אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת: האם חיילות קרביות חייבות בשמיעת פרשת זכור?

האם בוגרות מדרשה שבחרו להתגייס מתוך אידאל של מצווה ליחידה קרבית, האם בשל כך אתן מחויבות מדאורייתא בשמיעת פרשת זכור מכיון שאתן לוחמות ולא כשאר נשים שאינן בנות מלחמה? הרב שמעון בן שעיה משיב

שו"ת: האם חיילות קרביות חייבות בשמיעת פרשת זכור?
  (צילום ארכיון: גילי יערי/פלאש90)

שלום רב

בנוגע לשאלתך, האם בהיותכן בוגרות מדרשה שבחרו להתגייס מתוך אידאל של מצווה ליחידה קרבית, האם בשל כך אתן מחויבות מדאורייתא בשמיעת פרשת זכור מכיון שאתן לוחמות ולא כשאר נשים שאינן בנות מלחמה.

הדיון ההלכתי נדון באריכות בספרי הפוסקים בעשורים האחרונים, ביחס לפטור נשים מגיוסן לצבא ומה שנפסק שבמלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה [סוטה מד: וברמב"ם הל' מלכים ומלחמות פז,הד], כתב על כך הרדב"ז: "ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן וכן המנהג היום בערביות". כלומר תמיכה מהעורף כאשר הדבר נצרך אך לא הכוונה לחובת לחימה קבועה.

מבנה האישיות הנשית אינו הולם את האטמוספרה של לחימה מסיבית

וכן כתב התפא"י (סוטה פח,מז) "אישה לאו בת מלחמה, רק לספק מזון ותקן הדרכים אף היא יוצאת". ומכיוון שהנכן בוגרות מדרשה ובוודאי למדתן על דמויות נשיות בתנ"ך שנלחמו ואף הכריעו את המלחמה ולא רק "סיפקו מים ומזון", על כך כתב הגאון הגדול הרב אליעזר וולדינברג זצ"ל בספרו הלכות מדינה [שער ג,פ"ו,ו] "דזה דאמרינן 'וכלה מחופתה' שאין ספק שאין זה אלא לעשות כמו שעש[ת]ה האישה לאבימלך או כשרח בת אשר לשבע בן בכרי או כיהודית לאוליפרנוס בימי החשמונאים, אבל לא שתתחייב לצאת לעמוד בקשרי המלחמה בכלי זיין כמו האנשים. ואף אם יודעת בעצמה שיכולה לעמוד כנגד האויב, נראה בעייני שלא היו מניחים לצאת דסוף סוף אשה דדעתה קלה ולבה מהסס בדבר קל ושמא תתחיל לנוס ותחילת נפילה ניסה, והיינו שגם טובת המלחמה דורש כן".

כלומר, הנשים נתנו מענה נקודתי במצבי אילוץ אקראיים במעין מלחמות גרילה כיעל אשת חבר הקיני אך בשום צורה לא מצאנו שגויסו לצבא באופן ממוסד לכתחילה, מעבר לשאלת הצניעות שהיה ניתן לטעון כי במצבי פיקו"נ היא נדחית בפרט כאשר מדובר בהצלת כלל ישראל, בכל אופן הנימוק הנ"ל מבאר כי מבנה האישיות הנשית אינו הולם את האטמוספרה של לחימה מסיבית ועשוי לפגוע ביכולת המבצעית של הלוחמים ובכך לפגוע בחוסנו של הצבא כולו.

הסבר זה אף מתרץ את קושיית 'המנחת חינוך' על בעל מחבר ספר 'החינוך' שבמצוה תרג' בזכירת עמלק כתב: "ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים". ובמצוה תרד' העוסקת בלהכרית זרעו של עמלק, כתב: "ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם..".

והקשה על כך 'המנחת חינוך' והלא במצוה תכה' בהריגת שבעה עממין כתב : "ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן שיש כח בידינו להורגם". לכן משמעות חיובן של הנשים במלחמת מצוה תוסבר כמו שהבאנו לעיל וזאת אף מדויק לשון החינוך "ובכל זמן שיש כח בידינו להורגם", כלומר במצב אקראי בו תראה אישה אחד מהם מחויבת להורגו למרות עדינות נפשה, אך אין החיוב מזקיק ומחייב גיוס לצבא לשם כך.

מצוות זכירת עמלק – לזכור את השנאה

בנוגע לחיוב שמיעת פרשת זכור, ידוע שזאת מחלוקת אחרונים אם נשים חייבות בכך ההכרעה המקובלת בפוסקי דורנו שאינן מחויבות אך ראוי שתשמענה וזאת למרות שהיו פוסקים שדעתם אחרת לחייב נשים וראוי להבין את טעמם, אחד הפוסקים המחייבים הוא בעל שו"ת בנין ציון [החדשות סימן ח] "קבלתי מאדמו"ר הגאון ר' אברהם בינג זצ"ל הגאב"ד דק"ק ווירצבורג בשם רבו החסיד שבכהונה הגאון מו"ה נתן אדלער זצ"ל שהנשים חייבות ושהקפיד שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור וכן נהגתי אחריו.

