אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

המקורות מוכיחים שהרב אליעזר מלמד צודק | תגובה

יסודות ההלכה והמנהג בגיור בשעת הדחק: בעקבות הטור של הרב בנימין טבדי בו הוא מאשים את הרב אליעזר מלמד בציטוט מקורות מגמתי, הרב דוד שץ מגיב לדברים ומביא בהרחבה את המקורות 

המקורות מוכיחים שהרב אליעזר מלמד צודק  | תגובה
  הרב אליעזר מלמד. (קרדיט: שיבת הר ברכה) תמונת כותב (צילום: טל אורון)

בטורו, הרב בנימין טבדי, טען שהרב אליעזר מלמד מצטט מקורות באופן מגמתי, אז הנה ביאור המקורות.

המהרש"ם מברז'ן, הרב גלזנר רבה של קלויזנבורג, הראשון לציון הרב עוזיאל, רבניה של חיפה הרב משאש והרב שאר ישוב, רבה של נס ציונה הרב בארי, וגדולים נוספים מבארים את יסודות הלכות גיור ומעידים על מנהג רבני רווח בשעת הדחק.

הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל כתב תשובות רבות על מקרי נישואי תערובת שבהם בן הזוג הנוכרי מבקש להתגייר. בכולם, למעט במקרה של גיורת לכהן, התיר הרב עוזיאל לגייר, על מנת למנוע התבוללות ואובדן זרע יהודי, אך בשתי תשובות עיקריות נימק את הדברים באריכות, ובתוך כך כתב במפורש שההיתר לגייר הוא גם אם ידוע שהגר לא מתכוון לשמור מצוות כהלכה.

עוד באותו נושא

הרב מלמד מצטט מקורות בצורה מגמתית/ תגובה


59

איש אינו סבור שצריך לגייר גרים שאין להם נטייה ליהדות

התשובה הראשונה מובאת ב'פסקי עוזיאל', פסקי הזמן סימן סה, שם כותב הרב עוזיאל: "מכל האמור ומדובר, תורה יוצאה שמותר ומצוה לקבל גרים וגיורות אעפ"י שידוע לנו שלא יקיימו כל המצות, משום שסופם יבואו לידי קיומם. ומצווים אנו לפתוח להם פתח כזה, ואם לא יקיימו את המצות הם ישאו את עונם ואנו נקיים".

חשוב להבהיר שאיש אינו סבור שצריך לגייר גרים שאין להם שום נטייה ליהדות, או רצון כלשהו בהווה או בעתיד להתקרב לתורה ולמצוות. המציאות היא שמגיירים רק גרים שיש בהם אהבה ליהדות, ברצונם לשמור מצוות שקל להם לשומרן, ואולי אף בעתיד ישמרו יותר. אלה הם דברי הרב עוזיאל – די לנו בכך שיתכן שסופם של הגרים להתקרב לשמירת תורה ומצוות, ואף שיתכן שלבסוף אף זה לא יתקיים – אין זה פוגע בכשרות הגיור, ואדרבה מצוה לגייר גם במצב כזה.

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (צילום: זלוטן קלוגר/ אוסף התצלומים הלאומי)

מקור חשוב נוסף של הרב עוזיאל הוא תשובתו בספרו 'משפטי עוזיאל' חלק ב' יורה דעה סימן נח, שם כותב: "הרי לך מפורש דאע"ג שידוע לנו דרוב הגרים אינם מקיימים המצות אחרי מילה וטבילה, ובכל זאת לא נמנעו מלקבלם משום כך. אלא אומרים להם מקצת מצות חמורות היינו עונשן של מצות כדי דאי פריש נפרוש. אבל אי לא פריש – מקבלים אותם, והוא את חטאו ישא ואין ישראל ערבין עליו… מכל האמור מתבררים הדברים כשמלה: גר שקבל עליו המצות ועונשן, אעפ"י שידוע שלא יקיים אותם – מקבלים אותו אחרי שהודיעו לו מצות קלות וחמורות ענשן ושכרן. שגם אם יחטא ויענש, מכל מקום זכות היא לו לזכות באותן המצות שיקיים אותן, ומשום דילמא נפיק מהם זרעא מעליא".

עוד בעניין זה ראו מאמרו הנרחב של הרב יאיר וייץ, חבר מכון הר ברכה: "דעת הרב עוזיאל בעניין קבלת מצוות בגיור", שהתפרסם באתר ישיבת הר ברכה.

התמודדות עם נישואי תערובת

הרב יוסף משאש – הרב משאש פותח את תשובתו בכך ש"המנהג לגייר כל הבא להתגייר", ולאחר מכן מבסס זאת בשיקולים ונימוקים רבים, ומסיים "ובכן מאחר שדבר זה מביא בכנפיו סכנת נפשות, גם הרבה תועליות לקיום המצוות, ומניעת הרבה איסורים, ושלום ושקט לכמה משפחות ומניעת טמיעה לישראל באומות, ואין בדבר אלא איסור דרבנן ולכתחילה, וגם ראינו כמה וכמה גרים שלא לשמן, באו לשמן והיו גרי צדק באמת וישר, בכן מצוה רבה תחשב להקל בדבר, וכל גרות יעשה בדעת, וישקול בפלס מעשיו לראות את הנולד, ויעשה ויצליח בס"ד".

עוד באותו נושא

'הייתי מעדיף מישהו ממרכז הרב, אבל יש סיבה שזה בנט'


80

מכך שהרב משאש אומר שהיו כמה וכמה מקרים שבסופו של דבר, לאחר שבאו שלא לשמן 'באו לשמן והיו גרי צדק באמת וישר' אנו למדים שברוב המקרים לא כך היה, וזוהי ברירת המחדל שבה הרב משאש סובר שיש מצוה לגייר כיון שמדובר רק באיסור דרבנן ולכתחילה.

רב יוסף משאש (צילום: באדיבות המשפחה)

כדי להסביר את המנהג מעלה הרב משאש סדרת טיעונים ובהם: 1. קשה מאוד לדרוש מיהודים מתבוללים להתגרש מנשותיהם הנוכריות. תהליך הגירושין ארוך, יקר, ולעיתים מגיע לסכסוכים אלימים ואף לרצח. 2. היו מקרים שבהם לא קיבלו את הבאים להתגייר וכתוצאה מכך הם פעלו באלימות כלפי הדיינים, ואירעו כמה מקרים שהדבר הסתיים ברצח. 3. המשפחה מתביישת בכך שבניה נישאים לנכריות, וכבודה נפגע. 4. היו מקרים בהם לא קיבלו משפחה להתגייר, והללו הלכו לעיר אחרת, התחזו ליהודים וכך גרמו לנישואי תערובת סמויים.

רוב הטיעונים הללו שייכים גם היום. הראשון והשלישי בוודאי רלוונטיים. ייתכן שביחס לרביעי, רישומי הרבנות מונעים תרמיות שכאלה. אולם ההתנגדות של החברה החילונית לנישואי תערובת עם עולי ברית המועצות הולכת ונשחקת. כולנו עדים בשנים האחרונות, לדוגמה, לגל נישואי תערובת של ידוענים. יש להיות ערים לעובדה שדחיית גיור משמעותה לעתים שעת דחק קשה של נישואי יהודי ומי שאינו יהודי. .

לגבי הטיעון השני, שבחסדי ה' עבר מן העולם, פשוט שהרב משאש מקל גם במקרים שבה לא נשקפת סכנת חיים. הרב משאש מדבר על שלושה מקרים לגביהם הוא מודע, ומוסיף ששמע על מקרים נוספים. אם היה מדובר באירועים שכיחים הרב משאש ודאי היה מציין שפגש עשרות מקרים כאלה ואולי יותר.

עוד באותו נושא

הרב שמואל אליהו: מחזק את דבריו של הרב יעקב מדן


10

יתר על כן, אילו היה הרב משאש מקל רק במקרים כאלה הוא ודאי היה טורח לכתוב שהוא מקל רק בשל ספק סכנת נפשות. אולם, לא רק שהוא לא סייג אלא שפתח את דבריו באמירה שנוהגים לגייר 'כל הבא להתגייר'. טענה זו היא צירוף ולא יסוד שהתשובה נשענת עליה, כדרכם של פוסקים להוסיף טענות שונות כדי לנמק את דבריהם. מכל מקום היסוד המוסכם הוא שלדעתו גיורים עם קבלת מצוות נמוכה מאוד (שניתן בהחלט לכנותה ולהבהירה באמצעות מונחים סוציולוגיים התואמים למידת שמירת המצוות בציבור המכונה מסורתי), הם כשרים ותקפים.

חשוב להדגיש שלמעשה עולה שדברי הרב משאש הם רק קצה קרחון של המנהג שהיה רווח ביהדות צפון אפריקה. פוסקים רבים מאוד מאזורים אלו העידו שהמנהג הוא לגייר נכריות שנשואות ליהודים, גם כאשר באופן טבעי רמת שמירת המצוות שלהן נמוכה ביותר אם בכלל. לענ"ד ככלל ניתן לומר שזהו 'מנהג צפון אפריקה'. הדברים יבוארו בהרחבה בע"ה בפרסומים נוספים המתלבנים בבית המדרש. לעת עתה נזכיר מספר פוסקים שהדבר עולה מדבריהם באופן ברור: דברי ה'נהר מצרים' (אות ה') הידועים, וכן ה'נוה שלום' (ודבריו ב'תעלומות לב' בכרך ב סימנים כט-לב), שם הביא גם בשם מהר"מ פארדו. גם בשו"ת 'צוף דבש' (יו"ד נו. רבי דוד מועטי), ובעשרות אגרותיו של הרב יחיא בן הראש לחכמי מרוקו וחכמים נוספים מחוצה לה (בספר 'ריח ניחוח'). מכל אלה מוכח שהקלו בגיורים שכאלה. ועוד חזון למועד לפרטם.

לגייר נשים שיודעים שלא ישמרו טהרת המשפחה

הרב משה שמואל גלזנר – ניתן לראות בטור שהרב מלמד תיקף את הדברים מקונטרסו החשוב של הרב משה שמואל גלזנר זצ"ל 'חקור דבר', וגם מדבריו שפורסמו בכתב העת התורני 'תל תלפיות'. ישנה תשובה המופיעה בספרו 'דור רביעי' (ב, צא) שנכתבה מספר שנים קודם לכן, בשנת תרנ"ז, ואילו 'חקור דבר' ו'תל תלפיות' יצאו לאור בשנת תרס"א. נראה שבתחילה הרב גלזנר כתב את הדברים כרעיון שאיננו מבורר, ובהמשך התחזק בדברים. כדי להקל על הקוראים אצטט כאן רק את המשפט החשוב ביותר (תל תלפיות כרך ט' עמוד 251): "כי כפי הנראה מקראי ומגמרא ורמב"ם עיקר החשש בגרים שלא לשם שמיים שלא יסיתו אותנו לשוב מאחרי השם ולעבוד עבודה זרה. וכל שבטוח לנו שהגר מניח על כל פנים אמונתו בלב שלם – סגי בהכי לקבלו בעדת ישראל".

