אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב אבינר בשו"ת סמס: אין חובה לזרוק בקבוקים למיחזור

הרב שלמה אבינר משיב בשו"ת סמס כי זה בסדר גמור לזרוק בקבוקי פלסטיק לפח. נושאים נוספים במקבץ השו"ת השבועי: הלכות דולה בשבת, האם לדווח על עבירת תנועה, והאם מותר לבקר קרוב משפחה חולה נפש

שו"ת סמס: אין חובה לזרוק בקבוקים למיחזור
  לא בטוח שמועיל לסביבה. פח מיחזור (פלאש90)

פרי עץ הדעת

ש: מה המקור לכך שפרי עץ הדעת היה תפוח?

ת: אמונות נוצרית (עי' ברכות מ א. בראשית רבה עז ז, הוא היה תאנה, חיטה, ענבים או אתרוג – רשם מ"צ).

מחלוקת לשם שמים

ש: לכאורה כדאי לקחת חלק במחלוקת לשם שמים, שהרי סופה להתקיים?

ת: אין בזמננו מחלוקת לשם שמים. שו"ת נו"ב מהדו"ק יו"ד סוסי"א. חת"ס פ' קרח. ובתניא: "רוב הצרות והתלאות הן ממחלוקת לשם שמים". אגרת לב.

עבירת תנועה

ש: מי שרואה אדם עובר עבירת תנועה כגון עקיפה אסורה, חציית קו לבן או מעבר באור אדום, האם מותר או חייב לדווח?

ת: חייב, כי זה פיקוח נפש. לא תעמוד על דם רעך. שו"ע חו"מ שפח יב.

העברת כוס הקידוש מאחד לשני

ש: איך מעבירים את כוס הקידוש מאחד לשני, הרי נפסק לא לשתות מכוס ששתה בו חברו. שו"ע או"ח קע טז?

ת: בקידוש נהגו להקל. ויקנח מקום נשיקת הפה. פס"ת שם. ויש ששופכים לכוסות קטנים. ועיין נדרים מט: עד מתי אתה מאכילנו רוק.

מחלה

ש: למה אני מתפלל ומתפלל, וד' לא מרפא אותי ממחלתי?

ת: איננו יודעים. אבל השאלה היא הפוכה: למה מיד בעבירה הראשונה אנו לא נענשים בשיתוק איברים כדברי הרמ"ק בתומר דבורה על מי אל כמוך.

עבודה בטעימות

ש: מותר לעבוד בטעימות בחנויות, כי אולי הטועם לא יברך?

ת: מותר, כי בלפני עור, תולים, ואולי יברך. משנה שביעית ה ו. וגם יש שיטה שאין מברכים על טעימה אם זה מעט. שו"ע או"ח רי ב. ולצרף שיטת הש"ך שאין לפני עור במומר לזה. שו"ע יו"ד קנא ו.

קימה בפני זקן

ש: האם אני חייב לתת מקומי באוטובוס לזקן כאשר כל מקומות הישיבה היו תפוסים ובכל זאת הוא עלה?

ת: הוא עשה דבר לא הגון שמטריח אנשים, ובכל זאת חייבים לתת לו מקום (עלינו לשבח – שמות תרפט-תרצ. והגרי"ש אלישיב אמר שיש לתת המקום משום גמילות חסדים. וישמע משה ב רי-ריא – רשם מ"צ).

נשים שרות

ש: במפעל בו אני עובד נשים שרות. מה לעשות?

ת: כמובן עדיף להחליף עבודה. אבל מן הדין מותר להישאר, מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו. פסחים כה. ולא יקשיב.

ש: ולא לבושות בצניעות?

ת: כנ"ל. ולא יביט (עלינו לשבח – שמות תרצא – רשם מ"צ).

מילים של גנאי

ש: האם אסור לומר מילים של גנאי: טמא, ירידה, מות?

ת: מותר. ויש גדולים שהחמירו. מנהגי חת"ס פ"ב הערה ג (וכן הקפיד רבנו הרב צבי יהודה לומר שהוא "הולך במדרגות", כדי לא לומר "יורד במדרגות". ומעשה בתלמיד שאמר לרבנו לרדת במדרגות. אמר רבנו: "אינני יורד"! ס' רבנו 58. עיי"ש – רשם מ"צ).

