אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרהורים בעקבות מאמרו של הרב שלמה בניזרי

אף שדרכה של הציונות הדתית ככלל אינה מקבלת את דברי הרב בניזרי במישור המעשי, אין בכך בכדי לחלוק על מסורת חז"ל בדבר עליונותה ומרכזיותה של התורה בחיינו

הרהורים בעקבות מאמרו של הרב שלמה בניזרי
  (צילום: יוסי זליגר/ פלאש90; תמונה קטנה: ללא קרדיט)

קריאת דבריו של הרב שלמה בניזרי יוצרת אתגר של ממש, ההערכה והצפייה מאדם שידיו לו רב בעשיה ציבורית, וכמחברם של מספר ספרי עיון מועילים – בתחומי הגיור, השירות הצבאי ועוד, אינם עולים בקנה אחד עם ההתקפה הבוטה והאישית על הרב יששכר היימן.

לטעמי, שימוש בביטויים חריפים כגון "עפרא לפומיא", "ראוי כותב המאמר לגינוי כמתחייב בשו"ע". כמו גם טיעון תורני שיורד למישור האישי "ולכן שתל פירוש הזוי בדברי משה, ולמעשה המתרשל הגדול ביותר הוא כותב המאמר". ברם, אם בכך היו מסתכמים הדברים, ניתן היה להסתפק בלימוד זכות: "האי צורבא מרבנן דרתח – אורייתא הוא דקא מרתחא ליה".

ברם, הרב בניזרי מעלה מספר טענות תורניות משמעותיות כנגד השירות הצבאי של לומדי תורה, ולבסוף קושר זאת לביקורת  חריפה על דרכה של הציונות הדתית: "ההשקפה שביטא כאן הרב היימן, מסבירה למעשה את הסיבה לנטישה הגדולה מעולם הישיבות הציוניות, וכן עזיבת חיי התורה והמצוות בציונות הדתית בצורה המונית. כאשר הרב מעמיד בשורה הראשונה את ערך הצבא לפני ערך התורה, אין להתפלא אח"כ על התוצאות הנ"ל".

בשורות קצרות אלו, אעלה מעט הרהורי דברים על מאמרו של הרב בניזרי, נשתדל שלא להיגרר לאפולגיטיקה ולדחותם בקש – שהרי חרף קליפתם העוקצניות, כמדומני שיש לתת את דעתנו לתוכם של דברים.

אשוב לפתיחת הדברים, התקפתו של הרב בניזרי על הרב היימן העוטה אופי אישי למדי, נסובה על כך שהרב יששכר היימן לא פירש לנכון את דברי רש"י על התרשלותו של משה במלחמת עמלק – אשר לדברי הרב בניזרי אינם נסובים על אי היציאה למלחמה אלא על ההתרשלות בגיוס הצבא. כאמור לעיל, גם אם אלו היו פני הדברים, הצבע האישי שבה מנוסחת המתקפה, ושימוש בביטויים השמורים להתבטאויות החמורות בהרבה מבחינה תורנית, עושות עוול לרב היימן.

עוד באותו נושא

המאמר של הרב היימן הוא הסיבה לנטישת התורה בציונות הדתית


108

חמור מכך, כמדומני שאף לגופם של דברים אין ממש בטענתו – מדברי המהר"ל בפירושו על רש"י שם, המפרש שההתרשלות הייתה באי היציאה למלחמה – דומה, שראוי הרב היימן להתנצלות בפומבי מהרב בניזרי – לא רק על סגנון הדברים, אלא בהקשר הנ"ל, אף על תוכנם.

ברם, עיקר דבריו של הרב בניזרי כאמור אינם עוסקים בביקורת אישית אלא בדברי פולמוס על דרכה של הציונות הדתית. הרב בניזרי מאריך להסביר שתלמידי ישיבות ואברכים העוסקים בתורה פטורים משירות צבאי, היות והם מקיימים ומשמרים ערך גבוהה ומשמעותי יותר, בדבריו מניח הרב בניזרי שתי הנחות: לימוד התורה הוא הערך התורני העליון שעומד בסולם הערכים התורניים: "גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות". ובנוסף: בשל עוצמתו העליונה של תלמוד תורה כוחו יפה לדחות ערכים תורניים אחרים, כגון שירות צבאי ועזרת ישראל מיד צר.

