פרשת הרב טאו | דיווח על חשדות להתעללות בעין הלכתית - סרוגים

פרשת הרב טאו | דיווח על חשדות להתעללות בעין הלכתית

ישנם רבנים שמעלים מושגים הלכתיים כמו "מסירה" ו"לשון הרע" על מנת לשכנע ולמנוע מהקורבנות ומשפחתם מלדווח לרשויות. אך ההלכה לא רק שמתירה לדווח על האשמות להתעללות לרשויות המתאימות, למעשה, ההלכה דורשת מאתנו לדווח

פרשת הרב טאו | דיווח על חשדות להתעללות בעין הלכתית

כבר יותר מדי זמן שמתעללים מיניים משתמשים במניפולציות של הפחדות ואיומים על מנת למנוע מקורבנות התעללות לאזור עוז ולהתלונן.

עוד באותו נושא

הרב טאו, תנוח דעתך; לא רק עליך הם מערערים


140

השימוש בטקטיקות הפחדה כמו גרימת חילול ה', או פגיעה בשם הטוב של המתעלל, הריסת מקור מחייתם, חיי משפחתם, או עתיד השידוכים של ילדיהם, הם רק חלק מאמצעי הרטוריקה שננקטים להשתקת העניין. ישנם רבנים שאפילו מעלים מושגים הלכתיים כמו "מסירה" ו"לשון הרע" על מנת לשכנע ולמנוע מהקורבנות ומשפחתם מלדווח לרשויות על ההתעללות.

אך ההלכה לא רק שמתירה לדווח על האשמות להתעללות לרשויות המתאימות, למעשה, ההלכה דורשת מאתנו לדווח. בזמן שלרבים מאתנו זה ברור מאליו, למרבה הצער, לאור המקרים הלא מעטים שפורסמו לאחרונה שוב מזכירים לנו שלעולם הדתי עדיין יש עוד עבודה רבה לעשות בלהעלות מודעות לתופעת ההתעללות, וליצור מקום בטוח לקורבנות לדווח ולחשוף את הפוגעים.

מסירה

התלמוד אוסר על מסירה – הלשנה של יהודי על יהודי אחר, או מסירותו לרשויות האכיפה (גיטין ז, ע"א; ראש השנה יז, ע"א).

מסירה היא עבירה כל כך חמורה שהיא נחשבת לחטא שדינו מוות (רמב"ם, הלכות חובל ומזיק ח, י). בתלמוד (בבא קמא קיז, ע"א) מסופר על אחד מן החכמים ששבר את צווארו של יהודי שעמד להלשין על חברו, היות שעצם האיום של מסירה דינו עונש מוות (ראה רמב"ם, שם). רמב"ם ומקורות אחרים משווים בין מוסר לרודף, שרודף אחר מישהו בכוונה להרוג או לאנוס. מסירה נחשבת לכזאת סכנה מידית, שהרמב"ם פוסק: "מותר להרוג המוסר בכל מקום, ואפילו בזמן הזה שאין דנין דיני נפשות" (שם. ראה גם שולחן ערוך, חושן משפט, שפח, י)

עוד באותו נושא

הרבנית יפה גיסר: מכתב גלוי לתלמידי הרב טאו


228

אך לפי מקורות רבים, איסור המסירה מוגבל להלשנה על יהודי לממשל מושחת שלא יהסס לגזור עליו דין עונש מוות. מסירה לא תופסת בחברה שמקיימת חוקת צדק ומשפט.

בעל "ערוך השולחן", הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, מעיר הערה חשובה: "הערה ידוע לכל קוראי הדורות שבזמן הקדמון במדינות הרחוקות לא היה לאיש בטחון בגופו וממונו מפני השודדים והאנסים אף שנשאו עליהם שם משרה כידוע גם היום מאיזה מדינות מאפריקא השוד והחמס שפחות הממשלה עושים ועל טוב יזכרו מלכי איירופא וביחוד אדונינו הקיר"ה מרוסיא ואבותיו הקיסרים ומלכי בריטניא שפרשו כנפי ממשלתם בארצות הרחוקות למען יהי לכל איש ואיש בטחון על גופו וממונו באופן שהעשירים לא יצטרכו להסתיר עצמם שלא ישללו ממונם ויהרגו אותם ועל זה סובב הולך כל דיני מסור ומלשין שבש"ס ופוסקים כאשר נבארם בס"ד כי המוסר ומלשין את חבירו לפני שודדים כאלה הלא רודפו בגופו וממונו ולכן ניתן להצילו בנפשו . . . " (ערוך השולחן, חושן משפט שפח, ח)

