אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב מלמד מצטט מקורות בצורה מגמתית/ תגובה

הרב מלמד הביא מספר ציטוטים מגדולי ישראל, שמהם נראה כביכול, שהתירו גיור מתוך ידיעה שאין הגוי שלפניהם מתכוון לשמור מצוות, אלא באופן חלקי. להבנתי כל קורא ישר שישווה בין המקור לבין מה שהרב מלמד הוציא ממנו – יתפלא על דרכי ההיקש והלימוד של הרב מלמד

הרב מלמד מצטט מקורות בצורה מגמתית/ תגובה
  הרב אליעזר מלמד. (צילום: ישיבת הר ברכה. צילום כותב: מהאלבום המשפחתי))

תגובה לרב אליעזר מלמד בעניין גיור "מסורתי"

מבוא

קראתי את דברי הרב אליעזר מלמד בעניין "גיור מסורתי", וברצוני להגיב על תוכן הדברים, כדרכה של תורה.

הרב מלמד הביא מספר ציטוטים מגדולי ישראל, שמהם נראה כביכול, שהתירו גיור מתוך ידיעה שאין הגוי שלפניהם מתכוון לשמור מצוות, אלא באופן חלקי. ברצוני בדברים הללו לתת לקוראים את המקורות כפי שהם, ולתת להם את האפשרות לבחון את הדברים – עד כמה הם תואמים את ההבנה של הרב מלמד בהם.

להבנתי כל קורא ישר שישווה בין המקור לבין מה שהרב מלמד הוציא ממנו – יתפלא על דרכי ההיקש והלימוד של הרב מלמד. כמובן זו דעתי האישית, ולכן אני מבקש מהקוראים לבחון את הדברים בעצמם. אולי כך תובן ההתנגדות העזה של גדולי הרבנים לדרך הפסיקה של הרב מלמד, גם בנושא זה וגם בנושאים אחרים.

הרב עוזיאל

הרב מלמד מביא ציטוט מהרב עוזיאל (פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סי' סה). מפשט הציטוט נראה כאילו הרב עוזיאל טוען שאין צורך שהגוי יקבל עליו מצוות, ואפשר לקבל גרים גם באופן שהוא לא מתכוון לשמור מצוות. אכן כך כתוב. אך יש המשך "מכל האמור ומדובר תורה יוצאה שמותר ומצוה לקבל גרים וגיורות אעפ"י שידוע לנו שלא יקיימו כל המצות משום שסופם יבואו לידי קיומם ומצווים אנו לפתוח להם פתח כזה ואם לא יקיימו את המצות הם ישאו את עונם ואנו נקיים".

אני מציע לכולם לפתוח את המאמר של הרב מלמד ולראות שהוא לא ציטט את ההמשך של המשפט "משום שסופם יבואו לידי קיומם". יש כאן משפט חתוך ומקוטע.

אכן יש קושי להבין את ראשית דברי הרב עוזיאל עם סופם. בראשית הוא כותב "שידוע לנו שלא יקיימו את כל המצוות", ובסוף כותב "שסופם יבואו לידי קיומם". הא כיצד ניתן ליישב את הדברים?

התשובה מפורשת בדברי הרב עוזיאל באותה תשובה. שם הוא מביא את דברי הרמב"ם שאומר שמלמדים את הגר "מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות" וכן מדגיש הרמב"ם את חשיבות יסודות האמונה "ייחוד השם ואיסור עבודה זרה". שואל הרב עוזיאל – אם מלמדים את הגר רק "מקצת מצוות" הרי יוצא שמיד אחרי הגיור ודאי הגר לא יקיים את כל המצוות!

לכן מיישב הרב עוזיאל את התימה ואומר, שאכן התורה התירה לגייר אדם – למרות שבשלב הראשון הוא לא יודע את כל המצוות, וממילא הוא גם לא יקיים את כל המצוות. כך בנויה הגירות מלכתחילה שבה מלמדים את הגר רק "מעט מצוות". אך הואיל ורצונו הכנה של הגר הוא להיכנס תחת כנפי השכינה ולהיות יהודי כשר –  אנו מניחים שלמרות שכרגע הוא לא מקיים את כל המצוות "סופם יבואו לידי קיומם". המשפט "שלא יקיימו את כל המצוות" לא מדבר על מי שלא מתכוון לשמור את כל המצוות, אלא על מי שלא יודע בשלב ראשון את כל המצוות.

הסבר זה מתחזק ע"י דברים יותר ברורים ויותר מפורשים שכתב הרב עוזיאל עצמו. אני מרשה לעצמי לצטט כאן ציטוט קצת ארוך – אך נצרך. להלן שו"ת משפטי עוזיאל (ב, סו): "התנאים המעשיים הקודמים לגרות הם מילה וטבילה בפני בית דין של שלשה רבנים.  אבל למעשים אלה קודמים שני תנאים יסודיים שהם עיקר הגרות, והם א) גישתו של המתגייר לשם קבלת עול תורה ומצות ולא לשום כוונה או נטיה אחרת, או במלים אחרות: לשם גרות נקיה וטהורה.  לשם כך צריך שבית דין הנזקקים לקבלת הגר יבדקו עד כמה שאפשר לדעת כוונתו הטהורה לשם המתגייר. צריכים להודיעו לפני המילה ולפני הטבילה קצת מצות יסודיות ענשן ושכרן, להודיעו על מצבה ומלחמת קיומה של היהדות ועל חובתו של כל הנספחים אליה להיות מוכן להקריב נפשו על אהבתה. ולקדש שם שמים ושם ישראל בכל הליכות חייו.

