"החינוך הממלכתי- דתי הוא רצון ה'"

נכנסים לארץ, מפשילים שרוולים, מתגייסים לצה"ל, שותפים בעולם חקלאי וגם דיגיטלי מפותח. אמנם יש בכך ירידה רוחנית- אך לשם מכוונת אותנו התורה! לחמ"ד! חינוך ממלכתי דתי.. זה רצון ה'

"החינוך הממלכתי- דתי הוא רצון ה'"
  תלמידים בחמ"ד (צילום: באדיבות המצולם)

שאלות רבות עולות (דנו על כך הפרשנים הראשונים והאחרונים), בסיפור חטא המרגלים:

מה ההבדל בין התיאור בפרשתנו למול ספר דברים? מה משמעות ההבדלים? מה מקומו של משה? מה חטאם של המרגלים? כיצד מנהיגי הדור חוטאים בחטא נורא כזה? ומאידך- לכאורה (ע"פ העונש אנו מבינים את גודל החטא), במה קשה החטא הזה, מתלונות ישראל ובכיים עד כה? ועוד ועוד.

ננסה לגעת בשתי שאלות. (ואולי, מה אנחנו לוקחים לתפילה שלנו להיות מנהיגי חינוך בענווה..)

1. שאלת הרמב"ן: "מה עשו המרגלים? כי משה אמר להם (י"ג, יח) 'וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה, המעט הוא אם רב', ואמר להם בערים (שם יט) 'הבמחנים אם במבצרים', ועל כל פנים היו צריכין להשיבו על מה שציווה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו (שם כח) 'אפס כי עז העם… והערים בצֻרות גדֹלֹת מאד', וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם?… " מה חטאם של המרגלים? הם מספרים מה שהם ראו..!!

הרמב"ן ענה והוסיף עליו בעל ה"עקידת יצחק": הוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאד". לספר את העובדות זה דבר אחד, ולנתח את מה שראית זה סיפור אחר.. וזה חטאם הגדול.

יש הבדל בין לדווח מה ראית, לבין לפרש " אפס כי עז העם", הפרשנות היה חטאם.

אולי יש אפשרות לומר מעבר לזה, וכך כתב הרמב"ן בתחילת הפרשה: "אבל ה' ציווה 'ויתורו את ארץ כנען', והוא כטעם בררה, כבאים לקנות דבר..והכול לשמחם כי 'צבי היא לכל הארצות', ויעלו בה בחפץ גדול."

לא כמו הפרוש הראשון של הרמב"ן, שהם נשלחו לרגל את הארץ והם מביאים את שראו, וזה לגיטימי. הקב"ה שולח אותם לראות איזו מתנה גדולה הם מקבלים! השליחות שלהם היא לגלות את הזכות הגדולה שהקב"ה מזמן להם, ו"שיעלו בחפץ גדול" זו לא שאלה – אם הארץ טובה או רעה – חלילה. "טובה הארץ מאד מאד" זו עובדה! החטא הגדול שהם לא רק לא ראו זאת! זה אינו רק מורך לב, ופחד מלהילחם ביושבי הארץ- אלא: "וימאסו בארץ חמדה" (תהילים קו:כד)!!!

בעולם שלנו, קוראים לזה "תאום ציפיות"… מנהיג, שליח גדול, צריך לדעת מה "המנדט שלו" מי מאתנו לא מכיר את הקיטורים למיניהם… זה מותר (לא בטוח…) למי שהוא מונהג, חלש מעט, פוחד, לא רואה את היעד, לא מבין את גודל התקופה וגודל התפקיד ואין לו אחריות להוביל ולהנהיג ציבור. מנהיג חינוך, יודע! בוודאות מוחלטת! שטובה הארץ מאד מאד! שהתלמיד שהוא זוכה להתחנך עמו, הוא " טוב מאד מאד"… ולמרות שיש מקום (תמיד..) להתלונן.. ולהסביר.. ולקטר ולתת תירוצים.. "המנדט" הוא אחד: " שיעלו בה בחפץ גדול". לראות את טובתה של הארץ היום! את הזכות לחיות בדור התקומה! את יופייה של הארץ והתפעלות מכל פלאיה של מדינת ישראל- שעיני ה' בה…

