לא נפסיק לשיר - רשימת שירים מלאה לשמחת תורה - סרוגים

לא נפסיק לשיר – רשימת שירים מלאה לשמחת תורה

מכירים את הקטע הזה שפתאום באמצע הריקודים בשמחת תורה, נגמר שיר, ואף אחד לא מתחיל שיר חדש? השקט המביך עד שמישהו מתחיל שיר יכול להרוס את כל המומנטום של ההקפה. כדי שגם אצלכם השמחה והריקודים לא ייפסקו, הכנו לכם רשימה ארוכה (לפי א'-ב') של שירים לשמחת תורה. להדפיס ולשיר

לא נפסיק לשיר - רשימת שירים מלאה לשמחת תורה
  שמחת תורה בעכו (פלאש90)

אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילותינו

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב. א-ל בנה ביתך בקרוב

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה

אילו יהודי היה יודע כמה ה' אוהב אותו, היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.
אילו יהודי היה יודע מה כוחה של השמחה, היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.

אלה חמדה ליבי וחוסה נא ואל נא תתעלם

א-לוהים צ-באות שוב נא. הבט משמיים וראה, ופקוד גפן זאת. וכנה אשר נטעה ימינך, ועל בן אימצת לך

אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים. ואומר מקוה ישראל ה', מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה אוהב את ישראל.

אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע

אנא עבדא דקודשא בריך הוא

אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.

ישראל בטח בה', עזרם ומגינם הוא

אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

 אשורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה
ניתנה לנו על יד רוענו, משה רבנו בחיר האומה
נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו אומה נבחרה
אשרי הגבר על יצרו גובר, מישרים דובר בוחר בתורה
רבת נעימה תורה תמימה, פתי מחכימה עין מאירה 

אשירה לה' בחיי, אזמרה לא-לוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנכי אשמח בה'.יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את ה' הללויה

אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות

אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד

בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה, ימלא משאלותינו לטובה

ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחיל. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים

ברוך א-לוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו

ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו

דוד מלך ישראל, חי וקיים. סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן

הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל ונאמר אמן

הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם

הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כה'

הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם

הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד

הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות

השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

ואמר ביום ההוא, הנה א-להינו זה, קיוינו לו ויושיענו, זה ה' קיוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו

ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו אפס זולתו

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי

וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'

ובא לציון גואל

ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים

והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד

והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יצליח

וטהר ליבנו לעבדך באמת

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' א-לוהי ישראל מלך

ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין.

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה

וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ

ושמחת בחגיך והיית אך שמח

זכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה הא-לוהים. ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים

טוב לי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

יבנה המקדש, עיר ציון תמלא. ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה

יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל

יהא רעוא קדמך דתפתח לבאי באוריתא, ותשלים משאלין דלבאי ולבא דכל עמך ישראל, לטב ולחיין ולשלם

יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה. חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשותינו, והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה

יחד כולם קדושה לך ישלשו

ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור

יערב נא שיחי עליך כי נפשי תערוג אליך

ירושלים אורו של עולם. ומי אורו של ירושלים – הקדוש ברוך הוא

ישראל בטח בה'. עזרם ומגינם הוא

כי הרבית טובות אלי, כי הגדלת חסדך עלי. מה אשיב לך והכל שלך, לך שמים אף ארץ לך. ואנחנו עמך וצאנך וחפצים לעשות רצונך.

כי אתה הוא מלך מלכי המלכים, מלכותו נצח. נוראותיו שיחו, ספרו עוזו, פארוהו צבאיו. קדשוהו, רוממוהו, רון שיר ושבח, תוקף תהילות תפארתו

כי לא יטוש ה' עמו, ונחלתו לא יעזוב, ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

כל העולם כולו גשר צר מאד. והעיקר לא לפחד כלל

כשם שאני רוקד כנגדך, ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי, לנגוע בי לרעה

לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

מפי א-ל מפי א-ל יבורך כל ישראל

אין אדיר כה', ואין ברוך כבן עמרם / אין גדולה כתורה, ואין דורשיה כישראל
אין הדור כה', ואין ותיק כבן עמרם / אין זכיה כתורה , ואין חכמיה כישראל
אין טהור כה', ואין ישר כבן עמרם / אין כבוד כתורה, ואין לומדיה כישראל
אין מלך כה', ואין נביא כבן עמרם / אין סגולה כתורה, ואין עוזריה כישראל
אין פודה כה', ואין צדיק כבן עמרם / אין קדושה כתורה, ואין רוממיה כישראל
אין קדוש כה', ואין רחום כבן עמרם / אין שמירה כתורה, ואין תומכיה כישראל