חשוב להדגיש, שלמרות שהרב גלזנר תמך ועודד קיומו של כינוס רבנים כפי שמופיע בתשובה ב'דור רביעי' ובהקדמה ל'חקור דבר', הוא לא סייג את דבריו כהלכה ולא למעשה. אדרבה, גם לאחר חלופת מכתבים ארוכה, עמדתו נותרה כשהייתה כפי שניתן להיווכח ב'תל תלפיות' כרך ט'. יתר על כן, מדברי רבי שלמה זלמן בראדי, שחלק על הרב גלזנר בסוגיות אלו, אנו למדים שהפסק היה למעשה, שכן הוא כתב (תל תלפיות, כרך י' עמוד 137): "ועם כל זאת לא אשים בנפשי שקר להחליט כי שלא כדין הורה בנידון דידי', כי יש לו תנא דמסייעו והוא הר"ת… ואף גם זאת לא אומר רק לעורר דרך משא ומתן ולא להלכה, כי אין רצוני להכניס את עצמי בעניינים כאלה". והרב גלזנר לא מחה וסייג את דבריו. והרי זה כמבואר.

הרב משה שמואל גלזנר (שימוש הוגן/ מתוך ויקיפדיה)

הרב ישראל הלוי בארי – עיקר הלימוד מדבריו הוא מעדותו: "אם כן נפל פיתא בבירא בזה שאנו נוהגים לגייר נשים שאנו יודעים שלא ישמרו טהרת המשפחה ואין תמים שיאמין להם בכגון זה ובכ"ז אין אנו חוששים לזה". הרב בארי כידוע שימש רבה של נס ציונה ודיין מטעמה של הרבנות הראשית. כדי ליישב את המנהג הזה הרב בארי מציע סברה שעניינה שקבלת המצוות בגיור היא ידיעתו של הגר על השכר והעונש של המצוות, ולא התחייבות לקיים את המצוות.

חשוב לומר שהרב בארי כתב זאת בלשון 'אילולי דמסתפינא', וסייג שזה מחודש מאוד וצריך ביסוס רב, אבל כל זה רק כהצעת ההסבר ההלכתי למנהג הרווח, אך סוף סוף המנהג נשאר מנהג – לגייר נשים שאנו יודעים שלא ישמרו טהרת המשפחה. גם הרב גדליה פלדר שחלק על דבריו של הרב בארי לא הכחיש שזהו המנהג אלא הצטער עליו (נחלת צבי עמוד קסה): "מהאמור יש ג"כ ליישב מה שהעיר בהא דנוהגין בב"ד לקבל גרים ואח"כ הולך לסביבה חפשית, היינו על כגון האי גירות יש להצטער, שמקבלין כאלה שאינם ראויים לכתרה של יהדות ובתשובה אחת כבר הארכתי מזה…".

וכן יש ללמוד מדברי המחמירים בסוגיית הגיור, שהעידו שהמנהג הרווח לגייר למרות שהמתגיירים אינם שומרים תורה ומצוות. לולא כן אי אפשר להבין על מה זעקו.

נביא דוגמאות אחדות.

שו"ת בית יצחק יו"ד ב, ק: "ולפי זה גרי דידן אשר בעוונותינו הרבים מגיירים במדינת אשכנז, ויודעים שגם אחר כך לא יתנהגו כמנהג ישראל הכשרים אך יהיו בועלי נדה ואוכלי טריפות כמו בשאלה דידן לפי מה שכתבנו – לא הוי גר".

הרב משה פיינשטיין באג"מ יו"ד ג, קו: "וברוב הפעמים ואולי גם כל הפעמים הרי הבן ישראל שרוצה בנכרית ובת ישראל הרוצה בנכרי אינם שומרי תורה בעצמם, שלא מסתבר שהנכרי והנכרית שמתגיירין בשבילם ישמרו דיני התורה יותר מהם, שהוי כאנן סהדי שאין מקבלין המצות, בודאי שלכן צריך ישוב הדעת גדול בקבלת גרים. ובעוונותינו הרבים נתפרץ כל כך בהרבה מקומות שמקבלין אותן גם רבנים יראי ה' מפני הלחץ והדחק מבעלי בתים עליהם, ולכן הרי נחוץ מאד לתקן ולגדור בעד הפרצה הגדולה".

עוד באותו נושא

שטרן: אנחנו רוצים להביא בשורה בגיור לגל הפליטים


54

ארכיון, גיור בבית דין בירושלים בראשות הרב רוזן ז"ל (צילום: פלאש 90)

ועוד באג"מ יו"ד א, קנט: וברוב הגרות שבמדינה זו שבשביל אישות אין מקבלין המצות אף כשאומרין בפיהן שמקבלין דהוא כנודע שמרמין דהא לא תהיה עדיפא מבעלה שהוא מופקר ועובר על כל דיני התורה. אך מכל מקום אולי גיורת זו תקבל המצות ולכן איני אומר בזה כלום לכבוד תורתו הרב כי יש הרבה רבנים בנוא יארק מקבלין גרים כאלו וממילא אין לי לומר בזה איסורין אבל אני אין דעתי נוחה". (וע"ע אג"מ יו"ד א, קנז). (אולם נראה שבחלוף הזמן שינה את יחסו המתון לגיורים כאלה והתנגד אליהם באופן נחרץ).

ילד של גרים הוא תינוק שנשבה?

בספר מעשה אי"ש עמ' קג, בשם החזון איש: "אמר רבינו להגאון ר' שלמה שמשון קרליץ זצ"ל, אב"ד בפתח תקוה: "אל תתעסק בתיקים העוסקים בעייני גירות. תשעים אחוז מהמתגיירים הם גוים גמורים, ולא קיבלו עליהם מעולם עול תורה ומצוות באמת".

כל העוסק בסוגיה זו צריך לשאול את עצמו כיצד ייתכן שפוסקים מחמירים יוצאים כנגד מנהג רווח שגיירו גרים ששמירת המצוות שלהם היתה חלקית מאד. איך ייתכן גרים כאלה, אם בפועל כל הרבנים, או כמעט כל הרבנים, פסקו הלכה למעשה שאסור לגייר גרים כאלה?

המהרש"ם מברז'ן – ראשית חשוב להציג את לשון השאלה שעליה משיב המהרש"ם (ו, קט): "מכתבו הגיעני, ועל דבר שאלתו בדין נשואי התערובות שנתהוו כעת בעוונותינו הרבים במדינתכם, שנשאו ישראלים את נשים נכריות וכן להיפוך, ע"י ערכאות הנקרא ציוויל עהר, וילדו בנים. ויש מהם שבאו הנשים הנכריות להתגייר הם ובניהם ולמולם, והביא בשם חכם אחד שאסר לקבלם מדין המבואר ביבמות כ"ד ואבן העזר סימן י"א, דהנטען על השפחה והנכרית ונתגיירו דלא יכנוס".

כלומר הנידון שבו עוסק המהרש"ם הוא היתר לגייר את האם וילדיה, כלומר מעין גיור משפחתי. אך באופן מפליא, בהמשך דבריו בתשובתו הוא דן דווקא מה יהיה על המחאה של הבן, כיון שאבותיו (קרי: הוריו) ירגילו אותו לכתוב בשבת. בעניין זה משיב המהרש"ם שאין זו מחאה, אלא הילד הוא כתינוק שנשבה. הדברים הללו מפליאים. אם המשפחה כולה מתגיירת כדן וכדין, היעלה על הדעת שלא יודיעו אותם על מצוות שמירת שבת? ואם דיין הגיור יודע מראש שכך יהיה – מדוע לא מזהיר את המשפחה על איסור כתיבה בשבת וקודם הגיור מוודא שהם אכן מתכוונים לציית לאיסור?

על כרחנו שהמהרש"ם התיר לגייר למרות שהאמא המתגיירת לא מתכוונת לשמור מצוות באופן מלא, או לכל הפחות לא מתכוונת למנוע מהילד שלה לכתוב בשבת.

המהרש"ם גם מגדיר את המשפחה "תינוקות שנשבו" ש'אומרים מותר', כלומר גם לאחר תהליך הגיור, ולמרות שעל איסורי שבת בלי ספק שמעו בתהליך הגיור, הם עדיין לא מכירים ולא שומרים את המצוות כראוי, כפי שמקובל להתייחס לחילונים בדורות האחרונים. אילו המהרש"ם לא היה מקל בנידון זה הוא היה דורש תהליך חזרה בתשובה וגיור משפחתי מקיף שלאחריו לא יוותר ספק שמשפחה זו תשמור את המצוות כראוי, אך כאמור הוא לא דרש זאת.

הרב משה פיינשטיין (מתוך: ויקיפדיה)

לקראת חיתום חשוב להדגיש שלמעשה, גם מחוץ לתחומה של צפון אפריקה – יש עוד פוסקים רבים – ורק בשל הזהירות הראויה לא אכתוב "עשרות פוסקים" – שצידדו בגיורן של נכריות שנשואות ליהודים מתבוללים פורקי עול, בלי שהתייחסו לחובה הגמורה לוודא שאכן הן מתכוונות לשמור תורה ומצוות קלות וחמורות, בעוד שבעליהן פורקי עול. ראו למשל ב'טוב טעם ודעת' (רבי שלמה קלוגר. מהדורה קמא סימן רל), 'תשורת ש"י' (אה"ע ג') ו'תשובה שלמה' (חלק ב, אה"ע סימן י) שאף העיד שכך נוהגים. אצטט כאן קטע קטן מדבריו החשובים של ה'אפרקסתא דעניא' (יו"ד קצ-קצא) שפסק להקל במקרה של בחור יהודי 'פורק עול' שפגש נכרית ובא עמה לבית הדין לגיירה תוך הבטחה שלאחר הגיור הם מתכוונים לשמור מצוות:

"אבל מ"ש מטעם דאם לא נתיר לו יחזור עמה לדתה, ומדבא עמה להתגייר, מוכח דכונתה לשם שמים. נראה דהוא מלתא דמסתבר טעמי', והיינו דבראותה אותו להוט אחריה ורדוף אבתרה, אילו לא היתה כונתה להתגייר לשם שמים, לא הויא אזלה בתריה להתגייר, מדלבה בטוח בו שלא ישאירה גם בלאו הכי.

