אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת סמס: מה המקור שלקברי צדיקים בחו"ל

מקבץ שו"ת סמס השבועי של הרב שלמה אבינר: עדיף לקנות אצל יהודי פתוח בשבת, או אצל ערבי? האם מותר להניח תפילין לאנשים ברחוב, אולי גופם לא נקי? אני נפגשת עם בחור לא דתי אבל בעל מידות טובות נפלאות. להמשיך?

שו"ת: אין מקור שלקברי צדיקים בחו"ל יש דין א"י
  לא מעלת ארץ ישראל. אומן (מאיר אלפסי)

חבלה ברכב של צה"ל

ש: האם מותר לחבל בכלי רכב של הצבא על מנת למנוע גירוש?

ת: אין עושים מצוה על ידי עבירה של השחתת ציוד צה"ל (אמר רבנו הרב צבי יהודה שציוד הצבא הוא מכשיר מצוה. שיחות הרב צבי יהודה – א"י עמ' 270-268. אשר קדשנו במצוותיו! סוכה היא גם מכשיר מצוה, ויש דעה שיש לברך על בנייתה. ירושלמי, ברכות ט ג. האם מותר לחבל בסוכה לאיזה סיבה?! חלילה! וק"ו ציוד צה"ל שהוא נצרך להגנת עם ישראל וארץ ישראל, ולקידוש השם. לנתיבות ישראל, מאמר למצוות הארץ. וגם מרחיק את העם מארץ ישראל – רשם מ"צ).

הצבעה ב"שבעה"

ש: האם מותר להצביע בזמן ה"שבעה"?

ת: למרות שמי שיושב שבעה אינו יוצא מביתו באותו שבוע, מותר ללכת לקלפי ולהצביע בבחירות (שאלה דומה נשאל הגר"ע יוסף, והשיב: "מותר, שישימו עפר ברגליהם" – רשם מ"צ).

שמע על המיטה

ש: מדוע קריאת שמע על המיטה כל כך ארוכה?

ת: היא קצרה, במיוחד שהיא הכנה נשמתית לשעות ארוכות של שינה. אך המינימום הוא שמע, המפיל ופסוקי רחמים.

השם אברם

ש: הקורא לאברהם אברם עובר בעשה ובלאו. ברכות יג א. מג"א קנו. אז איך קוראים לגאון ר' אברהם שפירא זצ"ל "ר' אברום"?

ת: זה אסור רק על אברהם אבינו עצמו. כה"ח קנו אות יד. ודרך זלזול. שו"ת מנחת יצחק ד ל (ועיין הצל"ח על ברכות יג א. תורה תמימה על בראשית יז ה אות ח – רשם מ"צ).

בשר בחלב

ש: למה אסור לאכול בשר בחלב?

ת: איננו יודעים, לפי מרן הרב קוק, כדי להבחין בין אכילת בשר שיש בה בעיה מוסרית, ולעתיד לבוא לא נוכל אותו, לבין חלב, שאין בו אותה בעיה. חזון הצמחונות והשלום.

ביקורת מטבחים

ש: אני עושה ביקורות מטבחים, וגיליתי ליקוי חמור מאוד, אם אדווח עלולים לפטר אותו עובד. לדווח?

ת: חייבים. הוא מותרה ועומד. עיין ב"ב כא.

פסק על הצבעה

ש: האם רב יכול לחייב בעד מי להצביע?

ת: לא. הבוחר הוא כמו דיין שעליו להכריע בעצמו.

תעניות שובבי"ם

ש: האם ראוי לצום תעניות שובבי"ם?

ת: תלמידי הבעל שם טוב אמרו להימנע כי אנו חלשים וזה פוגע בעבודת ד'. המגיד ממזריץ, ספר התמים 65. בעל התניא, אגרות קודש עמ' מ. האדמו"ר מסוכוצוב בשם הרבי מקוצק, שם משמואל ויחי. אלא להתחזק בלימוד תורה ובקיום מצוות כדין. שם משמואל שם.

