עו"ד על הפרשה • בראשית: ת.פ. 1/0 האנושות נגד קין - סרוגים

עו"ד על הפרשה • בראשית: ת.פ. 1/0 האנושות נגד קין

אחת מנקודות השפל של האדם בפרשת בראשית מתארת את מעשה הרצח הראשון בהיסטוריה האנושית. אהנה לנו תיאור העובדות בתיק הפלילי הראשון של האנושות – ת.פ. 1/0 האנושות נ' קיין, הכתוב אינו מספר לנו מה היה הרקע לרצח ומה הסיבות בעטיין קין מגיע למצב שהוא רוצח את אחיו.

author-image
עו"ד על הפרשה • בראשית: ת.פ. 1/0 האנושות נגד קין
  איור: Distant Shores Media/Sweet Publishing

עו"ד על הפרשה • בראשית: תיק פלילי 1/0 האנושות נגד קין – היבטים קרמינולוגיים

פרשת בראשית פותחת בנקודה הראשונית של בריאת העולם, 'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ', בריאת האדם ביום השישי מהווה נקודת זמן ראשונית ממנה התחילה המסורת היהודית למנות את מניין שנות קיום העולם.

עוד באותו נושא

מרהיב: ספר 'בראשית' בתמונות מיוחדות


5

מעמדו של האדם

ביום השישי לבריאה נברא האדם. בבריאת האדם מצינו "ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו", דוד המלך בתהילים ממצב את האדם בדרגה הכי קרובה לאלוקים, "ותחסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תעטרהו".

במחשבת חז"ל ניתן למצוא גישה לפיה כל אדם שקול כנגד כל מעשה בראשית גם יחד. התפיסה המציבה את האדם כנזר הבריאה מופיעה גם בקרב ענקי המחשבה וההגות היהודית. כך למשל: ר' סעדיה גאון, קובע שהאדם הוא מטרת הבריאה ועיקר תכליתה, ותפקידם של כל הברואים לשרת את האדם.

המהר"ל מפראג שקובע: "וכמו שהשמש הוא המלך, גם כן האדם הוא מלך, שהרי הכל נתון תחתיו; ומלכות האדם שהוא מוליך שלמות אל כל התחתונים, כי הכל נברא לעבוד האדם ולשמשו". ר' חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים, הולך צעד אחד נוסף וקובע שלא רק שהאדם הוא תכלית העולם הגשמי אלא הוא גם תכליתו והמוקד של העולמות העליונים "גם על זאת יחרד האדם מעם הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות וכל העולמות כולם…הוא כלליות הכל, נגד הבית קדשי קודשים, אמצע היישוב, אבן שתייה, כולל כל שורשי מקור הקדושות". ובהמשך הוא מוסיף ומשמיענו: "הוא יתברך שמו, אחרי שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור למעשי בראשית, בריאה נפלאה, כח מאסף לכל המחנות, שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות והעולמות והיכלין עליונים שקדמו לו".

וכך גם משמיענו ר' חיים בן עטר, בפירושו לתורה, אור החיים, "עיקר הכל הוא האדם, ובשבילו ואליו ברא ה' כל ברואיו".

אלא שלצד חגיגיות בריאת העולם המאפיינת את תחילתה של הפרשה, סיומה מאכזב. אקורד הסיום של פרשת בראשית הוא נוגה, שכן האל מצטער על בריאת האדם, וכך מתאר לנו הכתוב את הלך הרוח של האל: "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום. וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו".

היבטים קרמינולוגיים – במעשה הרצח

אחת מנקודות השפל של האדם בפרשת בראשית מתארת את מעשה הרצח הראשון בהיסטוריה האנושית. אירוע חריג וקיצוני אודותיו, וכדרכן של מקראות, הוא מתואר בצורה תמציתית עד למאוד. וכך בוחר הכתוב לדווח לנו על המתרחש: "ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו". הנה לנו תיאור העובדות בתיק הפלילי הראשון של האנושות – ת.פ. 1/0 האנושות נ' קיין, הכתוב אינו מספר לנו מה היה הרקע לרצח ומה הסיבות בעטיין קין מגיע למצב שהוא רוצח את אחיו.

