הצדיקים הטהורים יודעים גם להיאבק כשצריך - סרוגים

הצדיקים הטהורים יודעים גם להיאבק כשצריך

בעקבות הסרטון של ארגון חותם, מצטטים את הפסקה המפורסמת של הראי"ה קוק אודות הצדיקים הטהורים, האוסרת כביכול להיאבק בכוחות העומדים נגדו. אלא להוסיף אור וטוב. בעולם אוטופי – אולי זה אפשרי. כנראה לא בעולמנו. לא זו בלבד, הראי"ה עצמו לא אחז במידה זו

author-image
הצדיקים הטהורים יודעים גם להיאבק כשצריך

מדי פעם, וגם לאחרונה בעקבות הסרטון של ארגון חותם, מצטטים את הפסקה המפורסמת של הראי"ה קוק אודות הצדיקים הטהורים, כביכול, מי שרוצה לזכות למדרגה זו, אסור לו להיאבק בכוחות העומדים נגדו. אלא להוסיף אור וטוב. בעולם אוטופי – אולי זה אפשרי. כנראה לא בעולמנו. לא זו בלבד, הראי"ה עצמו לא אחז במידה זו.

מאבקי הראי"ה

הראי"ה אכן ראה את הטוב והקדושה הפנימית שבחלוצים, ופרסם על כך מאמרים וספרים. אלא שבאותה עת, ניהל מלחמה גדולה למען שמירת ההלכה, ו"קבל על הרשעה", כלפי תופעות רוחניות שליליות. הפובליציסטים הרדיקליים היו מצליפים בו על שהוא מנסה לכפות את ההלכה על המתיישבים החילוניים.

אפילו בשעת הספד עליו, יממה לאחר פטירתו, כתב עיתון הפועלים "דבר": "צבור הפועלים – גם אם לא יוכל להתעלם מצדדי הכפיה שנהגו בו בענייני אמונה – ישמרו לטובה את זכר האיש שידע בשדה ההסתכלות שלו למצוא את צד הקדושה במעשי הפועלים". לטענותיהם של הפועלים כלפיו היה בסיס, כפי שאביא (דוגמאות ספורות מתוך עשרות ויותר).

הראי"ה עשה כל מאמץ ולא חסך באגרות ותזכירים, לקונגרס הציוני, להנהלה הציונית, לראשי הקק"ל וקרן היסוד, להסתדרות הפועלים ולועדי היישובים. הוא השתמש גם בכח שהיה בידיו, בתור האחראי על מערך הכשרות בארץ-ישראל; אמנם באופן מדוד ובמשורה, אך בתקיפות ובנחרצות. הראי"ה השקיע מאמצי הסברה מרובים כדי למנוע אכילת חמץ בפסח בחדר האוכל של קיבוצים ומושבים.

הוא אף הציע להם מצות במחיר מסובסד וכלים כשרים לפסח. דוד בן גוריון טען כי הגם ש"הקו הנקוט בידי ההסתדרות בשאלות אלו הוא יחס של כבוד לרגשות הדת", אין הם יכולים "לתת יד לשום ניסיון של אינקוויזיציה דתית, איזה אֹכֶל יאכל אדם ובאילו כלים ישתמש בכל זמן שהוא בביתו הפרטי". מה שאצל הראי"ה נקרא "לאפרושי מאיסורא", נקרא אצלו "אינקוויזיציה דתית"; מה שהראי"ה קורא "פרהסיא", מטבח של קיבוץ שלם, קרוי בפיו "בית פרטי". כלומר, גם בן גוריון הסכים שבפרהסיא אין לחלל את קדושת חג הפסח, הויכוח התמקד בשאלה – מהי פרהסיא.

כשסירבו אנשי קיבוץ 'השומר הצעיר' שעל אדמות הקק"ל להצעתו לספק להם מצות במחיר מסובסד וכלים כשרים לפסח, והודיעו שיאכלו חמץ – כתב עליהם לראשי הקק"ל: "מומרים להכעיס" "יבסקציה" ו"תרבות נחשים צפעונים" "שריפת גוף ונשמה ביחד, חורבן של מרשיעי ברית כבימי אנטיוכוס"!

