אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

מה בין ההשקפה הדתית לאומית להשקפה החרדית?

ההשקפה החרדית קרובה מאד לזו החילונית, ואף מקבלת את כללי המשחק החילוניים. החרדי כביכול משדר את המסר: אין לי עניין לתקן את המדינה או לשנות אותה. אני רק דורש שיתנו לי, כאדם פרטי, לחיות כפי השקפתי

ההשקפה החרדית קרובה מאוד לזו של החילונים

מה בין ההשקפה הדתית לאומית להשקפה החרדית

בכמה דיונים אינטרנטיים לאחרונה הוטחה בי השאלה "אם כך, מה בינך ובין החרדים?". (אחד המטיחים, בלשון זו או אחרת, הוא עצמו חובש מגבעת שחורה).

השאלה הזאת לא מטרידה אותי. אני לא להוט לחפש הבדלים ביני לבין אחרים. אם יתברר שהחרדים חושבים בדיוק כמוני – מה טוב ומה נעים. אין מה להטיח בי ש"אם כך אתה בדיוק כמותם". אם הם בדיוק כמוני – מצוין.

אבל לצערי, אני בכל זאת מוצא שיש כמה הבדלים ביני לבין החרדים. והלואי שיתברר שטעיתי.

את ההבדלים האלה אסקור כאן.

כמה הקדמות הכרחיות

ראשית, אקדים ואומר שאיש לא הסמיך אותי לדבר לא בשם הדתיים-לאומיים ולא בשם החרדים. כאשר אני מתאר כאן את תפישת העולם הדתית-לאומית, אני מתאר את תפישת העולם הדתית-לאומית כמו שאני תופש אותה, וכמו שאני מאמין בה וחי אותה כדתי-לאומי. אני מניח שרבים מהדתיים הלאומיים יסכימו אתי, אחרים יחלקו עלי, אבל אני מדבר בשם עצמי. אין צורך להזכיר לי שיש כמה דתיים לאומיים שחושבים ונוהגים אחרת.

בקשר לתפישה החרדית שאני מציג כאן, זוהי התפישה החרדית כפי ההתרשמות שלי. וכפי שכבר כתבתי לעיל: הלואי שיתברר שאני טועה. ברור שאף חרדי לא הסמיך אותי לדבר בשמו, וברור שלא כל החרדים עונים על התיאור שאני מתאר כאן. אני מתאר את התפישה של רוב החברה החרדית כפי שאני מתרשם ממנה. אם יתברר שאני טועה – מה טוב, אבל הזכרת שמם של כמה חרדים מסויימים שההשקפה המוצגת כאן אינה השקפתם, עדיין אינה מהוה ראיה שאני טועה.

שנית, ברור שגם אצל הדתיים-הלאומיים וגם אצל החרדים (כמו אצל כל אוכלוסיה אחרת) יש פער בין תפישת-העולם לבין העשיה בפעל. בפעל לא כל האוכלוסיה עומדת ביעדים התיאורטיים. אין לי מגמה לתאר כאן את מה שעושים בפעל החרדים או הדתיים-הלאומיים, אלא את תפישת-העולם. הוי אומר: אין לי שום עניין ושום כלים לשפוט את האנשים, את הציבור. אני לא מבקש להשוות בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי-לאומי, אלא להשוות בין השקפת העולם הדתית-לאומית לבין זו החרדית.

ההבדל אינו במחויבות להלכה

שלישית, גם החרדים וגם הדתיים-לאומיים מאמינים בה' ובתורתו, ומחוייבים באופן מלא לתורה, כפי שבארוה חז"ל. התורה מחייבת, ההלכה מחייבת. אני לא מקבל את הסברה שיש כאן מישהו שבאידאולוגיה סובר שאפשר לחפף או להתפשר או לוותר או להקל בענייני הלכה. גם התפישה החרדית וגם התפישה הדתית-לאומית מחשיבות מאד את התורה וההלכה, ומאמינות שיש לקיים את ההלכה בצורה הטובה ביותר. בהידור הגדול ביותר. באופן מקסימליסטי ולא מינימליסטי. שתי התפישות מאמינות שההלכה צריכה לכוון את האדם, להנהיג אותו בכל דרכיו, ולכוון את חייו.

החרדים מנציחים את הגלות

אם כך, מה בכל זאת ההבדל ביננו לבין החרדים? ישנם כמה הבדלים. ובמדה רבה אפשר לומר שכולם נובעים משרש אחד.

