אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

לא ירדו לעומק הסברה | תגובה לבניו של הרב עובדיה

הרב רפאל דלוי'ה - אחד הרבנים שחתמו על פסק הזום שעורר סערה בעולם ההלכה - מגיב לתגובות של הרבנים יצחק יוסף, דוד יוסף, ואברהם יוסף, בניו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "טענה מופרכת לחלוטין"

לא ירדו לעומק הסברה | תגובה לבניו של הרב עובדיה
  (צילום: יעקב כהן/ פלאש90; תמונה קטנה: קרדיט - מגנטיסימו הפקת אירועים)

פסק הזום שפרסמנו מטעם 'איגוד חכמי המערב' לפני ליל הסדר תש"פ, עורר תגובות רבות בקרב רבני הארץוהעולם. במסגרת התגובות, היו רבנים שתקפו את עצם היתר השימוש בחשמל ביום טוב, בטענה כי החכמים שהתירו זאת, טעו בהבנת המציאות, ולא הבינו היטב איך פועל החשמל, ולכן היתרם ניתן בטעות, ואין לסמוך עליו. בחרנו להציג תגובות של רבני משפחת יוסף, ולהוכיח שבניגוד לטענותיהם, רבותינו שהתירו את שימוש החשמל ביום טוב לא הוטעו, והיתרם תקף גם היום לשיטתם.

עוד באותו נושא

סערת פסק הזום: "לא מבין את הרעש; זהו היתר פשוט"


28

נתחיל ברב אברהם יוסף שהתראיין ביום 20.4.5 ברדיו קול חי במסגרת תכנית "אורחות חיים" שם כינה אותנו "ליצנים" וטען כך: "ואותם ליצנים שהמציאו כאילו המצאה להשתמש בדרך מצלמה כלשהי להעביר את הסדר, איסור גמור יש בידם. הם כל כך טחו עיניהם מראות להשוות דברים שלא היו ושלא נבראו. האם מותר להדליק חשמל ביו"ט או אסור? כל מי שהתיר כמעט ללא יוצר מן הכלל, ההיתר שלו נבע פשוט מטעות. הסבירו להם שיש אש באחד החוטים, וכאשר אני מחבר את החשמל, האש נמשכת מהחוט שבעל האש נמצא אל החוט שהאש עדיין לא הגיעה, ונמצא שזו העברה מאש לאש. זו סיבת ההיתר. לכן כמובן שבימינו כל אחד יודע שזה דבר לא אמיתי שזה דבר נטול כל רעיון. היום יש יצירת אש זה מעגל, כל ילד יודע ומבין שאין אש בחוטים וממילא אין שום מקום להקל ראש בהדלקת חשמל ביום טוב" וכו'.

עוד באותו נושא

סערת 'פסק הזום': "עומדים על פסיקתנו ודעתנו להתיר"


65

אותן הטענות טען הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי ממוצ"ש פרשת במדבר תש"פ, שם כינה את המתירים בימינו להדליק חשמל ביום טוב "שוטים". לדבריו:"אסור להדליק חשמל ביום טוב. יש כמה רבנים, תלמידי חכמים, שהטעו אותם מבחינה מציאותית, והתירו להדליק חשמל ביו"ט. יצאו כנגדם כדרכה של תורה רוב גדולי הדורות ואסרו להדליק חשמל ביו"ט. היו גם כמה רבנים פלא פלאים כתבו שמותר להדליק גפרור ביו"ט כי האש נמצאת בתוך הגפרית. מה זה הדברים האלו? מחילה מכבוד תורתם. הגפרור יש בזה את האש? סך הכל אני מגלה אותו? מה מגלה אותו? גם על חשמל, אחד הפוסקים כותב שהאש בתחנת הכוח, האש שמה קיימת וסה"כ מעביר את האש לבית שלי. איזו סברה זו? יש זרם בחוטים. וכשאני מרים את הכפתור אז מתחבר החיובי ומתחבר עם השלילי ואז נדלק האש, שם נוצר האש, שם נדלק האש. הגאון רבי אהרון בן שמעון יש לו שו"ת ומצור דבש בסימן י'. כל דבריו הם מסביב נקודה אחת: "האש נמצא בתוך חוטי החשמל. האש בתוכם היא אש מצויה מוכנה, ואין כאן איסור מוליד כלל". אבל פלא, כנראה הסבירו לו דברים לא נכונים, מה האש בתוך הקיר? זה זרם בסך הכל. זה לא דווקא אש שמה. הביאו את הפוסקים האלו, וכולם דחו אותם. היום כולם מודים שאסור, הבעיה היא שיש כמה שוטים . שאומרים להם כן, תדליקו את המיחם, ה' יסלח להם, איפה יראת ה' שמים שלהם? החשמל ביום טוב זה אסור".