יצר ע"ז

ש: הרב הסביר שכאשר בטל יצר הרע דע"ז בטלה נבואה. מה המקור?

ת: ביאור הגר"א סדר עולם. מרן הרב קוק אדר היקר.

מחלוקת

ש: אם נקלעתי למקום מחלוקת, מה לעשות?

ת: ברח משם. קב הישר פ"ג. ועיין צוואה המיוחסת לרמב"ם.

פרישה מן הציבור

ש: אם כל המשפחה מסתכלת בטלויזיה דברים לא טובים, ואני לא, זה נקרא שאני פורש מן הציבור?

ת: לא. אמנם לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, אך לא כאשר עושים דבר איסור. מסילת ישרים פרק ה.

קפה של גוי

ש: מותר לשתות קפה במטוס גוי?

ת: כן. אין בו חשש תערובת איסור וכן אין בו משום בישול עכו"ם כי הרוב הוא מים. שו"ת יחוה דעת ד יד.

מעוברת שתאבה למאכל

ש: האם זה נכון שאם אשה בהריון מתאוה למאכל, יש לתת לה, גם אם אינו כשר?

ת: לא נכון, אלא אם ידוע שאם לא תקבל אז היא מסתכנת עם העובר, או שזה ניכר על פניה. שו"ע או"ח תריז.

ביקור חולים למי שאיבד שפיותו

ש: האם מצוה לבקר חולה שאיבד שפיותו שזה מבייש משפחתו?

ת: כן ללכת. אמנם אין עושים מצוה על ידי עבירה. אך אינינו מביישים בקום ועשה אלא מבקרים את החולה ומשפחתו מתביישת מעצמה, לכן גם במצב זה יש לעשות חסד (וכן דעתו של הגרי"ש אלישיב. עלינו לשבח – שמות תרל-תרלא – רשם מ"צ).

ברית מילה לגר מהול

ש: האם אדם שמתגייר וכבר מל לפני כן מסיבות שונות צריך הטפת דם ברית?

ת: לא. גם אם לא מל לשם גירות. שו"ת דעת כהן קעז.

תכנות לא חוקיות

ש: במקום עבודתי, אני משתמש בתכנה מועתקת לא חוקית, ואף נדרש לשקר לחברה המספקת. מה לעשות?

ת: לבקש לעבוד רק על תכנות כשרות, אם אי אפשר, אז לעזוב, כי אסור לעשות עבירה כדי לא להפסיד כסף. שו"ע או"ח תרנו.

נשיאת כפים ביום צום במנחה גדולה

ש: האם נושאים כפים ביום צום במנחה גדולה?

ת: כך אומרים בשם החזון איש, וכך נהגו למעשה בבית מדרשו בבני ברק (קהלות יעקב ברכות כט. מעשה איש ב צח), וכן נוהגים אחריו בעוד מקומות (מועדים וזמנים ז רמח). אבל באופן פשוט רק נושאים כפים במנחה קטנה (שו"ת שבט הלוי ח כג. הליכות שלמה פ"י הערה כא), ויש אומרים רק אחרי פלג המנחה (לוח א"י). עיין פסקי תשובות קכט (אות א – רשם מ"צ).

דיני תומכת לידה – דולה

ש: האם מותר להזעיק אותה טלפונית בשבת?

ת: כן.

ש: באילו אופנים מותר לה להגיע לבית החולים?

ת: אין לה לנסוע ברכב וכן אין לעשות פעולה נוספת ברכב כדי לאסוף אותה. אלא יש ללכת ברגל או עם נהג גוי או להצטרף לנסיעה מביתה של היולדת.

ש: מותר לה להביא חפצים איתה?

ת: כן, מה שנצרך.

ש: מותר לה לחזור הביתה?

ת: כן. עם נהג גוי (עי' שמירת שבת כהלכתה לו יא – רשם מ"צ).

דלת חשמלית בשבת

ש: מי שנקלע לבית מלון או לבית חולים בשבת, ויש דלת חשמלית, האם מותר להיכנס אחרי מחלל שבת שנכנס?

