אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

השכנים רוצים לטפל בגינה בשנת שמיטה, מה עושים?

הרב שלמה אבינר בשו"ת בנושא טיפול בגינות נוי בשנת השמיטה. מה מותר? מה אסור? ומה עושה מי שגר בבניין משותף והשכנים רוצים לטפל בגינה?

השכנים רוצים לטפל בגינה בשנת שמיטה, מה עושים?
  צילום: שאטרסטוק

שו"ת גינת נוי בשנת שמיטה

[מקורות: הרב מרדכי ציון]

כללים

ש: מה המלאכות המותרות והאסורות?

ת: מלאכות מן התורה האסורות – אפילו להציל את העץ או את הפרות – לזרוע, לנטוע, לשתול, להבריך, להרכיב. מלאכות דרבנן אסורות את הן לאברויי כלומר לשבח, אך מותרות את הן לאוקמי, להחזיק קיום הצמח. כל מה שאפשר לדחותו לאחר ששנת שמיטה, יש לדחותו (ילקוט יוסף – מצוות תלויות בארץ ד א).

מלאכה על ידי גוי

ש: מותר לעשות מלאכות אסורות על ידי גוי?

ת: לא (שו"ת מהרי"ל דיסקין סי' כז אות כב).

בית משותף

ש: מה יעשה מי שגר בבית משותף עם גינה ושאר הדיירים אינם דתיים?

ת: א. ישכנע אותם לעשות רק מלאכות מותרות בשמיטה. ב. אם לא יועיל, בכל זאת ישלם מיסי בית, כי הכסף שלו הולך לדברים מותרים. ג. וכן יש אומרים שיפקיר את חלקו בגינה (דיני שביעית השלם יא כה-כז).

השקאה

ש: מותר להשקות?

ת: כן. מה שנצרך לקיום הצמחים. לכן יש לצמצם את כמות המים וכן להגדיל את ההפרשים בין השקאה להשקאה, – ולאזן בין שני גורמים אלה. בעונת הגשמים יש לוותר כליל. בעצים ובשיחים על פי רוב אפשר לוותר על ההשקאה גם בקיץ. יש אומרים שהשקאה על ידי ממטרה עדיפה מהשקאה ידנית (דיני שביעית השלם יא ד-ה).

צלחת השקאה

ש: מותר להתקין צלחת השקאה מסביב לעץ?

ת: כן. וכן לתקנה אם התקלקלה.

התקנת השקאה

ש: מותר לחפור תעלה ולהניח צנרת השקאה?

ת: כן. אין זו עבודת קרקע. וזה מותר הן כדי להשקות את הגינה הקיימת הן לגינה לשנה הבאה. אך צריך שהצנורות או כלי העבודה יהיו מונחים שם כדי שיהיה ניכר.

שטיפת רצפה

ש: מותר לגרור מי שטיפת הרצפה לגינה?

ת: כן. דבר שאינו מתכוון ואינו דרך השקאה. וכן רכב. וכן מותר שמזגן יטפטף בגינה וכן לתלות כביסה. וכן ליטול ידיים בגינה. ובכל אלה יש מחמירים, כי ניחא ליה. אך כאמור, מותר (דיני שביעית השלם יא ו).

סיקול

ש: מותר לסקל את הגינה?

ת: לא. זו עבודה חקלאית. אלא אם כן אלו אבנים המונחות על האדמה ולא שקועות, ומסלקים אותן לשם יופי או לשם ישיבה על הדשא, או לשם מניעת מכשול (דיני שביעית השלם ז ג).

ניקוי

ש: האם מותר לנקות את הגינה מפסולת?

ת: כן. מותר לסלק כל מיני לכלוך. אין זו מלאכה חקלאית (דיני שביעית השלם יא יא).

ריצוף

ש: מותר ליישר את הקרקע בגינה כדי להתקין ריצוף?

ת: כן. אין זו עבודה חקלאית. אך צריך שחומרי הריצוף או כלי העבודה כבר יהיו מונחים שם כדי שיהיה ניכר (דיני שביעית השלם ז ז).

חפירות

ש: מותר לחפור בקרקע לצורך בינוי?

