של חמש תבות סמוכות משתי אותיות לבד א.ויולד נח את שם את חם ב. כי גם זה לך בן ג.כי יד על כס קה ד.על כן לא בא אל שלחן המלך ה.גם לי גם לך לא יהיה,,,,,,,,,,,,,,,,,ועיקר המלחמה עם עמלק על שרוצה ליטול כל העשירות לעצמו בשביל תאותו וכבודו שזהו בחינת העשירות של עובדי כוכביםוהרשעים שאינם משתדלים שמעשירותם יבא נחת להקבה להספיק על ידי לומדי התורה הכשרים והיראים באמת וזהו על כן לא בא אל שלחן המלך שהחולק אינו רוצה לבא בעשירותו אל שולחן מלכו של עולם להספיק כל הקרובים אליו שהם צדיקי אמת ועל ידי זה גם לי גם לך לא יהיה כי עשירות כזו לא תצלח בחצי ימיו יעזבנו ובאמת הסטרא אחרא חפצה בכך,,,,ועל ידי זה מפר עצת גוים ומזכה את הצדיק להוציא העשירות מהסטרא אחרא ולהכניסו אל הקדושה שעל ידי זה מוליד הצדיק נפשות רבות בבחינת וילד נח את שם,,,סןף ציטוט הציטוט כמובן קטוע להבין לגמרי חובה לעיין במקור ליקוטי הלכות פורים הלכה ו
7
לעורך דין היקר
עמדין | 11-07-2021 0:07
נראה לי שנפלת בגדול,להגן על לומדי תורה באתר האנטישמי של הסרוגים ,השתגעת?תתכונן לפיטורים,על כזה דבר הם לא רוצים ולא מסוגלים לסלוח,ולאתר הנכבד נא להקים ועדת חקירה כאן ועכשיו איך תקלה כזאת יצאה מתחת ידכם,מי נרדם כאן בשמירה?
עורך דין
עמדין | 11-07-2021 20:54
להפך רבי יהדה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינין ,כדאי מאוד לעיין בדברי הראש בתחילת פרק זה בורר,כמובן שעורך דין זה הוא בחזקת אדם כשר וצדיק ודבריו דברי טעם,אני מתכוון רק על הבעיתיות העקרונית שיש במקצוע זה ,ואני סומך על אדם נבון כמוך שאתה מבין למה אני מתכוון
עורך דין
עמדין | 11-07-2021 20:49
להיפך,רבי יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדייניןו כדאי שתעיין בדברי הראש בתחילת פרק זה בורר,אין צורך להבהיר שכמובן אני לא מתכוון לעורך דין זה,שהוא בחזקת אדם כשר וצדיק ודבריו דברי טעם,אני מתכוון רק על הבעיתיות של מקצוע זה באופן עקרוני
הנה כי כן.
משה אהרון | 11-07-2021 15:45
הוא עורך דין ואתה מעמעם את הדין