אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

מותר לחתן בחור ובחורה עם נטיות הפוכות?

הרב שלמה אבינר משיב על שורת נושאים מרתקים, בין היתר: יש יוזמים נישואים בחור עם נטיות הפוכות עם בחורה עם נטיות הפוכות. זה רעיון טוב?

מותר לחתן בחור ובחורה עם נטיות הפוכות?
  הרב שלמה אבינר (צילום: פלאש 90)

תפילין של חברו

ש: מותר לי לקחת טלית ותפילין של חברי ללא רשותו – כי הוא שמח שנעשים בהם מצוה, כפי שכתוב בבבא מציעא כט ב?

ת: לא בימינו. כי אדם רגיש ומקפיד על זה. ערוך השולחן או"ח יד יא. בן איש חי לך לך ו.

מזון בשירותים

ש: מותר להיכנס עם אוכל עטוף לשירותים?

ת: לא לכתחילה אבל אם הוכנס, הוא נשאר מותר. ואם זה גם חדר-אמבטיה מותר לכתחילה. שו"ת יביע אומר ד ה. שו"ת תשובות והנהגות ב ד.

שיחת טלפון בשירותים

ש: האם מותר לענות לשיחת טלפון סלולרי דחופה בשירותים?

ת: כן אך לא שעה שנפנה. פסקי תשובות ג ג.

נטילה אחרי תרומת דם

ש: האם אחרי תרומת דם חייבים ליטול ידיים כמו בהקזת דם?

ת: לא. כי בעניינים סגוליים, רק מה שאמרו אמרו. הליכות שלמה כ יט.

שירת נשים

ש: האם איסור שירת נשים הוא דין גמור או מנהג?

ת: דין גמור. ברכות כד א. רמב"ם איסורי ביאה כא. שולחן ערוך אה"ע כא. קיצור שו"ע קנב ח. בשדה חמד מביא דעה שזה מן התורה אבל דעת רוב הפוסקים שזה מדרבנן.

ש: שמעתי שיש דעה שאם כמה נשים שרות יחד מותר לשמוע?

ת: להלכה, גם זה אסור. שו"ת ציץ אליעזר יד ז. ואם זו להקה, גם אסור להסתכל.

ש: אם אני בחתונה ומתפללים מנחה או ערבית ושומעים חברות של הכלה שרות, מה לעשות?

ת: איסור חמור. יש לבקשן לחדול. ובמיוחד בשעת תפלה. אם אי אפשר, אז לצאת ואם אי אפשר, אז להתאמץ לא להקשיב. מ"ב עה ס"ק יז.

תנ"ך בגובה עליון

ש: איך להבין מעשי גדולי התנ"ך שנראים לא חיובים?

ת: א. גם אדם גדול נכשל לפעמים. עיין שמונה פרקים פ"ז לגבי הנביאים. ב. אולי לא הבינו היטב. ג. אלה חסרונות של מעלה. כגון אדם שמרוב דאגה לבריאות עושה פעילות לא נכונות (עיין ס' תורת חיים. תחילת ס' נסיכי אדם – רשם מ"צ).

טרמפ מסוכן

ש: אם עליתי בטרמפ והנהג נוהג בצורה מסוכנת, מה לעשות?

ת: לרדת מיד באיזה תירוץ.

שקר ללקוחות

ש: אני עובד בחברת סלולרי ומבקשים ממני לשקר ללקוחות.

ת: ודאי אסור.

ש: אז יפטרו אותי.

ת: שיפטרו. לא עושים עבירה בשביל כסף. שו"ע או"ח תרנו.

ציצית בחוץ לספרדי

ש: האם עדיף שספרדים יוציאו ציציות בחוץ או לא?

ת: עדיף שיוציאו. כך פסקו רמב"ם (הלכות מזוזה ו יג) ושולחן ערוך (או"ח ח יא). וכן משמע בשער הכוונות (ז, ב) שצריך להסתכל כל רגע. וכן משמע בסידור האריז"ל לראותם בכל עת. וכן משמע מהחיד"א על הזוהר. וכן בשו"ת וישב הים ח"א (ס' ג) להגר"י הלל. וכן בחסד לאלפים (כד ג). וכן מביא כף החיים סימן ח (ס"ק מג. שו"ת עשה לך רב ג ב – רשם מ"צ).

