אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

האם אדם שעבר התקף לב צריך להתחתן שוב עם אשתו?

לפני חג הפסח היה לרב יחזקאל ראטה, מגדולי הפוסקים באמריקה התקף לב חמור ומצבו הוגדר קריטי. כשבחסדי ד', הוא שוחרר מבית החולים בערב פסח, הוא קידש את רעייתו הרבנית חיה רעכיל בשנית בפני שני עדים. הרב אבינר מסביר למה

אדם שעבר אירוע לב צריך להתחתן שוב עם אשתו?
  אחרי השחרור מבית החולים, חתונה חדשה (שאטרסטוק)

למה הגאון רבי יחזקאל ראטה התחתן בשנית עם אשתו?!

[רשם: הרב מרדכי ציון]

לפני חג הפסח תשע"ו, היה לגאב"ד קארלסבורג, הג"ר יחזקאל ראטה, מגדולי הפוסקים באמריקה ומח"ס שו"ת עמק התשובה, התקף לב חמור ומצבו הוגדר קריטי. כשבחסדי ד', הוא שוחרר מבית החולים בערב פסח, הוא קידש את רעייתו הרבנית חיה רעכיל בשנית בפני שני עדים.

המעשה היה על פי שו"ת תרומת הדשן (פסקים וכתבים סי' קב). יש שני גדולי עולם שנכנסו לגן עדן בחיים: א. אליהו הנביא (מלכים ב ב יא). ב. רבי יהושע בן לוי שתעתע את מלאך המות כדי להיכנס לגן עדן (כתובות עז ב). התרומת הדשן דן אם נשותיהם עדיין נחשבות כנשואות, וז"ל: "אשת אליהו הנביא ז"ל, או אשת ריב"ל אם יכולים לינשא לאיש אחר, נ"מ לדורות ג"כ, אם יזכה אחד כמו הם? ומההוא עובדא דקאי אליהו בבית הקברות כו', משמע קצת לאיסור. תמיהני טובא למה טרחת לשאול שאלה כזאת, הלא ידעת דאיתא בפרק תינוקת (נדה ע ב) די"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא, ובהן שלשה דברי בורות. אשתו של לוט מהו שתטמא, בן השונמית מהו שיטמא מתים לעתיד לבא כו'? ופשיטא להן מת מטמא ואין נציב מלח מטמא, מת מטמא ואין החיים מטמאין, אף על פי שודאי אשתו של לוט מתה, אלא שנהפכה לגוף אחר, ובן השונמית היה מת אלא חזר ויחי, אעפ"כ אמר שאין מטמאין. ה"נ י"ל אשת רעהו אסורה ולא אשת מלאך, שכולן רוחני ולא גופני. ומה שהבאת ראיה ממה שעמד בבית הקברות, דפשיטא דאליהו ז"ל שמר כל התורה כולה, כדאיתא להדיא פ' מי שהוציאוהו (עירובין מג ב) דאפי' תחומין דרבנן מנטר להו".

ודברי תרומת הדשן מובאים בבית שמואל (יז ס"ק יא): "אשת אליה הנביא או אשת ריב"ל מותרת דלא נקרא אשת איש אלא אשת מלאך ונ"מ אם יזכה איש כמותו מהרי"ל והביא בד"מ".

רבי_יחזקאל_ראטה

הרב יחזקאל ראטה

 

אבל כל זה שייך כשאדם עלה למרומים, אבל מה דינו אם מת וחי שוב בעולם הזה?

כתוב בגמ' מגילה (ז ב): "קם רבה ושחטיה לר' זירא, למחר בעא רחמיה ואחייה". וכתב החיד"א בספרו פתח עינים (שם): "נראה דהגם דר' זירא בלילה נשחט ומת כיון דעד שלא נקבר חי לא היה צריך לקדש לאשתו קדושין חדשים ובספרי הקטן ברכי יוסף אה"ע בסי' טו"ב הבאתי קצת ראיה לזה ע"ש".

