אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה: פנחס • בנות צלופחד – ומבחני רבנות לנשים

לאחרונה עלתה השאלה האם אישה יכולה לעמוד בתפקידי הנהגה רוחניים, האם המסורת וההלכה היהודית מכירות בסמכות רוחנית של אשה. עו"ד אלישי בן יצחק מבקש ללמוד מבנות צלפחד

עו"ד על הפרשה: מבחני רבנות לנשים ובנות צלופחד
  צילום: דוברות אור תורה סטון

הרחק מעין הזרקורים בויכוח על ענייני דת, מונחת על שולחנו של בג"ץ עתירה כנגד הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת. בליבה של העתירה דרישתן של נשים להיבחן במבחני הרבנות.

הרקע לעתירה צמחה על בסיס פסילתן של חלק מהעותרות מלגשת למבחן בהלכות 'נידה'. הנימוק לפסילתן, כפי שהוסבר לעותרות, הושתת על העקרון לפיו: "הרבנות הראשית אינה מסמיכה נשים לרבנות…היא אינה מאפשרת להן לעבור בחינות במסגרת בחינות ההסמכה לרבנות". עוד הובהר במסגרת הנימוק לפסילה "הרבנות הראשית הינה גוף שלטוני שנועד להעניק למועמדים כשירות לכהונות רבנות ודיינות".

עוד באותו נושא

הרבנות נכנעה: נשים ייבחנו מחוץ לרבנות הראשית


4

סירוב של הרבנות הראשית לישראל מעלה שאלות רבות, אחת מהן, ואולי המרכזית שבהן היא השאלה האם אישה יכולה לעמוד בתפקידי הנהגה רוחניים, האם המסורת וההלכה היהודית מכירות בסמכות רוחנית של אשה.

'חכמניות', 'דרשניות' 'צדקניות'

תשובה לשאלה זו נתחיל בפרשת השבוע. הפרשה מגוללת בפנינו את סיפורן של בנות צלופחד. הרקע לפרשה הוא בדין על חלוקת וירושת הארץ. "לאלה תחלק הארץ בנחלה…איש לפי פקודיו יותן נחלתו". באו בנות צלופחד ובפיהם טענה "למה יגרע שם אבינו…כי אין לו בן תנה לנו אחוזה". כדרכן של מקראות אין התורה מאריכה בפרטים, חוסר זה מושלם לא פעם על ידי חז"ל. וכך אנו מוצאים בתלמוד הבבלי: "בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. חכמניות הן – שלפי שעה דברו, דאמר רבי שמואל בר רב יצחק: מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין [=יבום], שנאמר: כי ישבו אחים יחדו, אמרו לו: אם כבן אנו חשובין – תנה לנו נחלה כבן, אם לאו – תתיבם אמנו! מיד: ויקרב משה את משפטן לפני ה'. דרשניות הן – שהיו אומרות: אילו היה [לו] בן לא דברנו".

מעבר לדברי השבח שחולקים חז"ל לבנות צלפחד ותיוגן כ"דרשניות, צדקניות, וחכמות". מעניין הרקע לשאלתן של בנות צלפחד, שאלה שמתעוררת בגלל השתתפותן בשיעור של הסמכות הרוחנית של הדור, 'משה' גדול הנביאים ומי שאמון על מסירת התורה, השרשתה והנחלתה בעם ישראל, מעביר שיעור לגברים ולנשים, בהלכות יבום, מצווה המטילה חובה על אחיו של נפטר, שהותיר אשה לאחר מותו וילדים אין לו, להתחתן איתה ולהביא ילדים. בתוך קהל התלמידים ששומעים את השיעור נמצאות גם בנות צלפחד, תלמידות חכמים, ששאלתן כפי שתברר בהמשך מובילה לקביעת הלכה עליה הן יהיו חתומות מרגע זה ואילך. הלכה שהאל מעיד עליה "כן בנות צלפחד דוברות נתן תתן להם אחוזת נחלת אביהן". ולאור זאת נקבע הדין "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו".

אלא שעם כל החידוש והתקדים שבנות צלפחד קובעות, ולמרות דברי חז"ל מהם עולה שבנות צלפחד למדו בישיבה של משה רבינו, עדיין אין בכך די כדי ללמד על האפשרות שההנהגה רוחנית היא אפשרית אצל אשה. ולכן ראוי לשאול האם באמת נשים יכולות להיות בעלות סמכות רוחנית.

מוכרים וידועים דברי הרמב"ם שפוסק: "אין מעמידין אשה במלכות שנאמר עליך מלך ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש". דברי הרמב"ם טעונים ביאור, מה משמעות 'כל משימות שבישראל'. האם פסילת נשים חלה רק על תפקידי מלוכה ותפקידים ציבוריים, או שמא תחולתה משתרעת גם על תפקידים רוחניים, במילים אחרות האם הנהגה רוחנית היא בדין 'שררה' או שכתר תורה מונח לו וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול.

