אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת: אסור להסתכל על האפיפיור; יש לקרוא לו בשם גנאי

הרב ברוך אפרתי נשאל כיצד להתייחס להגעתו של פרנציסקוס לארץ ומשיב: "האפיפיור צריך להתבייש להגיע לאומה הישראלית כל עוד לא עשה תשובה ברבים"

שו"ת: אסור להסתכל על האפיפיור; יש לקרוא לו בשם גנאי
  מתכוננים להגעת האפיפיור (פלאש90)

שאלה

האם מותר להביט בטקס קבלת הפנים לאפיפיור בטלויזיה, לראות אותו מתקבל ומדבר? האם מותר לצאת לרחוב לראות את הפמליה שלו שעוברת בירושלים, עם כלי רכב משוריינים מיוחדים ודגלים? כשמדברים עליו, לקרוא לו אפיפיור או כומר או שם אחר? עד כמה מותר לשבח את ההתנהגות האצילית של האפיפיור הנוכחי שמתקרב לעניים ועם סובלנות לנטיות הפוכות ועוד בעיות עולמיות? למה לא לפתוח דף חדש עם הותיקן המשתפר?

תשובה

מבחינה הלכתית

הגמ' במגילה אומרת- "שאל רבי את ר' יהושע בן קרחה, במה הארכת ימים… אמר לו מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע, דאמר ר' יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך. ר"א אמר עיניו כהות, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, משום דאסתכל בעשו הרשע". ההגמון של ע"ז הוא הנציג של עבירה על מצוות בני נח של עבודת אלילים. לפיכך אין להביט בפניו.

גם בבגדיו או בפמליה שלו אסור להביט ולהלל את יופיים, משום 'לא תחנם' שדרשה הגמ' לא תתן להם חן, וגם אסור לומר שמעשיו האפיפיור הנוכחי הם משובחים והוא מנהיג את העולם לצדק ומוסר וכדומה, כמבואר ביורה דעה סימן קנא- 'אסור לספר בשבחן. אפילו לומר כמה נאה עכו"ם זה בצורתו. קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו'.

אולם אם אתה רואה על דרך המקרה אנשים מיוחדים שם, ואתה רוצה להלל את השם על כך, מצד זה שברא בריות יפות וכדומה- מותר.

כשמזכירים אותו, אין לכנותו אפיפיור או לשון כבוד, ומצווה לקרוא לו כינוי שאינו מכובד, כמבואר ביורה דעה סימן קמו 'צריך לשרש אחר האלילים ולכנות להם שם גנאי'. אני ממליץ שתקרא לו הגמון ע"ז, יש בשם זה גם קונוטציה של מה שהנכרים עשו לנו ולנשותינו אשר נבעלו להגמון תחילה, ועוד פרעות, ובייחוד באייר וסיון.

מבחינה אמונית

אין דף חדש עם ע"ז. אין דף חדש עם מי שרצח אותנו 2014 שנים.

הנוצרים בגיבוי הותיקן ובעידוד האפיפיור אינוקטיוס הרביעי, שרפו גמרות וחידושי הראשונים שהיו לנו ואבדו, כמבואר בשיבולי הלקט- "על מה שאירע בימינו על רוב עונותינו אשר גרמו לנו ונשרפה תורת אלקינו בשנת חמשת אלפים וד' שנים לבריאת עולם, ביום ששי פרשת וזאת חקת התורה, כעשרים וארבעה קרונות מלאים ספרי תלמוד והלכות והגדות נשרפו בצרפת". לולי הם, היו לנו עוד עשרים וארבע קרונות מלאים חידושי תו'ס על הש"ס והתורה היתה פרה ורבה מאד.