ולפי זה גם בנדון דידן ודכוותיה, איכא למימר הכי דהיא מתגיירת לשם שמים, דפשיטא דמי שנותן עיניו באשה נכרית לאו מכת היראים הוא, ובודאי הוא מקלי הדעת, ולא פעם ולא שתיים התרפק עלי', וקלי דעת כאלו ר"ל, הנקל לו להיות בוגד גם בדתו ובעמו בהיותו שוגה בזרה, דמי מעכב על ידו, כל שכן בשאינו צריך לאביו זה עדן ועדנים. ומכל שכן במדינה שכבר שכיח ר"ל בוגדים ופוחזים כאלה. וקרוב לודאי שגם הערלת הזאת בטוחה בו שלא יעזבנה בכל גווני, בין על ידי המרה או כדומה דשכיחא בעוה"ר במחוזות אלו. וי"ל דמדבאה לבי"ד להתגייר ש"מ דיש לה נטיי' לבבית לדת ישראל".

במאמר זה הובאו חלק מהמקורות הרבים בנושא מורכב ורחב זה, אשר מציגים תמונה מורכבת על הדעות הרבניות הידועות יותר והידועות פחות, וכן על מנהג בתי הדין המגיירים בקהילות ישראל. על כל פנים, מן המקורות שהונחו כאן למדנו כי מנהג רבני רווח בחלק מבתי הדין באירופה, בצפון אפריקה ותחת הרבנות הראשית היה הלכה למעשה לגייר בשעת דחק גם כאשר שמירת המצוות בזמן הגיור הייתה חלקית. ועוד חזון למועד להרחיב ולהציג מקורות נוספים בסוגיה זו בע"ה.

 

