אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

איסור למסור ספר תורה לחלקה הרפורמית בכותל

לאחרונה המליץ תלמיד חכם מסוים לרב הכותל למסור ספר תורה כשר ל"חלקה הרפורמית" (המכונה שלא בצדק "עזרת ישראל"). כמובן יש בדברים אלו נגיעה לענייני הלכה ממש, ולדעתי הוראה זו של אותו תלמיד חכם - בטעות יסודה. ואציין בזה שלושה טעמים

איסור למסור ספר תורה לחלקה הרפורמית בכותל
  ספר תורה בעזרת ישראל (צילום: הדס פורוש/ פלאש 90) תמונת כותב (צילום: צופיה עטיה)

איסור פגיעה בכבוד ספר תורה

ראשית – מצד כבוד ספר תורה. שהרי כמה חייבה התורה לנהוג כבוד וקדושה בספר תורה, ולא לכל סיבה התירו להוציא ספר תורה ולטלטלו. וכמה התפלפלו הפוסקים מה התנאים שעל ידם יותר לטלטל ספר תורה עבור חבוש בבית האסורים, חולה או אבל על מנת שיוכלו לשמוע קריאת התורה. וכמה דנו הפוסקים אם מותר להוציא ספר תורה לצורך קריאת התורה של פרשת זכור עבור נשים שיש ספק בחיובן בדבר (עי' פניני הלכה ליקוטים א פרק ה).

ומדין התלמוד נאסר לגעת בקלף ספר התורה בידיים חשופות (שו"ע קמז, א), ולא לעמוד מולו באיברים הטעונים כיסוי – ועד שפטרו הפוסקים בריכת שחיה ממזוזה מחשש ביזיון כתבי הקודש (אוצר פסקי מזוזה סימנים יד ו- יח). ודנו הפוסקים האם מותר למכור בית מזוזה שקוף לאנשים שלא נוהגים ללכת בביתם בצניעות – משום שיש איסור לעמוד מול שם שד"י החקוק על המזוזה מבחוץ בזרועות חשופות ולב מגולה וכדומה (עי' ס' פתחי מזוזות עמוד קנ ושו"ת עטרת פז א, ב יו"ד טו).

כתיבת ספר תורה (צילום: דוד כהן/ פלאש 90)

על כן אני תמה – כיצד התיר אותו רב לטלטל ספר תורה למקום שאינו ראוי לו, וכיצד לא חש שיגעו בו בידיים חשופות ויבזוהו בעמידה מולו באיברים חשופים. כיצד הפך את ספר התורה לסחיר ומכיר והורה למוסרו למי שלא יודע לשמור על כבודו ללא שום השגחה? המסקנה המתבקשת היא, שמסירת ספר תורה לשימוש הרפורמים כרוכה באיסורים ומכשולים רבים הנוגעים לפגיעה בכבוד ספר תורה.

מזוזה בפתח משחטת חזיר?

טעם שני הוא מצד איסור "פשרה במצוות השם". הנה בגמרא מובא, שמי שגוזל סאה חיטין, מכין ממנה פת ומברך את ה' ברכות הנהנין על גזלתו "אין זה מברך אלא מנאץ" (ב"ק צד, א). מה הטעם שיש כאן ניאוץ? בספר "הלכות גדולות" (שנכתב על ידי אחד מרבותינו הגאונים, יש אומרים ר' שמעון מקיירא, ויש אומרים רב יהודאי גאון) מבאר שהבעייתיות כאן היא בכך "דמחזי כמאן דעביד פשרה במצות ה'".

והיינו שכאשר מקיימים מצווה שלא כתיקונה, במזיד ותוך כדי עבירה על מצוות אחרות – יש בזה בעיה שאנו מבזים את מצוות ה' כאילו הן כחומר בידינו לעשות בהן כרצוננו. לגזול ולברך על הגזלה ברכת הנהנין – מקצץ את המהות של המצוות באופן כללי – השעבוד לרצון ה'. רבנו האדר"ת הביא את דברי בעל הלכות גדלות להלכה במספר מקומות בכתביו (ספר  "עובר אורח" סי' קצו וכן בספר חידושי האדר"ת עמ' קצג).