כשכתב את הדברים הנ"ל בשלהי המאה ה-19, הרב אפשטיין האמין שמסירה חלה רק במקרים שמוסרים יהודי לממשלה של "שודדים". בתקופתו כבר היתה הגנת הצאר על נתיניו, לכן מסירה כבר לא היווה עניין. כל שכן היום! ובזמן שכוונת פסיקה זו הינו נושא לדיון מסוים, הוא מצוטט על ידי מקורות רבים מאוחרים יותר כמקור מהימן. למעשה סמכויות רבות של בנות זמננו מתירות לדווח על פשעים שבוצעו על ידי יהודים במדינת ישראל, ארה"ב ומדינות מערביות אחרות, כאשר לעבריין לכאורה יש את הזכות למשפט הוגן (ראה למשל, שו"ת ציץ אליעזר יט, נב).

כמו כן, סמכויות רבות בנות זמננו פוסקות שחובה לדווח על האשמות של התעללות לרשויות הרלוונטיות, ביניהם: הרב שלום יוסף אלישיב, הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב משה שטרנבוך, הרב אשר וייס, והרב צבי שכטר. לא רק שזה לא עובר על איסור של מסירה, אלא שדיווח על התעללות הינו עניין של פיקוח נפש, היות והטראומה שנגרמת מהתעללות יכולה להרוס חיים.

לשון הרע

לשון הרע הינו איסור כל כך חמור עד שחז"ל משווים אותו לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת דמים (ערכין טו, ע"ב). הרב ישראל מאיר הכהן מראדין מתחיל את עבודתו המרכזית, "חפץ חיים" , על ידי חישוב של כמה מצוות עשה ולא תעשה אדם עובר כשמדבר לשון הרע.

התורה מצווה: "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ" (ויקרא יט, טז). אך עצם המשך הפסוק נראה כהגבלה על האיסור: "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ". אם רעך בסכנה, אז דיבור כזה מוצדק – אפילו נדרש (ראה את פירושם של חזקוני, אור החיים, והעמק דבר, שם).

למעשה, ספר החינוך (מצוה רלו) פוסק שאיסור על לשון הרע איננו רלוונטי אם "תהיה כונתנו לסלק הנזקין ולהשבית ריב" (ראה גם שערי תשובה ג, רכא). ולפי הרמב"ם, איסור על "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" כולל כשמישהו שומע על מזימה נגד רעהו ולא עושה דבר (הלכות רוצח א, יד).

סמכויות רבות פוסקות שאם יש "תועלת" (=תועלת מעשית לשתף מידע) מותר לדבר לשון הרע (ראה חפץ חיים, הלכות לשון הרע י, א-ב, והתנאים שהוא מתנה שם).

האם יש תועלת גדולה יותר מאשר שמירה על בני קהילתנו מפני התעללות?

הרב ישראל איסר איסרלין, שמכהן כדיין בוילנה במאה ה-19, כתב: "וראיתי להזכיר פה על דבר אשר כל הספרי מוסר הרעישו את העולם על עון לשון הרע, ואנכי מרעיש העולם להיפוך עון גדול מזה, וגם הוא מצוי יותר, והוא: מניעת עצמו מלדבר במקום הנצרך להציל העשוק מיד עושקו" (פתחי תשובה, אורח חיים, קנו).

הרב משה שטרנבוך יצא בביקורת חריפה על מנהל ישיבה המסרב לקבל האשמות נגד ר"מ בישיבה על התעללות שביצע נגד תלמידיו, בטענה שדיווחים כאלו מהווים לשון הרע (שו"ת תשובות והנהגות ה, שצח). הרב שטרנבוך כותב שההנהלה חייבת לקחת ברצינות כל אשום, אפילו כשעניין איננו ברור, ולהסיר את המתעלל החשוד מן המוסד החינוכי, או לשים אותו תחת פיקוח צמוד ומתמיד עד שהעניין ייושב. הוא מסיים את תשובתו:  "מצוה גדולה לספר כל חשש וחשש, והמנהל צריך לשמוע ולחשוש ולשמור על התלמידים שמירה מעולה, ואם מתרשל הרי הוא בכלל 'ארור עושה מלאכת ה' רמייה' ".

יש רבנים המאמינים שמוטב לטפל בעניינים מן הסוג הזה בשקט מבפנים ולהימנע מחשיפה בחוץ. אך הבעיה עם שמירת האשמות על התעללות בשקט והבחירה לפתור את הבעיות בתוך הקהילה מול הרבנים, היא שלעיתים קרובות המתעללים ממשיכים לפגוע. אם יש מידע קונקרטי – "רגליים לדבר" – או שמועות עקשניות – "קלא דלא פסיק" – מצוה לפרסם על מנת לשמור על הקהילה.