ורק אחרי הודעה זאת וקבלתה מצד המתגייר נגשים בית דין אל מעשה המילה והטבילה שהן צריכות להיות לשם גרות. גרות שנעשית בצורה זאת עושה את האיש המתגייר כיהודי גמור לכל דבריו ומחייבת את כל איש מישראל ואת הצבור הישראלי בכל מקום לכבדו לאוהבו ולעזרו… הגרות הפורמאלית שאין בה אלא שנוי השם גרידא אינה רצויה ואינה קיימת לעשות את המתגייר לאיש מישראל לשום דבר. כי תורת ישראל היא תורת הלב והמחשבה והמעשה ולא תורה צירימוניאלית שאין בה לבביות ומחשבה".

הרי שהרב עוזיאל כתב במפורש שאין גרות ללא קבלה מוחלטת של הגר להילחם על היהדות. הגם שהוא בשלב שאיננו יודע הרבה על פרטי המצוות – יש לו מסירות נפש על הקשר הרוחני שלו עם כלל ישראל ותורת ישראל. זה מפורש. ההסבר של הרב מלמד בדברי הרב עוזיאל נסתר לגמרי מדבריו המפורשים כאן.

עוד באותו נושא

הרב אליעזר מלמד – אתה בחברה טובה


48

הרב משה שמואל גלזנר

הרב מלמד לקח מאמרים ארוכים והוציא מהם משפט וחצי.  אז נעשה סדר.

א. כל הדיון במאמרים הללו של הרב גלזנר,  הם לא הכרעת הלכה למעשה. אדרבה בכל המאמרים הללו הוא הדגיש "ואקווה שהרבנים הגדולים חקרי הלב, יתנו לבם הרחב, לסור ולדרוש אם כנים דברי או לא" (פתיחה לקונטרס  חקור דבר של הרב גלזנר]. ובספרו שו"ת דור רביעי כתב הרב גזלנר אחרי דיון בהיתר גיור שכזה "והדבר צריך עיון וגם בזה הדבר צריך איזו הסכמה כללית מגדולי רבני המדינה שיחיו".

זאת אומרת שהרב גלזנר לא מוכן להכריע כך – בפרט באופן ציבורי – ללא הסכמה כללית של גדולי הפוסקים. בזה לא רק שאין ראיה לשיטת הרב מלמד, אלא יש פירכא גדולה על השיטה הכללית שלו שמורת לסמוך בענייני גיור על קבוצה קטנה של רבנים. ובהמשך התשובה כותב הרב גלזנר "ולפי דעתי נכון יהיה להגביל איזה זמן ומקום שיבואו יחד איזה רבנים מפורסמים בעלי הוראה לישא וליתן מפה לאוזן בכל העניינים האלו". וכך חתם את תשובתו. זאת אמרת שלא קבוצה קטנה של רבנים תכריע לכלל ישראל ולמדינת ישראל. אלא רבנים מפורסמים ובעלי הוראה – היינו כאלו שחידושיהם ההלכתיים מקובלים בקרב חכמי ישראל והם יסוד להוראת ההלכות הנוגעות לכלל ישראל. רק הם יכולים להכריע לכלל הציבור בשאלות ציבוריות כבדות משקל.

ב. רוב כלל דברי הרב גלזנר בכל המאמרים שלו כלל לא נוגעים לקבל גרים שלא מתכוונים לשמור מצוות כמו שצריך. הוא דן האם יש לחוש שאשה שמתגיירת כדי להתחתן עם גבר שכבר התקשרה עמו בקשר זוגי על פי החוק האזרחי – האם זה כלול בגזירה דרבנן שלא לקבלה לגיור מחשש שאינה מכוונת להתגייר לשם שמים. על זה מחדש הרב גלזנר שהואיל והיא כבר השיגה את מטרתה (הנישואין) ומעתה לא באה אלא להתגייר כדי לעשות נחת רוח לבעלה – יש לתלות שהיא עושה זאת לשם שמים (ובכלל זה לקבל על עצמה להשתדל לקיים את כל המצוות שתדע).

וגם על זה הוא כאמור נשאר ב"צריך עיון" ורצה הסכמה כללית של גדולי הפוסקים.

הרב ישראל בארי

בספר נחלת צבי מובאת אגרת למדנית של הרב ישראל בארי. יש לעמוד על כך שלא מדובר במאמר הלכתי וכל שכן שלא מדובר בפסק הלכתי. מדובר באגרת עם מספר נושאים שבהם הוא דן בש"ס ופוסקים. אגב הדברים הוא מעלה שאלה: איך אנחנו מקבלים נשים לגיור הגם שיש סבירות גבוהה שלא ישמרו טהרת המשפחה. ראשית כל צריך לדעת שלא הרב בארי המציא את השאלה הזו אלא עמדו עליה גדולי הפוסקים. אף אחד מהם לא תרץ שמותר לגייר גיור שידוע מראש שקבלת המצוות היא חלקית והגר יהיה מסורתי. מכל מקום, ביחס לשאלה הנ"ל הרב בארי רצה לחדש ש"קבלת המצוות" שצריך בגיור הוא הידיעה של הגר על השכר והעונש של המצוות, ולא התחייבות לקיים את המצוות.