וכפי שפגעו בתוה"ק, שחטו בנו, כפי שמתאר רבינו אלעזר מוורמיזא בעל הרוקח- "בתתקנ"ז לפרט בכ"ב בכסליו, לאחר שפירשתי אני אליעזר הקטן העלוב את פרשת 'וישב יעקב' לבחורים, והייתי יושב על שולחני, באו עלינו שני מסומנים (- נוצרים עם צלבים). והוציאו חרבם, והכו את אשתי החסידה מרת דולצא בראשה, ובתי בלט הגדולה בקעו ראשה ובתי חנה בקעו בראשה ומתו, ופצעו בני יעקב מגובה ראשו עד חצי לחיו ברקתו, ופצעו בראשי ובידי השמאלית, ופצעו תלמידי ומלמד שלי. ומיד עמדה החסידה ויצאה מבית החורף, וצעקה שהרגו אותנו. ויצאו המתועבים והכוה בראשה עד הגרגרת, ובכתף, ומן הכתף עד החגור, וברוחב כל הגב, ובפנים, ונפלה הצדקת ומתה. ואני העלוב סגרתי הפתח, וצעקנו עד שבא לנו עזר ממרום…ונשארתי בחוסר כל ובעוני גדול ובייסורים גדולים. וקודם הריגתה קנתה קלפים לכתוב ספרים, והיא היתה מפרנסת אותי ובניי ובנותיי מכסף אחרים, ובעוונתיי הגדולים נהרגה היא ובנותיי. נאמן הדיין, כי היא היתה טורחת כדי שאלמד אני ובניי. ואוי לי עליהן, כמה דמים נשפכו, והיו גוססות לעיניי. המקום יראני נקמתן, וירחם על נשמתן, וירחם על הפליטה הנשארה, ועל בניי, ועל ישראל עמו".

וכן ר' נתן ביוון מצולה, על פרעות תח תט- "קצתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לכלבים; וקצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשליכום על הדרך, ועברו עליהם בקרונות ודרכום בסוסים; וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו כדי להמית, והשליכום בחוץ שלא ימותו מהרה, ופרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם; והרבה קברו בחייהם. ושחטו ילדים בחיק אימותם; והרבה ילדים קרעו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקעו בטנן והוציאו העובר וחבטו בפניהן; וקצתם קרעו בטניהן ושמו חתול חי בתוך הבטן והניחון כך בחיים, ותפרו הבטן, וקצצו בהן ידיהם שלא יוציאו החתול חי מן הבטן, ותלו הילדים בדדי אמותם; וקצם ילדים תחבו בשפוד וצלום אצל האש והביאום אל אימותם שיאכלו מהם; ולעמים לקחו מילדי העברים ועשו גשרים לעבור עליהם. לא הייתה מיתה משונה בעולם שלא עשו בהם, וכל ארבע מיתות בית דין סקילה שרפה הרג וחנק. והרבה לקחו הקדרים בשביה ונשים ובתולות עינו ושכבו עם הנשים לפני האנשים. והבתולות והנשים היפות לקחו לשפחות ולאופות וקצת לנשים ולפלגשים….ונהרגו אחורי הנהר דניפר כמה וכמה אלפים נפשות מיהודים וכמה מאות שהוכרחו להמיר דתם. וספרי תורות קרעו לקרעים ועשו מהם שקים ומנעלים לרגליהם ורצועי תפילין לקחו לכרך סביב רגליהם. וקצוצי תפילין השליכו בראש כל חוצות, ומשאר ספרי קודש עשו גשרים ברחובותיהם. וקצתם לקחו לתחוב בקני השרפה אשר כל השומע תצלנה אזניו".

ועדות הראב"ן הנוראה- "והאויבים מיד כשנכנסו בתוך החצר מצאו שם קצת מן החסידים גמורים עם רבנו יצחק ב"ר משה עוקר הרים, והוא פשט צווארו וחיתכו ראשו תחילה. ונתעטפו בטליתות המצויצות וישבו להם בתוך החצר למהר לעשות רצון יוצרם, ולא רצו לברוח תוך החדרה לחיות חיי שעה, כי מאהבה קיבלו עליהם דין שמים. וישליכו עליהם האויבים אבנים וחיצים ולא חשו לנוס, ויכו כל אותם אשר מצאו שם מכת חרב והרג ואבדן. ואותם שבחדרים כשראו את המעשה הזה מאלו הצדיקים, והאויבים שבאו עליהם כבר צעקו כולם: עוד אין כאלקינו טוב מלהקריב קרבן נפשנו. ושם חגרו נשים בעוז מתניהן וישחטו בניהן ובנותיהן וגם עצמן. וגם אנשים רבים אימצו כוח וישחטו נשיהם ובניהם וטפם, הרכה והענוגה שחטה ילד שעשועיה. ויעמדו כולם איש ואשה וישחטו זה לזה, ובתולות וכלות וחתנים הביטו בעד החילונים וצעקו בקול גדול: הביטה וראה אלקינו, מה אנו עושין על קידוש שמך הגדול, בלי להמיר אותך בתלוי נצלב נצר נסחב ונתעב ומשוקץ בדורו, ממזר ובן הנידה ובן הזימה".