עוד באותו נושא

הרב זייני: "הפרסום של 'פסק הזום' הוא טעות חמורה"


4

וכן הרב דוד יוסף ביום 20.5.25 בערוץ היוטיוב של ישיבת יחווה דעת שם כינה אותנו "קלי דעת" טען כך: "באו כמה קלי דעת והתחילו להגיד שאפשר לעשות זום. שבליל הסדר זה אפשרי. אפילו שכשאתה מדבר יש פה מוליד זרם חשמלי מסויים. יש פה וודאי מוליד דרבנן יש פה כל מיני בעיות. עצם הדבר, אם אנחנו נתיר דבר כזה, אז היום יהיה זום, מחר יהיה טלפון סלולארי , ידברו בשבת, ואח"כ ה' ירחם לאן אנחנו נגיע".

נעשה סדר בעניינים, נברר את שיטת רבותינו חכמי המערב שהתירו חשמל ביום טוב בקציר האומר, ונוכיח שדבריהם תקפים גם היום. נדגיש כי ההיתר של רבותינו ניתן אך ורק לצרכי אוכל נפש ביום טוב . כלומר צרכים בסיסיים של הגוף, כגון: הדלקת אור, תנור, מיחם וכד', ואין בו היתר כללי לשימוש בחשמל ביו"ט למטרות שאינן "אוכל נפש" .

תנינא במשנה במסכת ביצה (פ"ד מ"ז): "אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מהמים". ובגמרא שם (לג ע"א): "מאי טעמא משום דקא מוליד ביום טוב".

עוד באותו נושא

עשרות רבנים יוצאי מרוקו נגד 'פסק הזום'


10

הרמב"ם מפרש את כוונת הגמרא בעניין איסור מוליד ביום טוב, וכ"כ (הל' יו"ט פ"ד ה"א): "אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות. כגון שחוככין אותן זו בזו או מכין זו בזו עד שתצא האש. וכן הנפט החד ביותר שהוא במים שמנידין אותם עד שידלק. או כלי זך קשה או זכוכית מלאה מים שמניחין אותה כנגד עין השמש עד שיחזור נגהה לפשתן וכיוצא בו וידלק. כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב. שלא הותר ביו"ט אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה מבערב".

ועוד כתב הרמב"ם (הל' יו"ט פ"א ה"ה) וז"ל: "כל מלאכה שאפשר להיעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון אם נעשית מבערב אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב אף על פי שהיא לצורך אכילה. ולמה אסרו דבר זה גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב ליום טוב ונמצא יום טוב כולו הולך בעשיית אותן מלאכות וימנע משמחת יום טוב ולא יהיה לו פנאי לאכול.

וכ"כ הרשב"א (בית מועד שער ב' פ"ו סי' ז'): "אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המים מפני שהוא מוליד ואפשר לו מערב יום טוב, וכל שאפשר לו מערב יום טוב ואינו אוכל נפש אסור ואפילו מכשירי אוכל נפש".

עוד באותו נושא

פסק הזום| הרב ליאור חוזר בו: "נתונים לא מדוייקים"


9

וכן הבין מר"ן את פשט הסוגייא, כמו הרמב"ם והרשב"א, וז"ל: מר"ן (בית יוסף, או"ח סי' תק"ב): "אין מוציאין האש לא מן העצים ולא מן האבנים וכו' משנה בפרק המביא כדי יין (לג:) ומפרש טעמא בגמרא (שם) משום דקא מוליד והרמב"ם כתב בפ"ד שהטעם מפני שלא הותר בי"ט אלא להבעיר מאש מצויה אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה מבערב וכתב ה"ה שטעמו מפני שאין זה כביצה שנולדה שאסורה שהרי דבר זה אינו ראוי לעצמו אלא לבשל או לאפות בו ונראה שאם הוציא שמותר להשתמש בו ולא אסרוהו אלא מפני שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מבערב והטעם הזה כתב ג"כ הרשב"א כדברי רבינו".

