אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה • פרשת נח: יצר לב האדם רע – האדם והחטא

השאלה הגדולה שחברה מתוקנת צריכה לתת דעתה היא לא בשאלה האם אנשים חוטאים או לא, אלא בשאלה מה המדיניות הראויה ביחס לכל עבירה ועבירה.

עו"ד על הפרשה • יצר לב האדם רע – האדם והחטא

פרשת נח: יצר לב האדם רע – האדם והחטא

1656 שנה בלבד מאז בריאת האדם והאנושות מגיעה למצב של שחיתות. "ותשחת הארץ…ותמלא הארץ חמס…כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" [בראשית ו;יא-יב].

עוד באותו נושא

לב הפרשה • פרשת נח: מה עושים כשהעולם קורס

שחיתות זו היא הסיבה למבול, באמצעותו האל עורך לעולם 'אתחול מחדש". המבול  שוטף ומוחק את כל האנושות שחיה באותם ימים, כל בעלי החיים הכל נמחק ומוכחד מלבד נח ילדיו נשותיהם, והבהמות שנכנסו עם נח לתיבה, מגרעין חיים זה ששרד את המבול יתחיל העולם החדש להיבנות.

בתום המבול מבטיח האל שהוא לא ישמיד עוד את העולם. "לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי" [בראשית, ח;כא]. הבטחת האל שלא להשמיד את האדם מובנית. מה שטעון הבנה, היא השאלה מה משמעות הקביעה "יצר לב האדם רע מנעוריו" והשני מה הקשר בין האדם לאדמה "לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם".

הכל חוטאים אפילו אנשי המעלה בחברה

שלמה המלך, החכם מכל אדם לימדנו את העיקרון "כי אין אדם שלא יחטא" [מלכים א,ח;טו], ובספר קהלת הוא משמיענו: כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" [קהלת פרק ז;כ]. בפשטות המסר הבוקע משני פסוקים אלו שהחטא הוא חלק בלתי נפרד מהאדם  כפי שמסביר את הדברים האבן עזרא, "דע כי לא תוכל שלא תחטא כי אין אדם אשר לא יחטא בפועל או בדבור או במחשבה" [קהלת ז;כ], הנפילות, החטאים העבירה על החוק אינו נחלתם הבלעדית של שכבות מסוימות בחברה, אלא הכל חוטאים אפילו אנשי המעלה בחברה, כמו שמצינו בתלמוד על הפסוק בקהלת "מכאן דאפילו צדיקים צריכים כפרה" [תלמוד בבלי סנהדרין מו,ב].

המדרש מציע הסבר מעניין לשינוי המופיע בספר קהלת  ובמקום 'אדם' כתוב 'צדיק', "אין צדיק בארץ" וכך מובא: "וכי יש צדיק עושה צדקה וחוטא, אמרו לו אלו פרנסי צבור שמחלקין צדקה לעניים, ונותנין שלא כהוגן לכהוגן, וכהוגן לשלא כהוגן" [מדרש זוטא קהלת (בובר) פרשה ז סימן כ] יוצא שלשיטת המדרש, הפסוק בקהלת אינו מוסב לאדם מהשורה, זאת אנו למדים מהקביעה "אין אדם שלא יחטא" ולכן השימוש במונח 'צדיק' מוסב למי שעושה 'צדקה', ולכן הפסוק מתייחס לפרנסי הציבור, לנבחריו, שבעבודתם עושים שלא כהוגן ופוגעים היכן שאינם צריכים לפגוע ומניחים למי שאין צריך להניח.

מדוע האדם חוטא

על השאלה מדוע האדם חוטא, מלמדים חז"ל "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות" [בבלי סוטה ג;א]. בניסיון להתחקות אחר אותה 'רוח שטות' שבכוחה להניע את האדם לעבור עבירה, ניתן להיעזר בדבריו של האברבנאל, מפרשני המקרא, מדינאי ופילוסוף, בניתוח קרמינולוגי מונה שש סיבות אפשריות לשאלה מדוע אדם חוטא. הראשון "גאה וגאון של משפחתו" כלומר יצר ההתנשאות של האדם, שמכוחה יכול אדם לסבור בטעות שהכל מותר לו. הסיבה השנייה: "רוע מקום מושבו, כי יש מקומות מוכנים לחטא", הסיבה השלישית: "הכרח חיותו", הסיבה הרביעית :מפני "התמדת הטובה לפי שלא ראה ולא הרגיש בימיו העדרה", הסיבה החמישית "מפני סכלות והיעדר ידיעה שלא ידע האסור והמותר" והסיבה הששית: "מפני מסית ומדיח" [אברבנאל בראשית פרק ב].

לפי תפיסתו של ר' שמשון רפאל הירש, הרש"ר הירש, מה שהופך את האדם ל'אדם' הוא בעצם הפוטנציאל שלו לחטוא, במילים אחרות אדם שנטלת ממנו את האפשרות לחטוא כבר אינו אדם. "מושג ה"חירות" כולל מאליו את האפשרות להתנגד לרצון ה'. אל יעלה על הדעת, שהכושר לחטוא ופיתויי החושניות הם רק תוצאה מהשחתת האדם. שכן טול מן האדם את הכושר לחטוא ואת הפיתוי המגרה של החושניות – וכבר חדל האדם להיות ראוי לשם זה. כי כל מעלת האדם מותנה בכושרו לחטוא; וכל כבוד האדם הוא ביכולת שניתנה לו – להמרות את רצון ה'" [רש"ר הירש ויקרא פרק טז,י].