ונימוקו בהמשך מבואר, שהרי מצות מחיית עמלק שנצטו' במלחמה תמחה את זכר עמלק היא עשה בפני עצמה שמנה גם החינוך בפני עצמה ואם היא אינה בנשים למה לא תהי' מצות זכירת מעשה עמלק בנשים אף שלא בנות מלחמה נינהו עם כל זה אפשר שזכירת השנאה תהי' תועלת למחייתו ומעשה אסתר יוכיח וכן נס חנוכה ע"י יהודית שבשנאתה לאויב בא על ידה תשועה לישראל וביעל כתיב תבורך מנשים יעל מנשים באהל תבורך שדרשו חז"ל על אמהות הרי כמה גדולה נחשבה התשועה שבאה על ידה במיתת סיסרא ולמה לא תהי' זכירת מעשה עמלק לעורר השנאה גם בנשים לתועלת מצות מחייתו".

אף הרב יעקב אטלינגר בתשובתו הנ"ל, מנמק את חיובו לנשים לשמוע פרשת זכור, בשל חובת זכירת מעשה עמלק והעמקת השנאה בליבן שגם הנשים חייבות ומוסיף שיתכן ויוצר מצב אקראי כמו של יעל או אסתר שתוכלנה למחות את זכר עמלק ותצמח מכך תשועה לישראל, אך אינו מבסס את פסקו על חובה נשית לגיוס ממוסד, כאמור.

נשים פטורות ממצוות צבא

ובנוגע לשאלתך, האם בשל היותכן חיילות קרביות הנכן מתחייבות מדאורייתא בשמיעת פרשת זכור מכיון שחייבתן עצמכן במצוות מלחמת מצוה, לענ"ד ההלכה תתבהר מהלכות ציצית: ת"ר: הכל חייבין בציצית, כהנים, לוים וישראלים, גרים, נשים ועבדים; ר"ש פוטר בנשים, מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. [בבלי מנחות דף מג.]

להלכה הרמבם [ציצית ג,ט] הרא"ש [סי א] והשו"ע [יז,ב] פסקו כדעת רבי שמעון שנשים פטורות מציצית. כלומר למרות שאיש שיש לו בגד עם ארבע כנפות מחויב להטיל בו ציציות ואסור לו ללכת בלעדיהן ואם עושה כך ה"ה מבטל מצוות עשה בכל אופן ביחס לנשים הרי הדין שונה והן יכולות ללבוש בגד בעל ארבע כנפות ולהלך בו ללא ציציות מכיון שאינן חייבות במצוה, כלומר עצם הליכתן עם ארבע כנפות לא יוצר חיוב חדש לחייבן להטיל בו ציציות, לא נכנס לדיון בנוגע לשאלה אם נשים יכולות לחייב עצמן ולברך ומשמעותו בהקשר דנן, שזהו בירור בפני עצמו.

לכן גם בנות שסברו לתומן שיש מצות עשה להתגייס לצבא מכיון שכך הורו להן מוריהן אינן מתחייבות במחיית עמלק מכיון שמלכתחילה הן פטורות ממצוה זאת כאמור. שהרי ההלכה הפסוקה ע"י כל גדולי ישראל לדורותיהם שאף כיום נשים פטורות ואף איסור יש בגיוסן, ומוריהן שהורו להן בניגוד להלכה המקובלת פסקו להן שיש בכך מצווה, הרי זאת הוראת טעות שאינה משנה את גדרי המצווה.

גם לו יצוין שכל רבני ישראל ובראשם הרבנות הראשית לישראל תפסוק כי עת לעשות לה' ונשים נדרשות לצאת לעזרת ישראל מיד צר ולהתגייס לצבא, הרי זהו חיוב זמני מכיון שבמהותן נשים אינן בנות מלחמה נינהו הגדרת חיובן הזמני לא תשנה את מהותן שאינן בנות מלחמה.

סיכום

לכן הנכן פטורות משמיעת פרשת זכור אלא אם כן הנכן רוצות להתחייב בשמיעת פרשת זכור כשאר נשים, תבורכו מהשמים.

בברכת ליהודים היתה אורה ושמחה, אורה זו תורה!

==

הרב שמעון בן שעיה הוא חבר בארגון רבני 'דרך אמונה'

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
4 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
תורה של פורים
ויזתא | 20-02-2018 14:18
זו הבעיה ההלכתית שמטרידה בנות שמתגייסות ובכך מורדות בהוראת הרבנות הראשית בתוככי כל גדולי הרבנים. קומי טראגי
2
סוף סוף פסיקה ללא פחד מהלייטים
קורא קבוע | 21-02-2018 8:12
יישר כח העל הפסיקה!! בהירה עדינה ואינה מתכופפת בפני תרבות הלייט..
3
השאלה היא טעות
ש | 21-02-2018 16:26
בת מתגייסת מתוך אידאל של מצווה?? אין דבר כזה!!!
4
רב שהורה לבת ישראל להתגייס לא יכול להיות רב..
יניב | 22-02-2018 14:27
הוא מורה אחרת מהתורה. איסור גיוס הוא איסור דאורייתא של כלי גבר על אשה. אם היא חיילת בקרבי היא חייבת לעשות תשובה ולצאת משם די להתייפיפות של הרבנים.