אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

משכיר דירה ליהודי שחי עם גויה? הסר את המזוזה

הרב אלחנן פרינץ נשאל האם מותר או צריך להוריד מזוזה ממשרד שמושכר ליהודי הנשוי לגויה? ומשיב כי יש להחמיר כי הוא מנסה להראות שאפשר להיות יהודי על אף שנשוי הוא לגויה, ולפיכך ראוי להרחיקו מעדת ישראל

משכיר דירה ליהודי שחי עם גויה? הסר את המזוזה

שאלה

באשר שאלתני, האם מותר או צריך להוריד מזוזה ממשרד שמושכר ליהודי הנשוי לגויה? האם יש לחוש שיבזה את המזוזה?

תשובה

בשו"ת תשובות והנהגות (ג, שכז) כתב כי יהודי המתגורר עם גויה ומבקש שיקבעו לו מזוזה, אסור לסייע בידו, ואין לקבוע לו מזוזה, שהרי "במזוזה עיקרה קבלת עומ"ש וברשע משומד לא שייך שיהא עליו אות אמונה ח"ו, ואדרבה פוגם בזה בקדושת המזוזה… בנשוי נכרית אין לתת לו מזוזה ואין לו מקום קבורה אצל יהודים, שבועל נכרית וכ"ש נשוי לה הרי הוא כמותה". וכ"כ בשו"ת שרגא המאיר (ז, מח) והוסיף דה"ה דמי שיוצא מדירה ועובר לדירה אחרת, ויודע כי עתה בדירה שיוצא משם יהיו יהודי החי עם גויה, יש להוציא את המזוזות מדירה זו. וכן העלה הגר"א זכאי בספרו המזוזה והלכותיה (ב, י), וע"ע בשו"ת לב אברהם (פז). ראוי לציין דבמזוזה אין לתת ליהודי הנשוי לגויה, דהרי הוא מנסה להראות שאפשר להיות יהודי על אף שנשוי הוא לגויה, ולפיכך ראוי להרחיקו מעדת ישראל.[1]

ואין לדמות זאת ליהודי וגוי השותפים ביחד בבית דמשמע מהשולחן ערוך (רפו, א) דחייב במזוזה, שכן מרן לא חילק מי הם השותפים. וכן העלה בערוך השלחן (רפו, ב), וע"ע בפוסקים הספרדים דבדירת יהודי וגוי ציינו דיקבע בלי ברכה (ברכי-יוסף רפו, סק"ב. שו"ת דברי בניהו ג, כ). וחזיתי דדעת הרשב"א והריטב"א (חולין קלה, ב) דיש לקבוע מזוזה אף בשותף עם גוי, מהתורה, כיון שהמזוזה שומרת על האדם וכי אטו בגלל השותף תו לא צריך שמירה (אולם התוספות במנחות מד, א ד"ה 'טלית' כתבו דחיובו הוא רק מדרבנן).

אולם בנידוננו דאנו חפצים לעקור ולבער תופעה פסולה ואסורה זו (של יהודי וגויה או יהודיה עם גוי), אין היתר לקבוע מזוזה לשותפים. ועוד, דיתכן דמרן השולחן ערוך דיבר על שנים שמותר להם לדור יחד, שכן לא אסרו על גוי ויהודי לחיות באותו בית. אולם יהודי עם גויה לחיות כנשואים זהו איסור. ולפי דעת הרמ"א (רפו, א) מפורש מצינו (ע"פ המרדכי חולין תשמא) כי בית המשותף ליהודי וגוי דאינו צריך מזוזה (עיין בשדי חמד, מערכת מ כלל קיב), שכן בדירת שותפים אנו מצריכים מזוזה מהטעם דכתיב "למען ירבו ימיכם", בלשון רבים, אולם בגוי אין לומר כן (ט"ז רפו, סק"ב. והש"ך סק"ו חלק על טעם זה). וכן פסקו דאין צריך מזוזה בבית של שותפים שו"ת בנימין זאב (קסז), שו"ת משנה הלכות (ד, קלג). וע"ע בשו"ת רעק"א (קמא, סי' סו), בשו"ת מהרש"ג (ב, קפ), בשו"ת שאילת דוד (יורה דעה ח) ובשו"ת בצל החכמה (ה, קנז).

השולחן ערוך (רצא, ב) כתב: "ואם שכר הבית מעובד כוכבים, או ששכרו לעובד כוכבים, נוטלה ויוצא". ומובא בפתחי תשובה (סק"ט) דחייב ליטול המזוזה, כיוון דחיישינן דיעשה בה תשמיש מגונה (וע"ע בספר שיח-יעקב עמוד של). וע"ע בגמרא בגיטין (מה, א) המבארת כי קונים מהגויים מזוזות, כדי שהם יצאו מידם, בשביל שלא יבואו לזלזל במזוזות, וע"ע בשו"ת משפטי-עוזיאל (ל).

עוד מצינו דכאשר משכיר את ביתו, לאדם שהוא מומר להכעיס, וקיים חשש שהוא יבזה את המזוזות, דיש ליטול את המזוזות בכדי שלא יגיעו לידי ביזיון, והכי איתא בספר שערי המזוזה (עמוד תכ) בשם בעל שבט הלוי, וכן משמע משו"ת תשובות והנהגות (א, תרמה). וע"ע בזה בשו"ת חלקת יעקב (א, קכג) ובבית ברוך (ח"ב כג אות לה). וכבר כתב בשו"ת מהרי"ל (החדשות קכג) דגם אי נימא דהגוי לא יזלזל במזוזה, שמא בניו ובני ביתו יזלזלו ואף אם תמצי לומר שלא בחייו, יתכן שלאחר מותו. וכתב בשו"ת גינת ורדים (אורח חיים כלל ב, כח): "כשאינו מכוון לשם מצוה אלא שעושה אותה קרדום לחפור בהם ומניח מזוזה בפתחו לשמור את ביתו, אין לו שמירה אלא סכין בעיניו ולא תמוש רעה מביתו".

