אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת: האם חיילים יכולים לקרוא פרשת זכור בלילה?

חיילים שיש להם פעילות מבצעית בשבת זכור לאורך כל היום ולא יוכלו לשמוע ביום את קריאת התורה מתוך ספר תורה, האם ניתן לקרוא להם את פרשת זכור בלילה (בליל שבת)? הרב אלחנן פרינץ משיב

שו"ת: האם חיילים יכולים לקרוא פרשת זכור בלילה?
  (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

שאלה

בעניין חיילים שיש להם פעילות מבצעית בשבת זכור לאורך כל היום ולא יוכלו לשמוע ביום את קריאת התורה מתוך ספר תורה, האם ניתן לקרוא להם את פרשת זכור בלילה (בליל שבת)?

תשובה

ראשית, לגבי קריאת התורה בלילה מצינו שהתירו לקרוא כמובא בשערי אפרים (שער ז, סק"ט וסקל"ז). ואמנם בשו"ת מהרש"ג (ב, צב) כתב בתחילה כי בדיעבד אם קרא בתורה לפני עלות השחר יצא, אך בסיום דבריו נשאר בצ"ע.

אך כבר הורה בשו"ת המהרש"ם (א, קנח): "נראה לי פשוט שקריאת ס"ת אין זמן קבוע ביום דוקא" וע"ע בדעת תורה למהרש"ם (קלה) שהזכיר תשובה זו. וכן סמך על כך בשו"ת יביע אומר (ז אורח-חיים יז): דיש לסמוך על דברי המהרש"ם בשעת הדחק ושכן הסכים גם בשו"ת בית ישראל (סו"ס כ) להסתמך ע"ד המהרש"ם. ועיי"ש שהורה שיש להתיר לאנשי הצבא לקרוא בספר תורה קודם עלות השחר.

יתרה מכך, מצינו במפורש בהלכות שמחת תורה דכתב הרמ"א (תרסט, א): "ובלילה קורים בספר תורה הנדרים שבתורה, וכל מקום לפי מנהגו" (ומשמע דאף בברכה קוראים). וביאר המשנה ברורה (סקט"ו) ע"פ הבכורי יעקב: "הנדרים שבתורה – הם הפרשיות שרגילין למוכרן בכל השנה בפני עצמן ונודרין עליהן כגון פרשת ויתן לך, פרשת המלאך, פרשת ויכולו, פרשת יברכך, פרשת מה טובו, שאלו נקראו נדרים… ובימינו המנהג לקרות ג' גברי בפ' וזאת הברכה וצריכין לומר קדיש אחר הקריאה… " וכן איתא בכף החיים (סקל"ז). ומפורש מהכא שישנה אפשרות לקרוא בלילה (אך אולי זהו דין מיוחד בשמחת תורה).

יש עוד להוסיף כי בשו"ת קנין תורה (ב, קכג) הביא דברי שו"ת פני מבין (ל) לגבי אנשים הקורים בתורה קודם עלות השחר דליכא בזה ברכה לבטלה אבל אין לעשות כן לכתחילה, עיי"ש.

זכירת עמלק – מצווה תמידית

המצוה של זכירת מחיית עמלק היא מצווה תמידית, וממילא בכל פעם שיזכרו מחיית עמלק מקיימים מצוה מדאורייתא. ופשוט וברור שכאשר עושים זאת מתוך ספר תורה זוכרים זאת יותר. ונראה דאף בלילה מקיים מצווה שהרי מצווה זו של זכירה שייכת בכל עת ובכל זמן.

ואמנם מצינו שחכמים תיקנו זמן מיוחד לקריאת פרשת זכור (בשבת שלפני פורים) בשביל שלא יפחתו מלזכור פעם בשנה, אך על פניו גם אם קוראים בשאר זמנים את פרשת זכור מקיימים בזה מצוה. וממילא לפי דברינו לעיל שניתן לקרוא בלילה מדוע יגרע מהחיילים לשמוע את פרשת זכור, ויהא מותר לקרוא בלילה.

וחזיתי בספר ליקוטי תשובות והנהגות (עמוד סב) שדן בקריאת פרשת זכור בלילה וכתב בהאי לישנא: "נשאלתי מבית הכנסת כאן שאין להם מנין בשבת בבוקר רק בליל שבת אם להוציא ס"ת ולקרוא בליל שבת פרשת זכור. והעיד יהודי ת"ח כאן בדרום אפריקא עדות ששמע מפי הגאון הרב קוסובסקי זצ"ל ששאלו שאלה זאת לגיסו הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל ופסק הגרח"ע זצ"ל הלכה למעשה לקרוא בלילה פרשת זכור בלי ברכה, ולכן גם הוא פסק כן בדרום אפריקא ועדיף לקרוא בלילה מלבטל מצות פרשת זכור לגמרי… ומיהו בפרשת זכור אם לקרוא בלילה כבר הורה זקן הגרח"ע זצ"ל ודי בכך"

כמו בשמחת תורה

וכן הובאו דברים אלו בשו"ת תשובות והנהגות (ב, צג) ובספר מנחת דוד (לגר"ד רוזנברג השמטות עמוד שמה). ונראה דלפי הוראת הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצוק"ל יש לקרוא את פרשת זכור בלילה בלא ברכה. וכ"כ לי בעל שו"ת מחקרי ארץ "יקראו בלילה בלא ברכה". ויל"ע מדוע שלא יברך (כמו בשמחת תורה או קודם עלות השחר שהובא במהרש"ם).