ברוך ה', בשנים האחרונות אנו רואים בעולם הדתי עליית המודעות בנושא התעללות. אך חשוב ביותר שנמשיך לדבר על התעללות בקהילות שלנו ובביתנו. על ידי דיבור פתוח על התעללות, אנחנו מעצימים את הקורבנות לחשוף את ההתעללות ובכך לסייע בעצירת המשכה. על ידי הדיבור על התעללות, אנו יוצרים מקום בטוח היכן שהקורבנות יכולים לשתף את סיפורם ולהתחיל להבריא. ועל ידי הדיבור על התעללות, אנו יוצרים מודעות בקהילות שלנו ויכולים לחנך את ילדנו כשאנו נותנים בידיהם את הכלים הנחוצים לשמור על עצמם.

=======

שמשון הכהן נדל מכהן כרב קהילת "זכרון יוסף" בירושלים, וראש כולל "סיני"

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
75 תגובות - 40 דיונים מיין לפי
1
ואנחנו חיים בחברה שיש בה חוקת צדק ומשפט?
הגיון בריא | 20-11-2022 19:31
גבר שמישהי אמרה עליו, יקבל צדק בחברה שלנו? לכל עיוותי הדין, העושק והגזל והרשעות המושחתת שיש בבתי המשפט ובמשטרה ובפרקליטות, לכל זה אתה קורא חוקת צדק ומשפט, ואז אתה קורא לעצמך רב. ושניהם נכונים באותה המידה.
כל אדם מקבל אצלנו משפט צדק. הפושעים זועקים!
אפרים | 21-11-2022 8:53
לפני שאתה מאשים באופן גורף, לך לכל משפט כזה אם הוא פתוח לציבור ובדוק. אחר-כך תאשים באופן גורף.
, אין...
יפה שעה אחת קודם. מחילה מהרב ומתלמידיו, אבל אין מנוס מלומר גלויות את האמת. | 21-11-2022 7:26
, אין שיטה. יש שיגעון בלא הגיון. ההיסטוריה הוכיחה : יכול אדם להיות גדול בתורה, איש כריזמטי ודגול - ולא להיות לגמרי מאוזן. הקונספירציות ההזויות עליהן נסמך הרב טאו מעידות שבריאותו הנפשית לא מאה. את הבלון הזה חייבים לפוצץ.
, מה...
שיטה ? מה השיטה ? שכל העולם קונספירציה אחת גדולה ? | 21-11-2022 7:22
, מה שיטתו ??? איזה שיטה יכולה להצדיק את הנשיא קצב שאשמתו הוכחה ? איזה שיטה יכולה להצדיק את חיים ולדר שכל כך הרבה תלונות הצטברו נגדו ( ונבדקו היטב על ידי הרב אליהו ) ? מה ההזיות האלה שקצב הואשם משום שלא קיבל משלחת רפורמית, וחיים ולדר משום שפעם כתב משהו נגד אהרון ברק ? ההגיון אצלך בשביתה ? אם הרב טאו אמר זה קדוש ואין להרהר אחר דבריו ? אלו קונספירציות הזויות בטירוף. הגיע הזמן לומר : המלך עירום - או לפחות המלך הזוי...
אין שום...
גדי | 21-11-2022 2:11
אין שום רגליים לדבר. התמיכה שלו מתאימה לשיטתו. רמזים וסיועים כאלו לא מועילים
מה שהכי...
דוד | 20-11-2022 23:23
מה שהכי נכון שהרב טאו גדול הדור ומלאך אלוקים וכו וכו..... איש רע ואלים שכבר תמך באופן ברור שבעבריינים מובהקים על סמך קונספירציות והזיות. אז בהחלט יש רגליים לדבר שגם פגע בנשים בשם ההזיות הרוחניות שלו אבל מה שבטוח שצריך לחקור ולבדוק
2
ודברים פשוטים והלוואי...
דוד | 20-11-2022 19:36
ודברים פשוטים והלוואי שהאמת תתברר במהרה
דברים פשוטים. אבל...
ניר | 20-11-2022 20:51
דברים פשוטים. אבל מדובר פה על נחש ארסי, ש לוחש לך באוזן משהו אחר...
3
מדובר על פניה...
צביעות, כל זה לא רלוונטי פה, כי | 20-11-2022 20:00
מדובר על פניה לרשויות המוסמכות ולא על שחיטה בכיכר העיר של התקשורת. אז כן. הוצאת שם רע. כל דיבור אחר הוא לא רלוונטי וצביעות. חמור שבעתיים שזה נעשה כנגד מלאך אלוקים. רחמנא לא עביד ניסא לשקרי, ולא יתן שהעמדת התורה בציבור הדתי לאומי תהיה ע”י נואף אנס ורשע. כל מחשבה אחרת היא חולנית.