למיטב הבנתי, משנתה של הציונות הדתית אינה חולקת על ההנחה הראשונה – גדולתה ומרכזיותה של התורה היא אבן הראשה של התפיסה הציונית דתית כמדומני, על נקודה זו יסכים כל אחד מקברניטי הציבור הציוני דתי, אף שיש לציין שלאור גדולי רבניה תופסת הציונות הדתית את תלמוד התורה בצורה מודולרית ורחבה יותר מהיהדות הליטאית ובנותיה.

ברם, בהנחה השנייה שוגג לענ"ד הרב בניזרי, ולכל הפחות אינו מדייק. על פי פשוטם של מקורות ההלכה, אין מעמד התורה כ'ערך עליון' אינו מאפשר לה לדחות מצוות וערכים תורניים אחרים. מחמת קוצר היריעה נעסוק רק במקורות שהזכיר הרב בניזרי. אכן, הגמרא במגילה טוענת ש"גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות" – אך ברור לכל בר דעת שהדיון הוא במישור הערכי – עקרוני (כפי תוכנה של הסוגיה שם, העוסקת במעלתו של מרדכי). אך ברור ש'הלכה למעשה' כל העבירות שבתורה לבד מג' חמורות נדחות בפני סכנת נפשות! וכי עלה על דעת אחד מחכמי ישראל, שאם בלכתנו לשיעור 'דף יומי' נתקל באדם גוסס, מוטל עלינו 'לדלג' מעליו בכדי שלא לאחר לתחילת השיעור?

עוד באותו נושא

קצר על הפרשה | מה גדול; לימוד תורה או שירות בצבא?


13

יתר על כן, דומה שטענתו של הרב בניזרי אינה רק מפריזה על המידה בכוח הדחייה של תלמוד תורה – אלא הופכת את היוצרות. הרב בניזרי ציטט את קביעת הרמב"ם במשמעותה העליונה של מצוות תלמוד תורה "אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום".

אך בהלכה הבאה (שמצטט הרב בניזרי) קובע הרמב"ם בפירוש שבניגוד לכל המצוות – שם תקפה הלכת היסוד של דחיית מצווה את רעותה בזמן העיסוק בה: "העוסק במצווה פטור מהמצווה", בתלמוד תורה אין הכלל תקף – ועיקרון הדחייה מותנה בכך שרק אם "אפשר למצווה להיעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו".

לשון אחר: למרות שמבחינה עקרונית ומהותית תלמוד תורה הוא הערך התורני העליון, במישור הדחייה של מצוות אחרות כוחה רעוע יותר משאר המצוות הכתובות בתורה – ההיפך הגמור מטענתו של הרב בניזרי.

מכאן, שברמה העקרונית אין כלל מקור לכך שעליונות תלמוד תורה משפיעה באופן מהותי על דחיית מצוות אחרות. נדגיש, שאין מכך גם ראיה כנגד הטענות של הרב בניזרי על עצם פטור בחורי ישיבות משירות בצבא, פטור שיכול להיות שעוטה אופי ייחודי ואינו מתבסס על התפיסה (השגויה לענ"ד) של כוחה העדיף של תורה בדחיית מצוות.

אין כאן המקום לנתח ביסודיות את טיעוניו ההלכתיים של הרב בניזרי על חיוב/פטור בחורי ישיבות מגויס לצבא. כידוע, מדובר בדיון שנטחן עד דק ובמידה רבה בהקשר זה ניתן לומר "נהרא נהרא ופשטיא" ואין מקומי להיכנס בין ההרים הגדולים, כאשר בהקשת מקלדת ניתן להגיע בקלות למאמרים מפורטים ששטחו את עיקר התפיסה ההלכתית העומדת בבסיס רבני הציונות הדתית הסוברים שקיימת חובה אף על בחורי ישיבות להתגייס לצבא – ואין כאן המקום להאריך בדבר.

