אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה • בלק: פוטנציאל מנהיגותי בלבד לא מספיק

מנהיג ציבור שנותן עיניו במשרה משום 'קנאה' 'כבוד' או 'תאוה' לא יוכל להצליח בתפקידו, לא ישרוד במנהיגותו, ויכול וההיסטוריה תדון אותו לחומרה. מנגד הצלחתו של מנהיג טמונה בתכונותיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, תכונות שבמהותן הן אנטיתיזה לקנאה לתאוה ולכבוד, הוא זה שמנהיגותו תצליח

עו"ד על הפרשה • בלק: על פוטנציאל מנהיגותי
  צילומים: הדס פרוש, יונתן זינדל, יוסי אלוני, מאיר וקנין ומרים אלסטר - פלאש 90

פרשת בלק מפגישה אותנו עם אחת הדמויות המרתקות שקמו לאומות העולם. בלעם בן בעור. בלעם מתואר בפרשה כקוסם, דמות מאגית, בפרשה הוא מתואר כדמות שדבריו מתקיימים, הוא בעל כח דיבור כזה שכל מי שהוא מברך – מתברך באמת, וקללתו מתקיימת, כך אנו מוצאים בבקשת מלך מואב שמבקש ממנו לקלל את עם ישראל וכך הוא לשון הכתוב: "כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר".

עוד באותו נושא

פרשת בלק: תכנית השיווק הגאונית של בנות מואב


4

עוד אנו למדים מהכתוב שלבלעם שיח ישיר עם אלוקים איתו הוא מדבר ישירות בלילה, כפי שמציג בלעם בעצמו למשלחות שמגיעות אליו: "לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר ה' אלי…ויבוא אלוהים אל בלעם", ובהמשך אנו מוצאים פעם נוספת: "ויבוא אלוקים אל בלעם בלילה". בהמשך בלעם רואה את מלאך ה', כפי שמתאר לנו הכתוב: "ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך". בהמשך אנו מוצאים שאלוקים נגלה לבלעם לא רק בלילה אלא גם במהלך היום "ויקר אלהים אל בלעם".

דמותו של בלעם כדמות ייחודית בעלת סגולות מיוחדות אנו מוצאים גם אצל חז"ל, כך למשל נחשב בלעם בן בעור לגדול הנביאים שקם לאומות העולם. בתלמוד מוזכר שמו של בלעם בן שבעת הנביאים שקמו לאומות העולם. חז"ל אף משווים את בלעם למשה רבנו "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ואיזה זה? זה בלעם בן בעור". במדרש תנא דבי אליהו מובא: "ולא הניח הקב"ה דבר בעולם שלא גילה לבלעם". בחז"ל אף מוצאים גישה לפיה לבלעם היה יתרון בשלושה דברים על משה. יתר על כן המדרש מייחס לו רמת הפשטה כה גבוהה עד שבכוחו לזהות את אותו הרגע שבו האל כועס.

ועל אף גדולתו של בלעם והיותו "הרב הראשון של האומות" ההיסטוריה היהודית עושה שימוש בדמותו של בלעם הרשע כאבטיפוס לדמות שלילית. וכך אנו מוצאים במסכת אבות: "כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע".

על ההשוואה שבין אברהם אבינו, מייסד האומה הישראלית, לבלעם בן בעור, אנו מוצאים בפירושו של ר' יהודה ליווא בצלאל, הנודע והמוכר בכינויו "המהר"ל מפראג". מקובל, פוסק הלכה והוגה דעות, פראג המאה ה-16, שמסביר: "אברהם היה ראש לאומה הישראלית, וכשם שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית כך היה בלעם ראש לאומות לפי שהיה נביא לאומות העולם".

