אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה • וירא: ביקור חולים בעידן הקורונה

עניין ביקור החולים שהאל מבקר את אברהם, מעורר את סוגיית ביקור חולים, מקורה טיבה והיקפה. סוגיה זו מקבלת משנה תוקף במיוחד בתקופת הקורונה.

עו"ד על הפרשה • וירא: ביקור חולים בעידן הקורונה
  (צילום: חיים גולדברג/סרוגים)

פרשת וירא: על ביקור חולים בעידן של קורונה

פרשת השבוע ממשיכה לגולל לנו את קורותיו של אברהם, אותה דמות שהרמב"ם מכנה "עמודו של עולם" והרב סולבייצ'יק מכנה "האידיאה ההיסטורית הראשונה במעלה". בפתיחת הפרשה אנו קוראים: "וירא אליו ה' באלוני ממרא". בניסיון להסביר על מה זכה אברהם לביקור פתע של האל, אנו מוצאים במדרש "לפי שאברהם היה חולה מן המילה, לכך נראה אליו הקדוש ברוך הוא, ויום שלישי היה שהיה אברהם כואב מאד".

עוד באותו נושא

פרשת וירא: תהיו צדיקים בתוך העיר


3

מסביר המדרש שהביקור המתואר בפרשה הוא המשכה הישיר של הפרשה הקודמת וליתר דיוק הפרשה נפתחת בנקודה שהפרשה הקודמת מסתיימת, הפרשה הקודמת מסתיימת בציון העובדה, שאברהם מקיים בגופו ברית מילה. ופרשת השבוע שלנו פותחת בביקורו של האל לאחר ברית המילה וזאת כדי לקיים ביקור חולים. כאשר לפי המדרש האל מגיע לבקר את אברהם ביום השלישי, היום בו עוצמת הכאב הוא הגדול ביותר.

עניין ביקור החולים שהאל מבקר את אברהם, מעורר את סוגיית ביקור חולים, מקורה טיבה והיקפה. סוגיה זו מקבלת משנה תוקף במיוחד בתקופת הקורונה.

דבר תורה לפרשת וירא

ביקור חולים – מקור החובה

בתלמוד הבבלי אנו מוצאים דיון בשאלת החובה המוטלת על האדם ללכת בדרכי האל, חובה זו תובעת מהאדם לפעול בהתאם להנהגות ולפעולות האל, וכך מובא: "אחרי ה' אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר: כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא! אלא להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא,…הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב: וירא אליו ה' באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים…".

את הפסוק בספר שמות: "והזהרתה אתהם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון", חז"ל מתקשים מדוע התורה האריכה והוסיפה את המילים" והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון", שכן כבר כתבה התורה והזהירה על שמירת החוקים והתורות. מייתור זה דרשו ולמדו חז"ל פעולות נוספות שעל האדם לקיים גם אם אלו לא נכנסו במפורש אל עולם הנורמה של החוק והתורה, וכך מובא בתלמוד:  "והודעת להם – זה בית חייהם, את הדרך – זו גמילות חסדים, ילכו – זו ביקור חולים, בה – זו קבורה, את המעשה – זה הדין, אשר יעשון – זו לפנים משורת הדין". כלומר מייתור המילה 'ילכו' דורשים חז"ל את  החובה לבקר חולים.

בניסיון להבין מה הכוונה שחז"ל אמרו 'רמז' מסביר, ר' צבי הירש חיות, מהר"ץ חיות, מפרשני התלמוד המאה ה-19, שמקור לביקור חולים "ובכל זאת מה שסמכו בלשון זה דין תורה יש לו. מטעם הלכה מסיני" כלומר מסוג הדברים שמשה צווה עליהם בהר סיני ונאמרו לו בעל פה.

שואל התלמוד, במסכת נדרים: "רמז לביקור חולין מן התורה מנין? שנאמר: "אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם".

הרמב"ם קובע שמקורה של המצוה היא מדברי חכמים המבוססים על החובה של ואהבת לרעך כמוך: "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים…אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל 'ואהבת לרעך כמוך'. מסביר ר' משה בר יוסף מטראני, המבי"ט, מחכמי צפת במאה ה-16, על דברי הרמב"ם, "מצות גמילות חסד, דרך כלל הויא דאורייתא בכל ואהבת לרעך כמוך, ונלמד מדכתיב והלכת בדרכיו, כמו שדרשו חז"ל, ופרטי גמילות חסד מדבריהם" כלומר מסביר המבי"ט שמצוות ביקור חולים היא אכן מהתורה אלא שחז"ל יצקו בדבריהם תוכן בשאלת אופן קיומה.