ואותו מבט טוב – עם תלמידנו, ועם אומתנו הטובה. "ה' עשה את האדם ישר" וכולנו חלק אלוה ממעל. ותפקידנו "רק" למצות את הסגולות… שנמצאות. בנו, בתלמידנו, במדינתו ובעמנו הנפלא.(מתוך רצון לקצר מאד..) נביא רק עוד את התשובה הפשוטה שחטאם היה, חוסר אמון בעצמם: "ונהיה בעיננו כחגבים וכן היינו בעיניהם..". (נשאלנו, מדוע בחזון החמ"ד, במטרות – מופיע ראשון הכותר: "בין אדם לעצמו" ורק אחר כך כל השאר… הנה התשובה. האמון בעצמך, האמון המלא שהקב"ה נותן לנו, מביא אותנו למסוגלות לכול אתגר ושליחות! זו התשובה).

2. ננסה לענות על עוד שאלה אחת. כיצד מנהיגי הדור: "ראשי בני ישראל המה" חוטאים בחטא נורא כ"כ, מה גרם להם להוציא את דיבת הארץ רעה?

הזוהר הקדוש ( חלק ג') ענה על כך , תשובה (המתאימה לבעלי המוסר..- מתורגם):

"וישלח אותם משה" וגו'. "כולם אנשים", כולם זכאים היו וראשי ישראל היו, אבל לקחו לעצמם עצה רעה. ולמה לקחו עצה זו? אלא אמרו: אם יכנסו ישראל לארץ יעבירו אותנו מנשיאותינו וימנה משה נשיאים אחרים, שהרי אנחנו זכינו במדבר להיות מנהיגים אבל בארץ לא נזכה. ועל שלקחו לעצמם עצה רעה מתו הם וכל מי שקיבל דבריהם."

לולא הדברים נכתבו, היה קשה לאומרם. "נגיעה אישית" זה כל הסיפור. אדם, מנהיג, גדול ככל שיהיה, (אם נתייחס לדברי הזוהר כפשוטם, כמובן) במודע, והרבה מן הפעמים, בצורה בלתי מודעת. מונע מאינטרסים אישיים! הוא מקבל החלטות, כלליות, מערכתיות, לעיתים – גורליות!! מתוך מבט צר, אישי ואפילו אגואיסטי.

מנהיג (כל מנהיג. מורה למתמטיקה, מפקד זוטר בצבא, ומנהל מפעל, שלא לדבר על מנהיגי ציבור ושליחי ציבור) – הנקודה המרכזית!! והארכימדית היא- התבטלות מוחלטת לשליחות אותה האדם זוכה לעשות. כפי שהרב בר שאול כתב על אברהם אבינו: "הנני לכל שליחות ולכל פקודה.." כשיש "הנני" מוחלט, שום נגיעה אישית, של נוחות, רצון לבטא את המיוחד שבי וכו'- נמצאים שם. לא בכדי התכונה המרכזית שאומר הקב"ה על "עבדי משה" היא: "והאיש משה ענו מכל האדם..". הביטוי "טובה הארץ מאד מאד" רומז למשנה באבות "מאוד מאוד הוי שפל רוח". וכך הרב במוסר אביך: "מי שזוכה לענווה זוכה לארץ ישראל".

הענווה, המבטאת את היכולת להתבטל לרצונו של ה', לשליחות, למטרה העליונה אליה האדם מבקש להיות שותף, היא המרכזית והמניעה עולמות רבים.

ה"שפת אמת" לא הסכים לקבל כי ראשי בני ישראל נפלו בנגיעה אישית במובן של אינטרסים פרטיים, כפי שכתב הזוהר. הוא הסביר את הזוהר באופן אחר, עמוק:

"איתא בזוהר הקדוש.. לכאורה נראה כי ודאי כל מה שאמרו המרגלים היה בעבור כללות בני ישראל, וכיון שנבחרו להיות שלוחי בני ישראל ודאי היו בטלין אל הציבור, ואיך נוכל לומר עליהם שדיברו מחמת נגיעת עצמותם? אבל נראה לבאר הענין כי דור המדבר בכלל היו בחינה ראש. כי הדור שיצא ממצרים ושמעו הדברות בסיני הם ראשין לכל הדורות. והדורות נמשכים בבחינת אבות ותולדות מרישין ועד רגלין, .. ובודאי אמת הדבר כי הכניסה לארץ היה מדריגה אחר מדריגה, והם לא רצו שיפלו ממדריגת רישין כנ"ל. . אבל היה להם לבטל עצמם לעשות רצון הבורא יתברך. ולהבין מאמר חכמינו ז"ל "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא" (אבות, ד', יז) כו', "