ש: והאם ראויה תענית דיבור בשובבי"ם?

ת: תענית דיבור היא חידוש של קונטרס היחיאלי. אלא להקפיד מאוד בשמירת השלון, ולהיזהר מכל עבירה בדיבור.

צניעות

ש: למה עליי להיות צנועה, האם לא עדיף שהגברים ישלטו על עצמם?

ת: צריך שניהם, גברים צנועים ונשים צנועות.

קברי צדיקים בחו"ל

ש: מה המקור אצל חז"ל שלקברי צדיקים בחו"ל יש קדושת ארץ ישראל?

ת: אין (מעידים שאמר המקובל בעמה"ס לשם שבו ואחלמה, שקברי צדיקים אמתיים בחו"ל השכינה שורה ומקום זה חשוב כארץ ישראל וזה חידוש. עיין שו"ת תשובות והנהגות ג סא – רשם מ"צ).

בית משפט

ש: האם מותר לי ללכת לבית משפט אם אני יודע שבבית דין רבני לא אזכה?

ת: חלילה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני ערכאות של גויים. רש"י ריש משפטים. ומרים ידו בתורת משה רבנו. רמב"ם סוף הל' סנהדרין, ופה זה גם גזל.

חסידי סטמר ונטורי קרתא

ש: כיצד להתייחס לחסידי סטמר ונטורי קרתא שהשתתפו בכנס מכחישי השואה באיראן?

ת: הם אנשים מבולבלים במוחם ואינם מייצגים חסידות סטמר (אחד מאדמו"רי סטמר, הג"ר יקותיאל יהודה טייטלבוים, אמר על הנטורי קרתא האלה על ביקרו באיראן: "האנשים הללו נושאים את שמה הטהור של סטמר לשווא! רבנו הקדוש, ה'ויואל משה' [דודו], הפליג לומר שהם מקלקלים יותר מהציונים עצמם. אנו פועלים להתנער מכל אותם כיתות קיצונים. כאשר הללו הלכו לאיראן, הוציא בד"ץ סטמר מכתב חריף נגדם". עיתון "משפחה" כט בכסלו תשע"ג עמ' 24 – רשם מ"צ).

אנטישמיות

ש: למה כל העמים שונאים את עם ישראל מאז ולתמיד?

ת: כי אנו מביאים את האור האלהי והמוסר בעולם שמפריע לנפש הברברית שלהם. אגרות תימן לרמב"ם. ספר אורות למרן הרב קוק.

כבוד ר"מים

ש: האם אני חייב לקום בפני ר"מ שלי?

ת: כן. מלוא קומתך אם נכנס לד' אמותיך. וגם בפני ר"מ שאינך לומד ממנו עתה. שו"ע יו"ד רמב ל. רמד ט. הגרי"ש אלישיב מובא בברכת נפתלי א מט.

ש: ואם אני באמצע לימוד?

ת: אז די בהידור בעלמא, אם נכנס לד' אמותיך כי הוא מוחל על כבודו ואדרבה אינו מעונין להפריע ללימוד. מועדים וזמנים לגר"מ שטרנבוך סי' רמח והערות.

ש: אם ר"מ שלי בא לדבר איתי, אני צריך לקום?

ת: ודאי. הגרש"ז אוירבך בשו"ת מנחת שלמה א לד. הגרי"ש אלישיב מובא בברכת נפתלי א כט.

ש: אם קוראים לר"מ לעלות לתורה, האם עלי לקום?

ת: כן בהליכתו ובחזרתו, אבל לא בזמן שעומד שם, כי זה נקרא שהגיע למקומו. שו"ע יו"ד רמב יח וגרע"א שם.

צניעות

ש: למה עליי להיות צנועה בגלל שלגברים יש יצרים?