ת: כן. אין זו עבודה חקלאית. אך צריך שיהיו כבר חומרי בנין או כלי עבודה מונחים כדי שיהיה ניכר. ואין לפזר את האדמה באופן המועיל לקרקע (דיני שביעית השלם ז ז).

זיבול ודישון

ש: האם מותר לזבל ולדשן?

ת: רק אם ייגרם נזק. לכן מבחינה מעשית, כמעט תמיד אין צורך. ראוי להטמין לפני השמיטה חומרים איטי-תמס (דיני שביעית השלם יא יג).

ניכוש עשבייה

ש: מותר לנכש עשבים שוטים?

ת: כן, אם הם חונקים את הצמחים או אם זה ליופי. רק אסור אם זה לאפשר שתילה או להגביר צמיחה. סדר עדיפות: א. ריסוס. ב. כיסוח. ג. עקירה ביד עם השורש בלי לחדור באדמה. ד. עקירה במעדר (דיני שביעית השלם יא ט).

כיסוח דשא

ש: מותר לכסח דשא?

ת: אסור אם זה לזרז צמיחה, ומותר אם זה למנוע נזק או ליופי, או כדי לשמור על גובה מתאים. וכן מותר לכסח כדי שקרחות לא תתפשטנה (דיני שביעית השלם יט טו).

דשא סינטטי בשמיטה

ש: מותר לעשות דשא סינטטי בשנת שמיטה מה שמצריך ליישר את האדמה ולהוריד עשבים?

ת: כן. כי אין זו פעולה במטרה חקלאית, אבל גם צריך שיהיה ניכר שזה כך (וכן הגר"ח קניבסקי. גבורי כח יח ד ב).

גרירת ספסל

ש: מותר לגרור ספסל על הקרקע על אף שזה חורש?

ת: כן. גורר אדם מיטה, כסא וספסל או שולחן, כיון שאינו מתכוון לחרוש (דיני שביעית השלם פ"ז).

עידור

ש: מותר לעדור גינה?

ת: לא. אין זה חיוני (דיני שביעית השלם יא יד).

שרשים שנחשפו

ש: אם אגב גשם או סיבה אחרת שרשי צמח נחשפו, מותר לכסותם עם אדמה?

ת: כן. מותר לעדור ולכסותם, כי זה כדי להצילם. וכן מותר לסתום סדקים סביב הצמח על ידי עידור.

גיזום

ש: מותר לגזום עצים?

ת: לא למטרת זירוז הצמיחה, אלא אם מפריעים למעבר, או להשוות צורה יפה, וכן גדר חיה, או בשביל סכך לסוכה לסוכה. ומי שבקיא בגיזום וגזום בצורה שונה מהרגיל. וכן מותר לגזום ענף חולה כדי למנוע התפשטות המחלה. אך אסור לגזום ענף שיש בו כבר פירות קטנים או חנטים בזמן של קדושת שביעית משום איסור הפסד פירות שביעית (שמיטה הלכה ממקורה 147-146).

גידור עץ

ש: מותר לגדור שתיל או עץ רך כדי שלא יינזק?

ת: כן.

כריתת ענפים בשמיטה

ש: מותר לכרות ענפים שמפריעים לבניה? למעבר? להסקה?

ת: כן (וכן החזו"א באורחות רבנו ח"ב עמ' שנה). ולהשתדל שיהיה בצורה שונה מאשר גיזום (וכן אול"צ שביעית פ"א אות א).

תמיכת עץ

ש: מותר לתמוך עץ צעיר ורך?

ת: אם זה חיוני כדי שלא יינזק אלא יגדל ישר ולא יתעקם (דיני שביעית השלם יא כא).

ניקוי מאבק

ש: מותר לנקות צמחים מאבק?

ת: כן (דיני שביעית השלם יא כג).

דילול פירות

ש: האם מותר לדלל עצי פרי?

ת: רק דילול בפריחה ולא בפרי (שמיטה הלכה ממקורה 152-151).

החזרת שתיל בשמיטה

ש: ילדי הקטן עקר בטעות שתיל. אפשר להחזירו למקומו?

ת: לא. זה כמו נטיעה חדשה.

הוצאת קוצים בשמיטה

ש: מותר להוציא קוצים?