ודייק הרב רפאל אהרן בן שמעון (שו"ת 'ומצור דבש' או"ח סי' ט') מהרמב"ם ומהרשב"א הנ"ל: "על כן נתחכם רבינו (הרמב"ם) להחליף שם מוליד האמור בש"ס ולכתוב תחתיו להמציא אש אע"פ שעניינם אחד לבל יטעה אותנו לשון 'מוליד' ונחשוב משפטו כדין נולד. והודיענו שטעם האיסור ההוא מפני שההמצאה הזאת היה יכול לעשותה מעיו"ט והוא טורח ביו"ט ללא צורך. וזה טעם האיסור לא זולתו . וכפירוש זה הכי מתפרשי בבירור דברי הרשב"א ז"ל דמתחילה נקט לישנא דש"ס דקאמר מפני שהוא מוליד והדר מפרש ותני ואפשר לעשותו מעיו"ט, ר"ל שזה טעם האיסור דמוליד שהוא מוליד היום מה שהיה יכול להוליד אתמול ולא שהם תרי טעמי. והכי מדוקדק בדבריו שלא נקט הרשב"א ועוד משום שאפשר לעשותו וכו' והכל טעם אחד הוא. והן הן דברי ה"ה שכתב שהטעם ההוא כתבו הרשב"א ויציבא מילתא בטעמא…".

עוד באותו נושא

רבנים סרוגים: כך מותר להשתמש בזום בליל הסדר


17

וכ"כ הרב משה מלכה (שו"ת 'מקוה המים' ח"ו סי' כ"ט) וז"ל: "לפענ"ד אין שום טעם לאיסור זה, שאם מטעם נולד, כבר נפסקה הלכה דברי הרמב"ם ז"ל… ומשום טרחה ביו"ט, ומשו"ה הגבילה המשנה את האיסור בדברים שיש בהם טרחה יתירה, ולכן לא אסרה ההוצאה (מרשות לרשות) סתם. ועל כרחך שנתכוונה לומר דבדבר שאין בו טרחה – מותר, ואלו היו יודעים להם הני גפרורים, הייתה מתירה אותם במפורש".

וכ"כ הרב יוסף משאש (שו"ת 'מים חיים' ח"א או"ח סי' צ"ד). "ומה גם דאי סור הוצאת אש מהאבנים וכו', אינו אלא אי סור קל דרבנן לכתחילה, דבדיעבד אם הוציא מותר להשתמש בו כמ"ש לעיל. וא"כ נוכל לחלק בו בפשיטות, דדווקא נולד הנראה לעיניים כהוצאת אש מהאבנים וכו' ומזכוכית לטושה וגם יש בו טירחא ומעשה רב שמחכך בחוזק יד אבן עם אבן וכיוצא עד שמוציא האש, וכן ההיא דזכוכית לטושה, יש בו צער ההמתנה שעומד וממתין אמתי תוציא הזכוכית השלהבת ותדלק הפתילה, וצער ההמתנה גדול מצער הטירחא כידוע לבעל הנסיון, בזה הוא דאסרו רבנן לכתחילה, אבל בנידו"ד גם אם נעלים עין מהאמת ונחשבהו נולד, מ"מ הוי נולד שאינו נראה לעיניים, ונעשה כלאחר יד וא"כ וודאי שרי ללא ספק".

עוד באותו נושא

ליל הסדר בזום? עצם הדיון הוא מהפכה של ממש • צפו:


5

אם כן יוצא שרבני משפחת יוסף לא ירדו לעומקה של סברת רבותינו בעניין היתר השימוש בחשמל ובגפרורים ביו"ט, וטענתם ש ההיתר הנ"ל נובע מטעות בהבנת המציאות, מופרכת לחלוטין. שכן, סיבת ההיתר היא הבנת הסוגייא במסכת ביצה, ופסיקת ההלכה בעניין זה על פי הרמב"ם. כלומר, אין להבין איסור מוליד באש ביום טוב, במובן של יצירת אש חדשה, אלא הכוונה היא שדווקא אש שאינה מצויה ונדרשת טרחה כדי להמציאה, אסורה מדרבנן.