ת: עליך להיות צנועה גם כשאין גברים, וגם בחדר לבדך, וגם בחושך, וגם גברים לבדם בחושך, כי מלא כל הארץ כבודו. קצשו"ע ג א.

נוכחות ד'

ש: איפה אנו רואים נוכחות ד' בעולם?

ת: בניגוד לכת המדברים שרואים את ד' רק איפה שאין סדר ואין טבע, אנו רואים את ד' בכל סדרי הטבע והאדם וההסטוריה. הרבי מקוצק בהיות ילד נשאל: איפה ד'? השיב: איפה לא? (עיין שיחות הרב צבי יהודה – בראשית 223, 226 – רשם מ"צ).

צדיק נסתר

ש: האם כדאי לי ללכת לרב… שהוא צדיק נסתר מפורסם?

ת: סתירה במילים: אם הוא נסתר, איך הוא מפורסם?!

טוקבק אנונימי

ש: האם מותר לכתוב טוקבקים בזהויות שונות כדי לעורר דעת קהל חיובית?

ת: זו גניבת דעת. אדם צריך להיות איש אמת ולהתייצב אחורי דעותיו.

בני חו"ל בכלל ברכת כהנים שבא"י

ש: האם בני חו"ל בכלל ברכת כהנים שבארץ ישראל?

ת: יש אומרים שבני חו"ל בגדר אנוסים והם בכלל הברכה של אחיהם הכהנים שבא"י כעין עם שבשדות (חסד לאברהם שאלה ו אות כא. הרבי מלובביץ בשערי הלכה ומנהג א עה). וכששהה בחו"ל, הגר"מ שטרנבוך שילם לשני כהנים מיוחסים בא"י לפרט שמו ולכוון בברכת כהנים יום יום עליו. שו"ת תשובות והנהגות (א קל). ויש אומרים שבני חו"ל אינם בכלל עם שבשדות לגבי בני א"י ואף כשמכוון בפירוש לא מועיל (הגרש"ז אוירבך. הליכות שלמה פ"ו הערה ז. הגר"ח קניבסקי. הליכות חיים ח"א םי"ג שאלה קכט). ובימינו, ודאי יש לכל אחינו בני ישראל לעלות לארצנו הקדושה (עיין פסקי תשובות קכח נז. נשיאת כפים כהלכתה טו יג – רשם מ"צ).

שדים

ש: האם יש שדים ורוחות רפאים?

ת: כן, אבל לא במובן שאנשים חושבים. עיין במפתחות בסוף 4 כרכים של עין איה ערך שדים.

נציגים שונים במפלגות

ש: האם בייצוג במפלגות לא חייבים להציב במקום ריאלי רוסי, צעיר, אתיופי, אשכנזי, אקדמאי, עיתונאי, אישה וכיו"ב?

ת: לא. אלא יש להקים מועצות מייעצותבנות כעשרה חברים כל אחת, למשל מועצת רבנים, מועצת נשים, מועצת צעיריםכפי העניין שיביאו לחברי הכנסת המלצות, שיהיה עליהם להקשיב להן. זה קצת דומה לממשל האמריקני בו יש הסנאט שמביע דעה והקונגרס שמחליט.

נודניק

ש: א. האם יש איסור תורה להיות נודניק? ב. איך אני יודע שאני לא נודניק?

ת: א. ואהבת לרעך כמוך. ב. צריך להחמיר גם בספק רחוק, וצריך רגישות. "ולזה צריך דעת גדול והנהגה גדולה, כי לפעמים מה שנראה לו שיערב ויבוסם לחברו הוא קוץ מכאיב, ועם שנושא לו פנים, בלבבו יחשוב: מתי תלך לך, כלה ביאתך וצא". פלא יועץ, מניעה.

הליכה ברחוב

ש: האם אני חייב ללכת ברחוב עם עיניים למטה?