את תכונותיו של בלעם כפי שמובא במשנה "עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע", המהר"ל מקשר את התכונות שהמשנה מונה ביחס לבלעם לשלוש תכונות יסוד אחרות, וכך הוא מפרש את דברי המשנה: "והנה עין הרע הוא כח הקנאה בעצמו, והכבוד הוא רוח גבוהה ביותר והוא כנגד כח השכלי שהוא מבקש הכבוד כמו שהתבאר הכל למעלה אצל הקנאה והתאוה והכבוד, ונפש רחבה הוא אהבת ממון והוא גם כן תאוה" במילים אחרות משנתינו היא המשך ישיר של משנה אחרת במסכת אבות שמלמדת אותנו: "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"

ר' משה אלמושנינו,, מחבר פירוש המשנה 'פרקי משה', סלוניקי המאה ה-16 עומד על ההקשר שבין התכונות החיוביות והשליליות וכך הם דבריו: "ואמנם העין טובה הוא מבואר היותו הפך הקנאה, כי הקנאה תהיה ותתהוה מצרות העין, כי לא תשבע עין לראות, וכאשר יראה האדם דבר בזולתו, שאין בו, יקנא באיש ההוא, וישתדל בכל עוז שיהיה לו הדבר ההוא, ורוב מה שיקרה, הוא בענין הממון והשררה. ועל כן אמר, שמי שיהיה לו עין יפה, לא יקנא בממון אחרים ובנכסיו ובשררתו, כי יראה אותו בעין יפה, ויסתפק במה שיש אתו.

והרוח נמוכה הוא מבואר היותו הפך התאוה ותיקונה, כי התאוה תתהוה מהשתרר היצר הרע על היצר הטוב, ומתגבורת החומר אשר יכללהו הרוח, שהכח התאוני רוח הוא באנוש, וכאשר תהיה הרוח החיוני הכולל כל הכחות הגשמיות נמוכה, ונכנעת אל הצורה והשכל, הנה בזה יתוקנו כל התאוות הגשמיות הנמשכות מתגבורת הרוח הנזכרת, ועל כן אמר, שתלמידיו של אברהם אבינו, בהצטרפות העין היפה, היה להם רוח נמוכה, שהיו מכניעים החומר כנזכר.

ואמנם הנפש שפלה הוא מבואר גם כן היותה תקון הכבוד המדומה, כי כל הפסד השכל בענין הכבוד המוציא את האדם מן העולם, הוא היות נפשו מתאוה לעלות למעלה ראש, ושכל האנשים יכנעו אליו ויחלקו לו כבוד, והוא לא יצטרך לכבדם, וזהו באמת מה שמוציא את האדם מן העולם"

אם נבקש לסכם את הדברים עד כה, הרי שניתן יהיה לומר שעל אף הפוטנציאל הגדול של בלעם, ועל אף גדולתו, לא היה בכך די, ואם אדם אינו יודע לכייל את עצמו כראוי הרי שכגודל הפוטנציאל כך גם גודל האכזבה והריסוק של אותו אדם.

פוטנציאל מנהיגותי טוב אינו בטוחה למנהיגות ראויה

ההיסטוריה הישראלית מלאה בדמויות שהתחילו כהבטחה גדולה והסתיימו בקול ענות חלושה. לא כאן המקום להזכיר את כולם ולצורך רשימה זו נסתפק בשתי דוגמאות.

לצורך דוגמה הראשונה נזכיר את הסיפור המקראי על מנהיגותו של שמשון, פוטנציאל אדיר של מנהיגות, שמזהה עוד יעקב אבינו בברכתו לשבט דן, באומרו: "דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך". חז"ל מפרשים את דבריו לשבט דן כמוסבים לשמשון הגיבור שהיה משבט דן. אלא ולמרות אופיו המיוחד וגבורתו הנדירה של שמשון, בתום ברכתו של דן מופיעה תפילה קצרה שמוסיף יעקב באומרו: "כי לישועתך קויתי ה'" בהתאם למדרש תפילה זו נאמרת בעקבות האכזבה של יעקב מסופו של שמשון, הדמות שאמורה היתה להביא גאולה לעולם מסיימת את חייה באופן טראגי, וכך מוצאים אנו במדרש: "ואנקמה נקם אחת, כיון שראה אותו יעקב אמר לישועתך קויתי ה' אין זה מביא את הגאולה".

דוגמה שניה ניתן למצוא אצל ירבעם בן נבט, איש אפרים, אותו מתאר הכתוב כאיש 'גבור חיל'. בעקבות חטאי מלכות יהודה ובית דוד, מבשר לו הנביא אחיה השילוני, שהאל הולך לפצל את עם ישראל לשתי ממלכות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל. כאשר תחת ממלכת ישראל הולכים להיות כפופים 10 מתוך 12 השבטים. בראש ממלכת ישראל החדשה, אומר הנביא אחיה, ירבעם הולך לעמוד כמלך, וכך אנו קוראים: "ואותך אקח ומלכת בכל אשר תאוה נפשך והיית למלך על ישראל. והיה אם תשמע את כל אשר אצווך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חוקותי ומצוותי כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל".