וז"ל שם: (סק"א): "ויש להסתפק אשת ר' זירא כי נשחט בעלה ומת, ודאי פקעי קדושיה והותרה לשוק, וכי חיה למחר ר' זירא, היה צריך לקדש לאשתו קדושין חדשים, דפנויה היא, ודמי למחזיר גרושתו דבעי קדושין חדשים, דקדושי קמאי נדדו הלכו בגט ופנים חדשות באו לכאן, והוא הדין בזו שמת בעלה, הנה מיתתו מתיר אף מפקיע קידושיה דידיה, וכי הדר חי מילתא חדתא היא. או דילמא הא דהאשה קונה עצמה במיתת הבעל, היינו דוקא כאשר מת ונשאר מת, אך כשלא נקבר וחי ע"י נביא או חסיד, אגלאי מילתא דאותה מיתה לא היתה מיתה כמות כל האדם, ולא פקעי קדושי קמאי ואשת איש, ולא תפס בה קידושי דאיניש דעלמא, ובעלה כאשר חי מותר בה מיד כאשר היה לפני מותו.ולפום ריהטא יש להביא ראיה, מהא דאתמר בירושלמי בגיטין פרק מי שאחזו הלכה ג', שאמרו גבי מתנה מעכשיו אם לא באתי וכו' ומת בתוך הזמן, מהו שתהא מותרת לינשא ר' יוסי אמר אסורה לינשא, אני אומר נעשו לו נסים וחיה. ואף על גב דבתלמודין דף ע"ו איבעיא אם לאלתר שריא כששמעו בו שמת, ולא איפשיטא, ונקטוה הרי"ף (טו א) והרמב"ם (הל' גירושין פ"ט הי"א) והרא"ש (פ"ו סי' יב) לחומרא במקום יבם, כמבואר לקמן סי' קמ"ד (סע' ג). ולא חיישי הפוסקים כלל לירושלמי. נראה דהגם דבשמעו שמת לא חיישינן כלל למעשה נסים שיחיה, דזה לא שכיחא כלל, ואפי' ר"מ לא חייש למיעוטא דמעוטא (יבמות קיט ב ועוד), כל שכן בהא דכמעט לא שכיח כלל. וטעם דאיבעיא לן אי שריא לאלתר, כבר מפורש בראשונים ז"ל. מ"מ למדנו מהירושלמי, דאם אחר שמת נעשו נסים וחי, אכתי אגידא ביה אשתו זאת, ולא מהניא לה מה שמת ודאי, כיון דלבסוף חי, ובהא אית לן למימר דגם תלמודא דידן מודה, דאי אתרמי כי האי, המיתה שמת כמאן דליתא, ולא פליגי תרי תלמודי אלא דוקא לחוש שיחיה, דבהא לש"ס דילן ליכא למיחש חששא רחוקה, וכדסבר ר' חניי דירושלמי נמי, אבל אי הוה עובדא, לכ"ע כי חיי הדר לקמייתא, כי אשתו היא והוא בעלה. זה נראה לפום ריהטא. ואולם יש לחקור איזה חקירות בענין זה, ולהתישב בדברי הירושלמי והראשונים, ואני אמרתי בחפזי. ועמ"ש הרב כנה"ג בריש סי' זה, דפשיטא ליה כשמתה אשה וחיתה דלא פקע זיקת בעלה. ודוקא", עכ"ל החיד"א.

יוצא, לפי החיד"א, אדם שקם לתחיה ממוות לא צריך להתחתן שוב עם אשתו אא"כ נקבר.

אמנם בספר נפש חיה (אה"ע סי' ג) כתב שאדם שקם לתחיה וגם נקבר, לא צריך להתחתן שוב עם אשתו.

בכל זאת, נראה פשוט ממעשה רב של הגר"י ראטה שהוא סובר שמי שקם לתחיה כן צריך להתחתן שוב עם אשתו – או ליתר דיוק החמיר על עצמו – והוא הרגיש שאכן קם לתחיה מהתקף הלב!

