אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

טוב לדעת: הסכנות הטמונות בהסכם קדם נישואין

הן מבחינה השקפתית, הן מבחינה הלכתית, והן מבחינה מציאותית, הסכמי הממון לסוגיהם הם דבר רע ומסוכן שלא בלבד שלא מביא תועלת אלא גורם לפירוק מוסד המשפחה היהודית ולריבוי ממזרים. שומר נפשו ירחק

טוב לדעת: הסכנות הטמונות בהסכם קדם נישואין
  (צילום: שאטרסטוק)

בשנים האחרונות נעשה מקובל שבני זוג בזיווג שני עורכים הסכם ממון הכולל בתוכו עניינים ממוניים בין בני הזוג, למשל אם יש לכל אחד מהם דירה משלו רושמים בהסכם שכל אחד יישאר עם דירתו שלו, וכדו'. דבר זה אפשרי בתנאי שאינו סותר את הכתובה, ועיין בספר בתים לבדים סי' כ"ד שכתב בהרחבה בעניין סילוק הבעל מנכסי אשתו ו"דין ודברים אין לי בנכסיך", ואף צירף שם נוסח שטר סילוק מפורט.

עוד באותו נושא

הרב דוד לאו: הסכמי קדם נישואין רק מעכבים את הגט


5

אולם לפני כמה שנים התעורר דבר חדש, לערוך הסכם ממון קודם נישואין של זיווג ראשון. כפי שעו"ד כספי הזכירה במאמרה באתר כיפה, מקור הדבר ברבני RCA באמריקה, לדעתי הם על גבול האורתודוכסיה רפורמה, ובשנים האחרונות הרעיון קודם ע"י זרם התנועות הפרוגרסיביות, ארגוני הרפורמים, ושדולות הנשים הפמיניסטיות למיניהן הדוגלות ב"חיזוק זכויות האשה".

מבחינה השקפתית מדובר ברעיון גרוע

הדברים הבאים לקוחים ממה שכתבו בדבר זה גדולי ישראל, יעוין חוברת קדושת הנישואין שליקט פוסקים רבים, וכן שו"ת עטרת דבורה סי' ע"ה, ועוד רבים עסקו בזה, וכאן נביא רק סיכום עיקרי הדברים.

יש שני סוגים של הסכמי ממון קדם נישואין: א. הסכם ממוני גרידא[1]. ב. הסכם קדם נישואין הכולל בתוכו סנקציות קשות נגד הבעל אם יסרב לתת גט לאשתו גם באופן שבית הדין פסק שאינו חייב לגרשה[2].

יש מקום לדון על כל אחד מסוגי ההסכם בשלושה היבטים: היבט רעיוני השקפתי, והיבט הלכתי, היבט מציאותי.

א. מבחינה השקפתית מדובר ברעיון גרוע, מכמה סיבות.

חתימה של זוג צעיר על הסכם כזה לפני הנישואין משדר לבני הזוג מסר של חוסר אמון עוד לפני החתונה ויוצר מלכתחילה אווירה ואופציה של גירושין בנישואין. וכשהיסודות של הבניין רעועים אין להתפלא על כך שלבסוף צריכים לממש ח"ו את ההסכם.

הדבר מעודד ומרבה גירושין בישראל, עד עכשיו אם הבעל לא רצה לגרשה אירע הרבה פעמים שכדי לא להישאר עגונה הסכימה האשה ללכת לתהליך של שלום בית ויעוץ זוגי ולבסוף השלימו זה עם זו, אבל עתה ע"י הסכם קדם נישואין זה תוכל האשה לאלצו לגרשה באופן מיידי.

כבר חז"ל לפני שנות דור תקנו כתובה שתפקידה לשמר ולבסס את מוסד הנישואין, ואין צורך בתקנה חדשה. וראה זה פלא, הכתובה מטרתה לשמור על מוסד הנישואין "שלא יהא קלה בעיניו להוציאה", ואילו הסכם קדם הנישואין מטרתו להיפך שיהיה קלה להוציאה.

פתרונות חדשים תמיד צריכים להיבדק בפרסקטיבה רחבה וארוכה מתוך כובד ראש ושיקול דעת של גדולי ישראל. בדרך כלל בעניינים אלה של קדושת המשפחה הישראלית כל המחדש ידו על התחתונה. עיין מאמר "ברית הנישואין" לראי"ה קוק מתוך עין איה (שבת ח"א עה) שכתב שכשבאים לתקן משהו חדש צריך להיזהר שלא יבוא על הריסת הסדרים הישנים והחרבתם, שזהו דבר מסוכן עד מאד. וכאן באים להרוס יסודות הלכתיים כגון כתובה וגרימת גט מעושה (וכפי שיתבאר בהמשך).