ת: ראוי, אך לא חייב, העיקר להיישיר מבט, לא להביט כל הזמן ימין ושמאל, ואם יש ראיה אסורה, לעצום עיניים או להפנות המבט (רבנו הרב צבי יהודה היה מספר שפעם אחד מבעלי התוספות, אולי הרשב"ם, מרוב שמירת העיניים עלה על עגלה עם כלאי בהמה. לכן צריך למצוא איזון בין שמירה ראויה ובין שמירה מוגזמת – רשם מ"צ).

יצר הרע

ש: אני מרגיש שכאשר אני מקיים מצוות ונזהר מעבירות, אני פוגע באני הפנימי שלי?

ת: דמיונות. האני הפנימי של האדם זו הנשמה. אלא מזמן חטא אדם הראשון, זוהמת הנחש חדרה פנימה, והיצר הרע מתחפש לאני, אבל באמת הוא מחוץ לאדם, וזה דמיון. עיין נפש החיים א ו הגה.

שידוך עם לא דתי

ש: אני נפגשת עם בחור לא דתי אבל בעל מידות טובות נפלאות. להמשיך?

ת: הוא בחצי הדרך. כי אם אין דרך ארץ, כלומר מידות טובות, אין תורה, אין לה בסיס. אבל אם אין תורה, אין דרך ארץ. כלומר יש בסיס, אבל הבית לא נבנה (עיין רבינו יונה על אבות ג יז). לכן, שאלי אותו אם הוא מוכן ללכת ללמוד תורה, ובינתיים היפרדי ממני וחכי לו (וכן פסק הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' תקיב. והגר"י זילברשטיין מסביר את הגמרא בכתובות סב ב שמה שרחל לקחה רבי עקיבא למרות שלא היה בן תורה, כי ראתה שהוא צנוע ומעלי, היינו שראתה בו דברים גדולים, שאם ילמד יוכל להשתלם מאוד בתורה ובמידות, למרות שגם כעת עדיין לא היה מושלם במידות. אבל מי שאינו רוצה ללמוד, למרות שנראה בעל מידות, אין מידותיו אמיתיות, שאם אין תורה אין דרך ארץ. שם הערה ז – רשם מ"צ).

חבלה בטלויזיה

ש: האם מותר לי לחבל בטלויזיה של הוריי כמו שאברהם אבינו ורחל אמנו עשו עם צלמי הוריהם?

ת: לא. לא דומה (וכן פסק הגר"מ שטרנבוך. שו"ת תשובות והנהגות א שסח. א. רק מותר ע"י בית דין או רשות בית דין. ב. יגרום שירחיק הוריו מן התורה. ג. יעקב אבינו לא הסכים לגנוב את התרפים, ואמר: "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה". בראשית לא לב. ד. מה שרב אדא בר אהבה קרע בגד לא צנוע מעל אשה, הוא בעצמו אמר שהיה צריך להמתין בסבלנות. ברכות כ א – רשם מ"צ).

הסתכנות בספורט

ש: האם מותר לעסוק בספורט עם סיכון מסויים?

ת: לא. זה מותר רק לצורך מצוה או פרנסה, ולא לצורך בילוי. פת"ש יו"ד קנז. אגרות הראיה (ג תתנב – רשם מ"צ).

פגם הברית

ש: האם מי שפגם בברית נחשב רוצח? ובשינה?

ת: זה עוון אך לא רצח. בשינה, זה אונס ואין עוון, אלא אם כן הרהר ביום וזה העוון (עיין ספר טהרת הברית – רשם מ"צ).

תפילין ברחוב

ש: האם מותר להניח תפילין לאנשים ברחוב, אולי גופם לא נקי?

ת: חשש רחוק מאוד (ואמר הרבי מלובביץ אל האדמו"ר מסדיגורא כשדיברו על "מבצע תפילין של חב"ד: "ישנם כאלו שבאו אלי בטענה, להנחת תפילין צריכים גוף נקי, ואם כן, הם הנני ערב לכך שיהודי זה טבל במקוה לפני שניגש להניח תפילין – הרי יתכן שיהודי זה אינו יודע כלל מה זה 'מקרה'?! ועניתי להם – הנני הולך בדרך שסלל הסמ"ג שבהיותו 'בגלויות ישראל, בספרד וכן בשאר ארצות', דרש והוכיח ודיבר אודות גודל ההכרח והחיוב דהנחת תפילין, וכתוצאה מכך – 'קבלו אלפים ורבבות מצות תפילין'. ועכשיו אמור נא בעצמך – פניתי לשואל הנ"ל – האם לפי דעתך דרש הסמ"ג מיהודים אלו שיטבלו במקוה בכל בוקר לפני הנחת תפילין?!… יש להניח שאם היה תובע עניין זה מיהודים הנ"ל – היה כותב זאת בספרו בפירוש ביחד עם סיפור המעשה". ס' בצל החכמה, ד' תמוז תש"מ. שיח שרפי קודש 312. ומובא בס' המבצעים כהלכתם א 61-60 – רשם מ"צ).

בין אדם לחברו

ש: מה יותר חשוב לחינוך ילד ובמה להשקיע יותר – בין אדם לד' או בין אדם לחברו?

ת: ד' מעדיף יותר מצוות בין אדם לחברו. רא"ש ריש פאה. כי בין אדם לחברו גם כולל בין אדם לד' (והוא הדין כל שכן בהידור מצוה. מסופר על ר' אריה לוין שנכנס לחנות לקנותאתרוג. הציץ ר' אריה בתיבות העץ, שלח ידו אל רפידת צמר הפשתן, שלף אתרוג, שאל מחירו, שילם את אשר השית עליו המוכר ויצא לעיניהם הנדהמות של הנוכחים. שאלו האם לא נשתכחה ממנו ההלכה שחייב אדם להדר באתרוגו [סוכה לא א]? השיב ר' אריה: "שתי מצוות צריכות הידור. אתרוג, שנאמר בו: 'פרי עץ הדר', וכיבוד זקנים, שנאמר בו: 'מפני שיבה תקום והדרת פני זקן'. ואתה, צא לרחובה של עיר וראה כמה מקפידים אחינו בני ישראל במצווה הראשונה וכמה ליבם גם והם דשים בעקבם את המצווה השנייה. ואתה, ילדי היקר, אמור בעצמך, מה ראוי, לדעתך, להדר בו יותר…". צדיק יסוד עולם 116-115. והג"ר משה פיינשטיין היה אופה את מצות המצוה שלו במאפיה אחת שנים רבות. שנה אחת נפתחה מאפיה חדשה עם יותר הידורים, והגרמ"פ אמר שמעתה יאפה מצותיו במאפיה החדשה, אך כשהגיע הדבר לידי מעשה חזר וניחם על דברים אלו, והסביר: שאם הוא יעבור ויאפה במאפיה השניה – הכל יעשו כמותו ויעזבו גם כן את המאפיה הישנה, – ותהרס פרנסתו של הראשון. ונשאר הגרמ"פ לאפות מצותיו במאפיה הראשונה, אף שהיתה פחות מהודרת, כדי שלא לאבד מקור פרנסתו של יהודי. מגד שבעות עולם סה-סו. ועיין עוד בתורה תמימה – שמות טו ב אות יב בסוף – רשם מ"צ).

שמע על המטה

ש: האם לומר שמע על המיטה עם ברכה, אם יש אפשרות שלא ארדם?

ת: כן. זו ברכת השבח על מנהגו של עולם. כמו שהביא הגר"א הוכחה מברכת המפיל שלא חייב להניח פתיתים לפני בדיקת חמץ בגלל חשש לא ימצא. שו"ע או"ח תלב.

צניעות בעבודה

ש: אם נשים וגברים עובדים יחד, יש מקום ליחסי ידידות?

ת: ודאי לא. רק יחסי עבודה. עיין משנה סוף קידושין כמה חז"ל הזהירו על זה (ד יד – רשם מ"צ).

תפידנית

ש: מה עדיף, תפידנית או תיק רגיל?

ת: אם אין אילוץ של שמירה, עדיף תיק רגיל, כדי שלא יהיה מונח של יד על של ראש. ואם יש אילוץ, מותר. עיין תוספות מנחות סד ב ד"ה איבעית אימא. ועדיף שהתפידנית תהיה בשכיבה, אם אפשר, כדי לא להעבור על המצוות (קיצור שו"ע י, ב).

ש: האם מותר להניח תפידנית על הרצפה?

ת: כן. כי יש הפסק בין התפילין והרצפה. וגם אם התפידנית עצמה היא תשמישי קדושה כי נוגעת בקשר התפילין, אבל כיסוי הבד שלה אינו תשמיש קדושה.

תפילת מגמגם

ש: האם יש ערך לתפילת אדם שמגמגם או אינו מצליח לבטא נכון את האותיות?

ת: בודאי. עיין ספר חסידים יח (ועיין מגילה כד ב. שי כהן של הג"ר שאר ישוב כהן א א – רשם מ"צ).

פתוח בשבת

ש: עדיף לקנות אצל יהודי פתוח בשבת, או אצל ערבי?

ת: וודאי יהודי. "קנֹה מיד עמיתך" (ויקרא כה יד. וכן פסק הג"ר שלמה גורן משום שמחלל שבת הוא עושה זאת להנאתו ולא למרוד בד'. כלומר, מומר לתיאבון ותינוק שנשבה. אי לזאת ברור שיש להעדיף את היהודי משום "וחי אחיך עמך". ויקרא כה לו. תרומת הגורן ח"א סי' כז – רשם מ"צ).

שירי עגבים

ש: רבנו עובדיה מברטנורה בסנהדרין י א כותב שהשר שירי עגבים אין לו חלק לעולם הבא. כך נפסק?

ת: כן. שו"ע או"ח שז טז. צריך לעשות תשובה.

שהחיינו על הבחירות

ש: האם מי שהולך להצביע ושמח יכול לברך שהחיינו?

ת: כן. פעם הראשונה שמקיים מצוה (שו"ת אורח משפט עמ' רסח-רסט). בשורה טובה. שיטת הב"ח הפותחת שער למי ששמח (או"ח סי' כט. אמנם מובא בשם הרב בקונטרס עולה חדש 54 שאין לברך ברכת שהחיינו על ההצבעה לפעם הראשונה משני טעמים: א. לא מברכים שהחיינו על מעין מצווה. מדינת ישראל אינה מלכותנו בשלמותה אלא מעין מלכות ישראל כמו שכתב מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן עמ' שסח. ב. כשאדם מצביע הוא אינו עושה את כל המצווה, אלא חלק מהמצווה. אלא כאן הרב מאפשר לברך למי שרוצה לברך – רשם מ"צ).

פסקים סותרים

ש: לפעמים הרב נשאל שאלה ועונה דבר שונה ממה שכתוב בספריו. זה נדיר אך זה קורה. כיצד להתיחס?

ת: יש דברים עם פנים לכאן ולכאן ואדם חייב לפסוק על פי נטיית שכלו באותו זמן. ספר החיים לרבי חיים בן בצלאל אחי המהר"ל (מעשה שהובאה שאלה בהלכה בפני הגר"מ פיינשטיין ופסק מה שפסק, אך פסק זה היה כנגד מה שכתב הוא עצמו בספרו אגרות משה. בני הבית שאלוהו בתמהון אם כן ששניתם את דעתכם איך אנחנו חוזרים ומדפיסים את האג"מ כמעט כל שנה במתכונתו ותורתו, בשעה שעכשיו הנכם פוסקים להיפך. אמר הגרמ"פ: ומה בכך, יש שתי שיטות, ואלו ואלו דברי אלהים חיים. מגד גבעות עולם עמ' נו – רשם מ"צ).