להזכיר, המשטרה...
דוד | 22-11-2022 9:54
להזכיר, המשטרה סרבה לחקור את מלאך האלוקים. הפניה לתקשורת היא התוצאה של צורך להביא לחקירה ולמנוע טיוח.
4
לא הבהתי את...
רועי | 20-11-2022 20:12
לא הבהתי את ההקשר של הדברים??? אף אחד לא בביקורת על הנתלוננות ברים בביקורת כלפי אותם רבנים שמדברים על זה בפהרסיא ועוברים על איסור חמור של לשון הרע ועל התשקורת שמכפישה ברבים את הרב טאו שליטא ושופכת את דמו
אלמלא התייצבות...
חיים | 20-11-2022 23:38
אלמלא התייצבות הרבנים סביר שבסביבתם של החשודים ידאגו למסמס את כל התלונות לא יהיה בירור אמיתי של התלונות
הכותב לא...
יהודית | 20-11-2022 20:18
הכותב לא חידש כלום. רק רצה להצטרף לכת מספרי לשון הרע...
5
עוד מיתמם.כאילו שמישהו...
ארציאלי | 20-11-2022 20:33
עוד מיתמם.כאילו שמישהו טען נגד הפנייה לגורמים הרלואנטיים. הפניה של סתו הבן והאב לתקשורת רחוקה מכל מה שכתב,סתם לשפוך דם נקי מתוך קנאה.
ההנהגה שלנו...
אליהו | 21-11-2022 8:11
ההנהגה שלנו צריכה להביע דעה במקרים כאלה. אתה שופך את דמו של הרב סתיו עכשיו. קשוט עצמך
6
אצל יהודים תמיד...
בלי טריקים ושטיקים, ובלי בלבולי שכל מיותרים : לחקור. נקודה. | 20-11-2022 20:49
אצל יהודים תמיד צריכים להתפלפל. מה פה הבעיה : יש תלונות - צריך לחקור. החקירה - באמצעות הרשויות. בלי דיעה מוקדמת, בלי סיפורים הזויים על קונספירציות, בלי להכפיש את המתלוננות ובלי להשמיץ את הרב טאו. פשוט לחקור. למה יצאו מי שיצאו לתקשורת - לא יודע. אולי משום שהחקירות השתהו, אולי משום שחשבו שהציבור צריך לדעת על כך ( כמו בכל מקרה אחר ). כך או כך, לא זה העיקר. העיקר הוא שתתבצע חקירה. כל היתר - הסחות דעת, רעשי רקע, ונסיונות להטות לצד זה או אחר. מיותר.
7
אוי לנו מיום...
הרב כותב שברוך ה' אנו במצב טוב בהרבה מ'עמי אפריקא' כפי המובא בדברי ה'שרידי אש'. או על אחת כמה וכמה מצבנו שפיר טובא מתקופת הצארים של רוסיה... מסתבר שלא. בתקופה ההיא, לפחות ידעו היטב, זכר הוא זכר. נקבה היא נקבה. הטרלול הפרוגרסיבי אפילו לא היה בזרע רעיוני של מאן דהוא. בשל כך, אישה שהיתה מעלילה על גבר לא היתה נענית ציבורית ב'אני מאמינה לך' פתטי. שם היה דין. בודאי, מצבנו טוב בהרבה. אבל בחיאת זום זום... מישהו מאמין שעשוי להיות במקרה דנן דין צדק לרב טאו שליט"א? הצחקתם. | 20-11-2022 20:58
אוי לנו מיום דין
כי אנשי...
חיים | 20-11-2022 23:24
כי אנשי הר המור הם בהחלט דוגמא ומופת לדין צדק. מבוסס על עובדות ועל היגיון בריא.......
, אתה...
זכרנו את השומים ואת הבצלים.... | 20-11-2022 21:47
, אתה כל כך מתגעגע לתקופת הצאר הרוסי...ממש רחמנות. איזה עולם מופלא ונהדר היה לנו אז...
8
הרבה מילים ולא כלום
אין קשר בין המציאות | 20-11-2022 21:46
לבין מה שכתבת
9
הנידון כאן מי שודאי עכשיו אינו מסוכן.
למדן דמה | 20-11-2022 21:48
הנידון גם פניה לערכאות בלא הרשאה מביד. בקיצור בלשון צבאית פוסק דמיקו..ו
10
לחקור אם אכן...
לחקור | 20-11-2022 21:48
לחקור אם אכן אשם בקלבוש לא תגורו מפני איש
11