כמו כן הזכירו אותו מספר פוסקים, ויש לציין בזה את פסק הגאון ר' יששכר שלמה טייכטל הי"ד (מחבר הספר אם הבנים שמחה) שלמד מדברי בעל הלכות גדולות הללו שיש איסור לשים מזוזה בפתח חנות של מוכר נבלות וטריפות (משנת שכיר ב, קיח). והנה  – אם פרשיה אחת של תורה אסור לשים בפתח חנות המוכרת טריפות – כיצד נניח ספר תורה שלם, עם כל פרשיותיו ואזכרותיו – ביד תנועה שהתירה באופן רשמי את כל האיסורים שבתורה והרימה יד בתורת משה באופן המחפיר ביותר? כיצד נהיה שותפים ומסייעים במסירת ספר תורה ל"חלקה הרפורמית" שכל התנהלותה המוצהרת היא פשרה במצוות ה' ובעצם ניאוץ באופן רשמי ומבזה?

גוי ומין שכתבו ספר תורה – לא אותו דבר

הטעם השלישי הוא מצד המצווה "לא להניח שם" לרעיונותיה ושיטתה של התנועה הרפורמית. זו סוגיה הלכתית צרופה, ובכדי להבינה לאשורה – נקדים מספר יסודות בדיני כתיבת ספר תורה, ומשם נעבור לנידון שלנו – מסירת ספר התורה לחלקה הרפורמית.

הלכה מפורשת היא בגמרא (גיטין מה, ב) שספר תורה שכתבו מין – יישרף. הלכה זו היא חריגה, הואיל ובסוגיה שם מבואר שגוי שכתב ספר תורה – ייגנז. המקור לפסול ספר תורה שנכתב על ידי גוי נלמד מהיקש הפסוקים "וקשרתם.. וכתבתם – כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה". היינו, רק מי שמצווה ב"קשירה" של תפילין על גופו הוא הראוי גם ל"כתיבה" של פרשיות התורה. הגוי שאינו מצווה – אינו יכול להחיל קדושת ספר תורה בכתיבתו ולכן אם כתב ספר תורה – ייגנז. לעומת זאת לגבי "מין" חז"ל החמירו יותר והורו, שלא רק שהספר ייגנז אלא אף יישרף. כמובן שהדבר טעון בירור, מה טעם הוראה זו.

יתר על כן: ברמב"ם מבואר, שספר תורה שכתבו ישראל משומד (היינו העובר על מצוות התורה כולה, רמב"ם הל' ס"ת א, יד וכס"מ שם) – גם ייגנז ולא יישרף. אם כן צריך הדבר בירור מה ה"חריגות" של ספר תורה שכתבו מין שאמרו לגביו – "יישרף".

כומר או "מין ישראל"? נראה כי בשאלה זו נחלקו רש"י והרמב"ם.

רש"י (גיטין שם) מסביר, שמין הוא ה"אדוק בעבודת כוכבים כגון כומר", ולכן חכמים אמרו שספר תורה שהוא כתב יישרף "דודאי לשם עבודת כוכבים כתבו". היינו החובה לשרוף את ספר התורה המדובר הוא חלק ממצוות ביעור עבודה זרה. הכומר האדוק בעבודתו כתב את ספר התורה כחלק מאמונותיו האליליות, ועל כן אנו רואים בספר התורה שכתב אביזר של עבודה זרה – האסור בהנאה וחייב שריפה.

לעומת זאת בשיטת הרמב"ם נראה שמדובר בטעם אחר. הרמב"ם פסק את ההלכה המדוברת פעמיים בספרו. פעם אחת – בהלכות ספר תורה (א, יג), שהוא המקום ה"טבעי" להלכות מעין אלו. ופעם נוספת כתב זאת הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ושם הוא הרחיב בטעם הדבר וזה לשונו (יסוה"ת ו, ח): "כתבי הקדש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור לשרפם או לאבדם ביד והמאבדן ביד מכין אותו מכת מרדות, במה דברים אמורים בכתבי הקדש שכתבם ישראל בקדושה אבל מין ישראל שכתב ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמו אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם, ומצוה לשרפו כדי שלא להניח שם למינים ולא למעשיהם…".

