אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת SMS בנושא חנוכה: מה מותר? מה אסור? ומה נהוג?

המקבץ השבועי של שו"ת המסרונים של הרב שלמה אבינר עוסק הפעם בהלכות חנוכה: האם צריך לגנוז קופסת נרות? מה מברכים על לביבות? האם אישה רווקה חייבת בהדלקת נרות? מאיזה גיל ילד אשכנזי צריך להדליק? מה פתאום מדליקים נרות בכותל? ומה לגבי הדלקה במקום העבודה? כל התשובות.

שו"ת SMS בנושא חנוכה: מה מותר? מה אסור? ומה נהוג?
  פלאש90

לקובץ הלכות חנוכה לפי מנהגי כל העדות לחץ כאן

ניתוח בחנוכה

ש: מותר לעבור ניתוח בחנוכה על אף שיפסיד הדלקת נרות?

ת: כן. מותר לאדם להכניס את עצמו למצב בו יפסיד מצוה משום פיקוח נפש (עי' הגרי"ש אלישיב מובא בס' אשרי איש רלג – רשם מ"צ).

מלאכה כשהנרות דולקים

ש: האם נשים נמנעות ממלאכה כל זמן שהנרות דולקים?

ת: די בחצי שעה (מ"ב תרע סק"ד – רשם מ"צ).

ש: האם מלאכות הבית מותרות?

ת: כן. הכנת מזון, שטיפת כלים וכדומה (חזו"ע חנוכה יב. שו"ת קנין תורה ז נב אות ג – רשם מ"צ).

ש: ואם אינה בבית אז?

ת: מותר (שו"ת משנה הלכות תנינא א תקל – רשם מ"צ).

מלאכה לאיש בחנוכה

ש: האם גם אנשים נוהגים לא לעשות מלאכה בחנוכה בזמן שהנרות דולקים?

ת: יש מחמירים אבל הדין הוא שמותר (מג"א תרע סק"א. מ"ב סק"ג. חזו"ע חנוכה יד – רשם מ"צ).

מסיבת חנוכה לאבל

ש: האם מותר לאבל להשתתף במסיבת חנוכה?

ת: לא (הליכות שלמה שכ – רשם מ"צ).

לביבות

ש: מה מברכים על לביבות?

ת: אם ניכר שהן מתפוחי אדמה, אדמה, אם לא ניכר, שהכל (הגריש"א מובא בס' אשרי איש עדר – רשם מ"צ).

הנרות הללו

ש: אם על קופסת נרות חנוכה או פרסומת כתוב הנרות הללו קודש הם, האם חייבים גניזה?

ת: כן. הם דברי קדושה (הגריש"א מובא בס' אשרי איש ערה – רשם מ"צ).

הזהיר בנר חנוכה

ש: חז"ל אמרו שהזהיר בנר חנוכה יזכה לבנים תלמידי חכמים ופעמים רבות זה לא קורה?

ת: א. סיבות אחרות עכבו (עי' שו"ת תשובות והנהגות ב שמ). ב. זה משל במובן כללי, עיין עין איה (שבת כג ב – רשם מ"צ).

סופגניות

ש: מי שאוכל סופגניה באמצע סעודה, האם מברך?

ת: לא. נכלל בסעודה (הליכות שלמה שיט. חזו"ע חנוכה יט).

ש: אם אכל שיעור קביעות סעודה, 216 סמ"ק, האם נחשב ללחם?

ת: לא, כי אינו מעשה אפיה אלא מין בישול (שו"ע מקוצר קכ אות כד).

ש: מותר לשים אותן בשבת על הפלטה?

ת: כן, נחשב יבש, כי הריבה בטלה (חזו"ע חנוכה יט בשם הגרשז"א בשלמי מועד רמה, רמז – רשם מ"צ).

חינוך ילד

ש: מאיזה גיל ילד אשכנזי מדליק נרות חנוכה?

ת: גיל חינוך, שש. אבל אם רוצה, יכול קודם (שו"ע ורמ"א תרעז ב. שו"ת תשובות והנהגות ג רטו אות טו – רשם מ"צ).

חינוך ילדה

ש: האם יש לחנך ילדה קטנה אשכנזיה להדליק נרות שבת?

ת: לא, אבל אם רוצה, יכולה להדליק (עי' שו"ת הרש"ל פה. מ"ב תרעז סק"ט – רשם מ"צ).

בת רווקה

ש: אשה פנויה שגרה לבדה חייבת בנר חנוכה?

ת: כן. אף נשים היו באותו נס (עי' שו"ת משנה הלכות תנינא א תקלה – רשם מ"צ).