הזכרנו שגם ההשקפה הדתית-לאומית וגם ההשקפה החרדית מחויבת מחויבות מלאה לתורה ולהלכה. אלא שמלבד ההלכה הפרטית המחייבת כל אדם בפני עצמו, ההשקפה הדתית-לאומית נותנת את הדעת לתמונה רחבה יותר: המצוות וההלכות המוטלות על האדם הפרטי הן חלק קטן ממערכת גדולה. התורה היא לא רק רשימת הלכות המוטלות על אדם בודד בכל מקום שהוא. התורה מיועדת להתקיים באופן ציבורי, ע"י עם ישראל היושב בארצו, מקים בה ממלכה ובונה בה את המקדש.

יתר על כן: התורה יוצאת מנקודת השקפה שה' הוא בורא העולם ולפיכך בעליו של העולם, והעולם חייב להתנהל בדרך שקבע ה'. התורה, אפוא, היא לא עניין של האדם הפרטי, אלא דרך להנהגת העולם.

ההכרה במצוות ציבוריות היא לא רק אידאולוגיה תיאורטית. היא חלק מההלכה. יש בהלכה מצוות רבות, המחייבות את הקמתה של ממלכה יהודית בארץ ישראל ואת גאולת הארץ. חלקן מוטלות על היחיד וחלקן על הציבור, אבל כולן מחייבות מבחינה הלכתית. התורה מחייבת להקים ממלכה יהודית בארץ, לגאול את הארץ, לבנות את המקדש. כל אלה הן מצוות והלכות המחייבות את העם בכל דור ודור. אבל השקפת-העולם החרדית אינה מתייחסת אליהן כלל. החרדים מזלזלים במצוות אלה ואינם מקיימים אותן.

נמצא אפוא שההבדל ביננו לבינם הוא שאנחנו מקפידים על כל המצוות, והחרדים מקפידים רק על חלק מהמצוות. הם לא מקפידים על גאולת הארץ והקמת ממלכה. הם מתפללים לכך כל יום, אך לא נראה שהם שואפים לכך.

הגמ' בברכות אומרת שמיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. לכאורה, זוהי קינה על מצב שאינו רצוי. החורבן הוא מצב לא רצוי, וגם צמצומו של הקב"ה לארבע אמות הוא לא רצוי. צריך שה' ימלוך על העולם כולו ולא יצומצם לארבע אמות. צמצומו של ה' לארבע אמות הוא חורבן, כשם שחורבן המקדש הוא אסון ומצב לא רצוי. התורה באה ללמד אותנו להמליך את הקב"ה על העולם כולו. התורה מלמדת אותנו לשאוף לבניין ולא לחורבן. התורה היא לא עניין שבין האדם הפרטי הבודד לבין קונו בארבע אמותיו. התורה היא השקפת עולם שלפיה צריך העולם כולו להתנהל ואנו המצֻוִּים להביא לידי כך שכך אמנם יתנהל העולם. המציאות שלפיה התורה מצטמצמת לארבע אמותיו של האדם הפרטי היא מצב לא רצוי שנוצר בעקבות החורבן. אבל כמדומה שהחרדים הפכו אותו לאידאולוגיה.

היהודי שואף לשיבת ישראל לארצו ושיבת המקדש למקומו. הוא מתפלל על כך שלש פעמים ביום. אבל כמדומה שהחרדים חוששים מכך.

ההשקפה החרדית קרובה להשקפה החילונית

מבחינה זאת, ההשקפה החרדית קרובה מאד לזו החילונית, ואף מקבלת את כללי המשחק החילוניים. החרדי כביכול משדר את המסר: אין לי עניין לתקן את המדינה או לשנות אותה. אני רק דורש שיתנו לי, כאדם פרטי, לחיות כפי השקפתי. מבחינת החרדי התורה היא עניין בין האדם לבין קונו. הוא לא ישאף לתקן את המדינה כמדינה. לכל היותר הוא יציע לחילוני הפרטי להיות כמוהו בארבע אמותיו שלו.

השקפת העולם החרדית שוה לזו הדתית-לאומית בקבלת ההלכה הפרטית המחייבת את האדם הפרטי. אבל היא מזלזלת במצוות הציבוריות, בהשקפה הלאומית ובתהליך הגאולה. מתוך כך היא מנציחה את הגלות.