אך, אם קיימת תשתית מוכנה שללא כל טרחה ניתן להוציא ממנה אש אין איסור כלל, שהרי הבערה הותרה ביום טוב. וחכמים גזרו רק במקרים בהם יש טרחה, כדי שלא יתבטל משמחת יום טוב. ולכן גם שימוש בגפרורים, שבשפשוף קל יוצאת אש, מותר. וכן שימוש בחשמל מותר ביום טוב, ללא קשר להבנת המציאות ולסגירת מעגל חשמלי, שכן קיימת תשתית מוכנה ובנקל בלחיצת כפתור מדליק את החשמל. ועוד הוסיף רבי יוסף משאש, שמוליד שייך אך ורק בדבר הנראה לעיניים, והולדת זרם חשמלי בחוט החשמל (גם אם הוא פועל יוצא מסגירת מעגל חשמלי) אינו דבר שניתן להגדירו כמוליד כלל ועיקר".

=======

הרב רפאל דלוי'ה הוא רב קהילת 'אוהל יצחק' ומזכיר איגוד חכמי המערב בארץ ישראל

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
20 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
לא רק באוכל
היתרים מפורשים לעוד | 01-06-2020 12:21
הרהג ר' שלום משאש פוסק שבשעת הצורך, אפשר ביוט, כיון שמעיקר הדיון מותר. כגון דוגמא שמביא: זקן שקשה לו ולא רואה בחדר מדרגות יכול להדליק האור.
2
גם לאשכנזים התירו
ראה ערוך השולחן | 01-06-2020 12:27
ערוך השולחן - גדול פוסקי האשכנזים בדור לפני השואה, שרבים טוענים שעלה בגדולתו על המשנה ברורה. התיר חשמל ביום טוב. כך נהגו אשכנזים רבים באירופה עד שעלו לארץ ישראל. ערוך השולחן רק נחשב לגדול מסמיכי הרבנים בכל הדורות!! הסמיך גם את הרב כהנמן (פוניבז'), הרב הנקין (גדול רבני ארהב החרדים), הרב קוק (מיסד הרבנות). 50 שנה אחריו, אמרו מסברה שהוא טעה - לא נעים לומר, זה לא מחזיק מים
3
בשבוע הבא אקח חופש ליומיים לקרוא כתבה ארוכה ז
כתבה ארוכה זו | 01-06-2020 12:47
ישחקו הנערים לפנינו. יש זקני וחכמי הדור. למה לא מתייעצים אתם?
תגובה
אביבה מזרחי | 02-06-2020 13:24
זקני הדור מקומם בבית אבות לכו תראו מה התורה אומרת .זה הקובע .ולא דעה של חסרי דעה
4
מה ליהדות ולתורה !
הנביא | 01-06-2020 13:03
היהדות היא איוולת רבנית .לכל מי שרוצה לענות אשמח .איפה כתוב בתורה .שאסור לדליק אש בשבת .המילה להדליק לא קיימת בתורה .במקדש עשו על האש בשבת .יעקוב אומר ללבן מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי .זה הדבר היחיד שיש בתורה .כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת לבער משמעותו לחסל זמנית כמו ביעור חמץ .כתוב בערתי הקודש מהבית כתוב ושלח את בעירו ובער בשדה אחר . חיסל שדה של מישהוא אחר התורה היא אוצר שהרבנים סלפו .ומתעקשים שהם צודקים .עד מתי אלוהי .
ל'נביא'
Student | 01-06-2020 13:42
אכן בקיאות למופת, אך העיקר חסר, ואף שמך מוזכר בו, 'איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת'.
5
טעות
ישת | 01-06-2020 13:31
כיון רוב ככל הפוסקים (אשר רבו על המתירים) ובראשם גדולי הדורות אסרו להדליק חשמל, באים אנשים חדשים מקרוב באו אשר לא שערום אבותיכם, וממציאים מה שרוצים, להראות את היהדות הליברלית היפה... אנחנו לא צריכים להראות להם שאנו מתכופפים בפניהם, ומתירים.... [בינינו, עכשיו זה משחקי כבוד כי הרי כבר פרסמתם שזה רק לשנת תשפ.... אה אולי חזרתם בכם] ועז נאמר: וה' יכפר בעד
6
רקובים
רון | 01-06-2020 14:19
כמו אביהם
חבל עליך
י | 01-06-2020 22:12
.
7
זו לא הבמה הנכונה לוויכוחים הלכתיים בין רבנים