האפיפיור צריך להתבייש להגיע לאומה הישראלית כל עוד לא עשה תשובה ברבים. קל וחומר שאין להם פתחון פה לבקש דבר בארץ או במקומות תפילה.

אם הותיקן רוצה, שישובו בתשובה אמיתית ויבטלו את דתם לחלוטין. יכריזו על טעותם באמונת אותו האיש שעשאוהו ע"ז, יכריזו על אמונתם מעתה בד' אחד שאינו גוף, ויבקשו סליחה על רצח ואונס של 2014 שנים. עד אז, אין מחילה ואין הכרה בהם, ונמשיך להתפלל לד' בתחינת 'אב הרחמים' שימחץ ראש על ארץ רבה, ויקום דם עבדיו ושפחותיו השפוך, כי דורש דמים אותם זכר.

יה"ר שנזכה לעלות בהר ציון ולשפוט את הר עשו, והיתה לד' המלוכה, בע"ה במהרה בימינו.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
31 תגובות - 31 דיונים מיין לפי
1
אם אסור אז למה שמתם תמונה?
מאיר | 23-05-2014 8:15
אל תהוי אתר של עיתונאים צבועים
2
חזק ואמץ! כל הכבוד לרב אפרתי!
| 23-05-2014 9:13
3
איתי
אל תעשו מעצמכם בדיחה | 23-05-2014 10:22
א. הוא אמר שהוא אסור להסתכל עליו? ב. הוא אמר לא לקרוא אפיפיור. זה ממש חוצפה, איני יודע מדוע הוא אינו מוחה
4
איזה זוועות!!!!
| 23-05-2014 10:50
תודיעו בכותרת שזה לא לבעלי לב חלשששש!!!!
5
עצוב וכואב
יהודי עם לב | 23-05-2014 10:59
כואב לקרוא שרב בישראל כותב דברים כאלה. חבל. לא זו תורת ישראל.
6
על איסור להתגרות באומות העולם לא שמעתם ???
אברך | 23-05-2014 11:16
על איסור להתגרות באומות העולם לא שמעתם ??? אח"כ לא יודעים למה יש כ"כ אמתישמיאות מציאה לרב ללכת ללמוד ואף לחזור בתשובה מדבריו
7
כבוד הרב ירד מהפסים לגמרי . . . .
גם אויל מחריש, לחכם ייחשב | 23-05-2014 11:25
מעניין מה הוא היה ",פוסק" אם היו או=מרים את אותו דבר בדיוק על ביקור של הרב הראשי בחו"ל . . . משוגעים, תרדו מהגג
8
אתם חברים של שמעי בן גרא במקרה?
| 23-05-2014 11:38
גם הוא קילל איזה אפרתי פעם.... יש רבנים עם אומץ, בשונה מאבא שלכם שמתחנף.
9
רב אמיץ וצודק
ש.י.ש | 23-05-2014 11:42
סוף סוף מישהו אומר את האמת בפרצוץ. ולא מחניף לנוצרים הארורים. רוב הרציחות והשחיטות בעולם היו של הנוצרים או בחסותם כולל השואה הנוראה. אסור לשתוק ואסור לסלוח! הם שונאים אותנו במסווה של אהבה! דת האהבה אחראית לנוראות שבזוועות העולם, ומה שכתוב כאן זה קצה קצהו של הקרחון. מי שחושב אחרת, שפשוט ילך ללמוד היטוריה.... אל נקמות ה'!!!!
10
ציונות הדתית זה חיקוי אין דעת רק שכל
מיטל | 23-05-2014 11:44
אתה צודק אבל ממש לא חכם לפרסם את זה ברבים ויגרום לאפיפיור לשנוא מתנחלים. טיפש רק הרב עובדיה זצ"ל ידע מה זה מנהיגות. אתם כולכם חיקוים זולחים
11
אין לנו מנדט לסלוח לנוצרים!!!
| 23-05-2014 11:55
הם פגעו בעם ישראל כולו לאורך כל הדורות! אסור להסתכל בפני רשע! ואין איסור להתגרות באומות
12
זה אותו הרב שהתעקש שאנחנו רצחנו את ישו גם כשהותיקן ירד
| 23-05-2014 12:21