הרב דוד שץ הוא חבר במכון הר ברכה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
115 תגובות - 62 דיונים מיין לפי
1
הלוואי והיו עושים את הדיונים האלה בבית מדרש
ניר | 13-03-2022 10:58
לא מבין למה הציבור צריך להיכנס למחלוקת בין רבנים.
מלמד מזכיר את צעדיו הראשונים של יש''ו
הצילו !! | 14-03-2022 17:05
על כל רבני ישראל להדיח את מלמד המדיח. צומחת כת של תלמידי אותו האיש. הצילו ממלמד
המאמר מעוות. למה? ראה להלן
נ. שיינער | 13-03-2022 16:26
כל הרבנים המתירים דיברו על גיור של מספר של כמה גרים ספורים. אבל אף רב בישראל מאז משה רבינו עד סוף אלף הששי. לא יסכים לגייר מאה אלף איש ויותר גיור כזה. גם הרב משאש זצ''ל גם הרב עוזיאל, לא נחשבו לפוסקי הדור ממש. אלא רבנים דגולים ונחמדים. יש להילחם ב''רבנים'' הסרוגים עד טיפת ההלכה האחרונה.
אז הרב הטירון דוד שץ חולק על הרב הראשי לישראל
נחום | 13-03-2022 14:12
אז הרב הטירון דוד שץ חולק על הרב הראשי לישראל ? מה הוא חושב לעצמו שהוא מבין טוב יותר מהרבנות הראשית, ומשני הרבנים הראשיים לישראל ובמיוחד שהראשון לציון אומר אתמול בשיעורו שהרב מלמד משקר, מסלף את דברי הרב עוזיאל ושהוא מגלה פנים שאינם לפי ההלכה ? די כבר עם הגאווה והשחצנות הזו לחלוק על הרבנים הראשיים לישראל. מאמר של הרב הטירון הזה אידיוטי בכל הבחינות. אם הרב קוק היה חי היה נותן לו סתירה בפני כולם לחלוק על הרבנות הראשית ואת המלמד היה בכלל מחרים את כל ספריו ושורף אותם בעצמו
למה לא שמתם בראשית הדברים שהכותב תלמיד של הרב
מיקי | 13-03-2022 13:14
מלמד בשם הגילוי הנאות.
עצם שמלמד מסרב להגיב ישירות לרב הראשי הוכחה
שימי | 13-03-2022 12:33
עצם שמלמד מסרב להגיב ישירות לרב הראשי הוכחה שאין לו עמוד שידרה וגאוותן ולא גדול בכלל בתורה. כל רב שפונה אליו הוא מסרב לענות בטלפון . הוא מבקש לשלוח תגובות מהישיבה או מהעוזר שלו. למעשה רב הגוגל ! מקבל שאלות, מחפש באינטנט מה לענות ואז שולח את תגובותיו דרך מזכירו או דרך הישיבה. ממתי ראינו רב שאינו עונה ישירות בטלפון לטלפון של רב אחר ? רק גאוותן ופחדם שמפחד פחד מוות להתמודד עם רבנים אחרים מסרב לדבר איתם ! וזה מצביע ללא ספק שהוא מחפש מאמרים בגוגל בכדי להשיב להם ולאחר כמה ימים בלבד. רק אל תשאלו אותו שאלות בשבת ובחגים כי לא יוכל לחפש בגוגל
לא רלוונטי . הרב הראשי אומר שהוא משקר ומסלף
מירי | 13-03-2022 12:28
לא מבין את הרבנים הבלתי ידועים האילו שכעותבים בעד או נגד הרב מלמד. הראדון לציון הרב הראשי לישראל הרב יוסף אמר אתמול בשיעור שהרב מלמד משקר מסלף את דברי הרב עוזיאל ושאינו מגלה את פנים של התורה. דהיינו מה שכותב ואומר מלמד אין שום משמעות, סתם לצורך כותרות ולשיחות פוליטיות, אך לא לדיון בבית מדרש. דברין לשרוף את כל ספריו של אליעזר מלמד ולזרוק לפח. שבתאי הצבי מדורינו. ערוץ 7 סוגרת תגובות למאמרים על אליעזר מלמד כי משפחת מלמד מפחדת מתגובות הציבור לאחר שהראשון לציון הגאון הרב יוסף יצא במתקפה חסרת תקדים נגד אליעזר מלמד שהוא משקר, מסלף ומגלה פנים שאינם מן התורה ושכל הרבנים נגדו. אז למה להעלות כתבות של רבנים בלתי ידועים ? אותו רב בלתי ידוע רוצה גם לחלוק עם הרבנות הראשית כמו המלמד הזה ?
מלמד ירצה לגייר את הנוצרים שלו לצורך רווחים
רפי | 13-03-2022 12:21
אין ספק שמי שכבר שנים מכניס נוצרים לגור בהר ברכה בצמידות ליהודים בניגדו לעמדת התושבים, וזאת בכדי לקבל כספים מהם לא יהסס להקים בית דין משלו עם החוק של כהנה בכדי לגייר נוצרים אמריקאים רבים שלא יקבלו עול המצוות ושכל מטרתן להיות מיסיונרים חוקיים בישראל בכדי לקרב לנצרות. תמורת הגיור יתקבלו כספים רבים למוסדות של מלמד וכך יוכל גם למשוך משכורות עתק. אין בטוחה שלא ירצה אם כן לגייר סתם נוצרים לקבלת כספים מהם. שיתחייב שהוא בעצמו לא יגייר אף אחד ולא יקים בית דין בעקבות החוק של כ הנה, ושאף נוצרי כאיו מגוייר יתקבל בישוב הרב ברכ ה ולא יתרום כספים למוסדות שלו, נוכל לחשוב לקרוא מה שהוא כותב
ה ישמוא...
ח | 13-03-2022 12:10
ה ישמוא אם ככה אתה מדבר על הרב מלמד .
לשרוף את כל ספריו של השבתאי צבי של דורינו
יעקב | 13-03-2022 11:48
לשרוף את כל ספריו של אליעזר מלמד ולזרוק לפח. שבתאי הצבי מדורינו. ערוץ 7 סוגרת תגובות למאמרים על אליעזר מלמד כי משפחת מלמד מפחדת מתגובות הציבור לאחר שהראשון לציון הגאון הרב יוסף יצא במתקפה חסרת תקדים נגד אליעזר מלמד שהוא משקר, מסלף ומגלה פנים שאינם מן התורה ושכל הרבנים נגדו
ובערת את...
אז מי בדיוק יעצור אותם? | 13-03-2022 11:05
ובערת את הרע מקרבך
2
נבהיר מדובר על מקרי דחק שכבר התחתנו עם נכריו
אריק | 13-03-2022 11:00
אך האם מותר לכתחילה להתיר גויות ללא קבלת עול מצוות כדי שיוכלו להתחתן בעתיד עם יהודים? האם זה נשמע לכם הגיוני? לפי הרב מלמד ניתן לגייר את כל תושבי כדור הארץ וזהו.
אם ביבי...
כמוהו נעשה | 13-03-2022 15:18
אם ביבי נתיהו שליח האל עלי אדמה , נשא בעצמו לאשה גויה שעברה גיור רפורמי, אז מה בכלל השאלה?
בארץ זה לא מקרי דחק יש אלפי כאלה
חיים | 13-03-2022 11:26
ומהם לתלמד למי שכבר לא התחתן אך יעשה זאת בצבא או בעבודה. הגוים מברית המועצות הם לא ערבים הם לומדים במערכת החינוך הממלכתית עם כולם ומשרתים בצבא ומשתלבים בעבודה. אותם אי אפשר להפריד מהציבור היהודי החילוני והמסורתי.
3
הרבנים יתווכחו ויתווכחו...
רשעים ארורים | 13-03-2022 11:01
הרבנים יתווכחו ויתווכחו עד שכל מי שהיה יכול להתגייר כבר ימות במלחמה
מי שמוכן למסור...
אשר אפרתי | 13-03-2022 12:30
מי שמוכן למסור נפשו על עם ישראל, ראוי לדונו לכף זכות.
אז אולי נגייר גם את דרוזים וצ'רקסים
אסתר | 13-03-2022 11:58
שמשרתים בצה''ל? ממתי לחימה בצבא מקנה זכות להצטרף לעם?
4
ישר כוח לך...
שלמה. א | 13-03-2022 11:09
ישר כוח לך הרב שץ על הברור ההלכתי החשוב הזה. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים.
5
קשים גרים
בן גרים | 13-03-2022 11:17
בחיי היום שלו אתה גם מתנהג לפי כל הספרים שאתה מצטט מהם. סייג לחוכמה שתיקה.
6
צריך לעשות בדיקה כמה מהמתגיירים ממשיכים לשמור
נחום | 13-03-2022 11:18
כמו שלכל משרד ממשלתי יש ביקורת פנימית, תבדקו כמה מהמתגיירים ממדינות חבר העמים שעברו גיור בפני בית דין שומרים מקצת מצוות. יש לי הרגשה שמדובר באחוזים בודדים מאוד
גיור שהוא ישראבלוף...
הלל | 13-03-2022 14:36
יש מקילים אם לפחות בזמן קבלת המצוות מתכוונים לשמור באמת. אם גם זה לא, אז הכל פשוט ישראבלוף ועשיית צחוק מחוקי התורה. מה לא ברור?
זה לא רק הרגשה כך זה באמת
אסתר | 13-03-2022 12:00
כי הגיור כמעט תמיד לא לשם שמיים. מכירה כאלה אישית.
7
די להתפלסף.הראשון לציון אומר שמלמד משקר ומסלף
נאווה | 13-03-2022 11:20
די להתפלסף ולספר סיפורים. הראשון לציון הגאון הרב הראשי לישראל, הרב יוסף אומר במפורש שמלמד משקר ומסלף את דברי הגאון הרב עוזיאל.
מני תלמד לשמוע.אמר ראש ישיבה מרכז וגם הרב טאו
שלום | 13-03-2022 16:31
לא הבנת בכלל המ שאמר הראשון לציון ואתה תקוף שהוא משקר . מראה את חומרת דבריך בחוסר יראת שמים וכבוד תלמידי חכמים. בהתחלה אמר ראש ישיבת מרכז הרב, כי הרי הוא מכיר אותו אישית כחבר במועצת הרבנות הראשית. ואחר כך אמר והזכיר גם את הרב טאו. הוא לא אמר שהרב טאו ראש ישיבת מרכז הרב. אם זו הבנתך ביעורים, ועוד אתה מעיז לחלוק על הרבנות הראשית . אוי לתורה אם אילו תלמידים. פשוט עמי הארץ !!!
הוא גם...
מני | 13-03-2022 12:17
הוא גם אמר שהרב מלמד אמר לגייר חילונים גמורים ושראש ישיבת מרכז הרב הוא הרב טאו. שני אלו הם עצמם שקרים. על זה נאמר הפוסל במומו פוסל
8
אח.איזו תשובה יפה מפורטת שטרם שמענו מהמתנגדים
בני | 13-03-2022 11:24
כל הכבוד רק כך יש לענות למתנגדים לרב מלמד. בהלכה ברורה בדיעות נכונות ובאמת תורנית מובהקת ולא בדברי הבל שקר וסילוף כפי שנוהגים בעלי המחלוקת שפגעו ברב שפירא ופיצלו את ישיבת מרכז הרב.
במחילת כבודו...
אריה דוד | 13-03-2022 21:34
התגובה ארוכה ועם הרבה מלל, אבל ממש לא תשובה ברמה. בהרבה מהתשובות הוא כבר אפילו לא מצטט באופן מגמתי, אלא מצטט דבר אחד וכותב שהמסקנה היא ההיפך! לדוגמה, מדברי הבית יצחק הוא מביא ראיה שהמנהג הוא לגייר, בעוד שהוא עצמו מצטט שהבית יצחק כותב שזה בעוונותינו הרבים ושזה לא גיור! ככה צריכים לענות לרשעים הפלגנים האלה שמתעקשים על תורה אנכרוניסטית וישנה...
אין איסור להקים ישיבה חדשה...
החדש יתקדש | 13-03-2022 14:38
פשוט להתפוצץ מצחוק. מה האיסור להקים ישיבות חדשות? ברן השם גם מרכז וגם הר המור פורחים. מי יתן והיו כל עם השם נביאים...