הכותב או מגלה...
ישראל | 20-11-2022 22:22
הכותב או מגלה בורות מדהימה או מסלף במודע. כל מי שקצת בקיא בערוך השולחן יודע שהוא מלא וגדוש דברי שבח והערצה לצאר הנאור.מפחד השלטון ובלי שום קשר למציאות. בנוסף כל הפוסקים המצוטטים התירו פניה רק לרשויות ולא לתקשורת. ורק כשאין ברירה אחרת
אדגיש שוב...
ישראל | 24-11-2022 19:59
אדגיש שוב רק לרשויות התירו פניה כשאין ברירה לתקשורת גם אז אסור
במקרה הזה...
גל | 21-11-2022 8:07
במקרה הזה לא הייתה ברירה אלא לפנות לתקשורת, כי המשטרה לא הסכימה להתחיל לחקור ללא לחץ ציבורי, כי זו דמות ציבורית.. אם יש לך תלונות על הדרך- תפנה למשטרת ישראל בבקשה
תסתכל בכותרת... אם...
אמיתי | 21-11-2022 0:19
תסתכל בכותרת... אם כי יש לציין , שבניגוד אליך- הכותב לא שכח לכתוב הרב! טאו. אני מציע לך לחזור בך, נראה שאתה מקבל לשון הרע- מה שכותב המאמר יכול לכתוב לך מגילה שלימה עם מקורות למה זה אסור גם למי שלא מכיר את הרב טאו שליטא.
- כל...
חיים | 20-11-2022 23:34
- כל ילד רואה שכותב המאמר לא מזכיר את טאו. המאמר הוא מאמר כללי הנוגע לדיווח על דבר עבירה
השנאה מעוורת... כל...
אמיתי | 20-11-2022 22:36
השנאה מעוורת... כל ילד רואה שהכותב לא מבקש את האמת... שהרי גם לפי דבריו אין שום היתר לפרסם את המאמר שכתב באינטרנט עם השם של הרב טאו שליטא.
12
הצב"י והצדק לחי עולמים
יואב | 20-11-2022 23:16
כאילו מישהו אמר לא לפנות לגורמים, הנושא הוא לפנות לתקשורת לפני שבודקים זה הוצאת שם רע
פנו קודם...
א | 21-11-2022 0:25
פנו קודם למשטרה, אבל המשטרה בתחנת חברון לא חקרה הפנייה לתקשורת נעשתה לצורך זה שתפתח חקירה של הרשויות (לא סתם העבירו את החקירה מהתחנה ללהב 443)
13
יישר כוח. מאמר...
חיים | 20-11-2022 23:28
יישר כוח. מאמר הלכתי ישר ולענין ולא הסברות הקונספירטביות של כת הר המור
14
תודה גדולה להרב שמשון נדל על המאמר המעמיק
יהודה נאמן | 20-11-2022 23:44
סוף כל סוף מאמר עם ציטוטים מההלכה. לא קלישאות, לא איומים, לא סתימת פיות, לא סגידה לאנשים. אשרינו שיש לנו רבנים שיודעים מהי תורה, מהי הלכה, ומוכיחים שההלכה דורשת צדק מכולם. בלי אפליה - אין איפה ואיפה. ושוב, תודה גדולה ועצומה!
בנתיים מה...
פ | 21-11-2022 8:05
בנתיים מה שאני רואה עושים בעיקר משפט שדה למתלוננות.
יודעים מהי...
שפוי | 21-11-2022 1:52
יודעים מהי תורה ? מה כי הוא יודע לצטט כמה מקורות (שכל ילד בן 16 שלומד בישיבה יכול לצטט ואם הוא קצת מוצלח אז הוא יכול לכתוב אפילו יותר טוב) ? הוא פספס את הנקודה שהיא לא לדון אותו בבית דין שדה של התקשורת והציבור משום שלזה אין שום הצדקה הלכתית . ובנוגע לזה הוא לא נחשב פחות נרדף הרי חייו נהרסים ואם הוא לא עשה את זה הרי זה לשוא ואילו אם כן מי התיר להעניש אותו ללא דין
15
עריכה נוראית כמה...
עכואי | 21-11-2022 0:23
עריכה נוראית כמה טעויות כתיב וטעויות הקלדה. מישהו קורא את זה לפני הפרסום?
16
עם כל הכבוד...
חגי | 21-11-2022 1:47
עם כל הכבוד לכבוד הרב יש נקודה אחת שחסרה במאמר והיא שנכון שאיפה שיש תועלת מצווה לפרסם אבל דווקא כשיש הוכחות ובית הדין מצא לנכון לחייב את הנידון וכאן כידוע זה רק טענות בלי הוכחות ולכן זה לשון הרע חמור למהדרין (אם לא אפילו הוצאת שם רע רחל..) חוץ מזה שגם אין פה ממש תועלת של מניעה כי לפי המתלוננות זה היה לפני עשרות שנים ומסתמא אין פה ממי להציל..