מזה?? http://www.srugim.co.il/17000-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%92
13
זה עצוב
חרדי | 23-05-2014 12:27
שרב משלכם אומר דעת תורה אמיתית מבלי להיכנס לפוליטיקות ומה יאמרו והתגובות שלכם נעות מ'ירד מהפסים' עד 'זו לא תורת ישראל'. איכם ראויים להיקרא דתיים. ואגב לכל המגיבים שיענו על זה כדי לומר שזו לא התורה תביאו מקורות אל תפגיזו ססמאות של בנט ו'כולם אחים' נ.ב. פעם ראשונה שאני שומע את שמו של הרב , אדע שיש לעם ישראל עוד רב שנאמן לתורת ישראל הרב אפרתי חזק ואמץ.
14
יישר כח לרב אפרתי ולדרך אמונה
| 23-05-2014 12:39
המלמדים באמונה.
15
חזק ואמץ כבוד הרב
יעקב מאירי | 23-05-2014 12:41
התורה אצלינו מעל הכל. עצוב וכאב שאנשים דתיים מדברים ככה על תורת ישראל. הגמון ע''ז זה גאה להמשיך את שולשלת האינקווזציה ומסעי הצלב. הוא ניאו נאצי לכל דבר. עוד מבלי דברי הגמרא על ע''ז
16
ב"ה יש עוד ת"ח שזוכרים את את העבר שלנו
אברהם | 23-05-2014 12:57
ואלו שקשה להם לא סתם אפילו הקב"ה ידע שיש לנו זכרון קצר עד הפןגרום הבא ח"ו.. יש ציווי: זכור(!) את מה שעשה לך עמלק
17
שמוליק סתיו
| 23-05-2014 13:04
תתבייש
18
לנצרות ישנה בעיה אמונית עם עצם קיום המדינה
איש פשוט | 23-05-2014 13:20
לפי הברית החדשה "הוחלפנו" ובגלל זה גלינו מארצנו א"כ איך זה שקמה מדינה יהודית בא"י א"כ זה מראה להם שיש בעיה בנצרות לכן בל נשכח את כל האפיפיורים שלא קוראים לזה מדינה אלא ארץ הקודש הם כופרים בעצם היותנ מדינה עצמאית בארץ האבות לכן שילך לו האפפיור ולא יחזור
19
דרך ארץ קדמה לתורה
מאיר | 23-05-2014 13:21
מאמר שצריך להביך כל אדם אמוני באשר הוא
20
אין תחליף לבערות
אלון גושן | 23-05-2014 13:48
כמה חבל שרבנים מתנסחים מבלי לדעת עובדות. הכנסיה עברה שינוי רדיקלי ב50 השנים האחרונות. היו בקשות מחילה וסליחה על כל פשעיהם כלפי היהדות. היו שינויים תיאולוגיים מעמיקים ביחס ליהדות. לדעת פוסקים רבים וחשובים, ובכללם הרב הרצוג זצ"ל, וכן פוסקים רבים בימינו, הנצרות אינה נחשבת לע"ז. מדוע זה מתנסחים רבנים בדיני נפשות הגורמים לחילול ה' והיכולים לפגוע בנו קשות ללא ידיעת החומר, תוך הנצחת סטריאוטיפים שעבר זמנם ותוך התעלמות ממורכבות העמדות ההלכתיות. אנחנו עושים להם מה שאנחנו מתלוננים שהאנטישמיים עושים לנו. יש לעשות תשובה על התשובה הזו!
21
מס' 19, מאיר
יהודית | 23-05-2014 14:41
אין לי שום דרך ארץ לדת ששחטה נפשות ישראל והחריבה תרבות יהודי אירופה. פוגרומים אין ספור , השפלות ועינויים לאורך כל ההיסטוריה. לי, אין זכרון כ"כ חלש כמו שלך!!!
22
לכל המלעיזים. הנה סרטון על הרב ניסים שהיה הראשון לציון
דוד | 23-05-2014 14:47
