"לא נפל רבב"; תנועת רגבים מגיבה להתקפות נגדה - סרוגים

"לא נפל רבב"; תנועת רגבים מגיבה להתקפות נגדה

תנועת רגבים מגיבה להתקפות נגדה על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה. "לא נפל רבב בקבלת התמיכות" • "בוצעה נגדנו מתקפה תקשורתית משולחת רסן מצד ארגונים וחברי כנסת בשמאל"

"לא נפל רבב"; תנועת רגבים מגיבה להתקפות נגדה

תנועת רגבים מגיבה להתקפות נגדה על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה שסקר ליקויים בפעילותן של רשויות מקומיות שונות, ובהן גם המועצה האזורית מטה בנימין שתפרה מכרזים לכאורה לעמותה.

במכתב שהפיץ מנכ"ל הארגון פותח יהודה אליהו: אנחנו נמצאים תחת מתקפה התקשורתית כנגד תנועת רגבים מצד חברי כנסת בשמאל וארגונים אנטי ציוניים". לדבריו, "פרסום הדו״ח לווה במסע תקשורתי משולח רסן של ארגוני השמאל וחברי הכנסת שתומכים בהם, מה שיצר מסך עשן שממנו עולה תמונה לפיה כביכול תנועת רגבים פעלה שלא כדין.

בהמשך המכתב מסביר אליהו כי בין השאר המבקר מותח ביקורת על מועצת בנימין ביחס לתמיכות שהעניקה לרגבים, עליהן העלה המבקר כי יש והמועצה תפרה תנאים מותאמים לעמותות. על כן, מוצא אליהו לנכון לכתוב את העובדות לאשורן.

תבחיני תמיכה – הנחיות משרד הפנים קובעות כי רשות מקומית רשאית לתמוך בארגונים הפועלים בתחומים שונים ובהם "חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה בריאות ספורט וכיוצא בהן. החוק מגדיר שורת צעדים בנוגע לאופן קביעתו של "תבחין ראוי".

אליהו מסביר, "בכל הארץ בכלל, ובתחומי יו"ש בפרט, הרשויות המקומיות מתמודדות עם מכה של בניה בלתי חוקית והשתלטות על קרקעות. הדבר נכון במיוחד במועצת בנימין, שבשנים האחרונות נבנו בשטחה כאלף מבנים בלתי חוקיים על ידי האיחוד האירופי".

רשם העמותות בדק את חוקיות קבלת התמיכות ומצא שלא נפל בהן רבב

לאור מציאות זו, ועדת התמיכות במועצה, באישור היועמ"ש, הגדירה תבחין לתמיכה בפעילות של "שמירה על קרקעות", וזאת כחלק מההגדרה של "לטפל ולפעול בכל עניין הנוגע לשירותים מוניציפליים לתושבים בתחום המועצה האזורית". תמיכה זו נועדה לתמוך בפעילות של הגנה על שטחי המועצה, ולאחר פרסום התבחינים תנועת רגבים אושרה לביצוע פעילות זו. רק לאחרונה רשם העמותות בדק את חוקיותן של קבלת התמיכות במסגרת ביקורת עומק ומצא שלא נפל בהן רבב. על אף זאת ועל אף שמשרד הפנים אישר בכל שנה את התבחין ואת התמיכה שקיבלנו בהתאם לפסיקת בג"ץ בנדון מלפני כעשור, מבקר המדינה טען כי "שמירה על קרקעות" אינה עונה במפורש לקריטריון הנדרש".

מדוע מבקר המדינה לא רואה בשמירה על אדמות המדינה תבחין ראוי?

"קשה להבין את עמדת מבקר המדינה, לאחר שרשויות מקומיות רבות תומכות כלכלית בשורת ארגונים שאף הם אינם עונים מפורשות על שורת התבחינים שקבע משרד הפנים. רשויות אלו קבעו לעצמן תבחינים חדשים שבעיניהן הינם מטרות ראויות. לדוגמה: עיריית נצרת קבעה תבחין לתמיכה בקידום מעמד האישה. עיריית תל אביב תומכת בפעילות נרחבת של ארגוני הסיוע למסתננים מאפריקה ולשורת ארגוני שמאל קיצוני ובהם "איתך מעכי", "רבנים למען זכויות אדם", "האגודה לזכויות האזרח", "הטלוויזיה החברתית" וכיו"ב. המשמעות היא שרשות מקומית רשאית לקבוע מהו תבחין ראוי על פי פרשנות ערכית סובייקטיבית של נבחרי הציבור בכל רשות:.

":אנו תמהים מדוע מבקר המדינה, המוגדר כאחד משומרי הסף של שלטון החוק, לא רואה בשמירה על אדמות המדינה המשאב הציבורי היקר ביותר בישראל כתבחין ראוי. יתירה מזאת, אם כך עמדתו של המבקר, הרי שיש לפסול תמיכות רבות שמוענקות לגופים שונים ע"י הרשויות המקומיות ברחבי הארץ".

טענה לקביעת תבחינים ספציפיים – המבקר ציין, כי בכלל הארגונים בהם תמכה המועצה ניתנו תבחינים ספציפיים מדי, כך שלכתחילה מעט מאוד ארגונים יכלו לעמוד בהם, ולדבריו כך היה גם בשורת התנאים בתבחין "שמירה על הקרקעות".

המבקר עצמו אף ציין במפורש כי "מצב לפיו מוסד ציבור הוא הנתמך היחיד במבחן תמיכה מסוים אין בו כשלעצמו כדי לפסול את המבחן, כל עוד תנאי הסף ואמות המידה סבירים, שוויוניים ומאפשרים גם למוסדות ציבור נוספים לקבל תמיכה. "לצערנו, עמותת רגבים היא הגוף היחיד הפועל באופן סיסטמתי ומקיף בסוגיה זו, ובשל כך קיבלנו את התמיכה. היינו שמחים מאוד אם היו גופים נוספים שעוסקים בתחום זה ואשר היו מתמודדים גם הם על קבלת התמיכה".

מנכ"ל רגבים אליהו (קרדיט: מתוך עמוד הפייסבוק)

התבצעה פנייה של עוזר ראש המועצה ליועמ"ש בכדי למנוע ניגוד עניינים

חשש לניגוד עניינים – "עד לשנת 2016 ,במקביל לעבודתי ברגבים, שימשתי גם כעוזר של ראש המועצה. לטענה המשתמעת במרומז מדו"ח המבקר כי יש קשר בין תמיכת המועצה לבין העובדה ששימשתי בעבר כעוזר ראש המועצה אין כל שחר, מאחר ורשויות מקומיות נוספות תומכות בפעילות רגבים בהיקפים דומים. על כן, פניתי ביוזמתי ליועמ"ש, עוד טרם העברת התמיכות מצד המועצה לפעילות רגבים, וביקשתי ממנו הנחיות למניעת ניגוד עניינים ולזות שפתיים. לאורך כל התקופה בה שימשתי בתפקידים חופפים, פעלתי בהתאם לחוות הדעת המשפטית של היועמ"ש. ברור מאליו, שלא עסקתי ולא השתתפתי בקבלת ההחלטות בסוגית התמיכה לרגבים.

'טעם לפגם' בעתירות נגד המדינה – לטענת המבקר יש טעם לפגם בעובדה שאחד התבחינים שנקבעו הוא הגשת עתירות לבתי משפט כנגד רשויות המדינה. עמותת רגבים עוסקת רבות בענייני מנהל תקין, ולכן אך טבעי יהיה שנעתור לבית המשפט כנגד רשויות שונות שחל ליקוי ממשי בתפקודן – והראיה לכך שבמקרים רבים בתי המשפט קיבלו את טענותינו. רק לפני ימים ספורים שיבח בג"צ את חשיבותה של עתירה שהגשנו במסגרת הפעילות הנתמכת ע"י מועצת בנימין, כנגד השתלטות על קרקעות בתחום המועצה".

במהלכו השופט דנציגר קבע כי "אכן עתירות מהסוג הזה מסייעות ומאירות עם זרקור על השטח". זאת ועוד, "הטענה בדו"ח כי יש טעם לפגם בכך שרשות מוניציפלית תתמוך בפעילות משפטית של הגשת עתירות כנגד רשויות מדינה שונות, שאינן ממלאות את חובתן הציבורית וכשלו בתפקודן, מגוחכת לא פחות ממי שיטען מדוע מבקר המדינה ממומן מכספי המדינה ובמקביל מבקר את פעילותה".

התקשורת התמקדה בביקורת שפורסמה דווקא על מועצת בנימין

על אף שדו"ח המבקר סקר את פעילותן של רשויות מקומיות רבות בדו"ח עב כרס המתפרס על כ- 1200 עמודים, שלא במקרה בחרו אמצעי התקשורת להתמקד בביקורת שפורסמה על מועצה אזורית בנימין, ובפרט לתקוף את הקשר שלה עם תנועת רגבים, וזאת על אף שרגבים אפילו אינה מוזכרת בשמה בדו"ח".
לסיכומו של עניין, "בשעה שיש רשויות מקומיות המבזבזות את כספי הציבור על תמיכה בארגונים קיצוניים אנטי ציוניים, אנו גאים בכך שרוב הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון פועלות לקדם אינטרס ציוני מובהק של שמירת אדמות המדינה. אנו גאים בהן ובעומדים בראשן".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
הפודל של סמוטריץ השחצן
טלמונים | 23-11-2017 17:30
יש משפט " זה נבלה וזה טרפה" מצא מים את מינו