יש לציין שהוא לא פוסק כך להלכה. את תחילת דבריו הוא פותח במילים "ולולי דמסתפינא (=לולי הייתי פוחד) הייתי אומר חידוש גדול בעניין זה". זאת אומרת הוא מבין שמדובר בחידוש. גם בסוף הוא חותם את דבריו במילים "יודע אני שדבר זה הוא מחודש מאוד וצריך ביסוס רב… ואם ירצה ה' כשאשנה פרק זה נחפש מקורות". זאת אומרת הוא כתב כאן פלפול, ולא הכריע כך הלכה. הוא אומר שהוא עדיין לא מכיר מקורות לזה ורק שילמד את הסוגיא בעיון יחפש מקורות לחידושו.

האם מכאן הרב מלמד מביא ראיה לפסק ההלכה שמותר לגייר גרים שידוע שלא מקבלים את כל התורה בלב שלם?

נציין שהנמען למכתב של הרב בארי היה הרב פלדר, שממנו הוא מבקש לחוות דעה. הרב פלדר שולל לגמרי את הסברא הזו – ומביא מקורות שדנו בסברא כזו ודחו אותה לחלוטין. אדרבה הרב פלדר כותב שבית דין שיגייר באופן זה גיוריו בטלים (נחלת צבי א עמ' 166).

האם ניתן להביא פסק הלכה מתוך דיון פרטי בין שני רבנים, וסברא שנדחתה, ומראש לא נאמרה באופן וודאי?!

מהרש"ם

מקור נוסף שמביא הרב מלמד הוא המהרש"ם.

קודם כל נציין שאין בשום מקום במהרש"ם הלכה שאומרת ששיש דבר כזה גיור מסורתי או גיור עם ידיעה שהגוי לא מקבל על עצמו את התורה במלואה. אין דבר כזה.

המהרש"ם דן בגיור שלילד שאביו יהודי ואמו גויה. מההקשר שם אפשר להבין (אולי) שהאמא עברה גיור והנידון הוא האם אפשר לגייר את הקטן, למרות שמניחים שישלחו אותו לבית ספר ששם כותבים בשבת! מה עונה מהרש"ם? אני מביא ציטוט: "ומ"מ נראה דמה שאבותיהם מרגילים אותם לכתוב בש"ק וכדומה דאין זה מחאה כי מעשה אבותיהם בידיהם ואומרים מותר וכתינוק שנשבה בין העכו"ם דמי".

היינו המהרש"ם אומר – נכון שהגרים הללו קבלו מצוות, אך בסיטואציה החברתית שהם נמצאים הם חושבים שמותר לכתוב בשבת. הם מוכנים לקיים את כל התורה, אך לא יודעים מה מותר ומה אסור. הם מבולבלים. אך בשעת הגיור הם באמת רצו להתחבר לתורה ולקיים מצוותיה. אך הם "אומרים מותר" ולא יודעים שאיסור כתיבה בשבת הוא חמור.

מזה ראיה לגיור גויים שמוכנים מראש לקיים רק חלק מהתורה? לעניות דעתי זה קשה מאד. זה אפילו לא נידון השאלה.

הרב יוסף משאש

הרב יוסף משאש כתב על גיור של אשה גויה שנישאה בנישואין אזרחיים ליהודי (מים קדושים יו"ד קח). כל מי שקורא את דברי הרב יוסף משאש רואה שהוא מדבר על הקשר תרבותי מאד מסוים. הוא טוען מספר טעמים שבצירוף כולם הוא התיר את הגיור. הוא מתאר מצבים של רציחות על רקע הפסקת הזוגיות (היינו שהגבר ירצח את האשה או האשה תרצח את האיש, כמו שהוא מעיד), וכן חשש מכך מסכנת נפשות לכלל ישראל על ידי שאלו שנדחו מגיור יוציאו דיבת בני ישראל רעה בעולם, וכן חשש שירצחו את הדיינים שלא ירצו לגייר. כמו כן הוא מביא חשש שאם לא נגיירם הם ילכו למקום אחר ויזדהו כיהודים, ואי אפשר יהיה לבדוק מי הם ומהיכן באו, וכך אחרי 50 שנה יתברר שכל הצאצאים גויים. והוא גם מעיד שהרבה התגיירו לשם אישות ובסוף שמרו מצוות כמו שצריך.

האם מזה אפשר להביא ראיה לגיור "מסורתי"?

אני מבקש מכולם לקרא את תשובת הרב משאש בפנים ולהיווכח כמה רחקו הדברים שכתב למציאות ימינו ולהקשר שהרב מלמד הביא אותם.

סיכום

סוף דבר. אלו המקורות המעטים שמהם הרב מלמד מוציא את דבריו וחידושיו. וכל אחד יעשה את חשבונותיו האם לסמוך על הדברים.