9
יש לנו היום שבתאי צבי חדש. לשרוף את כל ספריו!
שירה | 13-03-2022 11:25
כל הרבנים הגדולים טוענים שהוא משקר ולא מבין כלום בתורה. יש כאן סילוף מגמתי שכל מטרתו לגייר את הנוצרים שגרים בישוב שלו ולייבא עוד כ 100,000 נוצרים לישראל בכדי שיתרמו לו כסף למוסדות שלו ולמעשה שיוציא משכורות עתק ממוסדות הישיבה. הוא מתכוון ככל הנראה להקים בית דין לגיור לגיור הנוצרים שלו. הרב ליארו טוען שהוא לא מבין כלום ואין לו שום ענווה. הרב מאזוז נגדו, הרב עמר נגדו, הרב טאו נגדו, הרב עיקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב נגדו, הרב דוד חי הכהן נגדו, הרב אבינר נגדו, רב העיר רמת גן לשעבר הרב יעקב אריאל נגדו. הרב טאו נגדו. כולם נגדו. בכל פסיקיו אין שום דבר אמת הכל מגמתי להרוויח כסף . שבתאי הצבי בדורינו. לשרוף את כל ספריו ולזרוק לפח
אף אחד...
ל | 13-03-2022 12:10
אף אחד לא אמר שהוא לא מבין כלום בתורה. בסהכ תוקפים אותו על זה , יש הבדל .
10
רבני הטוקבק מתדיינים...
חן ברג | 13-03-2022 11:30
רבני הטוקבק מתדיינים בניהם על הלכות גיור החמורות . זה אומר בכה וזה אומר בכה . החידוש הגדול של רבני הציונות הדתית שהם הפכו את כל התורה כולה ואת המומ ההלכתי לדיון טוקבק . אמר הרב מלמד כך. פליג עליה הרב מוטי . אתמר בשם הרב בני שאמר בשם הרב שמוליק קבלנו הלכה כרב רפי ואיך זיל גמור ונעשית התורה פלסתר .
מה זה...
ח | 13-03-2022 12:09
מה זה קשור, נלחמים על התורה ומה נעשה שהיום הדרך להביע דעה תורנית היא דרך היוטיוב והאתרים. מה עדיף לתת לנוער שנמצא בטלפון להיות מוחרם מתורה ? אמנם לא מכריעים הלכות חשובות ככה , אבל עצם הדיון חשוב. לפחות בשביל הצד הצודק.
11
אז מה הבעיה...
גבי | 13-03-2022 11:39
אז מה הבעיה בגיור הרפורמי?
!הרפורמים זה...
שלומוביץ יצחק | 13-03-2022 12:39
!הרפורמים זה לא יהדות. זו דת חדשה שהומצאה על ידם .כדי להדמות לגויים.עוגב בבית הכנסת מנגן בשבת וחגים.ישיבה גברים ונשים ביחד כמו בקונצרט. ועוד
12
משתף אתכם במכתב...
סעדיה | 13-03-2022 11:42
משתף אתכם במכתב שנשלח לנציגי הציבור. לכ'.... , את דבריו ומעשיו שהתפרסמו קראתי ומאוד הצטערתי כמו רבים מעם ישראל, ואודיע לכ' מה חושב רובו של עם ישראל על דבריו ומעשיו. נתנה לכם הזכות להיות נציגי הציבור ושליחיו, אך כ' וחבריו נכשלו ומעלו בשליחות שניתנה להם להיות שלוחי הציבור באמת, מלבד השקרים הנוראים ורמיסת ערכים בצורה נוראית כזו וכו', ששום כשרון ושום חכמה שבעולם לא יוכלו לכפר על כך. לא השכלתם להבין (אף על פי, שאני באופן אישי ניסיתי להעיר את תשומת לבך על כך), שראש ממשלה של ישראל, הוא שליח ציבור של עם ישראל. ובשום אופן, אי אפשר להקים ממשלה בישראל על ידי כוחות שאינם יהודים. כשיש נבואה, מנהיג נבחר על ידי נביא אמת. אולם, כשאין נבואה בישראל, נמסרת הבחירה לכלל ישראל, מפני שהקבה *אשר בחר בנו מכל העמים* והאיש שרוב עם ישראל בחר בו זהו האות שהקבה בחר בו. ואם אדם השליט את עצמו על כלל ישראל ללא שבחרו בו, על ידי שימוש בכוחות זרים - הוא אינו שונה מאותם מלכים רשעים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל (כגון, בבית שני וכו'). האם אלפיים שנות גלות ללא נסיון בהנהגה פולטית הביא גם אנשים חכמים לטעות בזה? ועבירה גוררת עבירה. משם, מאותה הטעות, גם הנסיון לכפות את דעתכם על רוב רבני ישראל והרבנות הראשית שליטא. גם אם רבותיך (שבוודאי באופן אישי צריך לכבד אותם) תומכים במהלך- מצטער, ככה לא בונים מדינה! ושוב, ככה לא בונים מדינה! עם ישראל זה לא מועדון ולא קבוצת אנש! הכנסת כוחות זרים לאומה צריכה הסכמה מקיר לקיר, או לפחות לרוב גדול. אולי כ' חושב שגם הראיה קוק פעל כך, אך לא. מחשבה זו היא טעות מוחלטת. רוב רבני ישראל תמכו בו (ראה בסוף אגרות ראיה ג' - מכתב המינוי לרב), ורק קבוצה קטנה וחצופה התנגדה ופרסמה שקרים שעד היום אנו סובלים מהם. מחשבה זו, לכפות גיורים על רוב רבני ארץ ישראל, שלא תצליח, היא חוסר יכולת להסתכל קדימה על העתיד. גם אם תאמר שגיור זה הוא עפ הבנתך והבנת רבותיך את ההלכה. איך תוכל לעמוד מול ילדים שיחשבו כל חייהם שהם יהודים ויתברר להם שהם לא?! וכו'. הרגל עצמך להבין, שאתה מנהיג של כלל הציבור- גם אם אתה פועל עפ רבותיך, ישר כוח. אולם, אם זה נוגע לאנשים אחרים או יותר מזה, נוגע לכלל ישראל, החשיבה והכרעה צריכה להיות אחרת, לגמרי אחרת. אם ארצה לסכם, מהו ההישג הגדול ביותר של ממשלת ה'שינוי'? אין שום ספק, שמה שהשיגה מפלגת ימינה וממשלת השינוי, רפוי בחודשים ספורים בלבד, אפילו ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לא השיג בשתים עשרה שנות כהונתו, וזה מספר השונאים!!! ועוד הישג: מחלוקות בין אחים ושנאת ישראל נוראית! רק לראות כמה שנאת אחים נגרם על ידי ימינה, וכמה שאט נפש חשים החלקים היותר בריאים בעם ישראל כלפי מלפגת ימינה היא בלתי תתואר! אפשר לראות זאת בצורה ברורה בטוקבים, ואפשר לדעת את האמת שבזה גם ללא קריאה בטוקבקים אלא רק ממפגש עם עם ישראל! אגב, כשאין הסכמה של רוב הציבור (היהודי- כמובן) לממשלה זו או אחרת, גם הדברים הטובים של ממשלה זו יזכרו לרעה. אין לי שום ספק, שכל המצב הנורא שעם ישראל נמצא בו, ואתם שותפים לו, בא להוציא רבים מעם ישראל מהבנוניות שלו ולהביא הצלה והצלחה גדולה יותר. אולם מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. צריך להחליט באיזה צד אתה? הלנו אתה? אם לצרינו? תפקיד המנהיג הוא הלוך להרגיעו ישראל בצפיית ישועה לעם ד' הגוי כולו!
רוב היהודים סולדים מהממשלה הרעה...
שאט נפש | 13-03-2022 16:58
אין ספק שרוב היהודים בארץ, כולל רוב מצביעי ימינה (שרימו את בוחריהם במצח נחושה) סולדים עמוקות ממשלת בנט - לפיד - עבאס - ליברמן...
מפלגת ימינה שיקרה...
סעדיה | 13-03-2022 12:49
מפלגת ימינה שיקרה לציבור הבוחרים שלה. לכן אי אפשר לטעון שיש לממשלה זו רוב יהודי!
יש עוד...
יש | 13-03-2022 12:23
יש עוד חכים גויים במפלגות אחרות. ויש מפלגות שרבים מבוחריהם גויים כמו ישראל ביתנו
רוב הח"כים היהודים תומכים בממשלה
משה | 13-03-2022 12:07
כל בעלי הטיעון על 'רוב יהודי' מתעלמים מכך ש4 מנדטים של רעם מתקזזים ב6 מנדטים של המשותפת. רוב החכים היהודים בעד הממשלה
13
כל מילה לענין ככה...
סיני הישראלי | 13-03-2022 11:49
כל מילה לענין ככה זה שיש נפוטיזם ברבנות הראשית כך יוצא בזלזול בעמק רוח כרב מלמד יקשוט עצמו הראשון לציון(???)
14
חילוני מצוי
המן | 13-03-2022 11:55
אם החילונים היו מצנזרים הייתם צועקים עד לב השמים. הכל מסחרה אצלכם. תתחילו לסרוג סוודרים ולא כיפות.
15
לענ''ד מקור הטעות...
תלמיד | 13-03-2022 11:57
לענ''ד מקור הטעות הוא הבלבול בין שני מקרים שונים לחלוטין: המקרה הראשון - הגר מקבל עליו בפירוש את כל המצוות כולן, אך יש לנו הערכה כי הוא לא יקיים את כולן (לפחות בהתחלה). במקרה כזה רוב הפוסקים נוטים לאסור, אך היו מגדולי ישראל כמו הרב עוזיאל שהקלו. אין כל דמיון בין המקרה הזה למקרה שבו מראש הגר מקבל על עצמו להיות רק מסורתי כלומר לא מקבל עליו את כל המצוות - זה אף פוסק לא התיר.
המלך הוא ערום...
עמיחי | 13-03-2022 17:03
נכון בהחלט. הגיור הסיטונאי הוא לעשות מהתורה חוכא ואיטלולא. אי אפשר להיות יהודי בשקר...
16
הכשל...
קרית ארבע | 13-03-2022 12:03
ככה זה שלומדים דרך האתרים הטכנולוגיים. כמעט כל המקורות (מבלי להתווכח על מסקנות מכל מקור בנפרד}מדובר במקרים בודדים שבאו לפני הדיינים כשלפניהם סוגיות של דיעבד גדול. בדידן, מדובר בסוגיא לאומית, שמביאים גויים גמורים ללא זיקה כלשהי ליהדות, ועל אף שמעירים וזועקים זה שנים רבות על הכשל הזה, ממשיכים במפגיע להביאם לארץ, ואחכ עומדים בפני הרבנים שימצאו פטנט לגיירם. על אחת כמה וכמה שעומדים אנו בסכנה גדולה של הצפה בגויים פליטים, מאוקראינה יש להחמיר מסיבה לאומית בגיור. כל בר ביה רב מבין שאנו במערכה כוללת על זהותה של מדינתנו כמדינה יהודית, ראו מי תומך במתווה המוצא ומי מתנגד, ואנו המתונים בלא משים מחזקים ושופכים שמן למדורה לפריצת הזהות היהודית. לחיזוק חששותיי, עיינו בדבריו המקוממים של השר אלעזר שטרן בימים האחרונים, לגיורי הפליטים שיבואו לארץ מאוקראינה לאור המתווה המתגבש.
יישר כוח. לא תגורו מפני איש.
ספיר | 13-03-2022 12:22
והאמת והשלום אהבו
17
הולכים סחור סחור...
דון | 13-03-2022 12:19