בטח שזה...
שירה | 21-11-2022 8:03
בטח שזה לתועלת. זה יכול לעזור לעוד ניפגעים לדבר. ולציווי וביערת הרע מקירבך אין פג תוקף. וגם לא ללא תעמוד על דם רעך.
17
הופעה בכל כלי...
יצחק | 21-11-2022 2:04
הופעה בכל כלי התקשורת אינה פניה לרשויות המוסמכות. פניה לבית דין, או תלונה במשטרה, מלווה בלחץ תקשורתי החורץ דין לפני בית המשפט , אינה דרך ההלכה .
18
מאמר עקר עם...
גדליה | 21-11-2022 2:05
מאמר עקר עם הרבה ציטוטים שלא מתסבירים בכהוא זה למה הדרך היא לעשות משפט שדה בתקשורת כשעדין לא התחילו לחקור בכלל
19
אתה כבר החלטת שהן הקורבנות ? ואולי הרב טאו
א4354 | 21-11-2022 2:17
הוא הקורבן של האשמות שווא ואתה מוסיף חטא על פשע ומצטרף לרשימת הנבלות ששופכים דם נקי של אדם חף מפשע שאף אחד עוד לא התחיל אפילו לבדוק אם מה שהעלילו עליו נכון ?
ואתה מוסיף...
ריקי | 21-11-2022 8:00
ואתה מוסיף חטא על פשע ושופך דמן של המתלוננות?
פסיכופט ...
גיל | 21-11-2022 4:16
פסיכופט
20
פניה לתיקשורת זאת הבעיה
דני | 21-11-2022 3:07
לא פניה לפורום תקנה או המשטרה היא הבעיה , אלא פשוט לצאת במסע תיקשורתי נגד אדם ולעשות לו משפט שדה
21
רבנים כאלה צריך...
איתן | 21-11-2022 4:52
רבנים כאלה צריך לתלות אותם בכיכר העיר
חייבים לחקור...
רוו | 21-11-2022 8:13
חייבים לחקור היטב ולשפוט באופן הוגן אפילו נאשם באונס! תלייה בכיכר העיר מתאימה לשכנים שלנו מהחמאס לא למדינה מתוקנת כמו ישראל
22
כמות נאה של מגיבים "מטעם" הר המור
ניר דוד | 21-11-2022 5:54
אפשר לזהות לפי התוקפנות ופסילת כל דבר שאיננו הערצת מלאך האלוקים.
בואו נלמד את השיטה
יאיר | 23-11-2022 17:29
ציבור של הזויים אנו? כל מתלוננת צודקת אוטומטית?במיוחד אם תחשוף פניה ותפרט באירוטיקה?כל ביקורת שכלית ישרה מותקפת כהזדהות עם הפוגע או כהר המורניק?כל שאלה ישרה נפתרת שזה תוצאת הפגיעה מאז...? והנה נוסחה לשפוך דמו של כל אדם שיהיה מי שיבחר בכך.ואנו אנא נלך.. איפה הלכה פשוטה של חפץ חיים? ואם במקום הרב טאו זה היה הרב דרוקמן גם הייתם מגיבים כך? ולמה לא? תחשבו..
23
גיבוב מיותר של...
דניאל | 21-11-2022 7:07
גיבוב מיותר של בעלי דעה שלא באמת חשופים לעובדות. היה או לא היה! בעין חקירתית/משפטית. ראיות והסברים. משקל הראיות. מי מבין כלל הכותבים באמת יודע. חיי אדם!!! הן למתלוננות והן למתגונן. שבו בשקט! לא להפריע להליך החקירה. ״הוא זכאי״ זו מוזיקה ששייכת לאופרה הזויה אחרת. דברו בתום ההליכים.
ואם זה היה על הרב דרוקמן שליטא?
יאיר | 23-11-2022 17:30
ציבור של הזויים אנו? כל מתלוננת צודקת אוטומטית?במיוחד אם תחשוף פניה ותפרט באירוטיקה?כל ביקורת שכלית ישרה מותקפת כהזדהות עם הפוגע או כהר המורניק?כל שאלה ישרה נפתרת שזה תוצאת הפגיעה מאז...? והנה נוסחה לשפוך דמו של כל אדם שיהיה מי שיבחר בכך.ואנו אנא נלך.. איפה הלכה פשוטה של חפץ חיים? ואם במקום הרב טאו זה היה הרב דרוקמן גם הייתם מגיבים כך? ולמה לא? תחשבו..
24
בלבול שכל, חריצת...
מנחם | 21-11-2022 7:24