אני רוצה לציין שחלילה אין לי שום דבר נגד אף אדם, וכ"ש לא כנגד הרב מלמד. אך אני רואה באופן די עקבי, שדרך ההיקש שהוא פועל בה בעייתית. הן כאן והן בפסקים רבים אחרים. והאמת תורה דרכה.

==

הרב בנימין טבדי, ראש בית מדרש 'לשמה' להכשרת רבנים ברעננה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
59 תגובות - 41 דיונים מיין לפי
1
הכותב לא רציני. הרב מלמד כבר כתב בנושא
זאב | 10-03-2022 21:06
שאכן הוא מגייר מסורתיים משום שסופם יהיה שישמרו תורה ומצוות. שילך ויקרא את דבריו לא במאמר באתר חדשות
הייתי נזהר...
להכיר מציאות | 13-03-2022 11:36
הייתי נזהר מלשון הרע על ציבור שאתה לא מכיר בכלל. מניסיון אישי המתגיירים מזדהים עם עם ישראל, מוסרים נפשם עליו (בצבא) ומקבלים ברצינות על עצמם לעשות מצוות אך מסיבות שונות בסוף מקיימים רק חלק (מחוסר הבנה של היקף חיוב המצוות, אגב כמו מסורתיים, או הקושי הגדול של לשמור לבד בלי חברים או משפחה דתית ועוד)
לא קראתי...
זאב | 11-03-2022 0:54
לא קראתי את שאר המקורות כי כבר הבנתי שהבנאדם לא רציני מזה שהוא דן על פי מאמר באתר חדשות. הרב מלמד פרסם את דעתו בנושא הזה לפני מספר שבועות ברבים בעיתון בשבע ורק דיבר על הגיור למסורתיות. והוא טען שלדעת המקבילים מישנהיה מסורתי אכן רוצה לשמור תורה ומצוות מתישהוא בעתיד אכן ישמור את כולן. באמת אצל הספרדים המסורתיים כשהם חוזרים בתשובה לא אומרים עליהם שהם חוזרים בתשובה אלא שהם מתחזקים. והאמת אחרת לא מוסץבן איך הרב עובדיה התיר להם לעלות לתורה אלא שהם אכן מאמינים בה' ובתורתו. וההלכ. שאין לגיטרה מי שקיבל את כל התורה חוץ מפרט אחד. והוא טוען שבגיור למסורתיות זה לא נחשב גיור חוץ מדבר אחד אלא באמת יש פה קבלת עול תורה ומצוות. אם זו אכן המציאות אצל אלפי הגויים שבארץ זו כבר שאלה אחרת אבל הדיון הוא עקרוני. אני לא יודע מי צודק ומטבעי אני שמרן ובמקרה כזה הייתי מחמיר. אבל הוא פוסק ויכול לפסוק כדעתו
יועיל נא כבודו לומר
איל | 10-03-2022 22:40
האם לדעתך אין כאן סילוף של המקורות? האם פתחת את התשובות שהרב הביא? ספר לנו בבקשה איך למדת את הסוגיה ברצינות שלא כמו הרב הכותב?
טעות
אהרן | 10-03-2022 22:06
הרב מלמד לא רציני וכי משהו מהמתגיירים המסורתיים פניו לקיים מצוות?! התשובה היא שלילית ולכן כל הדמיון מסולף במזיד
2
ניכרים דברי אמת
ישראל | 10-03-2022 21:09
ישר כח גדול לרב טבדי שליטא על הבירור החשוב בדרכה של תורה
ישר כח לרב טבדי
כל הכבוד | 14-03-2022 15:21
שמעמיד את האמת על בורייה!
3
החרדלים הם פשוט...
שי | 10-03-2022 21:10
החרדלים הם פשוט אנשים רעים מיסודם.
פשוט מופת של תגובה ענינית....
ישראל | 12-03-2022 22:43
כך מגיב מי שאין לו שום דבר ענייני לומר. הוא מתחיל להכפיש
מילים קשות אמרת ידידי
ה' ירחם | 11-03-2022 10:11
איך הגענו לכזו אמירה? אנשים רעים מיסודם? מדהים.
4
מלמד אותנו ...
מלמד בחיידר | 10-03-2022 21:14
מלמד אותנו
5
הבדל גדול בין...
יהודה | 10-03-2022 21:15
הבדל גדול בין להיות יהודי לבין יהודי עובד ה' .מכאן שקל וחומר כאשר מדובר בגוי שרוצה להיתגייר.כלומר אי אפשר שיקיים את כל המצוות וכהתחלה יש לתת לו את אותם מצוות שהם הבסיס בכדי לכנס לעם ישראל.ומכאן אלה דברים נפשיים מיתפתחים כנאמר טעמו וראו כי טוב ה'.ומיתוך שלא לשמה יבוא לישמה.ואים כך אמרו חז''ל בישראל והכירו בשלבים אז קל וחומר בגיורים.ויוצא שדברי הרב מלמד צודקים.
העובדות בשטח סותרות את הפלפולים הנחמדים...
פלפולים בלבולים | 10-03-2022 22:11