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

מקימי מעפר דל

משה אמת ותורתו אמת

נעלה לבית המקדש, ברננה נעלה, ברננה נשתחווה

עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה

עוד אבינו חי

עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל

צוה ישועות יעקב

שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה

שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה

שישו את ירושלים גילו בה, גילו בה כל אוהביה. על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה

שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך

שמחם בבנין שלם

שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך

תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
6 תגובות - 6 דיונים מיין לפי
1
שבת
שבת קודש | 15-10-2014 12:35
שבת היא:ברית בנינו לבין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.שבת שומרת עלינו. וַיֹּאמֶר ה', אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר, אַךְ אֶת-שַׁבְּתֹתַי, תִּשְׁמֹרוּ: כִּי אוֹת הִוא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם, לְדֹרֹתֵיכֶם--לָדַעַת, כִּי אֲנִי ה' מְקַדִּשְׁכֶם.(חומש שמות,פרק לא,פסוקים,יב-יג) ,,ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם:ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם"(חומש שמות לא,פסוקים-טז-יז),,ויאמר ה', אל-משה לאמור. ואתה דבר אל-בני ישראל, לאמור, אך את-שבתותיי,תשמורו:כי אות היא ביני וביניכם,לדורותיכם--לדעת,כי אני ה' מקדשכם.ושמרתם, את-השבת,כי קודש היא, לכם"השבת היא ברית ביננו לבין ה'.כשאנו מפרים את הברית,אז אנו יותר לא בני ברית עם ה'.ואז השמירה מעלינו מסתלקת,וממילא אויבינו יכולים,תנחשו לבד את ההמשך.כשיהודי חוטא הוא פוגע בכל עם ישראל. משל למה הדבר דומה:לספינה ששטה בים,והנה איש אחד החליט לקדוח חור בתאו בקרקעית הספינה,נגשים אליו חבריו ואומרים לו,מה אתה עושה? אתה תטביע את כולנו. והוא משיב להם,מה אכפת לכם?אני קודח חור בתא שלי. ואמרו רבותינו:אם שומרים כל ישראל שני שבתות מיד נגאלים. ומי שלא לומד תורה(מקרא,הלכות,תורה שבכתב ותורה שבעל פה),כי הוא אומר אם אני ידע,אני יצטרך לקיים,עכשיו שאני לא יודע,אני לא צריך לקיים,יקבל עונש כפול,גם על זה שלא למד,וגם על זה שעבר על ציווי התורה. וה' אוהב כל יהודי ויהודיה באשר הם.וה' ברא אותם,אף על פי,שידע,שבני אדם רבים לא יעשו את רצונו.כל אחד אחר במקום ה',היה בורא נבראים,שיבחו אותו,וישרתו אותו,וה' לא כן,ברא ה' נבראים,שידע שלא יעשו רצונו,אין כה' מלכנו. :-) השלבים לחזרה בתשובה: 1)חרטא(להתחרט על כל מעשינו הרעים שעשינו,כל דבר שהוא נגד ה',נקרא רע) 2)עזיבת החטא(להפסיק לעשות מעשים רעים) 3)בקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא(וידוי) 4)שיקבל על עצמו,שלא יעבור עוד על החטאים שעשה,ועל כל שאר הדברים שהם נגד רצון ה'. :-)
2
נחמד כללו גם שיר וחצי ספרדי
שמעון | 04-10-2015 13:34
3
כרגיל לפי אשכנזים. אצל ספרדים ותימנים אין שירים
אצלנו יש פיוטים קבועים בני מאות שנים | 04-10-2015 14:18
אבל הציונות הדתית חושבת בראש של אשכנזים ומניחה מראש שכולם אשכנזים [או משוכנזים]. נמאסתם.
4
למה אין פיוטים של ספרדים
איפה הפיוטים של הספרדים? | 05-10-2015 23:04
למה
5
עדות ישראל
משה | 02-10-2018 5:22
ספרדים, מוזמנים לכתוב כתבה ולעשות רשימת שירים עם איזה שיר או שניים אשכנזים. או להמשיך לקטר...
6
נגסדייכי2יסג1ס חכו1,’ו1סו22כו ...
יהונתן | 15-03-2022 16:37
נגסדייכי2יסג1ס חכו1,’ו1סו22כו