אך בתמציתיות נעיר שאף שראיותיו של הרב בניזרי קולעות לסוגיה – הן אינן מכריעות כלל ועיקר. הלימוד מהסוגיה בשבועות "האלף לך שלמה" שניתן להסיק מפירוש רש"י פטור ממלחמה, אך המדקדק בדברי רש"י ילמד שמדובר על פטור ממלחמת רשות – ואדרבה, ממנו ראיה שכשמדובר על מלחמת מצווה – קיימת חובת גיוס אף על תלמידי חכמים.

עוד באותו נושא

למה רגשו לאומים? / בניזרי מגיב לסערה בציונות הדתית


180

כיוצא בזה, ציטוט דברי הרמב"ם המפורסמים בסוף הלכות שמיטה על פטור בני לוי ממלחמה והרחבתו ל"כל איש ואיש מכל באי עולם". חוטאת לאמת בכמה נקודות ידועות: ראשית, עצם הפטור של בני לוי במלחמה תלויה במדרשי הלכה, סוגיות הש"ס ודברי הראשונים והאחרונים – ואין כל הכרח שדברי הרמב"ם בנקודה זו מוסכמים הלכה למעשה.

אך בעיקר, הקריאה המסתברת יותר בדברי הרמב"ם כאן, היא שאין בדבריו הלכה פסוקה אלא דברי אגדה ומוסר– כדרכו בקודש בסיום קבצי הלכות, וכמפורסם בשמו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל. כך גם מטים עיקר דברי הרמב"ם בדיונו העקרוני על השתמטות בני תורה מחובות ארציות, בהלכות תלמוד תורה ובפירוש המשנה באבות – השולל באופן חמור את התפרנסות בני תורה מצדקה ומתמיכת הציבור הרחב – ממילא מסתבר שדברי הרמב"ם בהלכות שמיטה – הכוללים גם פרישה מה"חשבונות הרבים אשר בקשו להם בני אדם" – אינם נותנים לתלמיד חכם כלל היתר הלכתי הלכה למעשה, אלא מדובר על הבטחת הקב"ה לדבקים בו.

לסיום, אוסיף הרהורי דברים – אף שדרכה של הציונות הדתית ככלל אינה מקבלת את דברי הרב בניזרי במישור המעשי, וההתנהלות היום יומית הדתית לאומית גורסת שדבקות בתורה ולימודה אינה כוללת דחיית על של חיי המעשה וקיום מצוות רבות ונוספת, אינה סותרת אלא אדרבה מחייבת שירות צבאי. אך אין בכך בכדי לחלוק על מסורת חז"ל בדבר עליונותה ומרכזיותה של התורה בחיינו.

תוכם של דברי הרב בניזרי, כפי שניסנו לטעון, אינם במישור התורני – עקרוני.  למיטב הבנתי – השדר של עליונות התורה אינו מעוגן בהכרח בפטור משירות צבאי. אך תוכם של דברים מצוי בהחלט בזווית החינוכית והציבורית – כפי שכבר נגעו גדולים וטובים ממני.

עוד באותו נושא

שקד מגיבה לבניזרי: "הנה רב שכדאי שתקשיב לו"


88

האמת הנשקפת מדברי הרב בניזרי היא שאכן קל יותר לחנך לעליונות התורה במידה והיא מוצגת כערך מונוליטי, ועוד יותר מכך –בתרגומה המעשי כעיסוק בלעדי. מאשר להטמיע את העליונות התורה ולימודה – בעוד שתפיסת הרוחב התורנית של הציונות הדתית הדורשת את התגשמות התורה בכל מערכות החיים, מציבה בהקשר זה אתגר חינוכי משמעותי, שעליו עמלים מחנכים ומחנכות מסורים ונפלאים.