העובדות הם שהגוים האלה לא רוצים לקיים מצוות ולכן הם לא מקיימים מצוות. פלפולי ההבל אינם משנים מציאות בשטח...
6
יישר כח! לא סתם יצאו הרבנים הרבים כנגדו.
דוד | 10-03-2022 22:01
להציל את עמ''י מטעיה.
7
המאמר מטופש. חבל...
ציון | 10-03-2022 22:18
המאמר מטופש. חבל שנכתב אפילו לדגם של המתנגדים לדבריו של הרב מלמד. רק מחזקת את דבריו. אפשר לחשוב שהוא מתנגד לכך מי שמתגייר כמסורתי, יתחזק בעזרת השם. הניסיון שלכם לתקוף את הרב מלמד כדי להפחיד את מתן כהנא לא יצלח. בפרט כשבעלי מחלוקת שפגעו הרב שפירא ובישיבת מרכז הרב מנסים לעשות זאת שוב. ממש קורח ועדתו
ציון היקר, לא הבנת.
ישראל | 12-03-2022 22:55
אף אחד לא טוען שהרב מלמד מתנגד לכך שאדם יתחזק אחרי הגיור. הטענה היא שהפוסקים שהביא הרב מלמד התירו רק גיור שבו המתגייר מקבל על עצמו באמת ובתמים עול תורה ומצוות בשלימות, ואז זה נחשב לגיור למרות שבפועל יקח זמן רב עד שהוא יצליח לקיים את זה כראוי ובתחילת דרכו הוא לא ישמור את הכל אלא יחיה חיים מסורתיים. זה מה שהפוסקים התירו (שגם זה חידוש). אבל לא עלה על דעתם להתיר מציאות שמלכתחילה הגר מתגייר רק על דעת כך שיחיה כמסורתי ומעולם הוא לא מקבל על עצמו עול תורה ומצוות בשלימות.
תגובה לא ראויה
חבל על הסגנון המתלהם | 11-03-2022 10:13
חבל שהסגנון כל כך מתלהם וכל כך לא מדבר לעניין. לא הבנתי מדבריך שום תגובה עניינית. הכותב מנסה לדבר בכבוד אם כי בחריפות. ואין קשר להר המור .הייתי בכנס רבנים ענק בעניין ולמדתי את הסוגיה לעומק ואני חושב שהכותב צודק, היו שם מכל החוגים
8
מסתבר שגם הרב...
חיים | 10-03-2022 22:25
מסתבר שגם הרב הנכבד לא קרא את מה שכתבנו הרב מלמד כיצד סייג דבריו וכיצד טען שמדובר בפיקוח נפש ובדיעות מיעוט להצלת עם ישראל מהתבוללות קשה ולא כדרך רגילה. אבל כמו תמיד יש כאלה שאינם חפצים לשמוע את האמת ...
כמה הערות:
איל | 10-03-2022 22:43
א. מי אמר שיש סכנת התבוללות שהיא נחשבת פיקוח נפש? ב. גם אם נניח שהתבוללות זה פיקוח נפש וסומכים על דעות מיעוט, עדיין צריך שיהיו דעות מיעוט. אי אפשר להמציא דברים שאף אחד לא אמר או לסלף ולהוציא מהקשרם של דברים אחרים שנאמרו. ג. יועיל נא כבודו לפתוח את התשובות בפנים ולראות במה מדובר ולהסביר לנו איך למד את הסוגיה.
9
גיור
מאיר | 10-03-2022 22:44
ישר כוח לרב שבטל את דברי הרב מלמד בנושא הגיור
10
ל-3 רע הוא מי...
רם | 10-03-2022 22:48
שמעז לעוות את ההלכה של עם ישראל שנמסרה מסיני. הרשעים אלו שמעוותים הכל. מי ששומר על ההלכה הם הצדיקים! עם ישראל זה לא מועדון חברים.
11
יישרכח.
יהודה | 10-03-2022 22:57
תודה לרב בני על הבאת הדברים במקורם
12
ניכרים דברי אמת,...
חדוי זנזורי | 10-03-2022 22:59
ניכרים דברי אמת, ככה לומדים תורה ברצינות ובעמקות, ולא באופן מגמתי.
13
הרב טבידי מכריח...
מני | 10-03-2022 23:09
הרב טבידי מכריח את דברי הפוסקים הנל כדי שיסתדרו עם רצונו לחלוק על הרב מלמד. אני אישית קראתי את תשובת הרב עוזיאל במלואה ופשוט ממש שהרב מלמד צודק
14
הדברים יפים ונכוחים. חוט...
אליהו | 10-03-2022 23:27
הדברים יפים ונכוחים. חוט אחד עולה מכל המאמר והחוט הזה הוא היגיון שחקוק באבן! כל השאלה במקורות זה על גויים שרוצים להיות יהודים דתיים אבל לא מקיימים מצוות מסיבות שונות, אין שאלה כלל על המציאות המופרכת כיום שגויים רוצים להיות יהודים ״לאומיים״ בלבד! .. כשאלוהים רצה לתת את התורה לבני האדם הוא לא שאל אם רוצים להיכנס לארץ ישראל, אלא אם רוצים קבל על עצמם עול תורה. היהדות היא דת, דת שהיא לאום.
15
כל הכבוד לרב...