חשש לגט מעושה

ב. מבחינה הלכתית, כל עוד ההסכם אינו כולל בתוכו סנקציות נגד הבעל אם יסרב לתת גט לאשתו, אלא רק מסדיר את חלוקת רכוש, אין איתו בעיה הלכתית אם נערך באופן הנכון שלא סותר הכתובה, וכנ"ל בהסכם הנפוץ בנישואין שניים.

אולם ההסכם שעו"ד כספי מדברת עליו כולל סנקציות נגד הבעל אם יסרב לתת גט לאשתו. נשים לב, במקרה שבית הדין הרבני מחליט לחייב על פי ההלכה את הבעל במתן גט, בוודאי שיוטלו על הבעל סנקציות ואין צורך בהסכם קדם נישואין. אך אם בית הדין מחליט שעל פי ההלכה אין מקום לכפות על הבעל גט, והאשה רוצה לכפות עליו גט רק מכח הסכם הקדם נישואין, ישנן כאן כמה בעיות הלכתיות חמורות:

1. בשעת מתן הגט, אם הבעל אינו רוצה לתת את הגט אלא שנאלץ לכך מחמת ההסכם, לפי שאינו יכול לעמוד בקנסות ובתשלומי מזונות גבוהים כל כך, הרי שהגט הוא גט מעושה שניתן שלא לרצונו. "גט מעושה" הוא גט פסול מן התורה, והמשמעות היא שהזוג נחשבים עדיין לנשואים, ואם האשה תלד ילדים למישהו אחר הם יהיו ממזרים. נמצא, שההסכם הזה גורם שירבו ממזרים בישראל.

אמנם, הוא עצמו חתם על ההסכם וזהו קנס שקנס את עצמו מרצונו, אך רוב מנין ובנין של הפוסקים סוברים שגם בזה יש דין גט מעושה, ואפילו הרמ"א (קלד,ה) שהכשיר זאת באופן מסוים, למסקנה פסק לחוש לכתחילה לדעת המחמירים. בנוסף, לדעת הנתיבות סי' ר"ה (ס"ק א' וס"ק ט') כדי להכשיר גט לא מספיק שלא היה אונס אלא צריך שיהיה גם רצון חיובי מצד הבעל.

גם המקילים בגט שהבעל נותן מחמת חיוב ממון שקיבל על עצמו הוא דווקא בחיוב ממון שיכול לעמוד בו, וכלשון הרמ"א ש"בידו ליתן הקנסות", וכמו שמפורש בשו"ת המבי"ט (ב,רו). אולם הקנסות הכתובים בהסכם הממון הם בכוונה בסכומים גבוהים כדי שאדרבה לא יוכל לעמוד בהם ויאלץ לגרש, ופסול לכו"ע.

2. ההסכם כולו הוא מקח טעות, כי יתכן שבשעה שחתם על ההסכם לא העלה בדעתו שיוכרח מפני האונס לגרשה, ושוב הוי גט מעושה (הר"מ שטרנבוך).

3. יש כאן דין אסמכתא כי בדרך כלל כשעומדים להינשא זה לזה מתוך אהבה וחיבה, קשה לו להעלות על הדעת שהיא תיפרד ממנו מבלי אפשרות לפייסה ולהחזירה, ואסמכתא לא קניא, וגם מעכשיו לא יועיל (הרא"ד אוירבך ראב"ד טבריה).

4. בדרך כלל הבעל לא מבין את משמעות ההסכם שנותן זכויות רק לאשה. היא יכולה לגרשו מתי שתחפוץ ומאיזו סיבה, אפילו משום שמצאה גבר נאה ממנו, ואילו הוא לא יוכל לגרשה אלא אם כן היא תסכים ואף אז יצטרך לשלם לה הון. ועוד שאפילו אם יהיה ח"ו חולה וישכב בבית חולים או ח"ו יפול בשבי או יהיה במילואים ארוכים או יתקע בחו"ל ולא יוכל לחזור מכל סיבה שתהיה, על פי ההסכם האשה תהיה עדיין זכאית למאה דולר מזונות בכל יום מאחר והם לא גרים ביחד. ועוד שהיא רשאית להתנות את הגט בקבלת הכתובה גם אם אין מגיע לה כתובה על פי הדין. אין ספק שהמתחייב לא חשב על כך ולא הבין זאת בשעה שחתם (הר"ח שאנן ראב"ד תל אביב).