הדליק מספר מוטעה

ש: מי שהדליק יותר נרות או פחות מנרות של אותו יום, מה יעשה?

ת: יכבה או יוסיף ללא ברכה (שו"ת האלף לך שלמה או"ח שפ. חזו"ע חנוכה כט. ועי' שו"ת שבט הקהתי א רב – רשם מ"צ).

עליה לקבר

ש: האם מותר לעלות לקבר בחנוכה?

ת: יש מחמירים ויש מקילים (חזו"ע חנוכה יב. הליכות שלמה שכ. הגריש"א מובא בס' אשרי האיש ערה).

ש: ולקברי צדיקים?

ת: כן (בן איש חי וישב כב).

חנוכיה בחוץ

ש: האם עדיף להדליק בפנים הבית או בפתח בחוץ?

ת: בחוץ, שזו ההלכה הראשונית (שו"ע או"ח תרעא ה. עי' שו"ת קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב א סז).

נר חנוכה בכותל

ש: איך מדליקים נרות חנוכה בכותל, הרי אינו בית?

ת: הוא בית-כנסת, הכי קדוש בעולם (שו"ת אז נדברו ו עה. שו"ת רבבות אפרים ד קסג אות סג. חזו"ע חנוכה מז).

הדלקה במקום עבודה

ש: האם אפשר להדליק נרות חנוכה במקום עבודה כדי לזכות אנשים לא דתיים?

ת: בלי ברכה. כי אין זה בית מגורים (הגר"א ווייס בקובץ דרכי הוראה עח).

מלאכה לפני הדלקה

ש: כמה זמן לפני הדלקה אסור לעשות מלאכה שמא ישכח?

ת: חצי שעה. ואם ביקש מחבר להזכיר לו או הכין שעון מעורר, מותר (תורת המועדים קלט. נטעי גבריאל – חנוכה ד ד. ה ו. ו ז).

סעודת אשה לפני הדלקה

ש: אשה שמחכה לבעלה שיגיע מאוחר, האם מותר לה בינתיים לעשות מלאכה או לאכול?

ת: כן. אם יש שומר שיזכיר, מותר, והרי כשהבעל יגיע, הוא יזכיר לה (הליכות שלמה רצט. שו"ת בצל הלכמה ד נח).

שיעור לפני הדלקה

ש: שיעור תורה לפני ההדלקה, האם לבטל?

ת: לא. כמובן אם מגיעים הביתה לא אחרי סוף זמן הדלקה (חזו"ע חנוכה עג).

להקדים או לאחר

ש: מי שלא יהיה בזמן ההדלקה, מה עדיף – בפלג המנחה או מאוחר בלילה?

ת: שניהם טובים (עי' שו"ת שבט הלוי ד סו. הגרי"ש אלישיב מובא באשרי האיש רנב).

מגיע מאוחר

ש: מי שמגיע מאוחר בלילה הביתה וכולם ישנים, האם ידליק בברכה?

ת: לא יברך. ומי שרוצה לברך, יש לו על מי לסמוך (שעה"צ תרעב יז. חזו"ע חנוכה סד).

נר חלש

ש: אם אור הנר מאוד חלש, ובקושי רואים, יוצא ידי חובה?

ת: כן (מועדים וזמנים ב קמב).

שמן מוצק

ש: יש בעיה להשתמש בשמן מוצק?

ת: לא. אין הבדל וזה אותו הידור מצוה (שו"ת שבט הלוי ט קמג. הגרי"ש אלישיב מובא באשרי האיש רלט).

נר ריחני

ש: מותר להשתמש בנר ריחני?

ת: כן.

ש: אבל נהנה ואסור להנות מהם?

ת: לא נהנה מן האור אלא מן הריח (הגר"ע יוסף מובא בשו"ת מעיין אומר ג שלב).

חנוכיית חברו

ש: מותר לי להשתמש בחנוכיה של חברי?

ת: אסור בלי רשותו (המאסף תרע"ג כרך א סי' נה ע"פ דברי שו"ת בית יעקב ג שרק במצוה מן התורה אומרים "ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה" אבל במצוה מדרבנן לא אומרים כן).

שמן תחת המטה

ש: האם מותר להדליק בשמן שהיה תחת המטה בזמן שינה?

ת: כן. מותר. וגם לאכילה, יש להקל דיעבד (שו"ת רבבות אפרים ג תס אות יד).

שמן מגולה

ש: האם שמן שהיה מגולה כל הלילה מותר?