ז'וז'ו זלמנוביץ' | 10-03-2022 23:34
כל הכבוד לרב טבדי. מאמר מנומק ובטוב טעם
כל גיור הוא...
Gold | 10-03-2022 23:53
כל גיור הוא חרטה של רבנים וכפירה באלוהים מה אמר משאש או לא אמר חרטה
16
חזק וברוך לרב...
יוני | 10-03-2022 23:55
חזק וברוך לרב בני!! ניכר מדברי המאמר שמדובר בתח ישר ואמיתי. כל טוב ותודה גדולה לרב הכותב!!
17
תגובה רצינית, מנומקת ומכובדת. ישר כח.
טוביהו | 11-03-2022 0:07
אני מתומכי גישתו של הרב מלמד אבל אכן הדברים דורשים בירור נוסף
18
כמי שעסק בנושא...
אורן | 11-03-2022 3:19
כמי שעסק בנושא זה רבות, אין ספק שהרב מלמד צודק. כוונת פוסקים אלו היא אכן שדי בקבלה עקרונית של המצוות, אעפ שידוע שיעבור לתיאבון על חלק מהמצוות. ואין זה דומה לאומר שמקבל עליו את כל המצוות חוץ מדקדוק אחד, כיון שכאן קיבל עקרונית את כל המצוות. לא חייבים להסכים לפסק זה, אבל אין ספק שכך כוונת פוסקים אלו ועוד אחרים כגון שות אחיעזר, וכפי שכתב בצדק הרב מלמד.
אז אתה מסכים עם הרב טבדי?
ישראל | 12-03-2022 22:48
אכן, כל הפוסקים דרשו לפחות קבלה עקרונית של כל המצוות כהגדרתך, וכשאדם מתגייר על מנת להיות מסורתי אין כאן קבלה עקרונית כזאת. ולכן צודק הרב טבדי
כדת ליברמן ומלינובסקי...
עמיקם | 11-03-2022 8:02
ושוב הם חוזרים על דברי ההבל. הגוים האלה שרוצים ''יהדות'' בנוסח מלינובסקי אינם גרים אפילו בדיעבד. שמעתם על גוי שרוצה להיות יהודי בנוסח דודי אמסלם? הגוים האלה רק רוצים ''להתבולל'' בין היהודים. אף פוסק רציני לא יכול להתיר זאת...
19
הרב טבדי אתה...
יוסף | 11-03-2022 3:23
הרב טבדי אתה משבש את כוונת הפוסקים הללו. אל תסכים להם, אבל מאידך אל תשבש כוונתם. אם כך אתה מבין את לשונות הפוסקים, כנראה שגם בפסקים אחרים אין לסמוך עליך.
20
חוצפה לזלזל כך...
רועי | 11-03-2022 3:24
חוצפה לזלזל כך ברב מלמד.
לא זילזל,...
קורא בעיון | 11-03-2022 8:57
לא זילזל, דיבר מכובד מאוד
21
אשריך הרב מלמד...
יהודה לוי | 11-03-2022 3:24
אשריך הרב מלמד שאתה חותר לאמיתה של תורה.
22
להפריט!! ...
שוק חופשי | 11-03-2022 8:02
להפריט!!
23
כבוד הרב טדבי....
דוד | 11-03-2022 8:31
כבוד הרב טדבי. מי שמגמתי זה אתה. הציטוט אחרון שהבאת מהרב עוזיאל זה מצב רגיל שגם הרב מלמד היה מסכים לו. הרב מלמד מדבר על מצב מיוחד של ימינו איפה שצריך לשקול זה מול חומרת ההתבוללות. ולכן נדבקת על זה שרב מלמד לא ציטט את סופה לקיימם אבל אפשר לפרש גם משפט זה כתקווה שסופה לקיימם. בכל מקרה בחרת לא להתייחס לשאר דברי הרב עוזיאל (כמו כן של שאר הרבנים) שתומך בהחלט לעמדת הרב מלמד למצב המיוחד של ימינו ובשעת הדחק. להלן: השיב הרב עוזיאל שיש לגיירם: מכל האמור למדנו, שאין תנאי קיום המצות מעכב את הגרות… תורה יוצאה שמותר ומצוה לקבל גרים וגיורות, אף על פי שידוע לנו שלא יקיימו כל המצוות… ודוחה את הטענה שאין לקבל גרים שנשואים לחילוניים מפני שרובם המכריע אינם שומרים מצות התורה אפילו לזמן קצר. מפני שאם כן נעלת דלת בפני גרים, ובדורנו זה מוטלת עלינו אחריות כבדה שלא לנעול דלת בפני גרים, לפי שהיא פותחת שערים רחבים ודוחפת אנשים ונשים מישראל להמיר דתם ולצאת מכלל ישראל, או להיטמע בגוים. וירא אנכי שאם נדחה אותם לגמרי… נתבע לדין ויאמר עלינו: 'את הנידחת לא השבותם ואת האובדת לא ביקשתם' (יחזקאל לד, ד) (פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סה).
24
יש כאן בעיה...
שלומי | 11-03-2022 8:53