אציין כי בילקוט יוסף (שובע שמחות, מזוזה עמוד שעט) כתב כי המתגורר בעיר שרובה גויים, ועוזב את הדירה ויתכן שיבואו לדור שם גוים, יש לו להוציא את המזוזות, כדי שלא יבואו לידי בזיון. ואכמ"ל בדין איבה, דאז הקלו לתת לו מזוזה או לא להסיר, אולם יש לדעת דהאיבה, הכוונה היא לדבר רציני, כגון שהגוי ירצה לנקום בישראל (דאז התירו לעשות איסורי דאורייתא, כגון: ליילד בן של גויה בשבת – ע"ז כו, א), ועיין בזה בשו"ת אגרות משה (יורה-דעה א, קפד) וכן בדברינו בשו"ת אבני דרך (ו, קמז). אולם לגבי השארת מזוזות כאשר משכיר את דירתו ליהודים אשר אינם שומרי מצוות, נראה דבימינו בארץ ישראל, אין צריך להסיר המזוזות, דכיוון דרובא דרובא לא יביאו זאת לידי ביזיון, וע"ע  בזה בשו"ת נהרות איתן (ב, עח).

העולה לדינא

משרד שמושכר ליהודי הנשוי לגויה צריך להוריד בו את המזוזה.

[1] וצ"ע מדוע בספר אשרי האיש (סב, כז) כתב ש"פתח בית של יהודי הגר עם נכרית ר"ל, חייב במזוזה".

==

הרב אלחנן פרינץ הוא מח"ס שו"ת אבני דרך.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
8 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
לי יש חברה גויה. האם מותר לי לקבוע מזוזה בביתי שלי?
| 01-11-2015 16:23
2
חוקי חמורבי
אחד שיודע | 01-11-2015 16:51
גם מלכי ישראל לקחו לעצמם נשים גויות. למה לא הרחיקו אותם. לא מספיק לדעת לקרוא בכדי להבין
3
בנושאים אלו איש את אחיו יעזורו.
| 03-11-2015 22:44
איסור חמור לחיות עם גויה,כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, אני בטוח שכל הצרות שיש היום היו נמנעים אם היו מסלקים את המחטיאים את העם היהודיות עם הערבים והרוסים ולהיפך, זה מסלק את השכינה ואותם יהודים ויהודיות שנכשלים בגוים כתוב והם על מפלתם ישקדו, משמים מגלים עוונם, רק שאדם אמר מימרא סתם צריך לשאול ולבדוק אם זה אמיתי ולא לקבוע כשלא בודקים בשבע חקירות, פינחס נעשה לאליהו הנביא בזכות שקינא לאלוקיו ודקר אותם בשעת מעשה ובזכות זה פסקה מגפה של עשרים וארבע אלף שנהרגו בישראל. תבינו עד כמה זה חמור,זה לא משחק. מי שדואג ורוצה בטובת עמו צריכים לטקס עצה איך להציל את עצמינו ואת עמינו הגרים בקרבתם איך להסביר את חומרת הדבר, וכן חומרת אשת איש, או אשה נידה שלא טבלה ב במקוה ונמצאת עם יהודי זה יותר חמור מגוים זה התורה אומרת כרת. וצעירים שרוצים חייבים להתחתן ואסור להם להיות אחד עם השניה בלי מקוה. זה דבר הכי חמור בתורה שמבטיחה על זה כרת. אין משחקים בדברים אלו. אז אם אפשר בהיתר להתחתן בקדושה עם טהרה של המקוה, מדוע להיכשל באיסורים חמורים שעונשם גדול עד מאוד.
4
החושדים בכשרים לוקים בגופם
| 03-11-2015 22:48
יש רשעים שלא מפסיקים להסית בשקרים מהבוקר עד הערב מעל כל במה, שקרים מכל הסוגים על צדיקים כדי להרע להם.
5
תינוקות שנשבעו.
דניאל | 10-11-2015 14:17
מוסג שמשום מה לא עלה כלל בכתבה. והרי מסיבה זו מקלים ביחס לכופרים,אפיקורסים, מחללי שבת בפרהסיה וכד'. שמא יש להקל גם עם יהודי שנשוי לגויה, כאשר אותו יהודי בחיים לא למד תורה והוא לא יודע: שיש איסור, את חומרת האיסור, את משמעות האיסור. לא ידע שילדים של יהודים וגויה אינם יהודים. אולי הוא נשוי לגויה שאביה היודי...
6
האם מישהו מכל המתלהמים גר פעם עם גויה?
| 10-11-2015 16:26
מי שלא ניסה לא יודע מה הוא מפסיד
7
מה הוא הדין בבית (ולא במשרד)
שמואל | 14-12-2015 19:49
אם הבית שלו - חייב במזוזה. אם הבית שלה - פטור. וזה פשיטה אלא שרבנים אהבים להראות...
8
כלל הוא אצלינו
שמואל | 14-12-2015 20:00
מי שעובר עבירה אחת, לא אומרים לו תעבור עוד עברות... אלא תקיים שאר המצוות ותחזור בתשובה על העברה שעברתה. רב שאין לו אהבת ישראל ולא רחמים אינו ראוי להוראה.