איסורים קשים

ש: למה התורה אוסרת עליי דברים שקשה לעמוד בהם? אני לא מלאך?

ת: נשמתך יותר גבוהה מזו של מלאך. מדרש משלי ד כה. סנהדרין צג א. תן בה אמון ותתעלה מעלה מעלה.

הסכם יששכר וזבולון

ש: בהסכם יששכר וזבולון, האם השכר בעולם הבא של זבולון שתומך בלימוד תורה של יששכר, יורד מהשכר של יששכר?

ת: מחלוקת. לפי אור החיים לא יורד כמשל מדליק נר מנר שאינו נחסר. ויקרא ל יג. לפי הגאון מווילנא, יורד. כתר ראש סד.

צער בעלי חיים

ש: אם אני עוזר לבעל חיים שסובל, או תורם למען ארגון צער בעלי חיים, זה גדר של חסד?

ת: זה נקרא רחמיו על כל מעשיו (תהלים קמה ט. הג"ר משה פיינשטיין היה עומד בפסוקי דזמרה ואומר אותם בקול רם, והיה מתלהב כשהיה אומר טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. מגד מגעות עולם עמ' עב – רשם מ"צ).

מלחמת שלג עם רב

ש: בכיתה שלנו התלמידים עושים מלחמת שלג עם הר"מ שלנו והוא מסכים. אני מתלבט אם להשתתף?

ת: גם אם הוא מסכים ומוחל על כבודו, בכל זאת, יש להימנע, זו פגיעה בכבודו.

אוטובוס בשבת

ש: האם מותר לנסוע באוטובוס שיצא לפני שבת?

ת: לא. מחזק ידי עוברי עבירה. חילול השם. וכן לפני עור, כי זה קבוע, ואם לא יסעו בו, הוא לא יסע, כדברי הכת"ס על מסעדה שמבשלת בשבת (שו"ת כתב סופר או"ח נ – רשם מ"צ).

הברה אשכנזית

ש: האם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה התפללו ונתנו שיעורים בהברה אשכנזית?

ת: תפילה – כן. שיעורים: מרן הרב בהברה אשכנזית, רבנו בהברה עברית חדשה.

יששכר וזבולון

ש: אפשר לעשות הסכם יששכר וזבולון כאשר לא ניתן לו כל הנצרך לו אלא חלק?

ת: כן. ומקבל שכר באופן פרופורציונלי. פס"ת קנו כו.

תפקידו של רב

ש: מהי עבודתו של הרב בישראל?

ת: ללמוד תורה, לפסוק ולעשות חסד (לאותה שאלה, אמר ר' רפאל חותן הגר"ח מבריסק: לא כלום רק שישב וילמד תורה יומם ולילה. ערוך השולחן: לפסוק שאלות. והגר"ח מבריסק: יש דיינים ומורי הוראה לפסוק שאלות, אלא לעשות חסד עם קהילתו. עיין מפרשי התורה על פרשת יתרו. מגד גבעות עולם עמ' נז – רשם מ"צ).

חותמת ביצים

ש: האם מותר לשים ביצים עם חותמת לתוך החמין?

ת: כן. דיו החותמת אינו טרף. והוא גם בטל בשישים.

==

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב

ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
תגובה לרב הצדיק הרב שלמה אבינר
אוריאל גולדשטיין | 17-09-2014 8:50
" "צדיקים ירשו ארץ" היינו שהצדיקים האמיתיים יורשים ארץ ישראל, שזוכים שמקום גניזתם הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש!! " (ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה קט')
2
מהו תפקידו של רב?
| 17-09-2015 10:24
3
תפקידו שלרב
יעקב | 17-09-2015 10:27
"כִּי הָרַב הוּא מַשְׁגִּיחַ עַל חֶלְקֵי הָאֱמוּנָה שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְקַבְּצָם וּלְהַעֲלוֹתָם" ליקוטי מוהר"ן תנינא ה'-טו'