נשים 'כרבניות ראשיות' ו'כראשונות לציון'

כדי להשיב על שאלה זו, אבקש לשוב אל שושלת מסירת התורה המוכרת לנו מהמשנה הראשונה במסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה". דברי המשנה הם כלליים והם מבטאים את המסגרות דרכן הועברה התורה בהתאם לתקופות השונות, זקנים, נביאים, שופטים וכו'.

עוד באותו נושא

הרב זייני: מקורו של המושג 'רבנית' אינו מן היהדות!


43

פירוט רחב יותר של דרכי העברת המסורת ניתן למצוא 'בספר הפליאה'. הספר שעל פי ההקדמה נכתב על ידי אלקנה בן ירוחם בין אביגדור, הוא לקט של פירושים קבליים לפרשת בראשית. בהקדמה לספר מובא שהדברים נמסרו מפיו של אליהו הנביא. בספר הפליאה מופיע תיאור נרחב יותר של העברת המסורת וכך אנו מוצאים: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים הם אלדד ומידד. ואלדד ומידד לעותניאל ועותניאל לאהוד. ואהוד לשמגר ושמגר לדבורה. ודבורה לברק וברק לגדעון…וצפניה לירמיהו וירמיהו ליחזקאל. ויחזקאל לחולדה, וחולדה לחגי. וחגי לזכריה…".

התבוננות בדברי 'ספר הפליאה', יכולה להוות נקודת פתיחה טובה לשאלה האם נשים יכולות לשמש בתפקידי הנהגה רוחנית. שכן לפי המתואר לפחות שתי נשים, דבורה, וחולדה הנביאה, קיבלו במסורת את התורה מהדור הקודם, ונשאו באחריות להעבירו לדור הבא. במילים אחרות בעם ישראל היו לפחות שתי 'ראשונות לציון' או שתי 'רבניות ראשיות' דבורה הנביאה, וחולדה הנביאה. שמלבד היותן נביאות, הן היו סמכויות רוחניות בדיוק כמו יהושע, כמו ירמיה הנביא, יחזקאל, וחגי.

על נשים תלמידות חכמים גם ניתן להביא דוגמאות, כך למשל מצינו דיון הלכתי בשאלה האם בכוחו של 'קלוסטרא', כלי נפוץ באותם ימים, מעין סל עם אוכל שהיו תולים על צוארה של בהמה כדי שתוכל לאכול תוך כדי הליכתה. בשאלה בענייני טומאה וטהרה של אותו הכלי אנו מוצאים בתוספתא: "קלוסטרא ר' טרפון מטמא וחכמים מטהרין וברוריא אומרת שומטה מן הפסח זה ותולה בחברו בשבת כשנאמרו דברים לפני ר' יהודה אמר יפה אמרה ברוריא". מבלי להכנס למשמעות המחלוקת, הנה לפנינו מחלוקת בין ר' טרפון מגדולי הדור שחי בדור שלאחר המרד הגדול, לבין ברוריא אשתו של ר' מאיר. אבל מילא מחלוקת, בא רבי יהודה הנשיא ומעדיף את עמדתה של ברוריא וקובע שהיא נכונה 'יפה'.

יתר על כן האפשרות שאישה אכן תעסוק בהוראה ותלמד שופטים ומורה הוראה לא היתה זרה לבעלי התוספות שביחס לדבורה הנביאה קובע שהיתה "מלמדת להם לדיינים". עוד מצינו בדברי ספר החינוך כאשר הוא עוסק בתחולת המצווה שלא להכנס שתויי יין לבית המקדש, ובבירור על מי היא חלה הוא מוסיף גם "אשה חכמה הראויה להורות'. כלומר לגישתו של ספר החינוך המציאות של אישה בעלת סמכות רוחנית או פוטנציאל רוחני, היא אפשרות ממשית וריאלית.

בתשובה מרתקת בעניין סמכות והנהגה של נשים, שכתב מי שעמד בראש הרבנות הראשית לישראל, ומי שהיה הראשון לציון בשנים 1993-2003, הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, הוא פוסק: "אשה…יכולים לשמש כמנהיגים ואפילו כגדולי הדור שכח הנהגת מחייבת את הסמכות. אשה…יכולים לשמש מורי הוראה וללמד תורה ופסקים. בקביעה אמיצה ואולי גם כנגד העמדה הרווחת של הרבנות הראשית לישראל קובע הרב בקשי דורון, שאשה יכולה לשמש כמנהיגה רוחנית, ולא סתם מנהיגה רוחנית בכוחה לשאת את התואר 'גדולת הדור', ובוודאי שנשים יכולות לשמש כמורות הלכה, ללמד תורה ולפסוק. את הרציונאל לעמדה זו מנמק הרב בקשי דורון בהמשך תשובתו, כאשר הוא מאפיין את מהות התפקיד ומגדיר את טיבם כ"תפקידים שהסמכות בהם נקבעת לפי כישורי המועמדים והסמכות יונקת מהכישורים יכולים לשמש בהם אשה". בצדק רב קובע הרב בקשי דורון, שהנהגה וסמכות היא פונקציה של כישורים, יכולות למידה, פסיקה, והכרעה, ולא של מיגדר.