בשנת תר"ץ, כשאנשי נהלל חיללו שבת בקציר התבואה תוך הפצת שמועת-שקר כי הרבנות הראשית התירה זאת בגלל מכת העכברים. הראי"ה כתב להם: "הנני מקוה שדברי אלה היוצאים מעומק תבערת לב אח מלא אהבה ודכאות חרדה על שבר עמנו וצפיה לישועתו יהיו לכם למוסר, בטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף שלא יבדל כל עם ישראל מכם ומתוצרותיכם, שובו וחיו. אחיכם המוכיח אתכם מתוך אהבה ומצפה לתשובתכם הנאמנה". למעשה רמז להם הראי"ה רמז עבה, שהם צפויים לחרם ואף להוצאה מכלל ישראל!

מאפייני המאבק של הראי"ה על השבת

בתקופת חייו של הראי"ה, וגם שנים רבות לאחר מכן, מי שעמדו בראש המאבק על צביונה של השבת בארץ ישראל, היו דווקא הראי"ה ובני חוגו, ובהם מנהיגי "המזרחי". הם שנאבקו בעוצמה, בתוקף וללא הרף כנגד חילול שבת בכל רחבי הארץ. לעומת המבקשים לדאוג לשמירת השבת במרחב המקיף אותם בלבד, הראי"ה דאג לא דאג רק לחנויות ומגרשי הכדורגל בירושלים, אלא גם לשדותיהם של חלוצי עמק יזרעאל ורחובותיהם של פועלי חיפה.

הוא תבע שוב ושוב להקפיד על קדושת השבת וחגי ישראל, כמו גם שמירת הכשרות, ללא כל קשר לשאלת קיומה של אוכלוסייה דתית במקום הנידון. גישתו התבססה על מחויבות לכל חלקי עם ישראל, ולא רק לציבור מצומצם. דווקא ההזדהות העקרונית עם מפעל תחיית הארץ, עם הרעיון הלאומי ועם החתירה לגאולת הארץ, העניקו לראי"ה את היכולת לתבוע שמירה על קודשי ישראל בכל מקום.

"אלמלא שאנו חשים את רגש האחוה לכל אחינו, גם להרחוקים, ובפרט לאלה אשר נושאים הם, באיזה מובן שהוא, את דגל האומה בידם – לא היה הענין [של חילול שבת בפרהסיא במושבה עין גנים] כל כך מרעיש אותנו". כך כתב גם למאיר דיזנגוף בקשר ל"חוקת השבת" שעמדה להיקבע בתל אביב: "בתור אזרחים עברים בארץ העברית אנו דורשים שדת ישראל תהיה מוכרת בזכותה הרשמית, וזה מחייב שבעניינים של ציבוריות ושל פרהסיא תוכר קדושת השבת גם בתור חקה אזרחית. פחות מזה לא יוכל לדרוש כל איש יהודי המכבד את עצמו ואת עמו".

הראי"ה דרש מהקק"ל להתנות את תוקף חוזי החכירה שלה בשמירת השבת של החוכרים. הוא נקט לעיתים בסנקציות בתחום ההשגחה והכשרות, לא רק בשל בעיה "מקומית" השייכת ל"גרעין הקשה" של הלכות איסור והיתר, אלא גם כמנוף לחץ על המתיישבים בנושא שמירת השבת.

עם זאת, כפי שנכתב, הראי"ה לא דגל ב"כפייה דתית" במובן של בילוש אחר מעשי האדם בחדרי חדרים, המאבק היה על אופיו של הרחוב היהודי בארץ ישראל.

הצדיקים הטהורים

מחאותיו ותוכחותיו המרובות של הראי"ה כנגד הפרצות בקיום ההלכה בפרהסיה, עומדות לכאורה בניגוד לדבריו: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק; אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה…" האמנם מדובר בסתירה? ראשית, נראה כי אין להפוך דברים שנכתבו כהגות ועיון מעמיק — לתוכנית עבודה. לא ראי השקפה עליונה המתבוננת ב'עולם האצילות' כראי ניתוח המציאות מזווית מעשית; הגם שבוודאי ישנם קשר והשפעה בין המישורים, והמכיר בסגולתו הפנימית של יהודי הגם שנתרחק מהתורה, לא יסתפק בתוכחה אלא ישתדל בדרכי קירוב ואהבה.

ראוי להדגשה המשפט שכתב הראי"ה בסוף האיגרת לקק"ל, הדורשת פיטורי עובדים המשתתפים במשחקים בשבת "וסוף כל סוף ישובו בנים לשמור את חוקי תוה"ק באהבה": הוא לא ראה סתירה בין מאמצי הכפייה לשמירת השבת ומצוות אחרות לבין האפשרות שאותם אנשים כלפיהם הופנו צעדיו ישובו לשמור מצוות באהבה. גם ה'כפייה' שננקטה, אפוא, לא ביטאה ריחוק מהם. אכן, יש לנקוט בהוספת צדק, אמונה וחכמה – ולא להתמקד בקבילה, בהתמרמרות, שאינה משנה דבר.

אין מכאן כל סתירה לכך שבמקום הצורך אכן דרוש גם להיאבק נגד הרשעה בכל תוקף, וכפי שנהג הראי"ה בעצמו. הצדיקים הטהורים עוסקים בעיקר בהוספת הטוב, ואינם מסתפקים בקבילה על הרע, אלא נאבקים בו. מעין זה אפשר לומר על המשפט הידוע "חושך, אין מגרשים במקלות". אבל אם יש מישהו שמכבה את האור שהדלקנו – נגרש אותו, כדי שלא ישוב ויכבה את האור.