אולם לא הכל תמימי דעים שמצוות ביקור חולים היא מהתורה ויש שסבורים שכל כוחה יונק מסמכותם של חכמים לקבוע חיובים, כך למשל המאירי, מגדולי פרשני התלמוד פרובנס המאה ה-13, קובע "מצות עשה מדברי סופרים לבקר את החולה".

ר' יוסף קארו, בספרו שולחן ערוך פוסק: "מצוה לבקר חולים הקרובים והחברים נכנסים מיד והרחוקים אחר שלושה ימים, ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד", ור' יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, פוסק הלכה נובהרדוק, המאה ה-19, בספרו ערוך השולחן מפליג בעניין ביקור חולים וקובע: "ביקור חולים הוא מהמצוות היותר גדולות. והוא מהדברים שאוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא".

עוד מוסיף וקובע השולחן ערוך שמצות ביקור חולים אינה מיוחדת רק לגבי חולה שהוא מעם ישראל אלא "מבקרים חולה עובדי כוכבים מפני דרכי שלום".

מצוות ביקור חולים כאשר מדובר במחלה מדבקת

שאלה מעניינת הופנתה לר' משה איסרליש, הרמ"א, שעסקה באפשרות של ביטול הסכם שכירות מהטעם שהשוכרת חולה במחלה מדבקת. תוך כדי תשובה שעוסקת בדיני שכירות, מתייחס הרמ"א לאפשרות של ביטול מצוות ביקור חולים למי שחולה במחלה מדבקת וכך הוא כותב: כי מה שאומר שהוא חולי מתדבק כולו הבל ומי שלבו נוקפו אומר כן, כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא. ואם היה כדברי המשכיר בטל כל דיני ביקור חולים כי לא מצינו בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין בעל ראתן דאסרו לישב בצלו. לשיטתו של הרמ"א אין כל אבחנה בין מחלה שניתן להידבק ממנה למחלה שאינה מדבקת, ומצוות ביקור חולים חלה על זו כמו גם על זו.

פסיקתו של הרמ"א אינה מתיישבת עם העקרון שדברי התורה ניתנו כדי לחיות, כמאמר התלמוד "וחי בהם ולא שימות בהם" בהתאם לעקרון זה  אל לו לאדם להכניס עצמו לסכנת נפשות.

דומה בעיני שתשובתו של הרמ"א אינה מבקשת להכניס את האדם לסכנה ובשאלה האם מדובר במחלה מדבקת או לא מדבקת אלא בשאלת הסיכון שאדם מכניס את עצמו אם יבקר את החולה הוא ידבק. כלומר ככל שמדובר במחלה מדבקת שבכוחה להכניס את האדם לספק נפשות הרי שגם הרמ"א יסכים שאין כל היתר לבקר את החולה, שהרי לא מצינו שאדם מחוייב לסכן עצמו או לעשות דברים מעבר לכוחו וליכולותיו. אולם ככל שמדובר במחלה שההידבקות בה לא תכניס את האדם לספק סכנה מותר לו ואין כל מניעה לעשות כן. ההבחנה זו צריכה להיעשות על ידי מומחה רפואי ולא על ידי האדם עצמו, כלומר שאלת ביקור חולה או לא תלויה בתשובת הרופא לשאלה האם בביקורי אני מכניס את עצמי לסכנה.

ולכן היום, אדם שחולה בקורונה למשל אין כל חובה לבקרו, במיוחד במקום שעולם הרפואה טרם הספיק ללמוד ולעמוד על מאפייניו היחודיים של הנגיף, עד אז אל לא לאדם לסכן עצמו.