כשיצאה שמועה זו על הסיפור, היו אלו שאמרו שזה לא אמיתי. ואפילו אמרו שזו המצאה של קבוצה שיצאה נגד הגר"י ראטה אחרי שהתיר עירוב בבורו פארק, והלכה להגרי"ש אלישיב והתלוננה עליו משום פסקיו במראות דמים! אבל הרב יאיר הופמן מניו יורק אימת את המעשה אצל קרובים לגר"י ראטה (וגם הביא הרבה מהמקורות).

ובל נחשוב שדרכו של הגר"י ראטה לומר דברים מוזרים. המעיין בתשובותיו יראה כמה סברותיו חזקות. וכאשר עלה למרומים הגרש"ז אוירבך זצ"ל, אמר עליו דרך שבח: זנ"ל. ראשי תיבות: זכר נורמלי לברכה. וכדומה, אומרים על הגר"י ראטה שהוא תלמיד חכם נורמלי.

ובדידי הדל הוה עובדא. בשנותי ה-50, היה לי ניתוח לב. בזמן הניתוח חיברו אותי למשאבה ויש רגעים שהמשאבה נחה, לכן אחרי הצלחת הניתוח בחסדי ד', התלבטתי אם עליי לתת קידושין בשנית לאשתי הרבנית, הרי אדם שליבו לא פועל, נחשב כמת!

חזרתי מבית החולים, ובתוך דבר תורה בסוכתי, הסברתי על התלבטותי, ואמרתי שבסוף החלטתי שלא צריך ע"פ גמרא נדה (ע ב) שי"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא, ובהן שלשה דברי בורות, ואחד מהם היה: בן שונמית מהו שיטמא? אמר להם: מת מטמא ואין חי מטמא. והדברים קל וחומר: בן השונמית היה באמת מת וקם לתחיה ולא טימא. קל וחומר אני הדל שמתברר למפרע שלא הייתי מת, איני צריך לקדש שוב.

ודברי הג"ר יחזקאל ראטה במקומם עומדים. והשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
4 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
האם הרב שאל את האשה אם היא
| 02-05-2016 14:03
רוצה להנשא לו?מעניין.
2
די להבלים!
| 02-05-2016 21:06
שילמד קודם חושן משפט בכלל והלכות מכירת חמץ בפרט ואז ידון בענייני אבן העזר הנדירים!
3
תגובה ל-1
משתדל | 09-05-2016 19:51
בדיווח עיתונאי צוטט שאכן הגר"י שאל את רעייתו אם רוצה. הרי קידושין ליתנייהו בעל כרחה. למה אתה חושב שהגר"י ראטה - שהגר"ע יוסף בטהרת הבית מצטט ממנו - לא יודע הלכה פשוטה? עלינו ללמוד מהגר"ש אבינר כיצד לכבד ת"ח בלי קשר לפוליטיקה. האם כל התורה מצויה בידי הציונות הדתית? הרי לכולי עלמא אחרי פטירת רבותינו הגר"א שפירא הגר"ש ישראלי והגר"ם אליהו עיקר התורה איננה בציונות הדתית. מה לעשות? הרב יצחק נריה הרי אומר את זה ומוכיח זאת מספרית. מה אפשר לעשות. אז התורה אצל החרדים, ברובה, ולכן, ת"ח רציני צריך להם, וההתחלה זה לכבד
4
שאלה והוספה
ינון | 17-05-2016 17:39
א. מישהו יודע מה בדיוק הסיפור עם אליהו בבית הקברות? ב. שמעתי מפי הרב פרקש שליט"א שניתן ללמוד הלכה בהלכות שקר-שינוי מהנהגתו של ריב"ל לאחר מותו. ששיקר לרשב"י אודות הקשת שנראתה בימיו. ואם היה חייב במצוות הרי ששקר מסוג זה מותר. שקר מחמת ענווה. אשמח לתגובת הרב אבינר או הגולשים