והאמת והשלום אהבו.

=======

בניה מינצר לומד לדיינות בכולל 'ארץ חמדה' ועוסק בכתיבה תורנית בממשקים שבין הלכה למדינה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
פאדיחה
עידו | 29-06-2020 10:06
כדי להתמודד עם תלמיד חכם ברמה של הרב בניזרי, היה מן הראוי שהציונות הדתית תשלח תלמיד חכם בעל שיעור קומה שיביא טיעונים רציניים כדי לסתור את טענותיו החזקות של הרב בניזרי, שכולם מבוססות על דברי חזל ושלא ניתנות לפרשנויות עקומות ומוטות להשקפת הציונות הדתית.
על הימנים כאלו נאמר 'מהרסייך ומחריבייך'
רחמנא ליצלן | 29-06-2020 14:54
זכור לי מגלגול ראשון. כי שמעתי פעם טענות כאלו שאמר אחד ''ודתיהם שונות מכל עם''. כלומר, אין כל חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה. גם השמות זהים............ פחד פחדים. יישר כח לכבוד הרב בניזרי שליט''א
בניזרי לא רב, סתם דברן מסית
בצלאל | 29-06-2020 12:39
לא יותר מזה
פאדיחה שבניזרי עבריין
. | 29-06-2020 11:44
בעצם זאת לא פאדיחה. זאת שחיתות.
בכדי לסתור את הרב בניזירי
אביחעיעט808 | 29-06-2020 10:26
מספיק להסתכל במקורות ולהבין שהם סותרים את כל מה שהוא אומר, הוא מביא את הרמבם והרמבם בא ואומר שבמלחמת מצווה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, ומלחמת מצוה זה עזרת ישראל מיד צר
מדידות
אני | 29-06-2020 10:22
תלמיד חכם ברמה של הרב בניזרי? מישהו יכל לנמק ולהסביר?
2
הרב שלמה בניזרי?!
אחד העם | 29-06-2020 10:26
אנחנו מדברים על הדוגמן לשעבר שישב בכלא או מישהו אחר בעל שם זהה?
אני מעולם לא התווכחתי עם עבריין מורשע ודוגמן
תלמיד חכם | 29-06-2020 12:01
כנראה קבלתי חינוך שאינו מתאים ל'סרוגים'.
מדברים על כיפה...
דוד | 29-06-2020 10:59
מדברים על כיפה סרוגה ומחוררת שכל הלימוד שלך פשוט בורח ללא שמירה, של נעליך כשאתה מדבר על תלמיד חכם, מי שמך?
כואב לכם שהדוגמן נהיה לתלמיד חכם?
אריאל | 29-06-2020 10:40
אנחנו מדברים על אדם שהיה משגיח בישיבה, כתב שבעה ספרים מדהימים, מרצה ומחזיר בתשובה אלפים, הורשע עי ערכאות הפסולים מדין תורה ושעד המדינה חזר בו מהאשמותיו וסיפר על פשעי הפרקליטות שהדיחוהו להעיד עדות שקר.
3
יישר כח. כתיבה מצויינת
י' | 29-06-2020 10:28
.
כתיבה יפה אבל...
נהוראי | 29-06-2020 10:44
כתיבה יפה אבל חלולה, זה הציונות הדתית מילים מפוצצות אך חסרות משמעות.
4
תלמיד חכם ברמתו...
מרן הירשזון | 29-06-2020 10:34
תלמיד חכם ברמתו של בניזרי זה מרן הרב הדגול אבריימל'ה הירשזון שליטא.
5
ואחרי כל החשיבות...
הדתי התם והטיפש | 29-06-2020 11:09
ואחרי כל החשיבות של לימוד תורה , מה ערך לה אם בסוף אנחנו לוקחי שוחד ושלמונים , מפרי אימונים , ומדחי עדים ...... זה העברות שעליהן ישב הגאון הגדול בניזרי בבית העצורים .....