וכבר כתב הגינת ורדים (או"ח כלל א ס' מט ד"ה 'וכל'): "והלואי שיהיו קובעין לקרוא בתורה בכל יום ויום, וכיון שקורין בתורה ממילא חייבין לברך ברכת התורה, והקריאה עצמה היא מחייבת לברך ברכות הראויות לה". אולם יתכן דכיוון שיש ספק אין לברך, שהרי כתב הברכי יוסף (קלה, סק"ב) על דברי הגינת ורדים "ואין דבריו מחוורים".

וכן הביא בעל שו"ת אורחותיך למדני כחיזוק לדברי הגרח"ע שאם קורא בלילה יקרא בלי ברכה, את דברי שו"ת משיב דבר (א, טז) שכתב: "אבל הא פשיטא דלקרא בברכה ביום שלא תקנו חז"ל הוא ברכה לבטלה, איברא בלא ברכה לכאורה אין בזה איסור, והוי כקורא בתורה… וה"ה להוציא ס"ת ולקרות אף ביום קריאת התורה אך לא בעת הקריאה כמו לאחר התפלה, או בערב יש גם כן איסור בדבר…" (אולם הוא עצמו דחה דבריו מפני שמצינו שבשמחת תורה קוראין בערב, ולפיכך העלה דאף לחיילים שקוראים בלילה יקראו בברכה. וכ"כ לי הגר"י בן מאיר דיקראו בלילה בברכה).

כל יום השבת הוא זמן הקריאה

וכתב בספר אוצר הלכות פרידמן (פורים עמוד קב אות כב): "קריאת פרשת זכור בלילה, י"א דבמקום שיש להם מנין בליל שב"ק, ולא יהי' להם מנין בשבת בבוקר, יכולין לקרות פרשת זכור בלילה בלא ברכה" (ובהערה ציין לגרח"ע). וע"ע במנחת אשר (ימים נוראים סי' כ אות ח).

ומה ששמעתי דיש אומרים דעדיף שהחיילים יקראו את פרשת זכור באחד מימות השבוע (שני או חמישי) יל"ע טובא בזה. שהרי כתב בשו"ת חיים שאל (א, עא אות ה. ב, טז) דהזמן של חיוב הפרשה של אותה שבת זהו רק עד מנחה. ועיין בלשון הדגול מרבבה (רפב): "כל יום השבת הוא זמן הקריאה" (וע"ע בשו"ת שבט הלוי ד, עא).

וע"ע במנחת אהרן (כלל טז דף קנג, ב) שכתב: "דאי שרי להוציא ס"ת ביום ג' אף שלא תקנו קדמונינו לקרות בו, נתת כל אחד בידו להוסיף ברכות בלי טעם, ובכל כי האי שב ואל תעשה עדיף, דאל"כ יתקבצו י' בני אדם ויוציאו ס"ת ויברכו ברכות שאינן צריכות לכל תאות נפשם. וכן הסכימו גדולי ישראל הר"ב אמת ליעקב והר"ב לדוד אמת ז"ל" (אולם ניתן לדחות דעל פרשת זכור קשה למימר "לכל תאות נפשם"). וע"ע בשו"ת להורות נתן (יד, ח). ואעיר כי בספר חשוקי חמד עמ"ס מגילה (כג, ב) הביא מעשה מהגרי"ל גורביץ שקראו לו זכור יום למחרת (כיוון שבשבת היה חולה), עיי"ש.

וחזיתי בספר מקראי קודש לגר"מ הררי (א הערה נז) שהביא בשם הגר"א נבנצל: "שהקריאה במנין ודאי שאינה מדאורייתא. ואף מצד חסרון הברכות אין בכך פגם לעצם קיום המצוה מדאורייתא". וממילא עולה דאם קוראים החיילים בלילה פרשת זכור בלא ברכות יוצאים ידי חובה.

ולא הארכתי בדברי החתם סופר בדרשותיו (ח"ב דף רסח) שכתב שזכירת עמלק הינה רק ביום ולא בלילה, שכן כבר דחה דבריו בשו"ת יביע אומר (ח אורח-חיים נד אות ו) עיי"ש.

ובוודאי שאם לא יכולים לקרוא בלילה הרי הם כאנוסים שהרי כעת הם עוסקים בשמירת עמנו וארצנו ונלחמים עם אויבינו הנוהגים בנו כמו עמלק ומזנבים בנו, ואזי יכוונו לצאת בפרשת כי תצא (ועיין במשנה-ברורה תרפה, סקט"ז. וע"ע בשו"ת בצל החכמה ו, מד. בילקוט יוסף פורים תרפה, כא).

ונסיים בתפילה שקוב"ה יצא בצבאותינו להילחם בצרנו ולתיתם בידנו בכוח וחיל אשר בחסדיו הרבים נתן לנו.

==

הרב אלחנן פרינץ מחבר ספר שו"ת אבני דרך (י"ב חלקים)

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
בלילה כן. בחושך לא.
כן ולא | 21-02-2018 22:54
אי אפשר לקרוא בחושך. בזמן פעילות מבצעית אסור להדליק אור. אפשר לשמוע הקלטה של הפרשה במכשיר הסלולארי. בהצלחה!
2
זכור
ישי | 22-02-2018 7:13
חזק וברוך
3
פניה לרב
פלוני | 27-02-2018 9:55
כיצד ניתן לקבל את המייל של הרב פרינץ שליטא?איך ניתן לשלוח שאלה?