לכבוד הרב | 01-06-2020 14:20
הוויכוחים צריכים להיעשות, תוך כבוד הדדי, בדיונים פנים אל פנים, בתקשורת ישירה ולא בתקשורת עקיפה. ואם עדיין מצא החולק מקום לחלוק, יצרף לדעתו חתימת רבנים נוספים - וזהו. נשמעה דעת היש אומרים.
8
משפחת יוסף רק יודעת לקלל
משה | 01-06-2020 20:51
אנשים פרימיויבים ליצנים ואנשים שלא יודעים איך ללכת לעומק באף הלכה. מלקט ומלקט אבל אין ניתוח אין חכמה רק מלקט. כל אחד יכול לעשות אותו דבר.
9
רב מערב רב
שלמה | 01-06-2020 22:36
מי אתה בכלל? מי שמע עלייך? אתה לא תגיע לנעל של הרב יצחק או הרב אברהם יוסף והרב דוד יוסף. חיברו ביחד יותר מ 110 ספרים שנמצאים בכל בית מדרש,וקם זב חוטם ומצורע ומדבר על ענקים כאלה..
נכון מאוד!!!!!!!!!!!!!
ישת | 02-06-2020 16:18
לת
10
לא ירדו לעומק הסברה
נעמה קליין | 02-06-2020 17:11
לא ירדו לעומק הסברה .כך כתוב המסקנה היא אי אפשר לסמוך על שכאלה . .ברגע שיש מחלוקת בתורה בין רבנים אחת מהשתיים .להחליף את התורה או להחליף את הרבנים.לצערנו הרבנים שינו את התורה במקום לומר מצטערים אנחנו לא בסדר .
מי שינה את התורה?
תעייני במאמר | 02-06-2020 19:41
הרמבם והרשבא שינו את התורה?
11
מדעית
רמי | 02-06-2020 17:46
מבחינה טכנית כל חיבור חשמל מחולל ניצוץ . כך שאין סיכוי שלא מוליד אש ביום טוב . דבר שני כתוב : אך אשר יאכל לכם לכל נפש הוא לבדו ייעשה לכם ממתי זום זה אוכל נפש ?! הבורות גדלה והולכת ואפילו חילונים מרימים גבה וקוראים לרבנים האלו רבני נוח לי .
12
איזה שקרן
יוסי | 02-06-2020 22:30
גם כן רב. מה עם דברים שנהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם? גם מה אתה כותב לא ירדו לעומק וכו', אתה יודע יפה מאד שחוץ משני הפוסקים שהבאת, שהמציאו המצאה מחודשת לחלוטין, שודאי כל הפוסקים דחו אותה, הרי שאר הפוסקים כמו רבי רפאל בן שמעון טעו במציאות. כמו שכתב הרב עובדיה. ואתם שקרנים שמחפשים פירסום ולא איכפת לכם כלום. מה זו הטרמינולוגיה הזו חכמי המערב? מה הקשר למערב? אני מערבי, מה זה קשור? הלכה זה הלכה. בושה של רע בנים.
13
לכל השוללים
אמת | 03-06-2020 10:32
קודם כל כבר יודעים שמשפחת יוסף אוהב לשלוט על הכל כולל פסקי הלכה. שנית יש הרבה הרבה רבנים בארץ שהם ברמה יותר גבוה מחבורת משפחת יוסף כולל האבא שדרכו של פסק היה מאד בעיותי ולא מקובל אצל הרבה פוסקים. אין חכמה לצטט הרבה ספרים שאף אחד לא שמע עליהם. שלישית סבא שלי שהיה בישיבת סלבודקא ועבר על שס המון פעמים וידע יורה דעה בעל פה, נהג להדליק החשמל ביום טוב על פי הערוך השלחן. היה דבר נפוץ מאד. זה שקר מוחלט להגיד שלא ידע. כולם הכירו הפסק שלו ונהגו על פיו. בניו יורק היה רב אחד רב שלום קלס בעל העיתון הjewish press שכמעט כל שנה ניסה לחדש ההיתר על בסיס רעיות מובהקות. הרבנים ממערב צודקים וחבל שהמפייה של משפחת יוסף מנסה להורס אמת של תורה. כדרכם וכדרכו של האבא מקללים אנשים ורבנים שלא מסכימים אתם. אוי לנו שאלו רבניה.
נכון מאוד
אמת ויציב | 04-06-2020 17:23
נכון מה שכתבת. חבל שאנשים לא לומדים ומסתפקים בססמאות ריקות מתוכן.
14
בעקבתא דמשיחא קטגוריה...
נחמן | 03-05-2021 5:24
בעקבתא דמשיחא קטגוריה בין חכמים ואין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמיים