אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הציבור שבשמו מדבר הרב אפרתי הוא קטן ומצומצם

הקלות שבה כותב אדם על מי שחולק על דעתו שהוא נגרר רק בשביל הכסף, שיראת ה' אינה מכתיבה את דרכו, ושאין בו 'בית אחיזה של ציווי אלוקי' היא נוראה, מתנשאת, ופלגנית

הציבור שבשמו מדבר הרב אפרתי הוא קטן ומצומצם

תגובה למאמר " זעקתה של נשמתנו" מאת הרב ברוך אפרתי ולמאמר של הרב עדו רוזנטל, חברי לספסל הלימודים בבית הספר היסודי, על כנס היסוד של מפלגת 'יחד'.

לאחר המלחמה העולמית הראשונה ניסה הראי"ה קוק זצ"ל לייסד תנועה דתית ציונית שאינה חלק מן ההסתדרות הציונית, וככזו היא פטורה מן הפשרות המעשיות ומהירידה הדתית הנכפית על מי שמנסה לפעול ביחד עם החילונים.

הרעיון היה שתנועה רעיונית חזקה ונלהבת תשפיע על הציונות בדרך של השראה והנחיה, במקום לבוא במגע מעשי ובתככים פוליטיים עם הציבור הכללי. הדחיפה לרעיון הייתה אכזבתו מתנועת ה'מזרחי' שפעלה בתוך ההסתדרות הציונית ולא השיגה רבות.

לא באה תנועתנו הירושלמית, לדחוק את רגליה של התנועה הציונית, כי אם להרחיב את גבולה, ולהכניס בה זרם של חיים יותר יהדותיים, ולחבב את תנועת התחייה הלאומית שלנו על כל השדרות של עמנו, אפילו על אותם שהם מתרחקים ממנה עד עכשיו מפני היבשות החילונית שבה.

ועל דבר שאלתך, איך נהיֶה כוח פועל בפני עצמו כלפי חוץ, אשיבך יקירי, כי אין אני מתכוון בתוכן הפוליטי שלנו פעולות פוליטיות ממש, להתיצב לפני הממשלות תיכף בתור כוח מופרד מההסתדרות הציונית, כי אם להשתדל באגיטציה תדירית, להסביר לפני העולם הפנימי וגם החיצון, שהרעיון הכללי של האומה הוא לשוב לארץ ישראל, בתור אותה האומה האלוהית המתוארה בתורה ובנביאים. (אגרת תתקע"ד).

הדבר שהפריע לרב קוק יותר מכל הדברים הוא שהתנועה הציונית הייתה תנועה חילונית, ולדעתו חרתה על דגלה ש"דבר אין לה עם הדת". הרב קוק לא התנגד לכל שיתוף פעולה עם הציונות, ואף לא קרא לסגירת "המזרחי", אלא דאג שההכרזה הזו תוסיף ותתממש בפועל.

עם השנים קרו שני דברים עיקריים. הרב קוק ראה שהוא לא מצליח להקים תנועה המונית. (ניתנת האמת להיאמר, שגם הישיבה המרכזית העולמית שהקים הייתה קטנת הכמות ומעוטת השפעה ביישוב העברי), ומצד שני הוא ראה שאין ממש הפרדה של הדת מן הציונות, ושהדברים מסתדרים לפי יחס האנשים וכמותם, ולפי הנסיבות והדרישות הפוליטיות. על כן הוא קיפל את דגל ירושלים שלו, ולקראת הקונגרס הציוני בתרפ"ט הוא כותב דברים מפויסים יותר על 'המזרחי':

"והנה אחים, סוד גלוי הוא, שאין לנו כוח אחר מפלגתי בתוך הציונות הכללית, שיעמוד בזרוע חשופה של גבורת רוח בשביל התקדמות חיי היהדות בטהרתם בבניין הארץ, ההולך ומתחדש במובן המעשי והרוחני, רק 'המזרחי' לבדו. מצפים אנחנו אומנם ליום אשר רוח הטוהר ממקור הנשמה הישראלית, רוח ה' אשר על עמו, יעבור על כל בנינו בונינו. וממעל לכל פילוג מפלגתי נעמוד כולנו שכם אחד על משמרת הקודש. אבל לעת עתה ה'מזרחי' ונושאי דגלו הם המה המנצחים על מהלך הרוח ורשמי פעליו בתוך חוגי התנועה".

ראוי לציין שבשנים האחרונות כמה רבנים מחוגים ידועים מנסים לשוב ולהרים את 'דגל ירושלים' כבעבר, ומתוך אותה מטרה, של אזהרה מפני יתר שיתוף פעולה עם חילונים.
מה אפשר ללמוד מכאן? ראשית, הערה כללית על כתבי הרב קוק. הרב קוק היה פעיל מאד וכתב הרבה. עיקרי תורתו הלא הם בקבציו ובספריו, והם נוגעים יותר לעניינים עקרוניים. ואילו בפעילויותיו בתוך המציאות הארץ-ישראלית של אותה תקופה וסביבה אפשר למצוא אצלו הרבה דברים להרבה גורמים, לא כולם באותה דעה ובאותה נקודת השקפה, ובוודאי לא לאורך זמן. כל הבא להוכיח על דעתו של הרב קוק מתוך האגרות ומתוך מה שכתב לעיתונות התקופה, ידו על התחתונה. זאת גם אם נקבל נקודת השקפה שדבריו של הרב קוק רלוונטיים לנו, ואף צריכים להנחות את דרכנו בעת הזאת.

שנית, הרב קוק ניסה להפעיל תנועה אידאליסטית רעיונית בעולם המציאות. זה לא הצליח. לדעתי זה לא הצליח משתי סיבות. ראשית, הדחיפה וההפעלה, וגם השליטה באו מלמעלה, מאת הרב ולא מאת האנשים.

שנית, רבנים הם אנשים טובים ויקרים, אבל יכולותיהם הפוליטיות אינן מעל הממוצע. (רב שיש לו כישורים פוליטיים מעל הממוצע בהחלט יכול לפעול בשדה הפוליטי, ע"ע הרב בר אילן, הרב מיימון ועוד). זה נוגע ליכולת להתוות חזון אפשרי, להפעיל אנשים, לפעול עם מפלגות אחרות, ובכלל – לעבוד עבודה פוליטית. בשלב המאוחר הרב קוק מכיר בכך שאנשי המזרחי עושים עבודה פוליטית טובה יותר ממנו, והוא מעדיף לתמוך בהם ולייעץ להם מאשר לעבוד נגדם. יתירה מזו, האם מישהו עוד יעז לטעון ש"הציונות אין לה דבר עם הדת"? זו טענה וקריאה שלא נשמעה כבר שנים רבות. האם נוכל לומר שדווקא דרך השילוב של 'המזרחי' הצליחה, ולא דרכו של הרב קוק?

מכאן אני רוצה להגיע למאמרים שאליהם אני מתייחס. הרב אפרתי סבור מצד אחד שאנחנו צועדים לקראת הגאולה, "מתקרבים למלא הקומה הגאולית". מצד שני יש "תנועה תרבותית של הציבור שלנו למקום טועה". קשה להכיל את שתי האמירות האלה יחדיו, ובעיקר אם משקללים מספרית את שתי הקבוצות שאליהן הוא כנראה מתייחס.

הרב אפרתי מטיח האשמות קשות בזרם המרכזי של הציבור הדתי לאומי, ש"התורה מקרית לו והתרבות המערבית עצמית לו". אלה האשמות שאין הדעת סובלת, ובגללם באתי לכתוב את תגובתי. הקלות שבה כותב אדם על מי שחולק על דעתו שהוא נגרר רק בשביל הכסף, שיראת ה' אינה מכתיבה את דרכו, ושאין בו 'בית אחיזה של ציווי אלוקי' היא נוראה, מתנשאת, ופלגנית.

זאת ועוד. ההאשמה כלפי חוגי "הבית היהודי" שרק נושא ארץ ישראל מעניין אותם ולא שאר הנושאים היא האשמה המוטחת לעיתים קרובות, הן מחוגי השמאל והן מן החוגים החרדיים. (היא כמובן עומדת בניגוד לטענה על שותפות הבית היהודי בחקיקת חוקים אנטי תורניים, שותפות שאין לה דבר עם עיסוק בנושאי ארץ ישראל).

ההצעות האופרטיביות של הרב אפרתי הן לחדש את מטרות "דגל ירושלים" כמטרות המפלגה – פשטו רגל עוד בתקופת הרב קוק. מאחורי הגדרת המטרות של הרב אפרתי עומדים המשפטים העיקריים, המסתתרים בסוף הקטע: "תוך כדי שהם לובשים ציצית, שומרים שבת וקשורים בטבורם לפוסקי ישראל שהשכינה עמם", כלומר – הימנעות משיתוף פעולה עם חילונים, עם נשים, ובחירת הרבנים כמוליכי התנועה. ניתן לומר שהציבור שבשמו מדבר הרב אפרתי הוא קטן ומצומצם, והשפעתו על הציבוריות במדינה אינה עולה על השפעתה של 'דגל ירושלים' לפני תשעים שנה.

בהקשר של גודל הציבור אציין את מאמרו של הרב עדו רוזנטל. כבר קדמוני אחרים להזכיר את אמירתו על נוכחות "כל גווני בתי המדרש, ש"סניקים והר המור, חב"דניקים, מרכזניקים ויצהרניקים".

עוד אזכיר את הטענה שכל שאר חברי הבית היהודי הם שוכחי תורה, מצמצמי תורה, מבזי תורה. את הזכרת 'ילדי תל אביב האומללים', את ההתגאות שאינה במקומה בילדים בני שלש שעדיין לא ראו צורת מחשב – וכי מישהו תוקע לידך שבזה תצליח, האם דרך החינוך הסגור והמתבדל תושיע את עם ישראל כולו?

לכו, רבותי, היבדלו, הקימו לכם מחדש את 'דגל ירושלים', ואנחנו, בתוך ומתוך תורת הרב קוק, תורת הרב עוזיאל, תורת הרב סולובייצ'יק, תורת הרב עמיטל, נצא אל הרחובות, אל השווקים, אל הפלוגות, באהבה, בענווה, מתוך אהבת התורה ואהבת העם עם אהבת הארץ, נעשה ונצליח.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
21 תגובות - 19 דיונים מיין לפי
1
רבנים יקרים, אולי תפסיקו לריב. חילוקי דעות לא חייבים
| 05-02-2015 18:46
להתבטא בויכוחים פומביים קולניים.
2
בית הלל. זה אומר הכל. העיקר לעשות חיים, התורה כבר תיגרר
גיל יוסף טובול | 05-02-2015 18:53
המאמר של הרב אפרתי הוא לדורות בחשיבותו.
3
הרב קוק שאף לאיחוד בין חרדים לדתיים בתנועתו
תזכורת כי אתה מעוות את ההסטוריה | 05-02-2015 19:02
הוא לא היה איש המזרחי ולא הפועל המזרחי מעולם! את המזרחי ייסד בכלל הרב ריינס. אל תעוות את המציאות! אפשר לקרוא על כך בהרבה מקורות. הוא כעס מאד על המזרחי בגלל שפעלו בתוך הציונות הכללית שאמרה ."שלציונות אין דבר עם הדת" ולא מחתה על כך- הוא לא קרא לאיחוד עם חילונים. אלה הבלים. הרב קוק העדיף כל חייו חזית אחידה של דתיים וחרדים רק לא רצה להפריע לתנועת המזרחי על אף שכעס עליה. למרות זאת היא היתה חביבה עליו ובאופן מגוחך משהו הפועל המזרחי הסוציאליסטית (לא המזרחי הבורגנית) אימצה אותו כרועה הרוחני שלה בעוד שלא היו דברים מעולם.
4
ואתה כב' הרב כליל האחדות? מסופקני
שכחתי להוסיף שאלה חשובה בתגובתי | 05-02-2015 19:05
5
גם לב הוא קטן בגוף האדם...
אחת | 05-02-2015 19:06
זה לא טיעון
6
לא יאומן. ר' עמיטל של אוסלו?! בו אתה מתגאה?
חיים | 05-02-2015 19:11
הוא הממשיך של הרב קוק? בגוש חיים בהזיות....
7
ניכר מהכותב שמימיו לא למד ברצינות אורות
ראש ישיבה קטנה | 05-02-2015 19:27
אחרת היה כותב אחרת לגמרי, מאמר הסכמה לרב אפרתי ולרב עידו
מקוה שהאינטרנט שלך חסום בתור ראש ישיבה קטנה..
ראש על גוף ידיים ורגליים ברוך ה | 06-09-2016 13:19
מכל מקום תה צודק בתגובתך
8
אהבתי את הבליל שלנהדעות
אמיר | 05-02-2015 20:21
היום אוהבים להתגאות בכך ברב גווניות - סלט אחד גדול שכל אחד אומר הן לדיעה ההפוכה ממנו. הדוגמא שלך שמה שאתה רואה כטעות בדרכו של הרב קוק היא הנתונת. קשה לא להתרשם את חותמו הניכר על ימינו אנו. קצת סבלנות ואמונה לא תזיק לנו.
9
ל7
צביאל | 05-02-2015 21:31
מכיר אותו אישית, לא רק אורות לא למד ברצינות, סיים הסדר בשעלבים, נשאר שעור ו', עשה סמיכה בזריזות, עבר לאקדמיה ומאז עובד לפרנסתו. אה, וכן,כמובן...חבר ב"רבני"בית הלל"...
10
קצת צניעות לא תזיק
שמוליק | 05-02-2015 21:44
חטא היוהרה דבק ברבים ממנהיגי הבית היהודי ...וגם מתוך דבריך לא נראית צניעות יתירה עם כל הכבוד מה ענין הרב עמיטל מנהיג "מימד" שחלפה עם הרוח לבית היהודי ? ספק אם התחבר למזרחי ...
11
"הרב קוק לא הצליח"...
עמי | 05-02-2015 22:41
בזיון
12
גם סיעת חזקיה היתה מיעוט
חמו | 05-02-2015 23:20
וגם סיעתו של שבנא היתה סיעת תלמידי חכמים. (ובמילים אחרות, מה ראייתך?)
13
יש הרבה שמעיזים לטעון שהציונות אין לה דבר עם הדת
כדאי לברר | 06-02-2015 0:47
תשאל את יש עתיד- מר"צ העבודה (המחנה הציוני) תקבל תשובות מענינות.
14
נראה את תוצאות הבחירות ונגלה מה גודל הציבור ומי יאכל את
| 06-02-2015 1:22
הכובע...
15
רבני בלאי הלל - רפורמים שמבלבלים במוח
דתי לאומי | 06-02-2015 8:11
מי אתה בכלל??! קטן שבקטנים אפס שבאפסים...הרב אפרתי שליט"א איש אמת!
16
לכתוב "ציבור" ו"הרב אפרתי" באותו משפט זה אוקסימורון
| 06-02-2015 8:40
לרב אפרתי אין ציבור. הוא לא משפיע על אף אחד, ואפילו בבית הכנסת שלו אף אחד לא מקשיב לו.
הגזמת.לשון הרע !! עוד מעט ראש השנה
חפץ חיים | 06-09-2016 13:24
מכיר את ר ברוך מדבר חזק וקשות רק ממניעים טובים ודאגה לטהרת ישראל.בחור טוב כונות טובות ומדברר בשביל רבותיו. אולי לפעמים לא מעדן מספיק אבל תדונו לכף חיוב וזכות
17
מוטב שלא להתייחס ברצינות לתופעה המוזרה של הרב אפרתי
רמי | 06-02-2015 12:44
העיסוק בבלון המנופח הזה רק מוסיף לו עוד אוויר חם
18
ל-1 - בלי ויכוחים קולניים
| 06-02-2015 15:05
אף אחד לא ישמע על הגר"ב אפרתי
19
לכל מי שמתיימר לדבר בשמו של מרן הרב קוק
יוני | 07-02-2015 21:34
מרן הרב לא חי כיום כדי שנשאל את דעתו אך מה שבטוח זה שמרן הרב ראה בגאון הרב חיים עויזר גרודזינסקי את פאר הדור והגאון האמיתי כפי שהוא כינה אותו בכל מכתב. בנוסף לכך, ישנו מכתב שהרב קוק שלח לרב חיים עויזר בו הוא מסכים עמו שהחזון איש הוא גדול הדור : "והשי"ת ישלך עזרו מקודש לגדול הדור שכמותו" (מרן הרב קוק על החזון איש). בנוסף לכך, גם הרב סולובייציק אמר על הרב חיים עויזר שהוא היה גדול הדור (דברי הגות והערכה מאמר נושאי הציץ והחושן עמוד 188). למי שלא שמע על רבי חיים עויזר: הוא היה מנהיג עולם התורה הליטאי לפני 3-4 דורות. בקיצור: הרב אלישיב של לפני 3-4 דורות.