ת: לא, כי זה משבח את הקרקע, אלא אם כן זה כדי להציל את הגידולים, או מפני שהם מסתור לנחשים (וכן ילקוט יוסף – מצוות תלויות בארץ ז יז).

הפקר פירות

ש: חייבים להפקיר את הפירות שגדלים אצלי?

ת: יש אומרים שזה מופקר מעצמו, אפקעתא דמלכא, ויש אומרים שיש להפקיר ממש.

ש: מותר שתהיה גדר מסביב? ואם אני מפחד מכל מיני משחיתים?

ת: אז מותר שתהיה גדר אך יש לתלות פתק בולט שהפירות הפקר וכל המעונין יוכל לפנות ולקבל (גבורי כח פ"ט).

קבורת פירות

ש: האם מותר לקבור פירות שביעית?

ת: לא. כי זה מזבל את הקרקע.

גרעין אבוקדו

ש: מותר לשים גרעין אבוקדו במים כדי שיוציא שורשים ויפרח?

ת: גידולי מים דינם כגידולי קרקע, לכן מותר רק בבית כדין עציץ (דיני שביעית השלם יב כו).

זריקת גרעין

ש: מותר לזרוק בסיום אכילה גרעיני פירות לגינה על אף החשש שיצמח משהו?

ת: מותר, דבר שאינו מתכוון (ילקוט יוסף ד ט).

ורדים

ש: מותר לגזום ורדים?

ת: לא כדי לזרז צמיחה אלא להציל מנזק. מותר לקטוף פרחים אך לחתוך בגובה אחר מגיזום (דיני שביעית השלם יא טז-יז).

עציץ בגינה

ש: מה דין עציץ ואדנית בגינה?

ת: דין של צמח רגיל, כיון שהוא תחת כיפת השמים.

ש: מה דין עציץ במרפסת בבית תחת כיפת השמים?

ת: כמו בחוץ (דיני שביעית השלם יב פתיחה ב-ג).

עציץ בבית

ש: מה דין עציץ ואדנית בבית תחת תקרה?

ת: אם יש תקרה וריצוף מותר לעשות בו הכל. ויש מחמירים שלא יהיה נקוב או מונח על שטח בלתי חדיר למים ושרשים כגון ניילון וכן לגבי הצמחיה הגולשת מן העציץ. אך בקומה ראשונה אין להחמיר (דיני שביעית השלם יב פתיחה ג).

העברת עציץ

ש: מותר להעביר עציץ מן הבית לחצר?

ת: לא.

ש: מן החצר לבית?

ת: כן.

ש: מבית לבית דרך חצר?

ת: מותר וראוי לעוטפו בזמן ההעברה.

ש: מותר להעביר עציץ בחצר במקום מרוצף למקום ישירות על הקרקע?

ת: לא.

ש: מותר להעביר עציץ שמונח בחוץ למקום אחר?

ת: לא, כי כאשר מרימים אותו מעל הקרקע זה נחשב הפסקת יניקה ונטיעה חדשה, לכן מותר להעבירו לחצר במקום מרוצף.

ש: מותר בגינה להוריד עציץ תלוי – לקרקע?

ת: לא (דיני שביעית השלם יב כא-כה).

שתילת פרחים בשמיטה

ש: מותר לשתול פרחים בשנת שמיטה במקום לא מחובר לאדמה?

ת: לא. רק עם גג ומשטח חוצץ מלמטה (וכן הגר"ח קניבסקי בגיבורי כח יח ע יב).

קניית פרחים

ש: אפשר לקנות פרחים בכל מקום?

ת: רק במקום בו יש תעודה שהכל נעשה כהלכה.

קניית עציץ

ש: אפשר לקנות עציץ בכל מקום?

ת: רק במקום בו יש תעודה שהכל נעשה כהלכה. ראוי לעוטפו בזמן ההובלה.

השאלת כלי עבודה

ש: מותר להשאיל כלי עבודה למי שישתמש בו למלאכה אסורה?

ת: לא. אבל אם זה ספק, מותר, כי בלפני עוור, תולים. גם אסור לומר למי שעושה עבודה אסורה: יישר כח, עבודה יפה. כי אין מחזקים ידי עוברי עבירה (משנה גיטין ה ט).

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
הרב אבינר יודע הכל!!
הרב משה | 03-11-2014 16:49