בין האדם לאדמה

את הקשר שבין האדם לאדמה, ומדוע חטא האדמה והאדם כרוכים יחד. ניתן להסביר זאת בהתאם למוצא האדם, כאשר בבריאת האדם מצינו שכדי ל'ייצר' את האדם נטל האל "עפר מן האדמה" [בראשית ב;ז], מסביר ר' שלמה יצחקי, רש"י, את הביטוי עפר מן האדמה "צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות" [רש"י בראשית ב,ז] כלומר חומר הייצור של האדם היה צירוף ודוגמיות מכל סוגי האדמה שיש בעולם. לנוכח העובדה שחומר הגלם ממנו עשוי האדם הוא האדמה הרי שאפשר להבין מדוע הוא חוטא, כפי שמלמדינו המדרש "טעם בארץ, מפני רוב גסות החומר העב הגורם לחטא" [אוצר מדרשים (אייזנשטיין) משה, עמ' 372].

כדי להבין מה יש בחומר ממנו הורכב באדם שגורם לאדם לחטוא, צריך ללכת אל ימי הבריאה שם אנו קוראים, שביום השלישי כאשר נבראים העצים האל מצווה על האדמה להוציא "עץ פי עושה פרי" [בראשית א;יא] הארץ מתבקשת לפי פירוש של רש"י, עץ פרי עושה פרי, "שיהא טעם העץ כטעם הפרי"  כלומר בתכנון המקורי היה שלעץ יהיה את אותו הטעם שיש לפרי, מנגד האדמה מצידה לא מילאה את הציווי "והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ… עץ עושה פרי ולא העץ פרי" [רש"י בראשית א;יא] על כך נענשה האדמה ועם האדם יחד במבול. עכשו ניתן להבין מה משמעות הקשר שבין האדם לאדמה, ומדוע טבע האדם לחטוא, הסיבה נעוצה בחומר הגלם ממנו יוצר האדם. חומר הגלם עצמו, הוא כזה שמסוגל לחטוא, חטאו בהפרה בוטה של מצוות הריבון לעשות עץ פרי עושה פרי, האדם נושא עמו במטען הגנטי את הפוטנציאל לחטוא.

חוק העונשים בישראל מסווג את העבירות הפליליות לשלושה סוגים. 'עבירות מסוג חטא' על אלו נמנים עבירות שהעונש עליהם הוא מאסר עד שלושה חודשים או קנס, 'עבירות מסוג עוון' עבירות שהוענש עליהם הוא בין 3 חודשי מאסר ועד לשלוש שנות מאסר או קנס, ועבירות מסוג 'פשע' תחת קטגוריה זו יכנסו כל אותן עבירות שהעונש עליהן עולה על תקופת מאסר של שלוש שנים. בהתאם לחלוקה זו, ובהתאם לקביעה לפי אין אדם אשר אינו חוטא, הרי שניתן להניח שכולנו עוברים על עבירות מסוג חטא, רובנו אף עוברים על עבירות מסוג עוון, והמיעוט עובר על עבירות מסוג פשע. מכאן שהשאלה הגדולה שחברה מתוקנת צריכה לתת דעתה היא לא בשאלה האם אנשים חוטאים או לא, אלא בשאלה מה המדיניות הראויה ביחס לכל עבירה ועבירה.

==

אלישי בן-יצחק, עו"ד ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט'.

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
5 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
מעניין מעשיר ומחכים
רפי | 31-10-2019 14:48
ניתוח ברור, הגיוני ומדויק
2
כמה צודק
עו"ד | 31-10-2019 18:01
לגזור ולהדביק בכל פרקליטות
3
לעניות דעתי אין בסיס לעיקר התיזה המובעת כאן
משה אהרון עו"ד | 31-10-2019 22:36
בסד. כשאומר הקבה שלא יקלל האדמה בעבור האדם . היחס הוא שהאדם חוטא והאדמה נענשה כשושבינה או כאמא. וכי לאחר המבול השתנתה משוואה זו חטא האדם אינו קשור בחטא האדמה. וכלל לא ברור ומוחלט שהאדמה ככזו היא בכלל מושא לחטא. לא בכדי שירת האזינו מסתיימת בההפך וכיפר אדמתו עמו שהאדמה שושבינה לגבות מהאדם על חטאיו
4
זאת ועוד הפירכה מצויה ב במקרא עצמו לאמור :
משה אהרון עו"ד | 31-10-2019 22:54
לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו הנה כי כן שחור על גבי לבן לאדמה אין כל קשר לחטא האדם כי החטא בכלל תוצר של נעוריו כלומר סביבתו ובית גידולו וצמיחתו לאחר הלידה . דברים אלו נאמרו לטובת האדמה על מנת להבהיר בהפוך למה שנטען כאן כי צר לב האדם הרע אינו גנטי באותו המובן של היסוד הקשור באדמה אלא במה שאירע בעת גידולו
5
עליבות של אפור ואמת נעדרת
שוליית הנפח | 01-11-2019 11:12
בסד. לא באמת אמיתה של תורה מעניינת אותכם אתם שבויים בתודעה מגובשת שכוהניה הם רבנים וצדיקים וחלילה אם תופרע אותה התודעה . כבר אין ימות משיח והמהפכה המלווה אותם. ואין אמת ויהי מי שאמרה . והנה כך הפכה האמת בהווית חיינו לאמת נעדרת