הולכים סחור סחור ומאבדים את העיקר. מדינת ישראל במתקפה חריפה על עצם קיומה כמדינה יהודית. יש מאבק סמוי שכיום כבר לא סמוי להעלאת גויים ולהגדרה מחודשת של ישראל כמדינת עולים ולא כמדינה יהודית, תוך תנועה לצד הרפורמי של היהדות. לצערי הרב מאוד הרב מלמד הפך לחלוץ במאבק הזה לחסל את יהדותה של ישראל. הפלפולים התכנים, גם אם יש בהם אמת, הם לא העניין. המטרה של הרפורמה היא להחליש את יהדות המדינה!!
18
מה המקור התלמודי
יואב | 13-03-2022 12:22
לאפשרות לגייר ללא קבלת עול מצוות? יש מקור כזה? עד היום ראיתי רק מקורות מאוחרים כאלה ואחרים.
19
מה כל אלה רלבנטים לישראל של מאה ה 21 ?
אדם | 13-03-2022 12:38
דאעש. רוצים אסלאם כמו שהיה במאה ה 7 בימי מוחמד. כל החרדים המפגרים רוצים יהדות כמו במאה ה 7 לפני הספירה
20
פרט הצריך לכלל ספרות...
אהרן | 13-03-2022 12:41
פרט הצריך לכלל ספרות ההלכה והשות רחבה וענפה מכילה רוב דעות גדול מאד. ולכן לעשות מסע דייג יכול כל אחד ואחד להביא סימוכין לדבריו. אבל כלל ידוע הוא אין למדין הלכה מהמעשה. זאת אומרת לעיתים הפסק נכון לזמן ולמקום הקונקוטי. וזה החיסרון הגדול לעיתים, של הוכחה משאלות ותשובות של פוסקים שונים. אמנם לעיתים ניתן למצוא קו מנחה של פוסק מסויים לעומת פוסק אחר. ראיה ממקור כזה או מקור אחר איננה תהווה ראיה שהפסק שנתן רב מסויים לא נכון להעתיק אותו מזמן מסויים לזמן אחר. ובעיקר שרוב הראיות שמביאים צד מסויים אינן אלא פסק שעל פניו הוא מקומי ותלוי בהקשר של המקרה. ולכן הראיות שמביאים המתרים הם פסקים נקודתיים ולא יכולים להוות ראיה למה שעומד בפנינו עכשיו. לא מצד כמות המתגיירים והן מצד השינוי התרבותי העומד כעת.
21
איזה חידוש, איש "הר ברכה" מצדד ברב מלמד
ישי | 13-03-2022 13:04
המקורות מוכיחים: אנשים שעובדים באותו ארגון, חולקים אותה השקפה.
22
איפה פה שעת...
יוסי | 13-03-2022 13:19
איפה פה שעת הדחק???
אם תצרף...
זלמן | 13-03-2022 14:48
אם תצרף אותם תצרף גויים שיגרמו ליהודים להתבולל בלי לדעת שהם מתבוללים, לפי רוב הפוסקים, אשרייך!
, יש...
פשוט | 13-03-2022 13:39
, יש בישראל מאות אלפי גויים שיש סכנה רבה ומיידית לנישואי תערובת עימם, ואז תבוא התבוללות גדולה. הם מעוניינים להצטרף לעם היהודי. אם נצרפם, הם ייטמעו ולא תהיה התבוללות.
23
אני הקטן קטונתי...
שמעון הגלילי | 13-03-2022 13:27
אני הקטן קטונתי מלתפוס צד בויכוח ההלכתי הנוקב בין כבוד הרבנים. בעד או נגד גיור בשעת דחק. אבל אני כן אומר שיש לנו שני רבנים נבחרים שופטים יראי שמיים. שופטים כשמואל בדורו וכו. ועליהם נאמר ככל אשר יורוך תעשה ימין ושמאל. אז למה לנסות לעקוף את סמכותם. ולזרוע פרוד מחלוקת ומבוכה.
תעביר את...
זאב | 14-03-2022 7:24
תעביר את התגובה לחרדים
24
כותב המאמר תלמיד של מלמד וגם זיופים מהמקורות
שימי | 13-03-2022 13:43
די כבר עם השלוחות של מלמד שידבר בעצמו במקום לשלוח את תלמידו חברו להגיב
25
נו נו.. תלמיד...
אריק | 13-03-2022 13:46
נו נו.. תלמיד בשיעור ב' שעומד באצטלה רבנית. מה גם שמבלבל בין מקרים של חשוד למצווה אחת לחשוד לכל המצוות.
26
צודק 100%,ממיסד חרידי...
אורן | 13-03-2022 13:51
צודק 100%,ממיסד חרידי כבר עשה טעות איומה,כאשר באירופה לפני מלחמת עולם השנייה, יהודים היו שואלים האם לברוח לפלסטינה,התדובה הייתה עדיף למות מאדר להגיע לציוונים וגרמנים לא יפגעו ביהודים,תוצ4ה ידוע.
27
זכינו שיש לנו בדור ת"ח שיודע לפסוק הלכה
הרב יוסף | 13-03-2022 13:59
זכינו שיש לנו בדור תח שיודע לפסוק הלכה לפי דעת תורה גם אם היא לא עולה בקנה האחד עם רבנים אחרים בדור. מי שקצת לומד מקורות בהלכה מבין שההלכה זה לא שחור ולבן ולא כל מה שהרבנים במשפחת יוסף כותבים זה אוטוריטה. יישר כח לרב מלמד ולמכון הר ברכה
הרב עוזיאל...
ראובן | 14-03-2022 9:44
הרב עוזיאל היה רב ראשי. הרב משאש בא משושלת רבנים מפוארת, הראש היה מגדולי רבני יהודי ספרד. הגאונים ישבו בעיראק התלמוד נחתם שם גם כן. מה יש לרבני רומניה לתרום חוץ מסילוף תורה מפורשת דוגמת השטות של חדש אסור מן התורה ?
כתבת שטויות.....
מאיר | 13-03-2022 17:45
כתבת שטויות.. הוא לא סנהדרין והרב משאש והרב עוזיאל.. גדולים ממנו..
זכיתי בכופר בתורה ואמונה המורד ברבנות
שימי | 13-03-2022 15:03
לא זכיתם בכלום. מי שחולק נגד הרבנים הראשיים לישראל או תומך במורדים אלה, חייב מיתה כמי שמור הלכה בפני רבו / מרא דאתרא לישראל ! חבורת פושעים שחושבים ממבינים משהו בתורה. ובכלל זה שהרב שלכם מסרב לענות לטלפונים של גדולי התורה המבקשים להבין את פסקיו הנוגדים את ההלכה. מה שמוכיח שהרב שלכם רק מחפש כותרות בגוגל ומביא אותם כפסקים ולכן מסרב להתמודד בדיחות טלפוניות עם גדולי התורה כגון הרב אריאל, הרב ליאור הרב שפירא. תתביישו לכם לזרוע מחלוקות בישראל בכעל פינה ופינה בישראל . סירוב פקודה, התכתשות עם הצבא ושר הביטחון ועכשיו עם מועצת הרבנות ורבנים הראשיים לישראל. אנשים החיים בבועה שלהם בהר ברכה, מתירים אנסים בקרבם עד שתושבי הישוב בעצמם סילקו את האנס כאשר זכה בחסות הרב שלכם !!!
28
החולק על הרבנים הראשיים חייב מיתה כמורה במרא
נאווה | 13-03-2022 14:15
החולק על הרבנים הראשיים חייב מיתה כמורה במרא דאתרא. פשוט אסור אפילו לקרוא את מה שכותבים מלמד ותלמידו שץ. הכל הבל הבלים
רגע, הרב...
ראובן | 13-03-2022 18:15
רגע, הרב עוזיאל היה רב ראשי. מכאן יוצא שאת חייבת מיתה
לכן מי שלא אומר הלל ביום העצמאות חייב מיתה
יהודי | 13-03-2022 15:06
לכן מי שלא אומר הלל ביום העצמאות חייב מיתה
29
בכל מה שראיתי...
אשר | 13-03-2022 14:28
בכל מה שראיתי בפסקי ההלכה גיור במקרה שאם לא יתגייר תפגע משפחתו זה לאבזמן רגיל ונורמלי רק. בשעת הדחק. כמו למשך בשנות ה 50 וה 60 התירו ךהשתמש בשמן סויה ומרגרינה סויה משום שלא היה בנמצא דבר אחר. מה שנקרא דחק.
30
מתי תבינו הדת...
אמת | 13-03-2022 14:48
מתי תבינו הדת היהודית היא לא פלסטלינה! כל טיפש חכם בעיניו
, ואיך...
פעם היו חברה שובבים.... | 13-03-2022 17:20
, ואיך התגיירו רות המואביה שהיתה הסבתא רבתא של דוד המלך, ובת שבע אשת אוריה שנישאה לדוד המלך וממנה יצא שלמה המלך ?
הפוך מזמינך לקרוא...
חובב תנך | 13-03-2022 17:12
הפוך מזמינך לקרוא מה נדרש מאברהם אבינו ומשרה אימנו . להערכתי חמש דקות והגיור נגמר
31
למה מלינים על...
זלמן | 13-03-2022 14:49
למה מלינים על גיור רפורמי, מה שונה גיור רפורמי מגיור בלי קבלת מצוות, אשמח לדעת?
, שניהם...
קלמן | 13-03-2022 18:28
, שניהם טובים.
32
יש לרב מלמד...
נדביה | 13-03-2022 14:50
יש לרב מלמד מזל שהוא לא חי בתקופת הסנהדרין שאז היה תקף עונשו של זקן ממרא וזה לא היה מסתכם באמירה כזו או אחרת של הרב הראשי על כל חריפותה.
צא ולמד...
ראובן | 13-03-2022 18:13
צא ולמד שכן נשתכחה תורתך. ראש הסנהדרין היה מהשמרנים ואילו נשיא הקהילה מהמתירנים.
ואם הרב סתיו יתמנה לרב ראשי? מה אז?
ישראל | 13-03-2022 15:07
ואם הרב סתיו יתמנה לרב ראשי? מה אז?
33
כל מה שרבנים...
ששת | 13-03-2022 15:44
כל מה שרבנים אומרים לא מצריך באמת הוכחות כשם שמדענים חייבים בהוחכות.רבנים יכולים לחרטט חופשי ולשייך ת'חירטוטים למקורות סתומים בני אלפיים...אבל להמון הבור, זה בסדר אם המקור הוא בן אלפי שנים..
34
יש רבנים ויש...
אביחי | 13-03-2022 16:22
יש רבנים ויש רבנים. אלו הרבנים שצוטטו כאן עם כל הכבוד להם. אין כלל ישראל נסמך עליהם. ואינם פוסקי הדורות אשר אשר הצבור כולו הלך לאורם. תמיד היו דעות במיעוט שהתבטלו. וצא ותבדוק גם בתוך הרשימה הזאת היחידים שאכן נחשבים לפוסקים מובהקים. באמת אין ראיה שהם סוברים כמו שמעלה בעל הכתבה.
אתה צודק...
ראובן | 13-03-2022 18:10
אתה צודק שהרי יש רבנים ויש רבנים ואני מבין מתגובתך שאלו שמסורת הפסיקה הספרדית אינה לרוחך ועדיף היה לבטל את כל פסיקותיהם. ולמה לעצור שם? גם את הרמבם ואפילו את התלמוד שנתחבר בבבל (עיראק) אליבא לטמטום אתה מתכוון למחוק?!
אם היית...
מאיר | 13-03-2022 17:44
אם היית מכיר את הרב עוזיאל ןהרב משאש כל הרבנים שאתה מכיר הם קטנים.. הספרדים היו ענקיים.. זו הגישה הספרדית.. הרתחת אותי בן אדם ..
35
מה ההבדל בן...
כריסטופר זקלין | 13-03-2022 16:24
מה ההבדל בן גר צדק לגר שקרן?
36
דבר אחד בטוח,...
סעדיה | 13-03-2022 17:11
דבר אחד בטוח, לא אברהם אבינו, לא רחב ולא רבים וטובים בתורה נדרשו לכל הדרישות המוגזמות שיש היום. לא בטוח שהם עצמם היו מסוגלים היום לעבור גיור
אברהם...
יו יו | 14-03-2022 7:55
אברהם אבינו מל את עצמו , תנסה גם אתה
37
הגיור של רחב...
חובב תנך | 13-03-2022 17:14
הגיור של רחב הזונה וכל בני משפחתה היה זריז ביותר ובנוסף היא נשאה ליהושוע וממנה יצא דוד המלך. הגיור ערך חצי שעה