לפי ה"שפת אמת" החשש של המרגלים לא היה מדאגה פרטית לעצמם. הם הבינו שהכניסה לארץ תוריד אותם ממדרגתם הרוחני בו הם מצויים. ואומנם נכון, מדרגת ה"רישין" שהיה נחלת דור המדבר, עומד להשתנות- לא עוד רק עולם של רוח! נכנסים לארץ, מפשילים שרוולים, מתגייסים לצה"ל, שותפים בעולם חקלאי וגם דיגיטלי מפותח. אמנם יש בכך ירידה רוחנית- אך לשם מכוונת אותנו התורה! לחמ"ד! חינוך ממלכתי דתי.. זה רצון ה'. " יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.."

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
23 תגובות - 21 דיונים מיין לפי
1
מעניין מאין לכותב מהו רצון השם
אין לו מושג | 08-06-2018 11:25
יגעת ומצאת תאמין
טומאת המרגלים מקשה לכוון לרצון ה'. הזוכים ליט
מה שנכון נכון | 08-06-2018 12:15
אך הזוכים ליטהר מקליפת המרגלים. טומאתן וזוהמתן שבכל דור ודור, יותר פתוחים להבין.
2
רואים מכאן שלהיות ראשי זה לא לבטל את דעתך
יפה יוסף | 08-06-2018 11:46
גם נגד הד'. לכן לא כל כך ברור להיות גם ראש וגם שומע את דברי הד'.
3
נכון. חינוך ממלכתי דתי אבל קצת יותר דתי
יפה יוסף | 08-06-2018 11:48
היה יותר טוב.
4
כל הכבוד :
ישורון | 08-06-2018 12:42
אבל נכון יהיה לפתח מודעות לסובלנות ; פשוט לחילוני שמחובר למחקרים מדעיים , אי אפשר לכפות עליו אמונות כמו : בריאת העולם בשבעה ימים , לפני קרוב לששת אלפים של שנים ; בגלל : ממצאים ארכיאולוגיים ; של קיום החיים מלפני מאות אלפי שנים ויותר ; ולאחר הנחיתה על הירח , ושיגור חלליות למאדים ; ברור שכדור הארץ מקיף את השמש ; ולא להיפך .
ל 4
יהודי מאמין | 10-06-2018 10:30
אין קשר בין מה שכתבת לחילוניות. מדע הוא מדע הוא מדע גם לדתיים. אמונה אמיתית לא סותרת מדע. אני יהודי מאמין ואני לא רואה משפט אחד ממה שכתבת שאני לא מסכים איתו
5
הדתלשים רצון ה...
יהודי | 08-06-2018 13:37
שלושים אחוז דתלשים לפי הלמס....
6
לא יאומן עד כמה שאתם משובשים
הרוחניות היא העיקר | 08-06-2018 14:00
אין שום היתר להכנס למקום סכנה רוחנית לכתחילה. ראינו מה יוצא מכם.....
7
אהה. אז 40% דתלשים ומתחלנים זה רצון השם. מעניין מאד...
נתי | 08-06-2018 14:21
8
אני גדלתי בחמ"ד
שמי | 08-06-2018 15:03
ועד היום אני מלא צלקות וכוויות רוחניים, מקלל את החינוך הזה ואת איך שהוא שחט לנו את היהדות מול העיניים. כמעט כל מי שהיה איתי בחמד כיום הוא חילוני גמור או לכל היותר מסורתי לייט, כולל אחיי. ביום שאשמע שהחמד פשט רגל והתרסק אני אעשה חגיגה בעה
9
החמ"ד אינו רצון ה' כלל ברוב המקרים
א | 08-06-2018 15:08
פריצות ועבוביא של בנים ובנות כדעת יובל שרלו (יובל המבולבל)
10
ווווו. רצון ה'.. לא נסחפת??
ג'ו | 08-06-2018 16:06
שוב.. עוד אחד מהמגזר שעף על עצמו.. קמת צניעות לא תזיק.. שבת שלום..
11
ה' ישמור. למה להצדיק כל חיסרון כאידיאל?
ל | 08-06-2018 16:21