ת: יש למצוא פתח חילופי או להיכנס אחרי מי שעובר בתפקיד רפואי או בטחוני. אך אחרי מישהו אחר אסור להיכנס בגלל הנאה מחילול שבת ויש בזה חילול השם (שו"ת אגרות משה או"ח ב עז. אבל יש מתירים בשעת הדחק כשאין דרך אחרת כי אין בזה הנאה ממלאכת שבת ממש, שפתיחת הדלת הוא רק הסרת מכשול. שמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז איורבך יח סג – רשם מ"צ).

עודפי סעודת חתונה

ש: האם מותר לאורח לקחת מיני מזון שנשארו על השולחן אחרי חתונה, הרי ממילא הוא ייזרק לאשפה?

ת: לא. זה עדיין שלהם. צריך רשות בעל השמחה (קב ונקי סי' ס בשם הגרי"ש אלישיב – רשם מ"צ).

אימון בחמאס

ש: האם אפשר לתת באימון בחמאס שבאמת יכבד את הפסקת האש?

ת: ודאי שהוא נשאר אויבינו. אך זה עתה הוא מפחד, עובדה שהוא חתם על התחייבות להפסיק טרור ואף לשמור על שקט על הגבול, שזה הישג תקדימי עצום.

הדלקת נרות לתלמידי ישיבה

ש: איפה תלמיד ישיבה ידליק?

ת: בישיבה כי הוא ביתו, ואין דינו כאורח. חזו"א מובא בס' מעשה איש ד קלא. שו"ת אגר"מ יו"ד ג יד. הגרי"ש אלישיב מובא בס' שבות יצחק הל' חנוכה פ"ו. הגר"א שפירא.

בר מצוה לילד אינקובטור

ש: תינוק שהוכנס לאינקובטור מתי נחשב שנולד, לענין בר מצוה, האם כשהוצא ממנו?

ת: מתאריך לידה כרגיל. הלכות והליכות בר מצוה לרב בנימין אדלר א יז.

אשה פוסקת

ש: האם מותר לאשה לפסוק הלכה?

ת: כן, אם יודעת. שו"ת בנין אב א סה. ועיין פעמיים דרישה בשם אשתו (הקדמה לפירושו על הטור – רשם מ"צ).

לעילוי נשמת

ש: האם מועיל לומר לעילוי נשמת לפני שיעור?

ת: אם זה שיעור חדש שיזמתו היא לעילוי נשמתו.

נקימה

ש: אם אדם עשה לי רעה ועתה מבקש טובה, מותר לי להימנע, או שזה איסור נקמה?

ת: איסור נקמה הוא רק אם אדם נמנע מלעשות לך טובה כגון להשאיל לך דבר, אבל אם פגע בגופך או בכבודך, מותר. יומא כג. פס"ת קנו יד. וכן אם גרם לך רעה וגרם להפסד ממון, גם מותר. ומידת חסידות בכל אלה הוא הנעלבים ואינם עולבים. פס"ת שם.

תרופה עם ג'לטין

ש: האם מותר לקחת כדור עם ג'לטין?

ת: כן. פוסקים רבים מתירים ג'לטין גם ממקור לא כשר, בגלל שנשתנה צורתו. אך גם האוסרים יתירו בכדור, כיון שאינו מזון כלל וחסר טעם (ע' שו"ת הר צבי יו"ד פג. שו"ת מנחת יצחק ה ה. שו"ת ציץ אליעזר ח"ד הקדמה – רשם מ"צ).

ברכה על מזון מסוכן

ש: חולה שאוכל מזון מאוד לא בריא המסכן חייו, האם לא יברך ברכה אחרונה, כשם שאין מברכים על מזון אסור. שו"ע או"ח קצו א?

ת: יברך כי מנה זו היחידה אינה מסכנת אלא ההצטברות (דלא כהגרי"ש אלישיב שפסק שאין לברך ברכה אחרונה, כי המאכל מסכן חייו והוא איסור גמור עבורו, ואין זה מברך אלא מנאץ. קב ונקי סי' סב – רשם מ"צ).

חיסול אויבים

ש: האם לא היה צריך למשוך מבצע צוק איתן עד תום ולחסל כולם?

ת: אנו לא עם של מלחמה. אנו לוחמים רק במלחמה בלית ברירה. צבא הגנה לישראל, כשמו כן תהילתו. וגם יש שם הרבה אנשים חפים מפשע שסובלים סבל נורא מארגוני הטרור.