https://www.youtube.com/watch?v=4_iJXeIpvaA&app=desktop תיראו ותבינו מה חושב הממשיך של הדחליל על המדינה הזאת ועל עיר הקודש. אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע. כת ליצים, דכתיב משך ידו את לוצצים; כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא; כת שקרים, דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני; כת מספרי לשון הרע, דכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע" (סוטה מב., וכן סנהדרין קג.). מי שאומר שזאת לא היהדות שיביא מקורות ולא יבלבל במוח כמו הנוצרים שמדברים על מוסר בפה ורוצחים בידיים.
23
איפה הכבוד לת"ח?!
טל | 23-05-2014 15:05
ככה אתם מדברים על רב ת"ח?! איפה הבושה?!
24
למספר 20, אתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך...
| 23-05-2014 15:21
הותיקן לא התחרט רשמית, להפך. הרב לאו התחנן שהאפפיור הקודם יגיד סליחה אבל הוא לא עשה כך. גם לא זה שלפניו, ולא אף אחד מהם. הנצרות בקתולית לא השתנתה, בטח לא בצורה קיצונית. היא הפכה להיות מתוחכמת יותר אבל לא שינתה כלום בעצמה. הם חושבים שהשם איתם ולא עם עם ישראל, לכן יש להם ברית חדשה. אבל עזוב, למה לתת לעובדות לבלבל אותך? העיקר להיות נאור ולתמוך בכנסיה.
25
לא יאומן כמה מוכנים פה להשמיץ רב תוך הגנה על כבוד
אני== | 23-05-2014 16:20
האפיפיור. איך זה נשביתם בקסמיו?
26
האפיפיאור עשה יותר ליהדות מהרב הזה
JOSE | 23-05-2014 17:38
כאן בקהילה בארגנטינה , יודעים איזה יחס טוב ליהודים עשה פרנסיסקוס לקהילה וליהודים בכלל הוא אורח חשוב , שפעל רבות לקהילה , בשונה לרב הזה שמפיץ שנאה , מתגרה באומות ומעודד אנטישמיאות
27
מי זה הרב אפרתי? איפה הוא גר? איפה הוא מלמד?
| 26-05-2014 6:36
איפה הוא למד? כמה תלמידים יש לו? האם הוא מקובל על הבריות?
28
לא נשכח ולא נסלח!
| 26-05-2014 10:03
תגידו, אתם נורמלים? זה כהן העבודה זרה הכי גדול שקיים! תועבה! שכחתם מה זו נצרות, מתחסדים שכמותכם? דת נוראית, שהשקיעה את האנושות באפילה למשך 2000 שנה, רדפה יהודים ורצחה אותם במיני מיתות משונות! חיות אחד אחד! לא נשכח ולא נסלח! לא נשכח את יבבות כל היהודים שנשחטו במשך 2000 שנה ע"י דת ה"אהבה וחסד"! לא נסלח על עשרות מליוני יהודים שילדיהם הקטנים נקרעו בפניהם לחתיכות! לא נשכח! ובטח שלא נסלח!
29
כנוי גנאי:בית הכסא
| 27-05-2014 17:28
תוצרי החילון מהחדשות קוראים לו הכס ה... יש לו לקרוא לו הכס הטמא אבל עדיף:"ב י ת- ה כ ס א גם מובא כאן התואר:ביופית בית כסא נייד מהמחראה מאיטליה של יון סחתיין... אני מציע:פלציסקוס ה6 חירבוניטא בן שילשוליטוס ה8
30
ממתי אדם צריך להיענש על מעשי אבותיו
אריק1 | 27-05-2014 17:37
האפיפיור הנוכחי מתנגד לאנטישמיות ולכן כל הטענות על הרציחות, השריפות וכו' לא רלוונטיות. יש פה בעיה חמורה של ע"ז אבל אני לא רואה מה עניין הפוגרומים לכאן
31
עליבות נפש
המום | 29-05-2014 22:38
זה שיש אנשים קטנים זה כורח המציאות. זה שיש להם חסידים שוטים זה כבר עצוב. איזו עליבות מוסרית