בלבול שכל, חריצת דין בתקשורת זה לשון הרע. אין לדעת כל הרבנים מניעה לדון דין צדק. אבל כאשר זה לא דין צדק אלו איסורים מאוד חמורים כמו שכתבת
טענות של...
שירה | 21-11-2022 9:06
טענות של נשים כנגד אדם הן לא עובדות. הן טענות שצריכות להיתברר במשטרה ובבית המשפט, לא בעיתון.
מי חרץ...
דינה | 21-11-2022 7:58
מי חרץ דין? רק הביאו עובדות
25
מי זה הלץ הזה כנראה...
אבנר | 21-11-2022 8:12
מי זה הלץ הזה כנראה לא שמע על הצאר ניקולאי לא שמע על הקנטוניסטים בתחילת ערוך השלחן יש מסירת מודעה. רואים שלא למדת מעולם תורה.
תתבייש. איך...
דוד | 22-11-2022 9:43
תתבייש. איך אתה מדבר על תח שאתה לא מכיר?? זו עברה בפני עצמה.
יפה שעה...
פנייה גלויה אל ההגיון | 21-11-2022 8:19
יפה שעה אחת קודם. מחילה מהרב טאו ומתלמידיו, אבל אין מנוס מלומר גלויות את האמת. בדברי הרב טאו יש שיגעון בלא הגיון. ההיסטוריה הוכיחה : יכול אדם להיות גדול בתורה, איש כריזמטי ודגול - ולא להיות לגמרי מאוזן. הקונספירציות ההזויות עליהן נסמך הרב טאו מעידות שבריאותו הנפשית לא מאה. אם קצב הואשם כי לא קיבל משלחת רפורמית וחיים ולדר הואשם כי כתב לפני שנים איזה מאמר נגד אהרון ברק - משהו פה השתבש. את הבלון הזה חייבים לפוצץ. יש גבול לקונספירציות שההגיון יכול לספוג ולעכל.
26
רגע רגע אף אחד...
נועם | 21-11-2022 8:21
רגע רגע אף אחד לא אומר למתלונן/ת לא להתלןנן. אלא למי שמפמפם אתזה בתקשורת להרגע קצת עם הקמפיין
27
רבנים חרדיים נוספים חייבו למסור!!!
אפרים | 21-11-2022 8:51
רבנים חרדים נוספים, שהיו פוסקי הדור, חייבו למסור כל ידע על הטרדה מינית לשלטונות מדינת ישראל, חתמו על קריאה כזו ודאגו להפיץ אותה: הרב חיים קנייבסקי והרב ווזנר.
28
לחקור במשטרה, אבל לתלות לכף זכות כל עוד
יובל | 21-11-2022 10:03
לא נפסקה בבית משפט אשמתו. יש פה יותר מדי אינטרסנטים ששמחים לגזור דינו לפני כן.
29
תודה ...
נע | 21-11-2022 11:53
תודה
30
כבודו סומך על...
דוד בן מאיר | 21-11-2022 12:58
כבודו סומך על כך שאנשים לא יפתחו את המקורות, כי אז יראו שאין היתר בדברי אור החיים, העמק דבר, ספר החינוך או הרמב״ם (רק דוגמה) ללכת לספר בכיכר העיר שפלוני עשה לי כך וכך לפני שנים. כל ההיתר הוא לספר לאדם העומד להינזק, להצילו מנזק. לא מצאתי בשום מקור היתר לתובע/מתלונן ללכת לספר ברבים. לא ראיתי מי שאוסר לתובע:מתלונן ללכת לבית דין או למשטרה.
לא קראת...
דוד | 22-11-2022 10:01
לא קראת כלום??? הפרסום נעשה אחרי שהמשטרה סרבה לחקור תלונות. וצריך לומר, גם לצעוק, שהנזק לנפגעות נמשך כל החיים, וחלק מתיקון הנזק הוא עשיית דין צדק והוקעת המתעלל.
31
מעניין שמגינים על...
חוח | 21-11-2022 17:03
מעניין שמגינים על הרב טאו ולא מגינים על ברלנד פושע על בפני עצמו, שניהם בשר ודם והקדושה שלהם מופרכת ופיקטיבית. בתכלס, אין דבר כזה דבר תורה, הכל פוליטיקה
32
כולנו מסכימים עם...
עמי | 21-11-2022 19:02