הנכונות לשיתופי פעולה מפוקפקים

השקפת העולם הדתית-לאומית שואפת לקיים גם את המצוות הציבוריות. לשם כך היא מוכנה לשתף פעולה גם עם מי שאינו מקיים אלא את המצוות הציבוריות בלבד. אם יש מי שמקיים את גאולת הארץ – אני איני רשאי לשבת מנגד. אהיה אף אני שותף לאותה מצוה. אם הארץ נגאלה, גם אם שלבים אחרים בגאולה עדיין מתמהמהים, נהיה אנו שותפים לפחות במה שאפשר. נכון, לכתחילה היינו מעדיפים לעשות זאת עם אנשים שומרי תורה ומצוות. אך כיון שהיום הדרך לקיום מצוות ירושת הארץ והקמת ממלכה מחייבת שיתוף פעולה עם אנשים שאינם שומרי תורה, נאלץ לעשות זאת. וזאת מתוך הכרה בכך שאנו בראשיתו של תהליך, שבסופו תקוימנה כל המצוות כהלכתן. (מלבד הערך של אהבת ישראל ואחדות ישראל וימין מקרבת, שאף הם ערכים חשובים).

גולים בארצנו

בינתים, הציבור החרדי מנציח את הגלות. מתוך כך הוא מבדיל בין יהודי שאביו היה בגלות אחת לבין יהודי שאביו היה בגלות אחרת. הוא אינו רואה את יד ה' שהשיבה אותנו לארצנו, וממשיך להסתגר בד' אמותיו. (אגב, מתוך כך הוא גם מתקשה להתמודד עם בעיות שמתעוררות בדור הזה. האוירה החולה השוררת במדינה חודרת גם לשולי הציבור החרדי. אבל הציבור החרדי עדיין לא הפנים שהדרכים הישנות של הגבהת החומות בינו לבין החילונים כבר אינן מספיקות, ושצריך לנקוט גם בדרכים נוספות. אבל זה כבר אינו עניינו של מאמר זה). חלק מהציבור החרדי אפילו מקפיד לדבר בלשון נכר שדיברו בה אבותיו בארץ נכר, וגם אחרי שהוא שב לארץ קדשנו ואבותינו, הוא ממשיך לטעון שהוא בגלות.

יש אפוא כמה דרכים להגדיר את ההבדל בין ההשקפה החרדית לבין ההשקפה הדתית-לאומית. אפשר לומר שההשקפה החרדית מנציחה את הגלות. אפשר לומר שההשקפה החרדית מדקדקת רק במצוות האדם הפרטי, ולא בהלכות הלאומיות, ולא במצוותיה של ארץ ישראל. אפשר לומר שההשקפה החרדית מצטמצמת לארבע אמותיו של הפרט ולא באה להמליך את ה' על העולם. כל אלה הם ניסוחים שונים של אותו הבדל.