התחשבות בעמים

ש: האם יש לנו לפעול בזירה הצבאית כטוב בעינינו בלי להתחשב באומות העולם?

ת: אנו חייבים להתחשב. אנו מדינה עצמאית, אך לא מדינה אוטרקית, כלומר מדינה לבדה בעולם. ההבטחה האמריקאית לעמוד לצידנו נגד איראן הוא שווה הרבה מאוד.

טרור

ש: האם אין זה בזיון שטרוריסטים בעזה משגעים את המדינה?

ת: כך הוא בכל העולם לצערנו. הטרור הוא הנשק של החלשים, הפחדנים והמושחתים. ואנו עם חזק וגיבור.

אכילה יתרה

ש: האם יש איסור באכילה יתירה?

ת: כן, זו מידה רעה. רמב"ם הלכות דעות ג. פלא יועץ ערך אכילה. השל"ה אומר שעובר על השמר לך, פן תשכח, ובל תשקצו. פמ"ג מ"ז קע סק"י.

הרגעת יולדת בשבת

ש: יולדת שבנה בבית-חולים נמצאת מאוד בלחץ. האם מותר לה לטלפן בשבת כדי לדעת מה שלומו?

ת: כן, כמו שמדליקים את הנר כדי להרגיעה (ודלא כהגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' קא. וידוע ר' חיים מבריסק כמחמיר בענייני פיקוח נפש. זריז מאין כמותו היה כאן ו"מחמיר" מאין כמותו. "מחמיר" – לפי הגדרתו של ר' חיים עצמו. וכך היה אומר: "כלום אני מקיל באיסורים? אדרבה, אני מחמיר בפיקוח נפש". אישים ושיטות 65-64. המועדים בהלכה צה. עובדות והנהגות לבית בריסק ב פא – רשם מ"צ).

שמירת שבת ופיקוח נפש

ש: חזרתי בתשובה, זה מאוד ציער את אימי, קבלה התקף לב ואומרת שאם אמשיך, שוב זה יקרה לה. האם פיקוח נפש דוחה תשובה?

ת: לא אתה גורם לה פיקוח נפש אלא היא בעצמה. יתר על כן, הרופאים אומרים שלא צער הוא הגורם להתקף לב (ב"ק צא א. קידושין כד ב רש"י. דאבעית נפשיה, כלומר היא הפחידה את עצמה – רשם מ"צ).

מיחזור בקבוקים

ש: האם חייבם לזרוק בקבוקים מפלסטי למיכלי מיחזור או מותר לזרוק לפח אף על פי שזה מזהם את הטבע?

ת: מותר לזרוק לפח. זה בסדר גמור. יש גם חוקרים שטוענים שמיחזור בקבוקים מזהם יותר מאשר זריקה לפח, ושהאידיאולוגיה הירוקה לעיתים מפריזה (אגב, בארה"ב זה חוק מחייב – רשם מ"צ).

מחיקת אותיות מן הגוף בשבת

ש: אדם נרדם על עלון בשבת, כשהתעורר ראה שאנשים מסתכלים עליו וגילה שיש לו חלק מהמאמר על מצחו. האם מותר למחוק?

ת: כן. א. מוחק לא על מנת לכתוב הוא מדרבנן. ב. זהו כתב שאינו מתקיים גם מדרבנן. ג. האותיות הפוכות ואין זה דרך כתיבה. ד. כבוד הבריות. ה. אולי נחשב כסתם לכלוך (עי' חיי אדם כלל מ סי' ח. נשמת אדם סק"ב – רשם מ"צ).

גניבה מבית חולים

ש: אימי אחות בבית חולים, גונבת משם כל מיני ציוד ומביאה לנו. מה לעשות?

ת: לסרב לקבל. לומר לה בדרך יראה וכבוד שאסור לה לקחת. אם לא מועיל, לדווח לבית החולים. חייבים להציל מהגונבים אותו (וכן פסק הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' רחצ – רשם מ"צ).

תפילין ברחוב

ש: האם מותר להניח תפילין לאנשים ברחוב, אולי גופם לא נקי?

ת: חשש רחוק מאוד.

==

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב. ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
"אימון בחמאס"...
אבנר | 13-08-2014 20:14
זו שאלה ישנה מתקופת "עמוד ענן". כי, כידוע, נכון לעכשיו עוד אין הסכם מסודר.