חרדים וגאולה

ש: איך יתכן שהחרדים לא רואים את הגאולה? זו לא כפירה בד' וטובו?

ת: לא. בלבול.

אורך חצאית

ש: האם אפשר לקצר החצאית אם יש גרביון המגיע תחת הברך?

ת: לא. בכל מצב, צריך לפחות 10 ס"מ תחת הברך (גן נעול 38-37 – רשם מ"צ).

חווית התנ"ך

ש: שמעתי שיעור תנ"ך בעזרת ארכיאולוגיה והיתה חוויה נפלאה. יש בזה חסרון?

ת: אנו לא נגד ארכיאולוגיה ולא נגד חוויות. אך אין מטרת התנ"ך חוויה אלא יראת שמים, אמונה וקיום מצווות.

תרגום הש"ס

ש: האם אפשר להעזר בתרגום לעברית של הגמרא? זה עוזר לי מאוד.

ת: ודאי. אם זה עוזר מאוד, מה טוב.

מלחמת היצר

ש: אני כל הזמן טורח לתקן מידותי, אך יש לי הרגשה שאיני מתקדם?

ת: אתה כן מתקדם. על כל פנים, יש לדעת, שיש מלחמת פנימיות שמוטלות על האדם לכל אורך חייו, וזה רצון ד' (התחלת מסילת ישרים – רשם מ"צ).

אמן בלי כיפה

ש: מותר לאדם בלי כיפה לענות אמן?

ת: כן. כי אינו משמותיו של הקדוש ברוך הוא. עיין שו"ת יביע אומר ו טו נ.

תפלה בלי כסוי ראש

ש: מי שהתפלל בלי כסוי ראש צריך לחזור?

ת: דיעבד בשוגג לא. שו"ת ישועות משה טו.

חיפוש האני העצמי

ש: מה יכול לעזור לי בחיפוש האני העצמי שלי?

ת: לימוד תורה. כי האני העצמי זו נשמתנו הישראלית, ומה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב בנשמתנו באותיות נשמה.

תאריך נוצרי

ש: האם יש הבדל בשימוש בתאריך עברי או בתאריך אזרחי?

ת: זה לא תאריך אזרחי אלא תאריך נוצרי ויש לברוח ממנו, כמו שפסקו פוסקים גדולים. וכן רבנו הרב צבי יהודה (שו"ת שאילת שלמה א שכח).

מוסר בהתפעלות

ש: האם ללמוד מוסר בהתפעלות ובהתרגשות, כמו שאמר רבי ישראל סלנטר?

ת: כן, אם זה עוזר לך להוסיף יראת שמים, והעיקר הוא חשבון הנפש.

חושן משפט

ש: אם איני מתעתד להיות דיין, בכל זאת עליי ללמוד חושן משפט?

ת: ודאי. א. יש ללמוד כל התורה כולה (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קי. ד לו). ב. יש לדעת חו"מ כדי לקיים מצוות בין אדם לחברו (עיין אורות התשובה יג ה. ובהערת רבנו הרב צבי יהודה, הערה 6, שמציין ספר "הצדיק ר' יוסף זונדל סלנט" ששם מובא שהיה אומר שאי אפשר שתהיה לאדם יראת שמים אם לא למד חושן משפט, וקשה להיזהר בדיני נזיקין ומשפטים אם חסרות ידיעות בתורת המדות והמוסר – רשם מ"צ).

רבי שמעון בר יוחאי

ש: למה אין כלל שהלכה כרשב"י, הרי היה גדול מכולם?

ת: בגלל מעלתו הרוחנית העילאית, לא העמיד מעשה גשמי. של"ה, פרשת פרה, הגהה ד"ה ימנה יובן.

כפירה

ש: עם ישראל מלא כפירה מכל עבר. מה אפשר לעשות?

ת: הוא גם מלא אמונה בכל עבר. על כל פנים, המלחמה נגד הכפירה היא ריבוי ועמקות לימוד תורה מתוך אמונה ויראת שמים.

ביקור חולים בטלפון

ש: האם יוצאים ידי חובת ביקור חולים בטלפון?

