אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הגרז"ן גולדברג זצ"ל: דבריהם הם זכרונם

כתוב במסכת שמחות (ד, יב): "והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם". לכן במקום דברי הספד, נביא חלק מתשובותיו שהגאון זצ"ל שלח לנו

הגרז"ן גולדברג זצ"ל: דבריהם הם זכרונם
  (צילום: יוטיוב / ישיבת תל אביב 'מעלה אליהו'; תמונה קטנה: יונתן זינדל / פלאש90)

הלך לעולמו הגאון הגדול הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, ראש ישיבה ודיין בבית הדין הרבני הגדול. רבים יספידו אותו כראוי לו. במשך השנים שלחנו לו עשרות שאלות, ותמיד ענה בבהירות, בקיאות, בעמקות ובאהבה. כתוב במסכת שמחות (ד, יב): "והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם שדבריהם הם זכרונם". לכן במקום דברי הספד, נביא חלק מתשובותיו שהגאון זצ"ל שלח לנו.

קרקפתא דלא מנח תפילין למי שמניח רק תפילין של יד

שאלה: מי שלא הניח אלא תפילין של יד, כגון שיש בלורית שחוצצת או התפילין של ראש, האם הוא בכלל "קרקפתא דלא מנח תפילין", או קרקפתא לאו דווקא?

הגרז"נ גולדברג: "עיין בספר שחיבר הרב קוק שדן על אחד שיורד קצת מהתפילין על המצח, אם מותר לקנות אצלו פרשיות של תפילין, ועיין שהרב אריאלי האריך שם בספר חבש פאר".

ברכה על גדול בישראל בראיית גבו

שאלה: הרואה גדול בישראל מגבו, האם מברך עליו שחלק מחכמתו ליראיו?

הגרז"נ גולדברג: "מסופר בירושלמי (ביצה פ"ה ה"ב) שרבינו הקדוש אמר למה הצליח יותר מחביריו שראה את ר' מאיר שמחה על שדפקו יד על יד בחתונה שרבינו הקדוש עשה הסעודה, ור' מאיר עבר וצעק שבת, ורבינו הקדוש יצא לראות מי צועק שבת, ור' מאיר ברח וראוהו מאחוריו, ולכן החכים, נראה שגם ראה מאחוריו רואה גדלות".

אמן למתפלל נוסח אשכנז על "יצמח פורקניה" לפני שמו"ע במעריב

שאלה: מי שמתפלל נוסח אשכנז יכול לענות אמן על "יצמח פורקניה" לפני שמונה עשרה של מעריב או שזה הפסק?

הגרז"נ גולדברג: "מסברה הפשוטה נראה שכן, שגם בקשת ויצמח היא חלק מתפלת קדיש, אף שיש לומר שכל הקדיש הכל תפלה שיתעלה הקב"ה כביכול, ואילו ויצמח זה תפלה עבורינו, מ"מ מסתבר שגם שיבוא משיח זה קידוש להקב"ה, ודומה לתפלת ותמלוך אתה לבדך. ולכן מי שאינו אומר ויצמח אין נחשב להפסק. אמנם מספרים שהגרי"ז סולוביצ'יק לא היה עונה אמן על יצמח, ולשאלת ד"ר ארונוב, למה אינו עונה אמן, אמר לו שהרמב"ם בסוף הלכות תפלה כתוב נוסח הקדיש ואחר יצמח לא כתוב שם לומר אמן".

עוד באותו נושא

ברוך דיין האמת: הגרז"ן גולדברג זצ"ל הלך לעולמו


12

העברת כוס הקידוש לאמו או אשתו

שאלה: יתום מאב שמתחתן, כיצד לנהוג בשבתות עם היין בקידוש כשאוכלים אצל אמו – האם להקדים את נתינת היין לאמו או לאשתו?

הגרז"נ גולדברג: "לענ"ד נראה שאמו קודמת ורק אשה בעלה קודם לאביה, שזה שנשאת נפטרת מכבוד אב שסותר כבוד בעלה".

תלמיד חכם וקידוש על מיץ ענבים

שאלה: האם יש מעלה לתלמיד חכם לקדש על מיץ ענבים בשבת ויו"ט כדי שיכול לפסוק הלכה אם שאלה תגיע?

הגרז"נ גולדברג: "מסופר על ר' שמואל סלנט שהוא היה גומר מהר קריאת הגדה וקיום המצוות בליל פסח ושכב לישון כדי שאח"כ יהיה מי שיפסוק שאלות בירושלים, וממילא מי שסובר שיכול לקדש על מיץ לכתחילה עדיף שיקדש. מה שר' שמואל לא שתה מיץ, שבפסח לא יתכן לסחוט אשכול ענבים מפני שאין להשיג ענבים בפסח.