חכמת נשים בנתה בית-ה'

ואולי תימוכין לתפיסה לפיה אין למנוע מאשה מלממש את פוטנציאל ההוראה והתורה שמצוי בה ניתן לשאוב מהפסוק במשלי: "חכמת נשים בנתה ביתה". פסוק זה מעורר קושי לשוני מסויים. למה שלמה המלך השתמש במילה 'ביתה', הוא יכול היה לכתוב חכמת נשים בנתה 'בית'. אלא שניתן להציע שמעבר לתפקיד של האשה לבנות 'בית' יש בכוחה של האשה לבנות 'בית-ה'. שלמה המלך החכם באדם מבקש ללמד אותנו כחברה, ואולי גם במסר לאשה מעבר לזכות לבנות 'בית' עומדת לכל אשה להיות זו שבונה את 'בית-ה' ממש כמו דבורה הנביאה, חולדה הנביאה ברוריה ועוד.

==

אלישי בן-יצחק, עורך דין ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' ובעלים של משרד עורכי דין.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
7 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
הפרשנים כותבים שהסיבה...
ליאור ב | 10-07-2020 9:00
הפרשנים כותבים שהסיבה שדבורה הנהיגה היא מכיוון שלא היו חכמים דיינים בדור שלה. כלומר, במקום שלא היו גברים ראויים נאלצו שאשה תנהיג את הדור.
2
בעיות של אשכנזיות
רונית לוי | 10-07-2020 14:05
אנחנו הנשים בנות עדות המזרח כולל המסורתיות והחילוניות (אין באמת חילוניות מזרחיות אלא משוכנזות וגם הן מיעוט) יודעות מהי מסורת ישראל האמיתית. בני נשות עדות המזרח לא תמצא כמעט את העיוותים הרפורמיים קונסרבטיבים ניאו אורתודוקסים וכל ההמצאות האשכנזיות - אצלנו יהודיה היא יהודיה.
3
פרשה ומציאות
יוסי | 11-07-2020 21:35
מפתיע כל פעם מחדש, איך פרשת השבע מתכתבת עם המציאות, ואיך אלישי בן יצחק מצליח לקשור את הכל
4
פרט מסוים שחסר במאמר
אישה | 12-07-2020 10:03
מאמר יפה, אבל פרט מסוים חסר בו: שאותה קבוצה של נשים שעותרות לבגצ כדי להיכנס לרבנות בכח, היא אותה קבוצה שמנסה בכח לעבור על ההלכה, לפסוק על נישואין בניגוד להלכה, גירושין בניגוד להלכה, חילול קדושת הכותל בניגוד להלכה, ברכות לבטלה בניגוד להלכה, והכל במימון של קרנות רפורמיות. כך שמדובר כאן בעצם בסוג של סוס טרויאני רפורמי, שמשתמשים בתמימות שלנו, הנשים, כדי לקדם אג'נדות נגד היהדות של מדינת היהודים, ולכן המלחמה נגד זה.
תגובה לגיא
אישה | 13-07-2020 7:58
לגיא, אחלה תשובה עניינית. כל מה שכתבתי נכון ומדויק עובדתית. וכדי לקבל פירוט, הואל נא להפעיל את גוגל: להיכנס לרבנות בכח: עתירה לבגצ הרבנות נשים נישואין בניגוד להלכה, גירושין בניגוד להלכה: הרהורים, תהיות ודאגות העקבות כנס קולך חילול קדושת הכותל בניגוד להלכה, ברכות לבטלה בניגוד להלכה: קדושת הכותל סקירה הלכתית במימון של קרנות רפורמיות: הקרן החדשה לישראל קולך סוס טרויאני רפורמי: עע התנהגות האורתודוכסיות הפמיניסטיות, והתנהגותן, כפי שפורטה למעלה.
מאיפה הבאת את...
גיא | 12-07-2020 10:54
מאיפה הבאת את זה? אפילו מילה ממה שעתבת לא נכון עובדתית.
5
בול - מדויק
שחר | 13-07-2020 14:52
אם מבודדים את שאלת המוטיבציה של העותרות, ושיקולי פוליטיקה הרי שהעמדה היא עמדה נכונה