רפורמים בכותל (צילום: הדס פורוש פלאש 90)

מדברי הרמב"ם נראה שהוא חולק על רש"י בעניין מהותי ומרכזי

לפי רש"י המצווה לשרוף את ספר התורה – קשורה להלכות עבודה זרה. כשם שמצווה לאבד עבודה זרה ומשמשיה – כך מצוה לשרוף את ספר התורה שכתבו הכומר האדוק בעבודה, מפני שמסתבר שספר התורה שנכתב על ידו הוא חלק ממשמשי עבודה זרה שלו. מצוות השריפה אינה בגלל שמדובר פה בספר תורה, אלא בגלל שמדובר בעצם בעבודה זרה בלבוש של ספר תורה.

לעומת זאת לשיטת הרמב"ם כלל לא מדובר כאן בדיני עבודה זרה, אלא בהלכות יסודי התורה. מדובר כאן על "מין ישראל" – סוג של יהודי, עם דעות דתיות משובשות לחלוטין. לא מדובר ביהודי ריק מתורה ומצוות שאם הוא כתב ספר תורה – ייגנז. (רמב"ם הל' ס"ת שם ע"פ הכס"מ). הדמות הזו שהרמב"ם מכנה "מין ישראל" הוא עיוות דתי – ועל כן ספר התורה שכתב לא זו בלבד שאינו קדוש, הואיל ולא נכתב בכוונה הראויה – אלא הוא גורם טעות מחשבתית, רוחנית ואמונית לסובבים אותו. הרמב"ם מבין שדין "יישרף" הוא עניין חינוכי שחז"ל חייבו אותנו לחוש לו – כדי להרחיק אותנו מהתעייה אחר ה"מינות". דברים אלו מנוסחים בלשון הזהב של הרמב"ם "שלא להניח שם למינים ולא למעשיהם" (שיחות הרצי"ה ישראל ותחיתו טו, א).

הרמב"ם החמיר מאד לגבי המינים

במאמר מוסגר, מעניין לציין שהרמב"ם במספר מקומות בכתביו התייחס ל"מינים" הללו באופן חריף ביותר. דוגמא לדבר הוא עניין קבלת החוטא בתשובה. בניגוד לכל החוטאים והפושעים שאם חזרו בתשובה מקבלים אותם – הרי שביחס למינים מישראל כתב הרמב"ם שרק הקב"ה יכול לקבל את תשובתם, אך אנו – בני האדם – לא מקבלים אותם. הרמב"ם מסביר בטעם הדבר, שחושדים בהם שמא אין תשובתם כנה וכל מעשיהם הם "לפנים" כדי להיכנס לתוך כרם בית ישראל ולחבלו מבפנים (הל' ע"ז ב, ה וע' שו"ת הרמב"ם מהד' בלאו סי' רסד). אודה ואתוודה שידי רועדת בכתיבת שורות אלה, אך זו היא הוראתה של תורת אמת מאת רבנו הגדול הרמב"ם.

האגרות משה מחיל את דברי הרמב"ם לגבי המינים על הרבאייס הרפרומים

נחזור לנידון ההלכתי בו אנו עוסקים – ספר תורה שכתבו מין. הגאון רבי משה פיינשטיין כותב בספרו אגרות משה (או"ח ב, נ) מספר הערות יסודיות הנוגעות לעניין. ההערה הראשונה היא, שאין הכרח שרש"י חולק על הרמב"ם. והיינו שאין לנו שום ראיה שבמקרה של "מין ישראל" יחלוק רש"י על הוראתו החינוכית-הלכתית של הרמב"ם לשרוף את ספר התורה כדי לא להניח להם ולמעשיהם "שם" – ממילא הוא מסיק שלהלכה יש להורות כשיטת הרמב"ם. כמו כן, באותה תשובה מזהה בעל האגרות משה את ה"מינים" שברמב"ם הנ"ל עם הרבנים הרפורמים (יש להדגיש שזיהוי התנועה הרפורמית עם ה"מינים" או תנועה שקרובה למינות – בניגוד לחילוניות המודרנית – נמצאת בדבריהם של רוב ככל גדולי ישראל בדור האחרון. וקשה להביא את כל המקורות בפלטפורמה מצומצמת זו).

יש במסירת ספר תורה לחלקה הרפורמית משום איסור "הנחת שם"

לאור הדברים נשוב לדיון שלנו בנוגע למסירת ספר תורה כשר ל"חלקה הרפורמית" הסמוכה לכותל.

הלא כאמור הרמב"ם כתב שאסור להניח למינים ולמעשיהם "שם". המשמעות של "שם" הוא מעמד, כבוד והערכה, בפרט לעניינים הקשורים לדתיות, רוחניות וקדושה. ממילא מובן, שאסור לתת ספר תורה ל"חלקה הרפורמית" הואיל ויש בזה נתינת חשיבות גדולה בדיוק בנקודה אותה הם תובעים ובה הם מנסים לבלבל את עם ישראל. הרפורמים טוענים שהם זרם ביהדות – ומסירת ספר תורה כשר לצרכי תפילה עבורם מהווה תמיכה של ממש בהטעייתם את הציבור. הלא אם יש חיוב הלכתי לשרוף ספר תורה שכתבו מין, כדי להסיר אפשרות של תעייה אחריו – ודאי שאין לנו לכבדם בספר תורה כשר לצורך פולחנם, ובזה לתת גיבוי ישיר או עקיף לטענותיהם הדתיות בתוככי בית ישראל.

לכן הנני חושב שאותו רב טעה בהוראתו, ולמעשה אין להתיר למסור ספר תורה לחלקה הרפורמית בכותל.

לא לאלימות, וחלוקה בין התנועה ליחידים

זה המקום לציין שתי נקודות חשובות ביותר.

ראשית כל – לא לאלימות. ברוך השם אנחנו בדור המוקיע אלימות, וכל הדיונים והוויכוחים אמורים להתנהל בצורה ששומרת על הכלל הזה. לא להרים יד. לא לבזות. לא להשפיל. אפשר וצריך לומר בקול, שחדירת התנועה הרפורמית למדינת ישראל היא הרס האומה, עיוות התורה ומקל בגלגלים של תהליך שיבת ציון. צריך להסביר את זה, לחזור על זה ולעשות כל מה שאפשר כדי למנוע מהם דריסת רגל במדינת ישראל. עם זאת – האלימות לוקחת אותנו אחורה. הסברה והבהרת העמדות התקיפות במלא זקיפות הקומה והחריפות הנצרכת – כן. פעילות פוליטית, חברתית וציבורית ללא פשרות – כן. אלימות אזרחית – לא.

שנית, כל מה שנכתב כאן על ה"רפורמים" אין הכוונה בזה ליהודי הפשוט שנפל בטעות ברשתם. את היהודי התועה מצווה לאהוב, לקרב, ללמד עליו זכות ולהתפלל שישוב לצור מחצבתו. כל האמור הוא על התנועה הרפורמית כתנועה שמנסה לחדור לכרם בית ישראל, וכמובן לראשי התנועה המנווטים את ערכיה ומעשיה הציבוריים.

 

הרב בנימין טבדי, ראש בית מדרש "לשמה" להכשרת רבנים ברעננה

 

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
19 תגובות - 12 דיונים מיין לפי
1
תרבו שנאה ואחר כך תתפלאו למה הדת נדחקת
קר קר קרעי | 28-07-2021 9:53
מי שלא מסוגל לאהבת חינם לא מסוגל לאהבה וסופו להיכחד
רבני ישראל בדורות קודם:רפורמים גרועים מעמלקים
רפורמים = עמלקים | 29-07-2021 23:16
מקום לרפורמים בכותל, בדיוק כמו החזיר שנעץ ציפרניו בחומת ירושלים - כידוע
מי שאין לו ראיות-נגד, אינו אלא רשע
אבנט | 28-07-2021 18:25
מי שלא טוב לו, לא חייב להיות קשור ביהדות.
השם שלך...
דוד | 28-07-2021 15:08
השם שלך מראה על אהבת ישראל גדולה. כנראה שאתה מסוגל לאהוב רק רשעים אבל לא מזרחיים מהימין.
מה הקשר?...
זלמן | 28-07-2021 14:23
מה הקשר? דוד המלך אומר הלא משנאיך ה' אשנא מה שאתה אומר זה נצרות לא יהדות. יש לאהוס יהודי אבל צריך לדחות מי שמרים יד בתורה. השוע פוסק עפי הגמרא והרמבם שאותם אנשים שבאים לעקור את התורה,שהם נפטרים לובשים בגדי לבן ושמחים. אז אם אתה רוצה לבדות לך דת בהצלחה, אבל יהדות זה לא...
2
דבר דבור על...
דני | 28-07-2021 11:47
דבר דבור על אפניו . יישר כח לרב
לשרה
בו גיגי | 28-07-2021 16:27
שמך האמיתי הוא שרע אותיות רשע,ותפקידך הוא להיות גבאית ושרתית או [שרהתית] בשרותים [מלשון בתי שימוש]ציבוריים
אסור להסמיך חרדלים...
שרה | 28-07-2021 15:30
אסור להסמיך חרדלים או חראדים לתפקיד גבאי בשרותים ציבוריים.
3
כל הכבוד על...
תלמיד | 28-07-2021 16:47
כל הכבוד על התשובה הפשוטה הערוכה ומבוארת בטוב טעם
4
ברוך ה' לא...
בבר מבבר שבע | 28-07-2021 16:48
ברוך ה' לא אבדו רבנינו...
5
תודה רבה על דברי התורה החשובים
תודה רבה | 28-07-2021 17:16
יישר כח ותזכו למצוות.
6
אפשר להביא להם...
נפתלי | 28-07-2021 18:33
אפשר להביא להם את הברית החדשה או קוראן
7
ומי אתה שתכלית...
משה כהן | 28-07-2021 18:51
ומי אתה שתכלית מי הוא יהודי ? אתה אוהב ערבים יותר מיהודים רפורמים . אהבת חינם לכולם
ומי אתה...
בבר מבבר שבע | 29-07-2021 5:55
ומי אתה שעדיין לא למד לכתוב ולאיית? ''שתחליט''... ועוד מדבר כלפי מי שגדול ממך ללא שיעור. חוצפה או טפשות
8
ישר כח גדול...
חדוי זנזורי | 28-07-2021 19:27
ישר כח גדול על התשובה המנומקת.
9
אוקיי, הבנו. אתה...
חיים | 29-07-2021 12:05
אוקיי, הבנו. אתה שונא אותם.
10
הגדרה מעולה. לשים מזוזה במשחטת חזיר!-
יהודי | 29-07-2021 23:39
זה ממצה את הליצנים הרפורמים בראשות גלעד חריב המחריב, וכעת הצטרפו לטפשים האלו עוד כמה טפשים יותר גדולים כמו-כהנא אורבך בנט ואלקין, בושה למדינה בושה ליהדות.
11
אם עכשיו בה...
תומר חדאד | 30-07-2021 1:02
אם עכשיו בה נבנה בית המקדש הרב מלמד ייתן לרפורמים להקריב קורבנות בכלל שנאת חינם או שיהיה כוהנת גדולה עם מיני שתדליק את המנורה משום שנאת חינם??? לצערי הרב מלמד לא מבין את מקומו גודלו האמיתי וטועה ומטעה בכל פעם מחדש את האנשים. מי שלא יכול לפסוק בעגונות לא יכול לפסוק בענייני ציבור!!! אגב הרב מלמד מתיר לקבל תרומות מנוצרים עוד דבר שכל גדולי ישראל אוסרים, והוא החדשן הגדול, רק לראות שאבא שלו לא מסכים איתו כמעט על כלום אומר הכל.
12
במקום שבו שורפים ספרים אין קדושה
המורה להיסטוריה | 31-07-2021 14:26
במקום שבו שורפים ספרים, במקום שבו מנכסים את היהדות לזרם אחד בלבד, במקום שבו מזלזלים פוסלים ומסיתים נגד אמונות של אחרים, במקום הזה - אין קדושה. במקום הזה אין מוסר. במקום הזה אין כבוד. במקום הזה יש רק רוע ושנאה.