והלואי שאני טועה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
15 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
המדינה הציונית היא שיא הגלות!
חב"דניק | 30-01-2017 16:45
גירוש יהודים מביתם ורדיפת היהודים והיהדות, וכאשר כל זה עוד נעשה ע"י שלטון שהוא כביכול יהודי, זה לא "אתחלתא דגאולה" אלא חושך כפול ומכופל של שיא הגלות. גאולה זה רק משיח!
שקט יחי.ג תמוז זיע
יחי יחי יחי יחי יחי יחי יחי | 01-02-2017 12:52
יחי יחי יחי יחי יחי יחי
2
כואב הלב שכך יהודי יר"ש חושב
איציק | 30-01-2017 17:26
האם הגרש"ז אוירבך, הגר"T לוין ועוד מצדיקי הדורות ששלחו את ילדיהם למוסדות חרדיים אכן היו זהים בהשקפתם לחילוניות, או שהם חשבו כי עדיף לשלוח לשם מאשר למוסדות שעלול להיות שילדיהם יהיו חילוניים...
3
התורה מחייבת להקים ממלכה יהודית בארץ, לבנות את המקדש?
חרדי | 30-01-2017 17:30
מאיפה לקחת את זה? ואיפה בדיוק הדתיים הלאומיים מקיימים את המצוה הזאת של בנין בית המקדש?
בניין המקדש הוא בתרי"ג מצות. עיין רמב"ם הל' בית הבחירה.
ר | 31-01-2017 0:25
כמו כן כיבוש הארץ הוא מצווה דאורייתא, עיין רמב"ן על ספר המצוות , מצווה ד'. הפסוקים שבהן הקב"ה מצווה אותנו הם:" ועשו לי מקדש"- מצוות בניית מקדש. "וירשתם את הארץ, וישבתם בה"- כיבוש הארץ.
ברור שזו מצוה מהתורה, מה לא למדת ?
אשר | 30-01-2017 19:14
ועשו לי מקדש זו מצוה שנוהגת לדורות, כך כתב האור החיים ספר החינוך ועוד.
4
רק שכחת נקודה אחת
יהודי חרדי | 30-01-2017 19:31
מי שמנהל את המדינה שאתה כ"כ דוגל בה הם החילונים! כל פעילותם נוגדת את התורה והם מנסים להצר את צעדי שומרי המצוות. וכן, אנחנו בגלות כאן בארץ ישראל!!!! כל עוד בית המקדש לא נבנה זוהי גלות. כל עוד יש "דתיים" מקלים, שרצים אחרי החילונים, שמזלזלים במצוות בסיסיות- הגלות הזאת תמשיך. בכל מקרה, נמשיך לחיות במסגרות שלנו ולשמור ככל האפשר על חרדיותינו!!!!!
5
איפה אתה חי??
יהודה | 31-01-2017 9:41
ההבדל הבסיסי בין החרדים לדתיים לאומיים הוא יהדות מחייבת הכוללת הלכה, מנהג, מסורת ואמונת חכמים. מול יהדות בינונית הבנויה על "יש צדדים לכאן ולכאן". ללא מנהג ללא מסורת וללא אמונת חכמים. וללא שמירה. קח את "מצוות הדגל" של ארץ ישראל. שלטענתך החרדים מתעלמים מהם. לפי התורה, הקיום שלנו בארץ מותנה בשמירת שמיטה, בקיום דינים ע"פ התורה בשמירה על צניעות. לדבריך, צריכים היו הדתיים לאומיים להיות הכי מחמירים במצוות אלו ובשאר מצוות התלויות בארץ. איפה הם ואיפה החרדים?
יותר מדקדקים ןחיים ארץ ישראל
לטכנוקרט הלכתי טיפוסי | 01-02-2017 12:50
6
אבא בא
אני | 01-02-2017 3:08
כל החרדיות היא אבסורדית בימינו. מיצתה עצמה ופשטה את הרגל. ובאמת דומה מבחינה זו לשמאל. הרדיקל. כמה הם דומים שניהם. כוח שניהם קשור בהמון כסף לא באידיאלוגיה. כל עוד זורם הכסף מה טוב. לשמאל הרדיקל מקרנות בחוץ. לחרדים מהביית, מעטיני השלטון. אנחנו כבר מבוגרים יותר משישים. וזה אומר שמודלים ממצים עצמם. כמו ההיסתדרות במובן מסויים. סיסטם שיטה, זה לא אמונה. גם אני באתי מבית דתי. מסורתיות מיזרחית כה שונה מהמודלים האשכנזים. בסופו של דבר הנחמה הכי גדולה שבעל הביית שולט. אלוהי צבאות ישראל. חם מנחם ומשמח. הוא ידע מה לעשות. איך לברר ולצרף. האמת שלו היא הקובעת. כמה ניפלא. מה שנישאר לרוץ אל חיקו החם . להיתחבא באהבה אנסופית בין כנפיו ולהיתמלא ענווה. מה ניפלא שאבא שולט.
אם יש מגזר...
ישראל | 05-07-2020 8:38
אם יש מגזר במדינה שפשט את הרגל הוא המגזר הדתלי צא וראה: באיזה ציבור אחוזי הנשירה גבוהים יותר ולאיזה ציבור יש מפלגות בית שהציבור מצביע לו בהמוניו והנציגים מסייעים לו,ולאיזה ציבור כבר אין מפלגה אלא הציבור מתחלק למפלגות שונות שרובן לא צועד בדרכה של הציונות הדתית!!!
7
אבינעם בן מפליץ שוב ברח מבית המשוגעים...
אבינועם בן צ"יים הטרול | 01-02-2017 12:44
לא אוהבת תגובות מזלזלות. הרב צודק בכל מילה.
יהודיה | 17-01-2021 14:04
אנחנו אומה, לא דת של יחידים. לא מסכימה עם הדתל שלקחו את תורת הרב קוק למקום של פשרנות. שלא יתלו את הקלקול שלהם ברב קוק. וגם לא מסכימה עם החרדים ששכחו מה זה אהבת חינם, עדיין בגלות. למה בית המקדש לא נבנה? כי שנאת החינם ממשיכה. בואו נתאחד אחים
8
בני עקיבא יותר קרובה למעריב לנוער ועידוד פגם הברית
פד צומותxכמות הבנות בסניףx3פעמים ביום | 01-02-2017 12:48
קודם תהיה קדוש כמו הרב קוק זיעא ואחר כך תשווה חרדים לחולניות
בני עקיבא זאת תנועת קודש
אודל | 11-06-2017 22:24
פתח עיניים ותראה את זה.