כולנו מסכימים עם כבודו, שאין להתעלם מפגיעות. אבל מניין לך שהיו פגיעות????? על סמך התקשורת?? ועוד ככה להעליל, על פי סמך כביכול עדויות (שלא נחקרו כדין), לומר שרב גדול, עשה אותם. אם אתה בשר ודם ונכשל, תשאיר את זה לעצמך, לנו יש אמונת חכמים, שתלמיד חכם, אינו כמו שאר האנשים, ואם כן, איך אפשר לומר עליו ככה??? פשוט בושה וחרפה, וחילול ה, ולא פלא, פתאום מניין צצו לנו כמו פטריות אחרי הגשם, כל מיני רבנים ורבניות ליברליים, שסוף סוף אפשר ליפול על תורת הר המור, ועשרות אלפי מעריצים בתורה ויראת שמים... ועל זה קמה הצעקה של כל השפויים, שאינם שפוטי התקשורת..
גם על...
רני | 28-11-2022 4:42
גם על הרב אלון לא האמינו ולא רצו לישמוע. ובכל זאת...אין אפוטרפסות לאריות
33
ראיתי בגוגל "חשיפה: סודו של הרב אבינר"
אי | 22-11-2022 6:23
הרב שלמה אבינר שליטא טוען שכל עוד אין הוכחות הרב טאו צדיק וישר
34
מתי פעם אחרונה כבודו למד הלכות לשון הרע?
אני | 22-11-2022 7:12
מתי פעם אחרונה כבודו למד הלכות לשון הרע? האם מישהו מנע ממתלוננת להגיש תלונה? האם הרבנים דיברו עלכך?! הרבנים דיברו על הלכות שלון הרע ורכילות ועל כך שאין שום היתר הלכתי לפרסם דברים אלו בציבור כל עוד שלא התברר האמת בבית הדין. אין שום היתר הלכתי לדבר על הרב טאו ולהעליל עליו כל עוד שהדברים לא הובררו בבית דין.
להזכיר, הפרסום...
דוד | 22-11-2022 9:58
להזכיר, הפרסום בתקשורת היה אחרי תלונה שהמשטרה סרבה לחקור. ואני אישית מכיר עוולות קשות שנעשו עי אנשי הר המור. לא הכל ממש טהור בכת הזאת.
35
למה היא לא...
גילי | 22-11-2022 10:23
למה היא לא פנתה לפורום תקנה או לבית הדין של הרב אליהו? אולי כי היא ידעה שהם יחקרו אותה?
36
ומה יהיה אם...
גילי | 22-11-2022 10:24
ומה יהיה אם יתברר שאין לתלונה שלה שום אחיזה במציאות? ומה יהיה אם יתברר שהיא העלילה? מי ישלם את המחיר?
ניתן ליתבוע...
אני | 28-11-2022 4:40
ניתן ליתבוע אותה. והיא תשלם כפל כיפליים
37
מדינת ישראל שודדים בענייני הטרדות מיניות
צחי | 22-11-2022 16:20
בכל צורה שודדים באי הגנה ןבהגנת יתר ובתקשורת להטבית
38
תיאולוגי צוהר למיניהם, גונבי דעת
אשר | 22-11-2022 19:51
נוכלים,צדקנים, עדת קורח, כחזירים פושטי טלפיים וככלבים נגועי הכלבת, של החפץ חיים, במשלו על בעלי לשון הרע ומוציאי דבה, שהולכים עם זנבם בין רגליהם,בצדי הדרכים. מהרה נחזה בנקמת ה' ,בכם ,רשעים מטונפים
39
אומרת לך -הנה זה אתה !!!
יאיר | 23-11-2022 17:20
אם אתה מעל גיל 60,אני מודיעה לך עם חברתי,אתה זה שאנסת אותנו לפני 35 שנה,אנו מוכנות לחשוף פנים ולתאר בפירוט אירוטי.. וכל השונאים שלך יאמרו לך- רוץ טהר את שמך !!! הבנת את זה ברוך?
לכותב המאר קוראים...
אבי | 28-11-2022 4:39
לכותב המאר קוראים הרב שמשון הכהן נאדל, לא ברוך
40
ב״ה. צריך להביא...
שימעלה | 27-12-2022 12:27
ב״ה. צריך להביא בחשבון את תסמונת ״הפטר והזאב״, שכל תלונת שוא (כולל כשנגררים אחרי-ה בחוסר זהירות) גורמת לנזק עצום למקרים של תלונה אמיתית . להביא כמובן בחשבון שגם המסתתרים בניצול ציני של מצבים נפשיים מסויימים (שחזקה עליהם ומי יגלה עפר מעיני הרבנית הצדקנית שעל סף ״יתרון טוב הלב״ המשיכה להעניק את היחס לצד שהמשיך רק לקבל טובות תוך ניצול ציני של מצב הבריאות ) יודעים לעבוד בעיתוי המתאים בסיוע ״נשמות טובות״ לדקלם ניסוח שנשמע יותר אמין (על סמך ניצול מלל אמיתי של מקרים אמיתיים, מקסימום עם ״פספוסים״ פה ושם).