החינוך הכללי לא משהו, וכן בחמד יש בעיות לעתים אף קשות. זה לא רצון ה'. כמובן שהמחנכים נותנים את כל כולם ואפשר לומר שמשתדלים מכל מיני בחינות וכיוצב אבל המצב הנוכחי לא קרוב לרצון ה'. כמה מבוגרי החמד למדו את התנך? משנה? מסכת אחת? שלא נדבר על יותר מזה. הילדים היום חכמים מאוד וכישרוניים ובכל זאת ההישגים התורניים ברצפה. וגם ההישגים הלימודיים בכללי לא בשמים. בעה נייחל לשיפור אבל הדרך עוד ארוכה..
12
כמה אפשר לעוות?
אני | 08-06-2018 17:54
להביא את השפת אמת ולעוות ככ את כוונתו, ולהדיע למסקנות הזויות, זאת אמנות!!!!!!!!
13
חינוך לחילוניות וערבוביא
אבי | 09-06-2018 20:57
אין דבר כזה גם ממלכתי וגם דתי ,ברגע שהממלכתי נכנס הדתי יוצא
14
לשדך לו את רוחמה וייס, ענבי הגפן בענבי הגפן
בנימין | 09-06-2018 21:37
עייות התורה
15
ממש רצון ה'! במלא בתי ספר כבר תפסו את הקו
דכגדשכ | 09-06-2018 21:47
שמצעדי גאווה זה טוב, והומואים הם מסכנים. ה' ירחם על הזליגה של תרבות יוון לתוך מחנינו. שומר נפשו יבדוק טוב טוב את ההרכב החברתי של האולפנא והישיבה התיכונית שהוא שולח את הילדים שלו אליהם.
16
יש לי 3 ילדים בחמ"ד הוא רקוב!!!! הקטן הולך לת
יוסי נחמן | 09-06-2018 21:55
לתת ציוני
17
כל מה שכותב הכתבה הביא בשם פרשני המקרא
ש | 09-06-2018 22:18
וחכמי ישראל נע זה יפה ונפלא מאד למבין כל מה שכתב מדעת עצמו זה מגמתי משוחד ונגוע להפליא בלי שייכות לדברים האחרים שכתב חבל להוריד דברים אציליים לשפלות רוח ונמיכות קומה רק בגלל הליכה סוביקטיבית אני מקווה שיבוא יום שכותב הכתבה יהיה עסוק ללמוד תורה לשמה ללא שום פניות וכוונות ואז באמת יזכה לאור באור התורה
18
איך הגענו ל50% נשירה? אנחנו באובדן דרך בגלל
איתי | 10-06-2018 1:03
מאמרים משובשים שכאלו מעט כנות ואינטגריטי וחשבון נפש אמיתי לא יזיקו לנו...
19
לא מדוייק
קצת טשטוש | 10-06-2018 15:21
הפחד שלהם היה מזה וזה מוצדק. הקדוש ברוך הוא רצה שנראה שאיננו עם ככל העמים וגם כאשר אנו נכנסים לארץ איננו הופכים ארציים אלא מרוממים את הארציות ויודעים כי הרוחניות עיקר. את זה לא הם הבינו ולא אלו המתיימרים לתפוס את הטבע כעיקר .
20
גם אני גדלתי בחמ"ד
יוסי | 10-06-2018 18:00
אני כל כך שמח שערכי תורה ועבודה הם ערכיי, לימוד תורה לשמה עם אהבת הארץ, עבודה ופרנסה בכבוד. חלילה לו חונכתי בעולם החילוני או החרדי מה היה לי בעולמי?
21
קצת ענווה לא תזיק- גם לחמ"ד
אלי | 11-06-2018 15:25
הכותרת מגוחכת- כאילו שמדובר בנביא שיודע מה רצון ה'. עם קצת ענווה היה אפשר לכתוב שהחמד רוצה לעשות את רצון ה'.... ולתוכן עצמו- אין שחור לבן. כל ביס בחמד ממלא את רצון ה'?? נכון שלפעמים יש ירידיה ברוחניות כתוצאה מהשתתפות עם הכלל אך האם רצון ה' הוא חדרי מורים מעורבים או פעילויות מעורבות אחרות?? האם רצון ה' הוא מורות צעירות אשר מלמדות בני תיכון צעירים? התשובה די ברורה... כל אחד יכול לכתוב דברי תורה אשר ישימו אותו בכיוון הנכון, אז אלפי רבנים חרדים בטוח טועים?? (ולא, אני לא חושב שרק הם ב - צד הנכון). קצת ענווה מר ליפשיץ ושות' רק קצת ואולי תביאו גאולה לעולם.