==

הרב אברהם וסרמן הוא מרבני 'חותם'. המאמר מבוסס על הספר 'להכות שורש', שכתב יחד עם הרב איתם הנקין הי"ד.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
אם הדרך מכוערת. לפעמים מלמד על התוכן. חזרו בת
חזרו בתשובה, ויסלחו | 27-08-2018 13:53
חזרו בתשובה. התנצלו. קבלו לעתיד לא ..........ויסלחו לכם.
ירא שמים. ראוי שיברח מ"חותם" ולא יחתים עצמו ב
תראו אנשים עם כיפה.. | 27-08-2018 19:48
ולא יחתים עצמו במדות רעות ושנאת ישראל, ושנאת תח ה' ירחם.
אני מתרחק מ"חותם" כמו מאש....................
טוביה | 27-08-2018 19:38
מה שמריח לא טוב. כנראה יש שם יצר הרע שמן של שנאת חינם ומדות רעות.
2
האם חותם לא נזהרים בכבוד ת"ח ר"ל ????????????
זצ | 27-08-2018 14:08
כמובן תח לא מהשבט שלהם. הם לא נזהרים באיסור ככ חמור ? באיסור שנאמר עליו אין רפואה למכתו ?
אכן אין רפואה למכתו
מישהו | 05-09-2018 7:56
- לוביץ!
3
בעיקר
שמואל | 27-08-2018 14:10
יודעים להלחם. רק לא בטוח שהם צדיקים טהורים. יהללך זר ולא פיך..
4
אבל הרב הענקין זצ"ל הי"ד. ידע לכבד ת"ח.
בלי לבלבל בבקשה. | 27-08-2018 14:15
אמממ כן. תח שחושבים אחרת ממנו. ולא הוציא עליהם סרטונים ככ שפלים. אז נא לא לצטט את שמו בקשר למעשים אפלים ומחללי שש בצורה ככ מכוערת. הענקין היה טוב היה ישר. לא............
5
כל מילה בסלע
אורי | 27-08-2018 14:20
וכל הכבוד לארגון חותם שמוציאים האמת לאור! הגיע הזמן לשים את הרפורמים רבני הגוש במקום הראוי להם
אורי אורי. כמה קילו שנאת ת"ח בלעת ???????????
פוי פוי... | 27-08-2018 19:15
י
6
"חותם" מבזים ת"ח ????????????????????????????
נכונה השמועה ??????? | 27-08-2018 14:34
אנא אל תחתימו את עם ישראאל בחטא מלוכלך כזה.
רק כאלה שלא מהמפלגה שלהם...............
קווץ' | 27-08-2018 21:54
חי
7
מישהו מהיר צדיק טהור?
ישעיהו | 27-08-2018 14:49
יש צדיקים בינוניים ורשעים. והרב קוק מוסיף שיש גם צדיקים טהורים. סביר להניח שאתם לא מכירים אחד כזה, וזה בסדר. היכולת לתקן רק בכח הטוב שמורה ליחידי סגולה. אחד בדור כלי האי ואוליי. שאר ה'צדיקים' הנמנעים מלהתמודד עם המציאות ומסתתרים מאחורי מילים יפות חשודים יותר כמי שמפחדים מהתמודדות או שבורחים מאחריות מאשר חשודים הם בצדיקות טהורה.
8
כשלא נוח לחותם אז פתאום זה לא רלוונטי...
יהושע | 27-08-2018 14:55
פתאום כשלא נוח לחותם הדברים של הרב הם רק לעולם אוטופי? מה שבטוח שהרב קוק לא היה מוציא סרט עם השמצות אישיות, אלא נלחם בתופעה ולא באנשים. במקום שחותם יתקנו הם מתחפרים בטעות של עצמם. חבל. מותר להגיד טעינו בסגנון ולא בתוכן. לא היינו צריכים להלבין פנים ולהחטיא בלשהר
לפעמים גם הסגנון מלמד על התוכן...............
וון הנדל | 27-08-2018 19:13
ל
9
אין כאן צדיקים טהורים אלא רק אינטרסים.
20:4 | 27-08-2018 16:18
ואני מניח שהכותב לא העיד על עצמו.
10
קודם כל להפסיק לקבל תרומות מנוצרים
חיים יובל | 27-08-2018 16:39
אחר כך להטיף לאחרים.
11
ישר כח לחותם על המאבק החשוב
חני | 27-08-2018 21:06
אתם שומרים על השפיות במחנה
12
ה'צדיקים' מקבלים מיליארדים מהמדינה ועדיין
הייטקיסט,גבעת שמואל | 28-08-2018 8:29
יש להם את עזות המצח להפיק סרטי שנאה ושטנה כנגד יהודים אחרים.אם המדינה הייתה תומכת גם בארגונים הנאורים - לא היה צורך לקבל תמיכה מחול.אני מאחל לשונאי 'חותם' שיעשו תשובה ויבקשו סליחה אמיתית גם ממי שאינו מסכים עימם.
13
לכל המצטדקים והתוקפים את חותם
אחד שמבין | 28-08-2018 8:56
רואים שלא למדתם את אגרות הראיה שם מתגלה לנו באמת מיהו מרן הראיה זצוקל. יש שם לא מעט תקיפות. אתם כמו כל השמאלנים והגויים אוהבים להראות רק את הצד היפה, הרך והנעים. מה לעשות שהחיים עדיין לא כאלה ויש רוע ורשעה בעולם? בזה הרב נלחם לא מעט ובצדק. זו דתנו ואל תסלפו אותה.
14
ארגון חותם הוא חותם אמת - גם לפי תורת הרב זצל
עם ישראל חי | 28-08-2018 9:11
יבורכו מפי א-ל
15
'צדיקים' ? 'טהורים' ? טול קורה מבין עיניך.
אבי | 28-08-2018 14:24
די כבר.
16
רוע
גיא | 29-08-2018 10:06
כמה רוע יכול להיות באדם האחוז כפיתיות לכפות את דעותיו על אנשים שלא מאמינים בהם. להילחם על השבת גרם גורם ויגרום נזק עצום. טוב יעשו כולם אם במקום להילחם על כפייה דתית ילחמו נגד כפייה דתית עבור מי שבחר שלא למאמין בדת.
17
כל הכבוד לכבוד הרב
אביתר יעקב מיכלשוילי | 30-08-2018 10:49
שכוייח
18
לא לוותר
אשריכם | 03-09-2018 20:43
להפיץ את המידע כמה שיותר. הציונות הדתית מתנתקת מהקרן החדשה