ואמנם ביעור בשביעית לענבים הוא בפסח, אבל קשה שאין ענבים בשוק בפסח, וכנראה שאפשר למצוא ענבים בודדות בפסח אבל לא ניתן לעשות מיץ. ומה שבימינו יש מיץ כל השנה שמכניסים בהם חומר שלא ניתן ליהפך ליין או מפסטרין, ובזה נדחית ראיה הגאון בעל אגרות משה שהקשה, ר"י החזיק בגד עבור ראשו שכאב לו מהיין ששתה בליל הסדר ולא שתה מיץ אלא ראיה שבמיץ לא מקיימים מצות ארבע כוסות, ולפי מה שכתבנו אין ראיה שלא היה בידם דברים המונעים ממיץ ליהפך ליין".

עוד באותו נושא

הרב לאו סופד: "נתן מענה בכל מקצועות התורה"

עצירת מכונית בשבת במעבר חצייה

שאלה: הולך בשבת בדרך שנוסעות שם מכוניות, האם צריך להיזהר שלא יעצרו, כגון במעבר חצייה, או יצפצפו בגללו?

הגרז"נ גולדברג: "זוכרני שבקרתי פעם את מורי ורבי המשגיח בפוניבז' הגאון הצדיק הרב דסלר והוא אז התאחסן בנחלת שבעה ובקרנו. הלך אתנו להתפלל מנחה והיה זהיר מאוד לא לעמוד במדרכה שמא בגלל זה יעמידו הנהגים את מכוניתם. ובעיקר העניין יש לדון כשנוסע במכונית ולוחץ על הברז ומכניס בנזין, האם כל זמן לחיצתו עושה חילול שבת או רק כשמתחיל ללחוץ אבל אח"כ אדרבה אם יעמוד מללחוץ הוא מכבה".

המתנה למשפחה בהדלקת נרות חנוכה

שאלה: האם להדליק נרות חנוכה מיד בזמן או שהבעל יחכה לאשתו או האשה לבעלה וכדומה?

הגרז"נ גולדברג: "נראה שלמדליקים בחוץ כדינא דגמרא זמנו הוא כחצי שעה אחר השקיעה [ויש בזה כמה דעות אם הכוונה לאחר צאת הכוכבים]. עכ"פ אז יש להדליק בחוץ ואין לחכות, שהרי הפרסומי מצוה לאנשי רשות הרבים. אבל למדליקין בפנים כדין שעת הסכנה, שם זמנו כל הלילה ויש להעיר בני ביתו הישנים".

רב ששכח ספירת העומר יום שלם

שאלה: אם רב שכח לספור ספירת העומר, האם יש איזה היתר בשבילו לספור בברכה בציבור כדי לא להתבייש?

הגרז"נ גולדברג: "מעשה שקראו אצל בית הלוי אביו של ר"ח ששכח לספור לילה אחד והוא חייב להתפלל לפני העמוד, ביקש מאחד המתפללים שיברך לפני הספירה ויכוון לצאת בברכה שאמר בתור ש"ץ. ועיין הר צבי שדן אם יכול להוציא כיוון ששכח ואינו יכול לקיים המצווה ואולי נחשב פטור מן הדבר" (בעל שו"ת הר צבי במקראי קודש – פסח ח"ב סי' מו).

עמידה בפני רבו כשמדבר בטלפון

שאלה: האם אדם חייב לקום כשהוא מדבר עם רבו בטלפון?

הגרז"נ גולדברג: "אמנם ברבו סומא חייב לקום לכבודו אבל אין ראיה כ"כ שנחייב כשמדבר עמו בטלפון".

מו"ץ ששבר המצות כשהוציאם לבדקם או נפל אתרוג מידיו

שאלה: מורה הוראה שבדק מצות ושבר אותם בטעות (ובכך הפחית את ערכם), או בדק אתרוג למישהו ובטעות הפילו על הרצפה והאתרוג נפסל. האם המורה הוראה חייב לשלם על כך?

הגרז"נ גולדברג: "ונתנבלה בידו הדין הוא אם שילמו לו בעבור השחיטה חייב, ואם בחינם עושה והוא מומחה פטור, ומסבירים תוס' בתחילת פרק המניח ששומר חינם חייב בפשיעה, אדם המזיק חייב גם באבידה קרוב לפשיעה, שומר שכר גם חייב על גניבה אף שקרוב לאונס, ואולי גם בבדיקת אתרוג. כך אכן אם מדובר שלא קנה עדיין ואם נתקלל האתרוג יהיה פסידא על המוכר, ואולי גם בזה הדין כמו שכתבנו".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים הגאונים.

=======

רשם: הרב מרדכי ציון

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
זו גדלותו?
מאן דהוא | 21-08-2020 11:35
נו באמת... היה למדן עצום ולא איזה רב ששואלים אותו קלוץ קשייס
2
אבידה ענקית
גיא | 26-08-2020 19:33
הרב נשם תורה 24/7 כך שמעתי לא הכרתי אישית..