ואפרופו גיור,...
ראובן | 14-03-2022 9:39
ואפרופו גיור, הרי שהמושג אכן כפי שכותב שמעון, השתרש בתקופת התלמוד, בעיקר זה הבבלי. אולי יצאו כל המליעזים ויילמדו מה התפקיד שייעד הקבה לאותם גויים?
, אתה...
עאלק גיור | 13-03-2022 19:56
, אתה לא מאמין למה שכתוב בתנך ??? האם מצאת בתנך את המושג גיור ? איך הערב רב שיצא עם בני ישראל הסתפח לעם היהודי ? מישהו דרש גיור כהלכה ? מה עשו עם הנשים שנלקחו בשבי ובני ישראל הולידו מהם ילדים - מישהו גייר אותן ? איך הצטרפו ילדי שפחות כנעניות לעמישראל ? איך הצטרפו לעמישראל רחב, רות המואביה, בת שבע אשת אוריה החיתי שנישאה לדוד המלך ?
כנראה ,הייתה...
אעלק | 13-03-2022 19:44
כנראה ,הייתה שמה וראיתה הכל בעצמך.תודה רבה על הדיווח מכלי ראשון...
, בתנך...
שמעון | 13-03-2022 18:27
, בתנך לא מוזכר כלל המושג של גיור במובן של הצטרפות לעם היהודי. גר היה אדם שהשתייך למיעוט במדינה בה הוא חי. בני ישראל היו גרים במצרים. מי שרצה להסתפח לעם ישראל - פשוט ראה עצמו כחלק מהעם, עשה ברית מילה, וזהו. לא קורסי הכנה, לא רבנים, לא טבילה במקווה ולא חידונים בידיעת היהדות.
חזק...
ראובן | 13-03-2022 18:07
חזק ואמץ. ועוד ראוי להזכיר אל אשר תלכי - אלך, ובאשר תליני - אלין, עמך - עמי ואלוהייך אלוהי, ובאשר תיקברי איקבר גם אני. הקודם חיו רות המואביה ובעלה היהודי, שנים רבות ללא כל גיור
שטויות במיץ...
ראובן | 13-03-2022 18:04
שטויות במיץ עגבניות וודאי לא חובב. צא ולמד בזכות אילו נשים צדקניות נושע עם ישראל. לרבות רחב אשר הקריבה את היקר לה מכל, סיכנה את חייה וחיים משפחתה על בסיס הבטחה שאילו חובב כמוך היה נותנה, הרי שעם ישראל לא היה נושע.
, תיקון...
עמך - עמי. אלהייך - אלהיי. וחסל. | 13-03-2022 17:17
, תיקון קטן : דוד המלך יצא מרות המואביה. גם הגיור שלה לא היה עומד בסטנדרטים של החרדים - למרות מדרשים שונים שמנסים לטעון שהיה גיור אורתודוכסי.
38
ילדון בן 23 חולק על גדולי הדור
שמואל | 13-03-2022 17:14
אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק
39
דוד, אל תכנס למה שגדול עליך
משה | 13-03-2022 17:16
אני מכיר אותך אישית. אברך צעיר שלמד שנים מעטות. לא רב ולא נעליים. גיור זה הלכות ציבור, ומאמר שלך בנושא כמוהו כמו עצות של יובל סמו לראש הממשלה
40
סרוגים לפי הפרסומות...
דוד | 13-03-2022 18:50
סרוגים לפי הפרסומות הלא צנועות שמופיעות אצלכם אפשר להבין כבר שאתם חצי רפורמים עוד בלי ההשקפות המפוקפקות שלכם
41
כבוד הרבנים,המחלוקת ביניכם...
אליעזר | 13-03-2022 19:21
כבוד הרבנים,המחלוקת ביניכם זה משהוא ,שבגלל הידיעה בהלכה רדודה שיש לי, (ואני מאמין שיש לרוב הציבור),הופכת לבלתי נסבלת.אני לא יכול להכריעה בנושא,וכל יום ממלאים את הראש שלנו בסופו של דבר , עם ניסוחים יפים של דברים לא שימושיים לי ,במחילה מכבודכם. מכבד אני את כולכם ! לא מחרים אף אחד ! מאמין שכולם פוסקים לשם שמים! אז ,שוב ,במחילה מכבודכם,שמישהוא ישכיר לכם חדר הרצאות /בית המדרש מפואר ,עם שעות הפסקה ואוכל ותחליטו ביניכם החלטה הלכתית אחת.יודעים מה,אפילו עם מסקנה שלא מסכימים ,אבל מכבדים אלו את אלו.לטובת הכלל ,אנא,תעשו מאמץ להוריד הלהבות של המחלוקת.אלא גם,שהריח הבלתי נסבל של פוליטיקה נודף מהוויכוח הזה.תגידו דברים שאנחנו כן יכולים לבצע ולקיים ולא דברים שיגרום האחד לפגוע בשני. תודה רבה! ברוכים תהיו!
42
שטויות והבלים אין...
בית גויים | 13-03-2022 19:22
שטויות והבלים אין לו כל סמכות הלכתית , חוץ מהראביים הרפורמים שום רב אמיתי לא הולך איתו
43
כמעט כל החכמים...
עתניאל | 13-03-2022 19:39
כמעט כל החכמים שהוזכרו כשהם פסקו להקל בגיור זה היה לפני קום המדינה. גם הרמבם פוסק כי בתקופת גלות די להודיע למתגיר על המצב הקשה של ישראל ואין צורך בבדיקות נוספות. גם מדברי הרב משאש משתמע שהפסקים ניתנו עוד בגלות. אף כי הוא עלה בהמשך לארץ. הרב בארי הוא אמנם אחרי קום המדינה, אך הוא סייג את דבריו ובגלל היותו חריג, אני מצפה שיתן נמוקים לדעה החריגה הזאת. כי הרמבם פוסק שכאשר יד ישראל תקיפה לא מגירים אם מצאו חשש שיש למתגיר אינטרס כל שהוא. ובכלל, כך מוכיחים הלכה? איפה התלמוד, הראשונים והאחרונים? יש רק אחרוני האחרונים וזה הכל?
44
מה אתה מקשקש...
משגיח כשרות לארבע גופי כשרות שונים במקביל | 13-03-2022 20:15
מה אתה מקשקש לי מקורות- צריך להחמיר כי צריך להחמיר - ורק חמור לא מחמיר! אתה יודע כמה מקומות עבודה יש מכל ההחמרות והחומרות? מה, שנלך עכשיו לעבוד בעבודה אמיתית!?!? רבאק!!
45
הבעיה כאן לא מי צודק או לא צודק הבעיה...
רם | 13-03-2022 20:33
שהרב מלמד תלה את ההחלטה בידי הממשלה! ממשלה של כופרים! שלא ישבו בישיבה יום אחד. במקום שיתלה את זה בהחלטת חכמי ישראל.
46
בדור של היום...
אייל | 13-03-2022 20:37
בדור של היום חייב להחמיר ולחזק את היהדות ולא להקל פתאום בגלל לחץ תקשורתי שנועד לסדוק את היהדות מהשורש צריך להגדיל ראש ולא לפסוק את ההלכה היבשה די לצביעות
47
אם מורי הלכה...
עדיף בית הילל | 13-03-2022 20:37
אם מורי הלכה המחמירים ימשיכו להתחרות מי מחמיר יותר, בסוף לב טהור יהיו רפואיים לידם. רבותיי, קצת שפיות ושכל ישר לא יזיקו,אחרת נהפוך לשיעים קיצוניים והרבנים לאייאטוללות
48
כמה דברים שבאים...
עמי | 13-03-2022 21:34
כמה דברים שבאים לדון בגיור צריך לראות את המציאות: האם יש אפשרות להשוות את המציאות היהודית של ימנו שדתיים מקפידים מאוד ביחס למסורתיים במרוקו. גוי שפעם בא להתגייר במציאות הגאופוליטית הכלכלית של פעם שהיה טירוף הדעת להצטרף לעם היהודי ואילו בימנו האינטרס הכלכלי להצטרף למדינה חזקה כלכלית שידוע שגורמת בעולם לכל מיני שבטים לצוץ כמו פטריות אחר הגשם ולהגדיר את עצמם יהודים. שהגמרא אומרת שלעתיד לבוא אין מקבלים גרים לא מדברת על המציאות של ימנו.
49
יש למחות כאיש אחד אחר כל כל מי שמלבין פני רב
שוקי | 13-03-2022 22:19
יש למחות כאיש אחד בלב אחד, אחר כל כל מי שמלבין פני רב גדול בישראל. נתנחם במעט שידוע לנו כי בהיסטוריה של עמנו גם ברמבם פגעו והעלילו עליו שהתאסלם, וכן רבי יונתן אייבשיץ 'זכה' להיקרא שבתאי ועוד גדולי ישראל. עם ישראל מתנצל בפני הרב מלמד, על כי אותם קנאים מלאי רצון לריב ולמדון פוגעים בו ובתורת משה. אין זו דרכנו, אין זה דרך לימוד וליבון, זו דרכם של אוהע שרוצים לעקור את הלב של העם - ההלכה וליבונה. יהי רצון שיסלח ה' לכל החותמים על דברי בלע כנגד רבנים וחיבוריהם הטהורים, ויהי רצון שיהפוך ה' את דינם לטוב ולא ינזקו חוח ויזכו לראות את האור והאמת, ולא את החושך והשחור שמוליכים אותם תלמידיהם הסוררים.
50
על דברי הרב מלמד
אברהם | 13-03-2022 22:20
זה פשוט חוצפה שאין כדוגמתה שרב בישראל מסכים למטווה גיור שהוכן על ידי חילונים שרוצים לבטל את הזהות היהודית שלנו פשוט בושה וחרפה זה חטא גדול להיתחבר עם רשעים פשוט בושה לרב מלמד
51
לצערי הרב שוב...
יורם | 13-03-2022 22:42
לצערי הרב שוב פעם הרב הראשי הספרדי מוכיח שהרבה הוא לא יודע
52
יש פה טעות אחת גדולה
הכותב מרוקאי | 14-03-2022 2:43
הטעות היא בדימוי מילתא למילתא! על זה יצאו על הרב מלמד. ידוע שהיו פוסקים שנקטו גיור כזה בשעת הדחק (וגם חלקו עליהם). אבל אתם החלטתם מה שעת הדחק. אתם החלטתם שהתנאים שהרב משאש כותב חלים כיום (רצח?). אתם החלטתם שיש פיקוח נפש. אתם החלטתם לגייר המונים, עשרות אלפים!!! כל זה דימוי מילתא למילתא של תלמידים שלא שימשו, אפילו לא מקצת צרכם! את הדימויים תשאירו לגדולי הדור ששימשו את רבני הדור הקודם. זאת מלבד שהחלטתם להכריע את הכף בסוגיא רגישה שמצריכה הסכמה כללית בין קהילות ישראל, זה לא מרוקו ובסוגיות ציבוריות לא כולם מרוקאים. מי שמכם?
מי...
זאב | 14-03-2022 7:19
מי קובע מי הם גדולי הדור ?
53
התורה נמסרת מדור...
קורשת | 14-03-2022 6:35
התורה נמסרת מדור לדור על ידי תח שמבטלים עצמם לתח שגדולים מהם החכמה ומנין. זה תנאי להעברת התורה לא המלצה.
54
אחרי רבים להטות...
רמי | 14-03-2022 10:16
אחרי רבים להטות ,ראו תנורו של עכנאי .
55
אפילו דף יומי...
מעביר דף יומי | 14-03-2022 14:51
אפילו דף יומי לא למדת...בזמן ימות המשיח אין מקבלים גרים ביבמות כי יש צד לדבר ואין זה גרי הצדק....כל כך פשוט ומדויק וראה הרמבם. אז מה להשוות בכלל את המצב בגלות להיום וראה מה כתב הרמבם על נשות שלמה ושמשון ועל הערב רב באותו מקום. לא יאמן שרב בישראל יכתוב כך
56
אתה יודע מה...
יהודי | 14-03-2022 22:48
אתה יודע מה הבעיה? שאתה בקושי שיעור ח. וכבר מביע דעה ומפרסם אותה מעל גלי האתר כאילו אתה מאן דהאמר בכלל. שב תלמד עוד 30 שנה ואז נדבר...