6
בשונ מהר' בניזרי..
ששון | 29-06-2020 11:15
כותב המאמר אינו מבי מקורות רק כותב שהמהרל כך מבאר לעומת זאת הרב בניזרי מביא את לשון השפתי חכמים ועוד מקורות, וחבל כך היה הציבור לפתוח ולראות במו עיניו את הויכוח
7
ציונות דתית, אין דת יש ערכים ועליהם מלבישים
יצחק | 29-06-2020 11:36
את הדת
בנזרי הוא האחרון...
עמרם אסולין | 29-06-2020 17:24
בנזרי הוא האחרון שידבר על ערכי התורה החוצפן הזה שחך שישב בכלא על עבירות חמורות בניגוד למצוות וערכי התורה .הוא יקירם של פוליטיקאים שמאלנים שרחוקים מערכי התורה ושהביאן עלינו את אוסלו המדמם .חוץ מזה גדולי עם ישראל יצאו למלחמות כמו יהשוע ודוד המלך.הם שמרו על ערכי התורה ונילחמו כשצריך ובגבורה ולא ישבו באהולה של תורה.
8
האמת לא מענין...
משה | 29-06-2020 17:41
האמת לא מענין אותי הוויכוח בין הרבנים.כידוע 2 רבנים שתי דעות שונותלכן עסור לנהוג בשבת מעלית שבת לא.אם הייתם משקעים יותר בלימוד היסוד 10 הדברות.היו מקומות פנוים במעשיהו.אם תרצו יש לי את הרשימה שבוגרי מעשיהו.
9
המבחן הוא בתוצאה,...
אורי | 30-06-2020 8:46
המבחן הוא בתוצאה, את מי בציבור הרחב מעריכים יותר, את התלמידי חכמים או את הקציני הצבא. גם באופן כללי בעיקר במשטרים טוטליטרים הצבא הוא מקור הערצה, שזה מפגן הכח, וגם בתור הגנה זה וודאי לא השאיפה להיהרג ולהרוג, זה הכרח נורא אפילו שזו מצווה, ומלחמת מצווה כזו פירושה שזה חובה אבל וודאי לא המטרה ומקור הערצה. לא להסחף.
10
רק תורה כלומר מסירות הנפש בצבא
יוסף, רמת גן | 30-06-2020 15:10
הדינים הכי פשוטים בתורה זה החובה לצאת למלחמת מצווה. זאת הלכה כל כך פשוטה שאין הלכה יותר פשוטה ממנה. במיוחד שישנו כיום ציבור הנקרא חילוני שלא מבין את ההפליה בין דם לדם. מאמר זאת הפוך. אלו שיוצאים בשם הקבה והתורה חייבים להיות הראשונים שמתנדבים לכל דבר שיש בו מסירות נפש. זאת היא התורה ואין בלתה. כמובן בתור ערך מוחלט יש לנו רק תורה. אנו מתגייסים בגלל שכך אומרת התורה. חוץ מתורה אין שום דבר.
11
מדובר בגנב שישב...
מיותר | 30-06-2020 18:49
מדובר בגנב שישב בכלא. אין שום סיבה לייחס חשיבות לדבריו.
12
צר לי היהדות...
אזרח | 30-06-2020 19:59
צר לי היהדות ומסורת חזל .אין בהם כלום ממה שהתורה עצמה מבקשת .יהדות זה לא תורה .מוכן להבהיר לכל רב שיבחר להתאמת .אין רב שמוכן להתעמת ולהתאמת .וזה אומר הכל
13
לא הבנתי למה...
ינון | 09-07-2020 22:29
לא הבנתי למה את כל הריבים האלה אתם לא עושים לפני שאתם צפרסמים כתבות אחד נגד השני?
14
תגובה מכבדת כיאה לבני תורה
אליהו | 02-08-2020 16:42
וכל הפוסלים את הרב בניזרי מהתואר רב אולי עדיף להם קודם להוכיח עשירית ממה שהוא פעל למען עולם התורה והתשובה ואחכ...