עבירת הרצח נמנית על אחת העבירות החמורות בכל חברה מתוקנת. חומרתה של עבירת הרצח היא כה חמורה בעיני האל, שהמקרא מבטיח, שהאל בעצמו ידרוש ויתבע את עונשו של הרוצח. "ואך את דמכם לנפשותכים אדרוש מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם מיד איש את אחיו אדרוש את נפש האדם". בתלמוד הירושלמי מצינו: "שכל המאבד נפש אחת מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא".

חומרתה ההלכתית של עבירת הרצח היא כה יסודית שזו נמנית על רשימה מצומצמת של 3 עבירות שאדם מצווה למסור את נפשו ולמות ובלבד שלא יעבור עליהם, כלומר במתח שבין להרוג אדם ובכך להציל את החיים או לסרב להרוג ואז ליהרג – פוסקת ההלכה יהרג ואל יעבור. ובלשון חז"ל "רוצח – יהרג ואל יעבור".

מלבד חומרתה של עבירת הרצח, יש מקום להבין ולברר את הרקע להתנהגות הפלילית, בתחום זה עוסקת, בין היתר, 'הקרמינולוגיה'. תחום מדעי ששם לו כמטרה לחקור מעשים שאדם עושה והם חורגים מהנורמה החברתית המקובלת והם עולים כדי התנהגות פלילית. תחום דעת זה מבקש להתחקות אחר הגורמים, הסיבות והמאפיינים המשפיעים על האדם בבואו לבצע פעולה תוך סטיה מהנורמה החברתית.

הנחת המוצא הבסיסית לפשר התנהגותו של האדם יכול להתחיל בהבנה שהאדם מופעל על ידי מערכת אינטרסים שהוא טווה ובונה לעצמו. מערכת האינטרסים משתנה מאדם לאדם, וזו מושפעת ממשתנים שונים. בפשטות ניתן לזהות אינטרסים עם תאוריית הצרכים של הפסיכולוג אברהם מאסלו, פסיכולוג חברתי יהודי-אמריקני. תאוריית הצרכים מניחה מדרג היררכי של צרכים בסיסיים ואוניברסליים המשותפים לכלל בני האדם, צריכים אלו הם המניע המרכזי בחייו של אדם, ובהישרדות האישית של האדם עם המציאות הוא מבקש להשיג צרכים אלו.

אבל עוד לפני הקרמינולוגיה ותיאוריית הצרכים. חז"ל במקרה של רצח קין את הבל, מנצלים, כדרכם מנצלים את המקרים בהם המקרא מקצר, כדי להשלים את הדברים בהתאם לעומק הבנתם ורוחב ראייתם. ובהקשר זה אנו מוצאים במדרש ניסיון להסביר את המניע שגרם לקין לבצע את הפשע החמור ביותר בקודקס הפלילי – רצח. במדרש רבה מובאים 3 דעות בשאלה מדוע קין הרג את הבל.

הגישה הראשונה במדרש טוענת "על מה היו מדיינים, אמרו בואו ונחלוק את העולם אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המיטלטלין, דין אמר ארעא דאת קאים עליה דידי [=קרקע שאתה נמצא עליה שלי], ודין אמר מה דאת לביש דידי [=בגדים שאתה לובש שלי], דין אמר חלוץ [- ביקש בעל המיטלטלין שבעל הקרקע יפשוט את בגדיו], ודין אמר פרח [=ביקש בעל הקרקע בעל המיטלטלין יפרח באויר ולא ידרוך על המקרקעין שלו], מתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו". לפי גישה זו הרקע לרצח הראשון נבע מוויכוח על חלוקה בין המיטלטלין למקרקעין בין האחים, חלוקה שהובילה לוויכוח בשאלת הנכונות לאפשר לצד השני להשתמש במשאבים של הבעלים האמיתי בצורה סבירה.