57
marriage soltion
Isabella Ethan | 15-03-2022 2:25
שלום חבר נפגעתי ושבור לב כשקרה בעיה גדולה מאוד ביני לבין בעלי לפני שבעה חודשים בנישואיי. כל כך נורא שהוא לקח את התיק לבית המשפט לגירושין. הוא אמר שהוא לעולם לא רוצה להישאר איתי שוב ושהוא כבר לא אוהב אותי. אז הוא ארז מהבית וגרם לי ולילדי לעבור כאבים עזים. ניסיתי בכל האמצעים האפשריים להחזיר אותו, אחרי הרבה תחנונים, אך ללא הועיל. והוא אישר שקיבל החלטה ולא רצה לראות אותי שוב. אז ערב אחד, בדרכי חזרה מהעבודה, פגשתי את חברתי הוותיקה שחיפשה את בעלי. אז הסברתי לו הכל, אז הוא אמר לי שהדרך היחידה שבה אוכל להחזיר את בעלי היא לבקר לזרק כישוף, כי הוא באמת עשה את זה גם. אז מעולם לא האמנתי בקסם, אבל לא הייתה לי ברירה אלא למלא אחר עצתו. לאחר מכן הוא נתן לי את כתובת האימייל של זורק הכישוף שהוא ביקר. דר אלאבה. למחרת בבוקר שלחתי מייל לכתובת שהוא נתן לי, ומטיל הכישוף הבטיח לי שאחזיר את בעלי ליומיים הקרובים. איזו אמירה מדהימה!! אף פעם לא האמנתי, אז הוא דיבר איתי ואמר לי כל מה שאני צריך לעשות. ואז אני עושה אותם בלי עלייה, אז ביומיים הבאים, באופן מפתיע, בעלי שלא התקשר אליי ב-7 החודשים האחרונים התקשר אליי להודיע ​​לי שהוא חוזר. כל כך מדהים !! אז הוא חזר באותו יום, עם הרבה אהבה ושמחה, והתנצל על טעותו ועל הכאב שהוא גרם לי ולילדיי. ואז מאותו יום הקשר בינינו היה חזק יותר מבעבר, בעזרתו של זורק קסמים נהדר. אז, אני אמליץ לך אם יש לך בעיות כלשהן, צור קשר עם Dr apata במייל: [email protected] או צור איתו קשר בוואטסאפ וב-Viber עם המספר הזה: +1(425) 477-2744.......
58
איזה הגיון עקום. לפי...
יחיאל אליהו רוזנקרנץ | 18-03-2022 12:05
איזה הגיון עקום. לפי מה שאתה אומר זה שמשה מחה בעושי העגל סימן שהיה מנהג לגיטימי לעשות עגל. אתה רק מוכיח את הבעייתיות בספר אם אתה חבר במכון פניני הלכה. הרב טבדי דיבר לעניין מתוך יושר לאמיתה של תורה, ואילו אתם מעוותים את המקורות כדי שיתאימו לאג’נדה.
59
marriage soltion
Isabella Ethan | 18-03-2022 23:33
אני נשואה שבע שנים בלי ילד, אז בעלי מתחיל להתנהג מוזר, חוזר הביתה לאחרונה וכבר לא מבלה איתי, והוא התגרש ממני. אז נעשיתי מאוד עצוב ואבוד בחיים כי הרופא אמר לי שאין דרך להיכנס להריון, זה באמת ימרר לי את החיים. עד שנתקלתי בחבר שסיפר לי על דר אלאבה מהאינטרנט, איך הוא עזר לנשים רבות עם בעיות דומות שאני עובר, אז יצרתי קשר עם דר אלאבה והסברתי לו. הוא אמר לי את כל מה שאני צריך לתת לפני שהוא יכול לוותר על הלחש כדי להחזיר את בעלי, מה שעשיתי, והוא שלח תפילה עוצמתית שהייתי צריך לומר באמצע הלילה בזמן שהוא הטיל את כישוף האהבה. זה היה נס 48 שעות לאחר מכן בעלי היחיד חזר אליי והתנצל על כל מה שעשה ואמר לי שהוא מוכן לתמוך בי בכל דבר שארצה. התקשרתי מהר לאפאטה וסיפרתי לו מה קורה באותו הרגע, והוא גם הכין ושלח לי תרופה שאומרת שהיא תרפא כל מחלות או זיהומים לא רצויים שמונעים ממני להרות, ואז הנחה אותי על כך. איך להשתמש בו לפני הפגישה עם בעלי. זה אחרי השימוש בצמח ובשורש המקומי הזה, כמה שבועות לאחר מכן התחלתי להרגיש סימני הריון בכל הגוף, אני ממש בהריון, בדיוק ילדתי ​​בן ב-1 לחודש. אני מבטיח ליידע את כל העולם על דר אלאבה כדי לשמר את מערכת היחסים שלי, כמו גם לתת לי ילדים, אני יכול לקרוא לעצמי בגאווה היום. לכל אישה שמוצאת שזה בלתי אפשרי, הנה ההזדמנות שלך לחייך ולהביא אושר למשפחתך, אנא צור קשר עם דואל DR Alaba: [email protected] או צור קשר עם הוואטסאפ שלו / ויבר אותו עם המספר הזה: +1(425) 477- 2744, הוא אלוהים שנשלח להחזיר מאהבים אבודים ולהביא לך אושר.
60
marriage soltion
shira elijah | 21-03-2022 14:13
שמי, שירה אליהו לאחר 12 שנות נישואים, בעלי ואני רבנו בצורה כזו או אחרת עד שהוא עזב אותי לבסוף ועבר לקליפורניה כדי להיות עם אישה אחרת. הרגשתי שהחיים שלי נגמרו והילדים שלי חשבו שהם לעולם לא יראו את אביהם שוב. ניסיתי להיות חזקה רק כלפי הילדים, אבל לא הצלחתי לשלוט בכאב שייסר את ליבי, הלב שלי התמלא בצער ובכאבים כי באמת הייתי מאוהבת בבעלי. אני חושב עליו כל יום ולילה ותמיד הלוואי שהוא יחזור אליי, הייתי ממש מוטרד והייתי זקוק לעזרה, אז ביקשתי עזרה באינטרנט ונתקלתי באתר שמציע שדר אלאבה יוכל לעזור לשעבר שלו לחזור. אז הרגשתי שאני צריך לנסות את זה. פניתי אליו והוא אמר לי מה לעשות. עשיתי את זה ואז הוא עשה לי כישוף אהבה. 48 שעות לאחר מכן בעלי באמת התקשר אלי ואמר לי שהוא מאוד מתגעגע גם לילדים, כל כך מדהים!! אז, אז הוא חזר באותו יום, עם הרבה אהבה ושמחה, והתנצל על טעותו ועל הכאב שהוא גרם לי ולילדים. הנישואים שלנו היו חזקים יותר מבעבר, הכל הודות לדר אלאבה. הוא כל כך חזק והחלטתי לשתף את הסיפור שלי באינטרנט שדר אלאבה היה אשף אמיתי וחזק. אני תמיד אתפלל שהיא תחיה הרבה זמן לעזור לילדיה בשעת צרה, אם את כאן וצריכה בחזרה אקסית או שבעלך עבר לאישה אחרת, תפסיקי לבכות, צור קשר עם גלגל האיות העוצמתי הזה מיד. הנה כתובת הדואל שלו ליצירת קשר בכתובת: {[email protected]} או WhatsApp / viber אותו באמצעות איש הקשר שלו למטה +1(425) 477-2744 תודה לך דר אלאבה.
61
marriage soltion
Isabella Ethan | 21-03-2022 16:30
אני נשואה שבע שנים בלי ילד, אז בעלי מתחיל להתנהג מוזר, חוזר הביתה לאחרונה וכבר לא מבלה איתי, והוא התגרש ממני. אז נעשיתי מאוד עצוב ואבוד בחיים כי הרופא אמר לי שאין דרך להיכנס להריון, זה באמת ימרר לי את החיים. עד שנתקלתי בחבר שסיפר לי על דר אלאבה מהאינטרנט, איך הוא עזר לנשים רבות עם בעיות דומות שאני עובר, אז יצרתי קשר עם דר אלאבה והסברתי לו. הוא אמר לי כל מה שאני צריך לתת לפני שהוא יכול לוותר על הלחש כדי להחזיר את בעלי, מה שעשיתי, והוא שלח תפילה עוצמתית שהייתי צריך לומר באמצע הלילה בזמן שהוא הטיל את כישוף האהבה. זה היה נס 48 שעות לאחר מכן בעלי היחיד חזר אליי והתנצל על כל מה שעשה ואמר לי שהוא מוכן לתמוך בי בכל דבר שארצה. התקשרתי מהר לאפאטה וסיפרתי לו מה קורה באותו הרגע, והוא גם הכין ושלח לי תרופה שאומרת שהיא תרפא כל מחלות או זיהומים לא רצויים שמונעים ממני להרות, ואז הנחה אותי על כך. איך להשתמש בו לפני הפגישה עם בעלי. זה אחרי השימוש בצמח ובשורש המקומי הזה, כמה שבועות לאחר מכן התחלתי להרגיש סימני הריון בכל הגוף, אני ממש בהריון, בדיוק ילדתי ​​בן ב-1 לחודש. אני מבטיח ליידע את כל העולם על דר אלאבה כדי לשמר את מערכת היחסים שלי, כמו גם לתת לי ילדים, אני יכול לקרוא לעצמי בגאווה היום. לכל אישה שמוצאת שזה בלתי אפשרי, הנה ההזדמנות שלך לחייך ולהביא אושר למשפחתך, אנא צור קשר עם דואל DR Alaba: [email protected] או צור קשר עם הוואטסאפ שלו / ויבר אותו עם המספר הזה: +1(425) 477- 2744, הוא אלוהים שנשלח להחזיר מאהבים אבודים ולהביא לך אושר.
62
how i got my love back home
maya elijah | 11-04-2022 21:23
שלום חברים, זו העדות שלי. אני נשוי 5 שנים ואנחנו גרים יחד 9 שנים. התגרשנו 4 חודשים. הוא רוצה לעזוב ולא רוצה להציל את הנישואים שלנו. היינו זוג נהדר (לפחות האמנתי בזה) ולעתים רחוקות רבנו. כמה חודשים לפני שעזב את הבית, הוא היה כל כך לא פעיל וישן הרבה. הבנתי שיש לו קשר רגשי עם מישהי, ואישרתי שהוא נמשך אליה. ואז הוא אמר שהוא כבר לא מאוהב בי ושהוא לא יכול לחיות איתי. התפללתי, בכיתי וכדומה במשך חודשים. אני ממש צריכה עזרה ואני רוצה את בעלי בחזרה. גלשתי באינטרנט כשראיתי עדות של אישה שדר אלאבה היה קוסם נפלא שעזר לרפא שרירנים, והיא יכלה להכריח את הילד שלה לחזור לעצמו בבית. היא כתבה את איש הקשר שלו ואני העתקתי אותו, בהתחלה חשדתי במגע הזה, אבל אני באמת צריכה פתרון קבוע לבעיה שלי, אז אני שולחת לו הודעה שמסבירה את המצב שלי, הוא אמר לי לוודא שבעלי יחזור אם יש לי להתנהג ככה כמו שהוא ציין לי, עשיתי כל מה שהוא אמר לי, וביום הרביעי קיבלתי ממנו התנצלות לפיה הוא לא יודע מה לא בסדר איתו, באותו ערב הוא חזר הביתה והתפלל למען כולם חטאיו ומאחר שאהבתנו ונישואינו התחזקו, אני רוצה להודות לקוסם הקסם הגדול דר אלאבה על עבודתו הטובה ואושרו בחיים שוב. אם יש לך אותן בעיות משפחתיות או בעיות אחרות, צור קשר עם דר אלאבה עוד היום בכתובת: [email protected] או צור איתו קשר בוואטסאפ וב-Viber במספר זה: +1 (425) 477- 2744 מסוגל לבצע כל כישוף שאתה חושב שאני אני עדות חיה ................