לא פשוט הלכתית: הלכות 'אם יחידנית' וילד שנוצר לרווקה מתרומת זרע

לא פשוט הלכתית: הלכות 'אם יחידנית' וילד שנוצר לרווקה מתרומת זרע

נשים דתיות רווקות הבוחרות להוליד ילד ללא נישואין, סבורות כי דעת ההלכה להתיר את המהלך באופן גורף, אלא שמסתבר כי מעמדו ההלכתי של ילד כזה הוא בין ספק ממזר לשתוקי

author-image
הלכות 'אם יחידנית' וילד שנוצר לרווקה מתרומת זרע
  חשש ממזרות ופסול לכהונה. אם יחידנית (צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק)

בשנים האחרונות החברה הישראלית הופכת להיות מערבית יותר ויותר. כתוצאה מכך, בין שאר ההשלכות של המערביות, ישנן יותר ויותר נשים משכילות. בעקבות כך וגם כתופעה נפרדת, מתרחבת תופעת הרווקות המאוחרת. חלק מן הנשים, בוחרות ללמוד ולהתחיל לבסס את הקריירה, ורק לאחר מכן לבנות משפחה; וחלק אחר מן הנשים, כתוצאה מהיותן משכילות, כבר לא רואות (או רואות פחות) בבניית משפחה, עשייה והגשמה עצמית. המשפחה מאבדת ממעמדה כערך, והופכת להיות יותר ויותר, פרי של רצון אינדיבידואלי.

אם יחידנית

בעקבות כך, נוצרת תופעה של נשים הבוחרות להוליד ילד בגיל מאוחר ללא נישואין (אם יחידנית), כשהשעון הביולוגי מתחיל לתקתק. אולם, אם עד לא מזמן, התופעה הייתה שייכת לנשים שאינן שומרות כל כך תורה ומצוות; לאחרונה, מתרחבת תופעה זו, גם לתוך המרחב הדתי. נשים שלא נישאו (מהסיבות לעיל או מסיבות אחרות) ונכנסו לעשור הרביעי בחייהן, בוחרות להרות וללדת בהפריות מלאכותיות באופנים שונים. בכדי לא להסתבך מבחינה הלכתית, חלק לא מבוטל מהן בוחר להשתמש בהפריה מגוי, כך לא יהיה חשש ממזרות לכל הדעות.

ככלל, הבעיה הזו היא חלק מתופעה רחבה יותר, שמתחילה מזוגות שנתקלים בקשיים (גדולים מאד מכל בחינה) להביא ילדים לעולם. כך ישנם זוגות הפונים לקבלת תרומה מגוי או מגויה, ישנם הפונים לאם פונדקאית, וישנם הפונים להפריה חוץ גופית. כל זה נעשה פעמים רבות מתוך מחשבה (מוטעית!) לפיה כלל הרבנים או רובם מתיר זאת, או מתוך מחשבה שלשֵם הולדת ילדים – כל פרוצדורה רפואית מותרת, ואין בעיה שאין לה פתרון.

חשש ממזרות

ובכן, עם כל הקושי שבדבר, לא כך פני הדברים. כך לדוגמה, אשה נשואה המקבלת תרומת זרע מגוי, לפי רוב הפוסקים, הבת שלה פסולה לכהונה (=אסור לה להתחתן עם כהן); ואם היא מקבלת תרומה מיהודי, הילד ספק ממזר (שו"ת ישכיל עבדי ח"ה אה"ע סי' י, שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' נא, הרש"ז אוירבך ועוד).

אשה נשואה המשמשת כאם פונדקאית, לדעת רוב הפוסקים – הילד ספק ממזר (שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קעה, הרב שלמה שלוש אורחות 39, פסקי דין ירושלים חי"א).

אשה רווקה המשמשת כאם פונדקאית, נחשבת כקרובת משפחה של הילד ואולי אף של הזוג, על כל המשתמע מכך (לעניין נישואין, עדות ועוד. ראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי' מ. תשובות והנהגות ח"ה סי' שיח). כל זאת כמובן, מבחינה הלכתית יבשה, בלי להתייחס לכל הבעיות האתיות שכרוכות בפונדקאות.

בהפריה חוץ גופית, צריך האיש להתמודד עם איסור פגם הברית ועוד (שו"ת יבי"א ח"ח אה"ע סי' כא, שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' קז-קח, שו"ת ישכיל עבדי ח"ה אה"ע סי' י ועוד).