יש כאן בעיה ברורה- כל מאמר בזמן האחרון הוא למטרה אחת בלבד והיא להקטין ולבטל את הרב מלמד ולכן כל הכתבות האלו הן מגמתיות וללא כל תוכן תורני אמיתי. וגם האמירה על הרב מלמד שהוא כאילו רב של כיתה א'.. זה פשוט הזוי איך חוסר הסכמה הלכתית הופכת למתקפה תקשורתית על רב. כואב הלב לראות לאן הדרדרנו..
25
אכן ראיה נוספת...
כואב הלב | 11-03-2022 9:06
אכן ראיה נוספת בסדרת הראיות שמראות שלמרבה הצער והכאב, הרב אליעזר מלמד מסלף את ההלכה ביודעין. מצטט חצאי משפטים כאחרון העיתונאים, ואי אפשר לסמוך על שום פסיקה שלו. נראה מתי הוא יפרסם מאמר עם ראיה מהתורה שבכתב - כתוב בה תנאף! ....
זו דוגמא...
שלום בעולם | 11-03-2022 9:47
זו דוגמא לכך שכל המתקפה על הרב מלמד היא פוליטית ומלאת שנאה (או יותר נכון קינאה). להפוך רב גדול לרופא בתורה??? השתגעתם לגמרי! מר כואב הלב היקר אתה צריך להתנצל על הדברים הנוראים שכתבת, כואב הלב איך אנשים מדברים על רבנים גדולים כאילו היו כופרים.
26
שלום לכבודו כנראה שכבודו...
אוריאל | 11-03-2022 10:26
שלום לכבודו כנראה שכבודו לא בין את ההלכה לעומקה ואת המציאות לאשורה אם תנסה להבין ולא רק למצוא קינטור אז אולי תבין יותר. מצער מאוד סרבנים קטנים מכניסים את עצמם בין הרים.
27
יש לי תחושה...
כהן | 11-03-2022 10:55
יש לי תחושה שחסר פה גילוי נאות: הכותב סובר שהרב מלמד טועה מאוד ומכך הוא מסיק שהוא עם הארץ וכל הדרכים להוכיח את זה כשרות. אני ממש רחוק מדעת הרב מלמד, ועדין רואה שהמאמר של הכותב רצוף טעויות. לדוגמא: כל מי שמכיר את תשובת הרב עוזיאל יודע שקבלת מצוות אין כוונתה לקיים אותם אלא לקבל את זה שהוא מחוייב בהם. הטענה המרכזית כנגד שהוא דעת יחיד. או אם פוסק מסייג את ההיתר שלו בהסכמת אחרים, אז בלעדיה אי אפשר, ואין זה כך, הרב עובדיה פעמים רבות פסק חידושים כאלה.והוא הדין לסברא שנאמרה בדיון. או שהגרים שכיום לא טועים באומר מותר (כל מי שהיה בצבא עם חילוני יודע שהוא חושב שמותר לו להדליק אור). או שכיום אין מצב של צורך גדול בגיור. שישאל את הרב אבינר עצמו שיגיד לו על סכנת ההתבוללות. הויכוח אם זה פיתרון או לא. לא אם יש צורך סיכום שום דבר לא ממש מפריך, ולא יזיק קצת כבוד התורה כלפי אחד התלמידי חכמים הגדולים שבדור, גם אם חולקים עליו מכל וכל
28
מעניין מה יש...
המאיר | 11-03-2022 13:40
מעניין מה יש לאלוהים לומר על דבריך. או שמא יש לומא יהוה אלוהים ?
ולא תשא...
מישהו | 12-03-2022 19:18
ולא תשא את שם ה׳ אלקיך לשווא
שאליעזר הוא...
חמי | 11-03-2022 15:14
שאליעזר הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה
29
זקן ממרא ...
יהודי בלי זקן אבל עם שכל | 11-03-2022 15:53
זקן ממרא כופר מאז ומתמייד יש כאלה בעם ישראל הוא עוד עם זקן
30
אני מאמינה שהרב...
ידידה | 12-03-2022 19:28
אני מאמינה שהרב מלמד מצא פיתרון נכון ויעיל לגיור. קודם כל לא להשניא את התהליך המייאש. לאהוב את כל מה שיש ביהדות ובמסורת. עובדה שהרבה מהגיורים שעברו גויים על מנת שיתחתנו עם יהודים, בסוף חוזרים להיות יותר גרועים מקודם כי משנאים את הגיור. אבל ברגע שיהיה הבנה וקבלה ואהבה לכל התהליך, יאהבו וגם יקחו חלק . כדאי מאוד לפתוח ראש ולהבין שאין דרך אחרת כי חתונות יהיו בכל מקרה . השאלה אם לזה מוכנים בעוד כמה שנים.
31
כל פסק של...
חיים | 13-03-2022 0:31
כל פסק של כל רב מצטט באופן מגמתי כדי להצדיק את טענתו, כפי שכל מדרש מצטט חלקי פסוקים כדי לבסס את אימרתו.
32
אבוי לציבור שיש לו רבנים כמו הרב טבדי
מתבייש | 13-03-2022 0:41
רמה תורנית עלובה כל - כך עדיף שילך לשמור על קישואים איפה שהוא. כבר המאמר הקודם היה תת רמה ועכשיו זה? וזה מכשיר לנו רבנים? מי רוצה רבנים בכזו רמה? אולי קהילות אומללות בנכר.