וכאן עולה שאלת החלופה, ובמקרה זה דנו הפוסקים האחרונים בשאלה האם אדם יוצא ידי חובת ביקור חולים דרך שיחת טלפון, בשאלה זו דן ר' משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים במאה ה-20, ומדבריו ניתן ללמוד שביקור חולים מקפל בתוכו 3 תכליות מרכזיות הראשונה, כדי שהמבקר יראה את חבירו וידע בדיוק על מה להתפלל ומה לבקש עבור החולה. התכלית השניה כדי לעזור מבחינה פיזית לסייע ולטפל בחולה ובכל צרכיו. והתכלית השלישית כדי לעודד אותו ולחזק אותו מבחינה מנטלית.

ולכן גם אם בשיחת טלפון האדם לא מקיים את מלוא מצוות ביקור חולים בהתאם לשלושת התכליות שלה, הרי שחלק מביקור חולים הוא בודאי מקיים.

אולם פסיקתו של הרב פיינשטיין, מתייחסת לטלפון כפי שהיה בתחילת המאה ה-20, היום בעידן של טלפון חכם, ומצלמות אינטרנט אדם יכול לקיים את מצוות ביקור בצורה טובה יותר באמצעים טכנולוגיים אלו, ניתן לראות את החולה, ניתן לעודד את רוחו, ניתן לתהות על מצבו האמיתי ולהתרשם ממצב בריאותו, וניתן לדאוג לכל מחסורו הפיזי כגון קניות, התקשרות והזמנת רופא גם מבלי להגיע אליו. אמנם אין טוב ממראה עיניים ולכן האפשרות של אמצעים אלטרנטיביים ויכולות מתקדמות שמורה רק למקרים בהם ביקור יכול להכניס את המבקר לסכנת נפשות.

==

אלישי בן יצחק, עורך דין ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' ובעלים של משרד עורכי דין.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
הרב עו"ד כל הכבוד
ברוך | 05-11-2020 23:14
חקירה מעניינת, חילך לאורייתא
2
הצעת הלוואה מהירה ואמינה
Susan Benson | 06-11-2020 22:32
שלום גבירותיי ורבותי, האם אתה זקוק לסיוע כלכלי? אני סוזן בנסון. אני מלווה וגם יועץ פיננסי. האם אתה זקוק להלוואה עסקית, הלוואה אישית, הלוואת משכנתא או הלוואה להשלמת הפרויקט שלך? אם התשובה שלך חיובית, אמליץ לך לפנות למשרד שלי. אנו מעניקים כל מיני שירותי הלוואות כולל הלוואות לטווח ארוך וקצר. למידע נוסף, כתוב לנו באמצעות דואל: ([email protected]) או שלח לי הודעה ישירות בוואטסאפ דרך: 00447903159998 וקבל תשובה ברגע. אנו חברת שירותים פיננסיים מקיפה ואנו מחויבים לעזור לך לעמוד בכל שאיפותיך. אנו מתמחים במתן פתרונות מימון מובנים ליחידים ולחברות בצורה היעילה והמהירה ביותר. להלן מספר סיבות מדוע כדאי לפנות אלינו לקבלת הלוואה; * נוחות - ניתן להגיש בקשה להלוואה בכל עת ובכל מקום. * סכום גמיש - אתה מחליט כמה אתה רוצה ללוות. * מימון ישיר מהיר - קבל את הלוואתך תוך 24 שעות לאחר האישור. * ריבית גמישה של 3%. * שיעורי אישור גבוהים * החזר גמיש - אתה מקבל את ההזדמנות לבחור בתאריך ההחזר, שבועי, חודשי או שנתי למשך 1-30 שנים. * יישום מקוון פשוט. * הדרכה ומומחיות בהתאמה אישית. * אין חיובים נסתרים אל תאבד את ההזדמנות בגלל מחסור בכספים. צרו קשר עכשיו עם החברה שלי, אנו יכולים לסייע לכם בהלוואה מכיוון שסייענו לאנשים רבים וארגונים אשר נתקלו בקשיים כלכליים בכל רחבי העולם. למידע נוסף אודות הצעת ההלוואה שלנו, אנא שלחו אלינו את בקשת ההלוואה שלכם באמצעות: דואל: [email protected] (WhatsApp: +447903159998) מתווכים / יועצים / מתווכים מוזמנים להביא את לקוחותיהם ומוגנים ב 100%. בביטחון מלא, אנו נפעל יחד לטובת כל הצדדים המעורבים.
3
אקטואלי ומרתק
גבי | 08-11-2020 13:59
ניתוח מעניין ומסר חשוב לתקופה זו