איזו הבטחה נהדרת מקבל ירבעם בן נבט, הוא הולך לעמוד בראש ממלכת ישראל החדשה, הוא הולך להנהיג את רוב עם ישראל 10 מתוך 12השבטים. מלכות שהאל מבטיח לבנות לו בית נאמן בישראל כמו שהאל בנה לדוד. כל זאת ובתנאי שירבעם ישמור את חוקי האל וילך בדרכיו. בפועל ירבעם בן נבט פועל בניגוד גמור למצופה ממנו, כאשר הכתוב מסכם את פועלו כמנהיגה הראשון של הממלכה הישראלית אנו קוראים: "ותרע לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוקים אחרים, ומסכות להכעיסני ואותי השלכת אחרי גוך" ובהמשך אנו קוראים על ירבעם שלא רק שהוא חטא אלא הוא גם החטיא את ישראל, "אשר חטא ואשר החטיא את ישראל"

במקום סיכום

צא ולמד פרק חשוב במנהיגות ציבורית. מנהיג ציבור חייב להכיל בתוכו מכלול של תכונות שיעניקו לו יתרון ואפשרות להצליח בתפקיד. אולם תכונות טרומיות הן לעולם טרומיות בלבד, ולכן מנהיג המבקש להצליח צריך לתת דעתו לכך שלעיתים כגודל הפוטנציאל כך יכול להיות הפספוס וההחמצה.

מנהיג ציבור שנותן עיניו במשרה משום 'קנאה' 'כבוד' או 'תאוה' לא יוכל להצליח בתפקידו, לא ישרוד במנהיגותו, ויכול וההיסטוריה תדון אותו לחומרה. מנגד הצלחתו של מנהיג טמונה בתכונותיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, תכונות שבמהותן הן אנטיתיזה לקנאה לתאוה ולכבוד, הוא זה שמנהיגותו תצליח.

==

אלישי בן יצחק הוא עורך דין ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט', ובעלים של משרד עורכי דין.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
8 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
בלעם
עמדין | 24-06-2021 13:51
בלעם ראשי תבות בנט לפיד או ליברמן מנסור עבאס
2
מדהים - חזק
כפיר | 24-06-2021 23:03
תותח איך כל שבוע מחדש נמצא הקשר בין הפרשה למציאות, אלישי אתה עושה זאת מדהים
3
עד מתי "תקיאו" מדרשים בלי חשבון ומחשבה.
משה אהרון | 28-06-2021 8:17
בסד. היעלה על הדעת שהקבה ימסור ביד אדם את הסגולה לידע מתי הוא כועס ולאורך זמן. ועוד יותר מזה יוסיף גם ויתן לו סגולה לנצל כביכול את חולשת הבורא בכעסו,להפיק רווחים אישיים ושפלים. לא . המדרשים הגזימו ובגדול . בלעם היה שרלטן = קוסם. לא היה נביא וודאי לא נביא גדול וודאי לא היה מקום להשוותו למשה. ברגע שנתפקח ונפתח את הלב לאמת אחרת .תראו איך כל המקורות יחזקו את הקביעה שכאמור.[אמת מארץ תצמח...] בלעם זכה לבסוף לרוח אלוהים רק מפני שהקבה ביקש לנצל אותו למתן נבואה לעתיד עם ישראל......... משה אהרון
4
הרבי
נועם | 01-10-2021 11:37
הרבי מלובביץ' ישו מוחמד הנביא מואפק טריף
5
הליכוד
נועם | 09-10-2021 11:50
הליכוד בעלי חיים אלוהים
6
ברוך
נועם | 15-10-2021 9:21
ברוך מרזל ואמנון יצחק נגד נסראללה
7
מיכאל
נועם | 15-10-2021 9:22
מיכאל בן ארי ואליהו גודלבסקי נגד סעד אל חרירי
8
נועם
נועם | 09-01-2022 18:19
נועם שמואלי נגד סעד אל חרירי