ת: כן, כי אינו מזון (ב"י יו"ד סי' קטז והוא משנה תרומות ח ד שרק ג' משקים אסורים משום גילוי). וגם במזון יש להקל כי אין עתה נחשים (שם. שו"ת מנחת יצחק ט פה. והחזון איש נזהר מאד מגילוי. בטעמא דקרא בהנהגות מרן החזון איש אות כז).

נר חשמלי

ש: האם מותר להדליק בנר חשמלי?

ת: לא. ובלית ברירה, יש מתירים בחוט להט (שו"ת יביע אומר ג לה. חזו"ע חנוכה צד. קונטרס הל' חנוכה לחיילים בשם הגרש"ז אוירבך).

שמן תרומה

ש: כהן מותר להדליק בשמן תרומה?

ת: כן. רמב"ם (הל' תרומות ב יד. יא א – רשם מ"צ).

בדיקת הלכה לאור הנר

ש: האם מותר לי לבדוק הלכה בנושא נרות חנוכה לאור הנרות?

ת: כן כי זה לצרכן (ברכ"י תרעג ה. שע"ת שם אות ג).

צילום נרות חנוכה

ש: האם מותר לצלם נרות חנוכה או להצטלם על ידם, או לא מפני שאסור להשתמש בהם?

ת: מותר. אין זה שימוש באורם (וכן פסק הגרי"ש אלישיב מובא בשו"ת וישמע משה א ריב).

חנוכיה

ש: האם חייבת להיות חנוכיה או די להדביק את הנרות על איזה משטח?

ת: די בכך (שו"ת אבני אשפה א קכט אות א. חזו"ע חנוכה לד).

כיבוי נר בפיו

ש: האם זה נכון שאסור – כל השנה – לכבות נר בנשימה מפיו?

ת: יש נזהרים (כל בו סי' קיח). אבל שומר מצוה לא ידע דבר רע (כה"ח יו"ד סי' קטז אות קטו)

אשה בנר חנוכה

ש: אם הבעל לא בבית אותו לילה, אשתו צריכה להדליק?

ת: כן. אף הן היו באותו הנס (שו"ע או"ח תרעה ג).

הדלקה עבור אמו

ש: אם הדלקתי נרות בבית והולך לבקר את אמי, אני יכול להדליק עבורה?

ת: כן, מדין שליחות. בברכה. אם עומדת שם (כי בא מועד סג כג).

ברכת גר

ש: האם גר צדק מברך שעשה ניסים לאבותינו?

ת: כן (דרכי הלכה להגר"א אליהו עמ' תסט ע"פ תשובת הרמב"ם).

ברכות הראיה

ש: האם בימינו נוהגות ברכות הראיה עבור מי שלא מדליק ורואה נרות?

ת: כן (שו"ת אז נדברו יא לב. שו"ת יחוה דעת ד לח בהערה שבסוף התשובה).

נר חנוכה במטוס וברכבת

ש: כיצד ידליק נרות חנוכה במטוס וברכבת?

ת: פנס חשמלי עם חוט להט בשעת הדחק (חזו"ע חנוכה צז. הליכות שלמה רפג. קובץ תשובות ג קג).

נר חנוכה בשדה

ש: מי שמטייל ונמצא בשדה פתוח, האם מדליק?

ת: לא. אין זה בית (הליכות שלמה רפג), אבל באוהל כן (הגרי"ש אלישיב מובא בקונטרס הלכות מצות חנוכה לחיילים).

==

שו"ת עם הרב שלמה אבינר ברשת מורשת של קול ישראל בכל יום ה' מהשעה 22.30 ועד 24.00.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
נפלא! תודה רבה לגאון הרב אבינר שליט"א
בנימין | 09-12-2012 14:59
2
איזו בקיאות מרשימה!
| 10-12-2012 10:30
אשרי הדור שאלו רבותיו. (הרב מרדכי ציון, לא הבנתי מדוע קישרת לאיזה תשובה של המשנה הלכות, לדין המופיע בגמרא ובשו"ע - כמובא בהמשך תשובות הגר"ש אבינר שליט"א). אשמח לתגובתך!
3
הדלקת נירות וברכה במסיבת חנוכה ערב לפני חנוכה
מאירה | 05-12-2017 2:59
אנו עורכים מסיבת חנוכה בבית הספר. המסיבה מתקיימת ערב לפני תאריך הדלקת הנרות המסורתית. השאלה שלי:האם מותר להדליק נרות בחנוכיה? השאלה הנוספת:האם מותר לאמר את הברכות תוך שימוש אדום ואלוקינו?