גישה שניה מוצגת דרך עמדתו של "רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את המטלטלין, ועל מה היו מדיינין, אלא זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, שנאמר 'ויהי בהיותם בשדה', ואין שדה אלא בית המקדש. היך מה דאת אמר 'ציון שדה תחרש', ומתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו". לשיטתו של ר' יהושע המחלוקת כלל לא היתה בין קרקעות למיטלטלין, ובנקודה זו הם הבינו שהחלוקה צריכה להיות כזו שכל אחד יקבל גם מקרקעין וגם מיטלטלין. ומכאן שמחלוקתם של קים והבל היתה בחלקו של מי יבנה בית המקדש. בית המקדש המקום המקודש לעם ישראל המקום בו האל השרה שכינתו, המקום שריכז את הפולחן הדתי של עם ישראל, הקמת המקדש היא אחת ממצוות עשה שהתורה מצווה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ומכאן שלתפיסתו של ר' יהושע הרצח של קין נסוב סביב המחלוקת בחלקו של מי יבנה בית המקדש.

גישה שלישית מוצגת באופן הבא: "יהודה בר אמי אמר על חוה הראשונה היו מדיינין, אמר רבי איבו …ועל מה היו מדיינין אמר רבי הונא תאומה יתירה נולדה עם הבל זה אומר אני נוטלה שאני בכור, וזה אומר אני נוטלה שנולדה עמי, ומתוך כך ויקם קין". לשיטתו של ר' יהודה המחלוקת כלל לא עסקה בנושאים של מטילטלין, רכוש או בית המקדש, אלא סכסוך שעסק בשאלה מי יזכה 'באמא חוה' או לפי גישה אחרת מציגה מצב אחר, לפיו עם כל אחד מהאחים, קין והבל, נולדה תאומה, שהיתה לו גם לאשה. אלא שלידתו של הבל הביאה לעולם שלישיה, הבל ועוד שתי תאומות. וכאן לפי תפיסה מסויימת התעורר ויכוח מי יזכה בתאומה היתרה. הבכור טען כבכור ועל פי דיני הבכורה מגיע לי פי שניים ולכן האחות התאומה צריכה להיות איתי, לעומת זאת טען השני התאומה הזו נולדה איתי ולכן היא תישאר איתי.

וכאן עולה השאלה מה טיבה של מחלוקת זו, לכאורה מה זה משנה מה היה הרקע לרצח קין את הבל אחיו. דומה בעיני, וכך השכל הישר אומר לי, שדברי חז"ל אינם משקפים מחלוקת, אלא יש לקרוא אותם כמקשה אחת. ולמעשה שלושת הגישות הן המניע לכל סטיה חברתית. הן הסיבה הקרמינולוגית לעבריינות פלילית בכלל, ועבירת הרצח בפרט.

אם נשוב למדרש וננסה לדלות גורמי סטיה ופשיעה נוכל לקבוע שלפי הגישה הראשונה, המניחה שעיקר המחלוקת נבעה על סכסוך שמקורו בחלוקת המקרקעין והמיטלטלין – מבקשת לבטא רצח ועבירות פליליות אחרות שמבוססות על סכסוכי רכוש וקניין. הגישה השניה שמניחה שהוויכוח בין האחים בשאלה בחלקו של מי יבנה בית המקדש, מבקש להניח שסטיות חברתיות נובעות מסכסוכים שמקורם בשאלות של דת, והגישה השלישית מדברת על נשים.

במילים פשוטות, בתיאוריה הקרמינולוגית של חז"ל רצח, ופשעים פליליים מבוססים על אחד מהמניעים הבאים: רכוש, דת, נשים וכבוד המשפחה.

צא ולמד שהתרופה הגדולה לכל חטאי האדם, וחובתו להימנע ממעשים קיצוניים צריכה להתחיל בהפנמה אמיתית של מקומו בעולם, כפי שמשמיענו חז"ל בתוספתא למסכת סנהדרין: "אדם נברא באחרונה…למה נברא באחרונה שלא תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשית …דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד מושלו משל למה הדבר דומה למלך שבנה פלטירין וחינכה והתקין סעודה ואחר כך זימן האורחים".

דברי התוספתא בשאלת משמעות מיקומו של האדם בסדר בריאתם של כלל העולם, צריך להשפיע על אורחות חייו, שכן בכוחו של האדם לקלקל ובכוחו לתקן. כאשר הוא מתקן כל העולם נברא לכבודו, וכאשר הוא מקלקל הרי שיצורים פחותים במעלתם קדמו לבריאתו. האדם הונח 'בגן עדן' כדי "לעובדה ולשומרה" ולא כדי לאבדה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
אחד המעולים
אמיר | 16-10-2020 14:35
פשוט מדהים, חילך לאורייתא