ניתן לומר בהכללה, שהבעיות ההלכתיות הכרוכות בתהליכים אלו חמורות הרבה יותר מדיני שבת וכשרות, ולכן אין אדם יכול לסמוך על פסק הלכתי שנמצא באינטרנט, או אפילו על פסק הלכתי שניתן לאדם אחר, כיון שמדובר באיסור השני בחומרתו בכל התורה כולה – איסור עריות.

shutterstock_139037783

לא פשוט בכלל מבחינה הלכתית. אם פונדקאית (צילום: שאטרסטוק)

היתרים בדיעבד

גם התפיסה לפיה לכל בעיה ישנו פתרון, היא גישה לא יהודית במהותה: "רבי שמעון בן מנסיא אומר: איזהו מעוּוָת שאינו יכול לתקון? זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר. אם תאמר בגונב וגוזל – יכול הוא להחזירו ויתקן" (מסכת חגיגה פ"א). ישנן בעיות ללא פתרון. כך אדם המאיימים עליו לעבור על עבודה זרה או גילוי עריות או שפיכות דמים, ייהרג ואל יעבור. אין לכך כל פתרון אחר.

על כל פנים בעניין הרווקות המאוחרת, הבחירה הזו הנעשית מתוך לחץ הזמן, הינה בחירה נוראה, שאינה מביאה בחשבון את ההשלכות החברתיות, המוסריות, ההלכתיות והרוחניות. בחירה ההורסת את מוסד המשפחה היהודית, ומתוך כך גורמת נזק לכלל האומה, וכפי שנסביר מיד.

ראשית, עיקר ההיתר נלמד מפוסקים כמו הרב פיינשטיין, שנשאל על מקרה בו זוג חשוך ילדים ביצע הפריה מגוי והכריע, שאין לקבוע שהילד הוא ממזר, מפני שהממזרות תלויה בגילוי עריות, ואם אין גילוי עריות – אין ממזרות. אולם באותו מקום הדגיש, שאם מדובר בהפריה מיהודי, הילד שיוולד אסור להנשא לקרובי האב הביולוגי!

יתירה מזה, המקילות בעניין התעלמו מכך, שהרב פיינשטיין נמנע מלהכריז על ילד כזה כממזר, אולם, מעולם לא התיר לעשות כך לכתחילה! מעבר לכך, חשוב לציין שרובם של הפוסקים בימינו דחו גם את הקולא הזו של הרב פיינשטיין, מפני שלא קיבלו את הנימוק שלו.

בעיות הלכתיות

שתוקי חמור מממזר

בהקשר לכך, חשוב לציין כי ברשימת פסולי החיתון ההלכתיים, מופיע אחד הפסולים החמור יותר מממזר – 'שתוקי': "כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו" (קידושין סט.). "ואין לספיקות אלו תקנה, אלא שישאו מהגרים והולד הולך אחר הפגום" (שו"ע). ואם אין וודאות של האם לכל הפחות (וללא השגחה על הרופאים – לא תהיה וודאות), ביחס לזהותו של האב – האֵם עלולה להכניס את ילדיה, לרשימת פסולי החיתון בלא יודעין. בעשרות השנים האחרונות, מופעל לחץ גדול על דיינים רבים לצמצם ככל האפשר את רשימת פסולי החיתון – באים גורמים דתיים ומגדילים לכתחילה את האפשרויות להארכת הרשימה?!

פגם גנטי רוחני

כל זאת במישור ההלכתי, אולם במישורים אחרים הדבר בעייתי לא פחות, אם לא יותר. הגישה לפיה המטען הגנטי של גוי (ושל כל אדם בכלל) אינו מעלה ולא מוריד מבחינה רוחנית, מבוססת על כך שהאמונה והקשר לקב"ה מבוססים על חינוך ועל מעשים ולא על גנטיקה. אולם מי שטען שהיהודי הוא מי שמעשיו יהודיים ללא כל קשר למוצאו, הרי הוא פאולוס ימ"ש! ואין בכך כל פלא: הרי יש"ו עצמו – שהסית והדיח את ישראל – אמו הייתה מקודשת לאדם אחד, וחטאה עם חייל רומאי.

גם למי שיתקשה לקבל אנלוגיה זו, "יש לדעת, שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו מזרע האנשים ההם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על כל המסתפק בנבואה: לא עמדו אבותיו על הר סיני" (אגרת תימן לרמב"ם). כלומר, מטען רוחני של גוי יכול לתת את אותותיו בדורות מאוחרים יותר, גם כאשר האדם הוא יהודי לכל דבר מבחינה הלכתית.

לסיום, חשוב לתת את הדעת גם על הבחינה המוסרית. מעבר לעובדה שמדובר בהולדת ילד יתום מלכתחילה, מצות פריה ורביה על פי ההלכה, מקומה דווקא במסגרת של נישואין. כאשר נישואין בנויים על בסיס של קידושין. הקידושין – מושג שאין לו מקבילה בעמים אחרים – נותנים לנישואין מעמד ותכלית של קדושה, ורק לאחר מכן יש מקום לבניית משפחה. פריצת מוסד המשפחה, בהפריה מלאכותית ללא קידושין ונישואין, כמוהו כאומר: אין צורך בכך. לכך יש גם השלכה לאומית: וכי מנין לנו מה מקורו של ילד זה – הפריה מלאכותית או זנות?

אין כמו ברכת האירוסין, הפותחת כל חתונה, בכדי לשפוך אור על הגישה היהודית: "אשר קדשנו במצותיו וציונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין" – מעלתו של עם ישראל, חייבת לבוא לידי ביטוי בקידושין. ויתור קשר הקידושין, בדרך לבניית המשפחה, מהווה טשטוש של קדושת המשפחה, ושל בחירת ישראל.

==

הרב חננאל זייני הוא ר"מ בישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
10 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
ונמצא חן ושכל טוב??
| 23-08-2016 14:28
רב זה ניראה בקי בהלכה. מתמטיקאי של הלכות. בקי בפסיקה קשה כאבן. כיצד רב בתוך עמו יושב ולבו גס במי שהוא לא הוא? ההלכה היא אותה הלכה. הציבור הוא לא אותו צבור. ורב חכם עיניו בראשו, ולא פוסק דברים שאינם מתקבלים.
2
אשה נשואה לא יכולה להיות פונדקאית
| 23-08-2016 18:58
הילד יהיה ממזר.ולמה אמא יולדת ילד יתום מראש ופגום רוחנית גם אם הוא יהודי כשר.ילד מבחנה או פונדקאי אין לו אבא ביולוגי.
3
כתבה מעמיקה את הידע.. לא כולם מבינים את המוסר
| 24-08-2016 0:23
4
כנראה שאלו נשים חכמות אז למה לא
| 24-08-2016 21:53
ישתמשו בחוכמתן ולהתחתן רק כדי ללדת ילד או שניים ולהתגרש.
5
רבנים כאלה הורסים לנשים את החיים
אישה | 29-08-2016 6:56
כנראה שאישה שהגיעה למצב בו היא מחפשת תרומת זרע לא עושה זאת מטעמי ״נוחות״ ורצון להיות משכילה, היא הגיעה למצב הזה לא מרצונה. אז לפי הרב הנכבד עליה להישאר ערירית? ההלכות האלה לא רלוונטיות להיום (לא ידעו שתהיה אפשרות לתרומת זרע כשקבעו את ההלכות האלה, נכון?) אז באיזה זכות רבנים נכנסים לנשים לרחם ומחליטים אן יהיו להם ילדים?? אני בשוק שוואלה מפרסמת כזה דבר. (אגב, הרמיזה לגבי נשים שמעדיפות השכלה על פני ״המשפחה כערך עליון״ שוביניסטית לחלוטין !! )
אגו נטו
בר | 17-03-2019 10:04
והאשה האגואיסטית חושבת על הילד התלוש והיתום שהיא מביאה לעולם ??
לא מוצאים פתרונות לעגונות ואחר כך מונעים מהן
צודקת ב 100% | 21-10-2018 10:08
להביא ילד ממש הרצחת וגם ירשת!! במקום להתעסק עם הקמת גדרות חדשות שכלל לא היו מוכרות לפוסקים מלפני מאות שנים, אולי תעסקו במציאת פתרונות למקרים טראגיים שאתם קוברים ומתעלמים מהם
תגובה חילונית טיפוסית הנובעת מבורות וטמטום.
מור | 30-08-2016 5:17
מתי תביני שהרבנים לא המציאו את ההלכה? מתי תביני שהם מחויבים להלכה כמו כל יהודי באשר הוא? מתי תביני שתפקידם הוא לעשות ככל שניתן כדי למנוע עיוותים המביאים את העם היהודי למצבים טראגיים הידועים לנו משחר ההסטוריה?
6
גועל נפש !!! בושה על הכתבה הזאת בכלל
שי | 05-10-2016 13:15
האם מותר לבחורה רווקה ללכת לגניקולוג שידחוף לה זרע של גוי.... איך בכלל יצא שאנשים ששואלים את השאלות הללו - מעניינת אותם ההלכה ? ה"רבנים" שמתעסקים עם שאלות אלו, הם הם שיוצרים את המציאות העגומה הזאת ונותנים גושפנקה לזוועה הזאת.
7
תורם ידוע:)
לא אנונימי!! | 02-12-2018 7:15
שלום לכולן. אני גבר בשנות ה-30 לחיי, מוכן לתת זרע לכל המעוניינת, ובעצם להקנות מודעות אב לילד/ה, אך רק במובן החלקי של האבהות כגון: יעוץ, ביקורים וכד'. הנני בריא לחלוטין, עם גנטיקה מעולה, משכיל, נאה, די גבוה, יוצא יחידה מיוחדת ועוד.. כמו כן הנני בעל כישורים רבים ומעניינים-פרטים נוספים יינתנו בעת הצורך. למען הסר ספק, אם את מחפשת שותף מלא אני לא הכתובת! לכן, כל המרגישה מתאימה, מוזמנת לשלוח לי מייל (שפתחתי במיוחד עבור זה) ואחזור אליה בשמחה. ובכלל, גם אם לא במשרה מלאה-עדיין עדיף לאדם לדעת משורש קיומו, לטובתו ולטובת הכלל. avyeladay@walla.com