ת: תלוי במציאות מה הכי טוב לחולה. שו"ת ציץ אליעזר ח ה (עיין שו"ת אגרות משה יו"ד א רכג – רשם מ"צ).

עליה לתורה

ש: האם ביום השנה שלי, עליי להילחם כדי לקבל עליה לתורה?

ת: אכן יש מנהג טוב כזה, אך אין לריב עבור זה, שזו עבירה גדולה (עיין שו"ת שאילת שלמה א עט אות 21 – רשם מ"צ).

תפידנית

ש: מותר להניח תפילין של יד על גבי תפילין של ראש בתפידנית?

ת: כן. עיין תוספות מנחות סד ב ד"ה איבעית אימא. ועדיף שהתפידנית תהיה בשכיבה, אם אפשר.

נכה שליח ציבור

ש: האם נכה על כסא גלגלים יכול להיות שליח ציבור?

ת: יש מחמירים. אך מותר ואדרבה יש מעלה ללב נשבר. מ"ב נג יג.

סטמר

ש: למה יש לאהוב ולכבד סטמר, הרי הם נפגשים עם האויב?

ת: הם לא נפגשים עם האויב. שאל כל חסיד סטמר, יגיד לך שאותם הנפגשים הם סתם משוגעים. להיזהר מהכללות – כמו שעושים האנטישמים.

קניית דגם בגד שהועתק [שאלה מעיתון]

ש: האם מבחינה הלכתית מותר לקנות דגם של בגד שהועתק?

ת: ברור שלא. יש תקנות חכמים על זכויות יוצרים של ספרים והעיקרון בספר ובבגד הוא אותו עיקרון. לאדם יש בעלות על היצירה שלו, ואסור להעתיק אותה. מי שעושה זאת הוא גונב מבחינת זכויות יוצרים.

ש: להעתיק אסור, אבל האם מותר לקנות מהמעתיק?

ת: אסור לקנות ממנו כשם שאסור לקנות מגנב. שהרי אם אף אחד לא יקנה מהגנב הוא יפסיק לגנוב, כשמישהו קונה ממנו הוא שותף לעבירה ומעודד אותו להוסיף לגנוב. זה נכון גם לגבי העתקת בגדים, העתקת קלטות ודיסקים. בכלל, אדם ישר שרואה מוצר שמחירו זול במיוחד, צריך לבדוק למה הוא זול. לרוב המקרים המוצר חשוד בהעתקה או בגניבה ולכן אסור לקנות.

אשה בקשירת נעל

ש: האם אשה קושרת שמאל קודם כמו איש, הרי זה קשור לתפילין ואין לה מצוה זו?

ת: מחלוקת. יש אומרים ימין. הליכות שלמה ב כ. יש אומרים שמאל. שו"ת רבבות אפרים א ה.

נישואים עם נטיות הפוכות

ש: יש יוזמים נישואים בחור עם נטיות הפוכות עם בחורה עם נטיות הפוכות. זה רעיון טוב?

ת: כוונותיהם רצויות אך מעשיהם אינם רצויים בגלל ארבעה סיבות חמורות. א. ילד צריך שני הורים אוהבים, אם לא, הוא נהרס. ב. זה במקום שהאדם יטפל בעצמו ויתרפא. ג. אלה שמתמודדים לצאת מזה, שומעים על כך מתיאשים, מבינים שאין תקוה ואין אור בקצה המנהרה. ד. מן המיזם הזה כבר כמה התגרשו.

ראשונים כמלאכים

ש: ראשונים כמלאכים זה הבדל בדרגה או במהות?

ת: במהות, כמו שמלאך זו מהות אחרת מאדם, ואדם זו מהות אחרת מחמור (שבת נג א. עירובין נג ב – רשם מ"צ).

אבידת דבר יקר

ש: התקלקל לי דבר יקר בלא תקות תיקון. לברך דיין האמת?

ת: כן. על בשורות רעות. שו"ע רכב ב. כולל אבדן רכוש. ביה"ל.

נערך ע"י הרב מרדכי ציון

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
מרתק, תודה רבה. יישר כוח.
תומר | 08-06-2014 16:45