5. הסכם זה לא ימנע עיגון אלא להיפך יוצר עיגון, משום שבמידה והבעל יתן גט מחמת ההסכם ספק גדול אם הגט יהיה כשר והדבר ישליך גם על הילדים שיוולדו. ולפעמים הסכמים שכאלו גורמים להתבצרות הבעל שאין לו כבר מה להפסיד. הניסיון הראה שבדרך נכונה, ניתן למנוע ברוב רובם של המקרים עיגון בלא לשנות מהלכה המסורה בידינו. ולגבי המקרים הנדירים ביותר גם הסכמים שכאלו לא יועילו למנוע עיגון.

6. הבעל יכול למסור 'מודעה' לפני החתימה על ההסכם. הוא יכול להודיע לעדים שהואיל והאשה אינה מסכימה להינשא לו אלא אם כ יחתום על ההסכם ויתחייב במזונות גבוהים, לכן הוא מודיע מראש שחתימתו היא באונס, ואינו מתכוון להתחייב כלל. אין אפשרות לכלול בהסכם ביטול מודעות ופסול עדים משום שכאשר אונסו ידוע לכל המודעה קיימת.

7. גם אם יש דעה שמכשירה את הגט בנסיבות כאלה, הרי שמשום חומרת איסור אשת איש דאורייתא אין לסדר גט כזה, כי לדעת הפוסקים שאינו גט האשה נשארת אשת איש ובניה מן השני ממזרים, ולפחות הוי ספק דאורייתא ולחומרא.

8. יווצר מצב שמפר את האיזון שקבעו חז"ל, למשל אשה מורדת או אשה שזינתה אינה זכאית לכתובה, וע"י ההסכם לא יהיה קנס כנגדה. ונמצא שהסכם יצר מצב מקולקל, לפיו אשה שנתנה עיניה באחר יכולה חד צדדית לאלץ את הבעל לגרשה ללא שמפסידה דבר, או אם היא זינתה תחת בעלה מתגרשת ומקבלת זכויות מלאות למרות שהפרה את ההלכה והאמון הבסיסי בזוגיות וקדושת המשפחה.

הר"ש דיכובסקי[3] הציע לערוך הסכם קדם נישואין בין שני צדדים שכתוב בו שלבית הדין תהיה סמכות לפרק את השותפות הממונית בין שני בני הזוג, במידה ויגיע למסקנה שאין סיכוי לשלום. פירוק השותפות אינו תלוי כלל בגט, וניתן לעשותו על יסוד פסק דין השולל סיכוי לשלום בית. וניתן לצרף זרז נוסף להוסיף בהסכם שהבעל מתחייב לזון את אשתו (מזונות ומדור) מבלי להתחשב במצב הכלכלי של האשה וייעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית הדין. אולם הרא"צ שיינפלד[4] חלק עליו, וכתב שההצעה לפירוק השותפות במקרה שאין סיכוי לשלום בית היא מסוכנת ביותר. במרבית המקרים הבקשות לפירוק השותפות באות מצד הבעל אשר נטש את המשפחה ונתן עיניו באחרת, וכאמצעי לחץ על האשה הוא תובע לחלק את הרכוש המשותף עוד לפני הגט. ומאידך גיסא, כאשר האשה מורדת או בוגדת אין שום סיבה לאפשר לה לפרק את השיתוף בדירה, ולפגוע בזכויות הבעל לפירות נכסי מילוג ולשימוש בדירה. אם נעשה זאת, הרי שאנו נותנים בזה יד לפרוצות. ואילו כאשר הבעל נתן עיניו באחרת, אין סיבה ללחוץ על האשה למהר להתגרש, שאם לא כן נפל חרם רבנו גרשום בבירא, וכל בעל שירצה יאלץ את האשה להתגרש שלא ברצונה על ידי פירוק השיתוף. חיסרון נוסף הוא, הסכנה שבתי המשפט ישתמשו בהסכמים אלה כפי שיקול דעתם, ואז באמת נעמוד מול בעיות קשות של גט מעושה שלא כדין.

האופן הכשר היחיד מובא בסוף סי' ע"ה (סע' ז) בשו"ת עטרת דבורה:

"אין מניעה לחתום על הסכם שבו הבעל או החתן מתחייב במזונות שיגבו ממנו בכפוף לפס"ד לחיובו בגירושין, ושבו המתחייב מקבל על עצמו שלא לטעון טענות קים לי, ובלבד שהסמכות לגביית המזונות היא ע"י בית הדין שיברר את חיוב הגירושין ותוקף ההתחייבות, ויקבע את יכולתו של הבעל לתשלום החיוב ואת האמצעים לגביית הממון". כך גם כתב הרא"צ שיינפלד ראב"ד ירושלים (תחומין כ"ב, תשס"ב), "גם לדעת המכשירים יש להשאיר את האפשרות והסמכות לבית הדין להפחית את ההתחייבות לפי יכולת התשלום שתהיה בזמן התביעה".

ג. מבחינה מציאותית, שמעתי מהרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א[5] שבארץ מעולם לא אירע שהסכם קדם נישואין הועיל לזרז גירושין אלא להיפך רק גרם להחרפת המצב. והוסיף שבארץ אין צורך בכך כי יש מערכת אכיפה ממשלתית מאד חזקה.

מסקנה

הן מבחינה השקפתית, הן מבחינה הלכתית, והן מבחינה מציאותית, הסכמי הממון לסוגיהם הם דבר רע ומסוכן שלא בלבד שלא מביא תועלת אלא גורם לפירוק מוסד המשפחה היהודית ולריבוי ממזרים. שומר נפשו ירחק, ובכל מקרה כדאי לפנות לייעוץ מפי רב ת"ח המומחה בתחום.

הערה לסיום

אינני יכול להחריש בשעה שמעלים באתר דתי ומכובד מאמר שמסית לפעול כנגד ההלכה בריש גלי. עו"ד כספי מעודדת את האשה לעקוף את בתי הדין הרבניים ולפנות לערכאות המדינה כדי שיכפו את קיום ההסכם. חוץ מכל הבעיות החמורות שהזכרנו של "גט מעושה" וריבוי ממזרים, יש כאן בעיה יסודית. בפרשת השבוע ישנו פסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", ודרשו חז"ל "לפניהם ולא לפני ערכאות עכו"ם". הליכה למוסד שיפוטי שאינו דן על פי דין התורה היא חמורה ביותר[6], השולחן ערוך (חו"מ כו,א) פסק בנחרצות:

"אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום".

היכן מצאנו שמרן השו"ע נוקט בלשון כה חריפה על עבירה אחרת? אך כאן הוא נוקט לשון "רשע, ומרים יד בתורת משה", שכביכול מי שהולך להתדיין בערכאות ולא בבית דין תורני הוא נותן סטירה לספר תורה, ה' ישמור. מדוע זה כל כך חמור?

משום שכל מצוה אחרת שאדם עובר עליה היא משהו פרטי, אך כאן ההולך לערכאות בעצם אומר שלדעתו אין לתורה הקדושה ולחוקיה כח או חכמה לפתור את הבעיות או להשיג צדק, שהתורה אינה אלוקית, ועל כן הוא הולך לערכאות שבדו חוקים וכללים מליבם, ואין לך לחילול ה' גדול מזה.

יהי רצון שנזכה לדעה ישרה, לחיזוק תא המשפחה היהודית, ולקיום השיבה שופטינו כבראשונה, להשבת המשפט העברי למקומו בלשכת הגזית, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.

==

הרב ניר ניר אביב, הוא ר"מ בישיבת הסדר היכל אליהו, אב"ד בית הדין כוכב יעקב, חבר הנהלת איגוד בתי הדין לממונות ומח"ס שו"ת ביכורי אביב, מעשה רשת (הל' אינטרנט), ומועדי ישמורו (הגות ועיון על המועדים).

[1] ראה מאמרו של הרב אלישיב קנוהל, תחומין כא (תשס"א) עמ' 324-339 "הכתובה והסכמי ממון בנישואין", ובהערה 1 שם מובא שהמאמר נכתב בעקבות עבודה ממושכת עם הר"ד בן זזון ורבני קהילות בוגרי ישיבת הקיבוץ הדתי, ועבר תחת שבט הביקורת של עורכי הדין משה דרורי ודב פרימר מירושלים, והטו"ר רחל לב מור מאפרתה. נוסח הסכם ממון בעמ' 331-332.

[2]  הנוסח שם עמוד 333 סע' ו' תחת הכותרת: "הסכם לכבוד הדדי".

[3] תחומין כא עמ' 284-285.

[4] שם עמ' 285-286. ובאריכות במאמרו "הסכם ממון קדם נישואין" בתחומין כב (תשס"ב) עמ' 148-156).

[5] יום עיון בכולל דיינות פסגות מנחם אב תשע"ח.

[6] עיין מה שכתבתי בהרחבה בספרי שו"ת ביכורי אביב, חלק גבורת חנניה סי' א.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
16 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
אשרייך, כתבה מעולה...
אריה | 11-02-2021 19:23
אשרייך, כתבה מעולה עושה המון סדר
2
הכותב אינו חי...
שלומי | 11-02-2021 20:08
הכותב אינו חי בתוך עמו
3
ניכר כי הכותב...
יואב | 11-02-2021 20:57
ניכר כי הכותב בקיא בפרטים אך מנותק מהמציאות מחוץ למעגל הישיבות שהוא חי בתוכו. חלק גדול מאזרחי המדינה לא דתיים ולא רוצים לחיות לפי מגבלות ההלכה. רדו מהם. אתם סתם מגבירים שנאה.
4
תודה לכבוד הרב...
דתי לאומי | 11-02-2021 22:41
תודה לכבוד הרב שהחכמת אותנו בעניין הסכנה הרפורמית שמתפשטת בציונות הדתית.
5
פעם ראיתי את...
איתן | 12-02-2021 0:40
פעם ראיתי את הספר ביכורי אביב, יפה מאוד. מקיף ובהיר
6
כתבה מעולה שמקיפה...
אבירם | 12-02-2021 14:28
כתבה מעולה שמקיפה יפה מאד את הלכה
7
חבל שכבוד הרב...
שירה | 13-02-2021 21:05
חבל שכבוד הרב מלעיז על רבנים מכובדים שתמכו בהסכמים כאלו. לא כל מי שחושב אחרת הוא רפורמי. וגם לא רק הוא רב.
אין לעז
יוגב | 18-02-2021 22:18
הרב לאא מלעיז, הרב אומר דעתו
8
כתבה מקוממת
רואים שאתה מנותק | 14-02-2021 11:34
מבחינתי, כאישה, דיעות שכאלה הן איום על קיומי הבטוח במדינת היהודים. אינך סרוג ואינך ציונות דתית, ומטב שכתבה זו לא היתה מתפרסמת כאן והיא כשלעצמה רצופה באי דיוקים ולמעלה מכך, בפרט לגבי רבני ארהב. מספיק לכתוב רפורמים היום על כל דבר, רחמנא לצלן, ובכך אפשר לסיים. חמור מאד שאתה כותב על עוד כספי שילוני (כן, זה שמה המלא!) שהיא רשע, בעקיפין אתה כותב, אבל לזה אתה מכוון. זו הסתה שקרית נגד תלמידת חכמים, שעושה ימים כלילות להציל אותנו מאנשים צרים וחשוכים המובילים אותנו בקנאות לאבדון, ולהציל את היהדות עצמה משעבוד, סחטנות וחילול ה' המתחוללים לצערינו בבתי הדין הרבניים בישראל. מתסכל ומפחיד מאד לקרוא שיש דיינים כאלה.
אל תתייחסו בכלל לרבנים החרדים הפרימיטיבים !
ממזר | 25-05-2021 15:52
כן ירבו ממזרים בישראל!
9
אף אשה מודרנית לא צריכה לחכות להסכמת הגבר לגט
ממזר | 14-02-2021 14:49
כל מסורבות הגט החילוניות צריכות ויכולות המשיך בחייהן מבלי לחכות לגט בכלל-לקיים יחסים עם מי שהן רוצות-וכמובן ללדת ילדים ולהתעלם לחלוטין מהמושג הדתי הפרימיטיבי והדימיוני ממזר! כן יירבו ממזרים בישראל!!!
10
כתבה שעושה המון...
אמת לאמיתה | 15-02-2021 10:09
כתבה שעושה המון סדר , במיוחד בקרב מבולבלים שחושבים שלהיות דתי לאומי זה לוותר על ההלכה אם יש צורך להבין את העם.. יישר כח הרב
11
שפיותתת
יוגב אריה | 18-02-2021 22:16
תודה לאל שיש מי שמשמיע את הקול השפוי בתוך שדה של אי שפיות שמרחף באוויר..ה' ירחם עלינוו
תגובה מעולה ומדויקת!
ממזר | 05-05-2021 14:59
רק שגם את וגם ניצן כספי צריכות ללכת עוד צעד קדימה-ולהחרים את הרבנות ואת בתי הדין לחלוטין! כן ירבו ממזרים בישראל!
12
אין דברים כאלו "עגונה" ו"ממזר"!
ממזר | 05-05-2021 14:47
כל מסורבות הגט החילוניות חייבות להמשיך בחייהן מבלי לחכות לגט בכלל-ולהרבות בלידת ממזרים! כן ירבו ממזרים בישראל!!!
13
כן ירבו "ממזרים" בישראל!
ממזר | 25-05-2021 15:50
כל מסורבות הגט החילוניות צריכות להתארגן ברשתות החברתיות-וללדת מאות או אלפי ממזרים חדשים בכל שנה! רק כך ניפטר מהחרבנות הפרימיטיבית והשוביניסטית ונהפוך אותה ללא רלבנטית! כן ירבו ממזרים בישראל!!!