33
צריך לשלוח את הדברים לרב מלמד כך דרכה של תורה
תלמיד | 13-03-2022 1:23
א. יישר כח לרב על התגובות לגופן של דברים ולא על רעשי הרקע! ב. שלב הבא לפנות לרב מלמד עם הדברים, לא מספיק לענות באינטרנט.. ג. שוב יישר כח, כך צריך שתלמידי חכמים ידונו בניהם ולא דרך התקשורת..
34
אתה רק מחפש...
אש | 13-03-2022 7:20
אתה רק מחפש להראות שהצד השני טועה. קודם סימנת את המטרה ואז ציירת את העיגולים. בזכות טהרנים כמוך נשרפו האסמים...
35
כבר מההתחלה רואים...
צריך עיון רציני | 13-03-2022 11:31
כבר מההתחלה רואים קריאה לא נכונה ברב עוזיאל.. בקריאה של שות צריך להתייחס למציאות שעמדה לפני הרב ופה מדובר בגיור אנשים שלא שומרים וכנראה לא ישמרו מצוות, אז מה הרב עוזיאל עשה מהלך שלם כדי להגיד שחובה שישמרו מצוות?? מה החידוש? ברור שהוא ביסס פה דעה הלכתית שמורידה בצורך קבלת המצוות ומסתפק בהודעת עיקרי אמונה, מסירות על עם ישראל ומקצת מצוות עיקריות מתוך תקווה (לא ריאלית אבל שכיח בהלכה שתולים שמא גם על מצבים לא הכי ריאליים) שסופם שישמרו מצוות. איך זה שונה מהגדרת מסורתי של הרב מלמד? מי שבעד היהדות ורואה עצמו חלק מעם ישראל ואף שומר מקצת מצוות אך לא כולם
36
מאמר לא רציני
james | 13-03-2022 14:45
הכותב כנראה לא ממש איש ספר אלא יודע לקרא חצאי משפטים חצאי מילים ובעיקר מקשקש בקומקום . הרב מלמד איש הלכה והפוליטיקות משחקות מולו ......
37
כל אזרח שרוצה להתגייר עושה זאת להיות יהודי
אפרים | 13-03-2022 22:01
יש לכל אזרחי המדינה כל הזכויות ללא הבדלי דת. אפשר גם לחיות ביחד ואז מקבלים זכויות של אנשים נשואין. לכן מי שרוצה להתגייר זה כדי להיות חלק מהעם היהודי שמתבטא במדינה אך ורק באורח החיים שמקורו במסורת הדתית היהודית. לפי הסטטיסטיקה, אחוז מקיימי כמות המצוות עולה מידי שנה בשנה. כך מי שרוצה להתקשר למסורת ישראל, עם השנים יקיים יותר ויותר מצוות; בין שמוקורו יהודי, בין שהוא גר. כך קורה כבר שנים בישראל.
38
יש למחות כאיש אחד, אחד אחר המלבינים פני רבנים
שוקי | 13-03-2022 22:21
יש למחות כאיש אחד בלב אחד, אחר כל כל מי שמלבין פני רב גדול בישראל. נתנחם במעט שידוע לנו כי בהיסטוריה של עמנו גם ברמבם פגעו והעלילו עליו שהתאסלם, וכן רבי יונתן אייבשיץ 'זכה' להיקרא שבתאי ועוד גדולי ישראל. עם ישראל מתנצל בפני הרב מלמד, על כי אותם קנאים מלאי רצון לריב ולמדון פוגעים בו ובתורת משה. אין זו דרכנו, אין זה דרך לימוד וליבון, זו דרכם של אוהע שרוצים לעקור את הלב של העם - ההלכה וליבונה. יהי רצון שיסלח ה' לכל החותמים על דברי בלע כנגד רבנים וחיבוריהם הטהורים, ויהי רצון שיהפוך ה' את דינם לטוב ולא ינזקו חוח ויזכו לראות את האור והאמת, ולא את החושך והשחור שמוליכים אותם תלמידיהם הסוררים.
39
מכל מאמריו של...
אברהם בטיטו | 13-03-2022 22:33
מכל מאמריו של ''הרב'' מלמד ראיתי שאינו ראוי להתייחס אליו כעל פוסק או רב. סתם פטפטן.
40
ההלכה אומרת שאם...
תעביר ממשלת זדון | 15-03-2022 8:30
ההלכה אומרת שאם גר לא מוכן לקבל עליו מצווה אחת מכל הטריג מיצוות לא מגיירים אותו .ולא ממהרים לגייר גרים, ☠ זהירות מגיור רפורמי
41
גיור זה לא...
אילי | 15-03-2022 18:40
גיור זה לא דבר של מה בכך שגויי מתגייר גיור אמיתי לפי תורת משה ושומר מצוות כמו שמצווה ממנו. נשמתו מתחלפת לנשמה יהודית עם חלק אלוקה ממעל ואם אין גיור כזה אז זה סתם ניירת שרשומה במשרד הפנים ללא תוכן מה שדרוש מאותה נשמה שהייתה גוייה ועכשיו יהודייה