אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

קווים לפסיקתו ההלכתית של הרב אליהו בקשי דורון

עולם ומלואו היה הרב בקשי דורון זצ"ל, שר התורה, ענק בין ננסים, צנוע ועניו. אביר הפוסקים, איש הלכה המקפל בתוכו את כל המורכבות של האדם – והכל בקול דממה דקה. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, חבל על דאבדין ולא משתכחין

קווים לפסיקתו ההלכתית של הרב אליהו בקשי דורון
  הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל (צילום: יוסי זמיר/ פלאש90)

מגיפת הקורונה הגובה קורבנות אדם, נטלה איתה גם את הרב בקשי דורון זצ"ל. אומנם שומעים אנו כל יום על קורבנות, אך היה זה הרב בקשי זצ"ל שלימדנו. "המושג 'צרת רבים חצי נחמה' ודאי שאינו תופס כשמדובר בחיי אדם…כל יחיד הוא עולם מלא".

הרב בקשי דורון נולד בירושלים בשנת 1941. בין השנים 1993-2003 שימש בתפקיד ה"ראשון לציון" – הרב הספרדי הראשי לישראל, לפני כן שימש שנתיים בתפקיד הרב הספרדי של העיר בת-ים ובהמשך שימש במשך שמונה עשרה שנה כרב הראשי של העיר חיפה.

בספר משלי, מובא "מצרף לכסף, וכור לזהב, ואיש לפי מהללו" [משלי כז, כא], מסביר הגר"א את משמעות הפסוק ומלמדנו, שכדי לבחון את ערכו של כסף יש לפנות לצורף, כדי לבחון את ערכו של הזהב יש לבחון 'בכור הזהב', ואילו את האדם יש לבחון "לפי מהללו" כלומר לפי התורה שבו. אדם נמדד בהתאם לתורתו, למשנתו ולהגותו.

הגותו של הרב בקשי דורון זצ"ל מצויה בפסקי הדין הרבניים שכתב, במאות מאמרים תורניים שחיבר, במאות שיעורים שלימד. חלקם כונסו אל תוך הסדרה "בנין אב". שאלות ותשובות 'בניין אב', 6 כרכים, החיבור שאלות ותשובות, מחולק לנושאים בהתאם לחלוקה של הספר שולחן ערוך, והוא מכיל תשובות, בירורים הלכתיים, ביאורי סוגיות בתלמוד וחידושי תורה. בנין אב שיחות ומאמרים על חמשה חומשי תורה, ובנין אב שיחות ומאמרים על המועדים.

כתיבתו של הרב בקשי דורון היא בהירה, פשוטה ושווה לכל נפש, סגנונו חריג בנוף הכתיבה הרבני, המאופיין בשילובים מרובים של ארמית וראשי תיבות, כל אלו כמעט ולא מצויים בכתבי הרב דורון זצ"ל, והמעיין בהם יוכל להתמצא בהם בקלות רבה. בהכרעותיו ההלכתיות משמשים בערבוביה הרגישות לאדם, היותו מעורב בין הבריות, והרצון לכוון לאמיתה של הלכה.

בשיעור שהעביר הרב בקשי דורון, בישיבת הר עציון, לכבוד יובל גבורות של ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל, הוא עסק בסוגיית "שיקול הדעת בהכרעת ההלכה".

עוד באותו נושא

הרב בקשי דורון ביקש: כך תערכו את הלוויה שלי


14

בשיעור באה לידי ביטוי גישתו לפסיקת ההלכה. בתפיסתו של הרב דורון זצ"ל בלימוד תורה יש שתי מדרגות. הראשונה עניינה קניין תורה, כלומר עצם הקניית התורה, אך מעבר לכך קיימת מדרגה נוספת שלוקחת את ההלכה ונופחת בקרבה נשמת חיים, מהלכה למעשה, כאן זקוק הפוסק לעזרה משמיים. ובלשונו של הרב דורון זצ"ל: "לתלמוד תורה יש סגולה מיוחדת. עצם הלימוד תלוי באדם. "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". היה ולא יגעת, לא יעזור לך דבר. לא תמצא כלום… להעמיד הסוגייה על תלה, הלכה למעשה, זקוקים אנו לסייעתא דשמיא מיוחדת".

מסקנת דבריו שם "כל פוסק ניחן במידה מסוימת של שיקול דעת. אך הקביעה הסופית אינה שיקול דעתו אלא אותה "סייעתא דשמיא". הכל בידי שמים, קל וחומר כשמדובר ב"אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא".

כמה ראויים הדברים ללימוד ולשינון אצל כל מורה הוראה או שופט שצריך להכריע ולפסוק בעניינו של אדם. גישה שתובעת מחד שליטה בחומר ומאידך צניעות והפנמה שלא יעזור כל ידע שבעולם אם פוסק ההלכה או השופט חסרים את אותה הצניעות, צניעות שמבינה שבלעדי עזרת שמיים ניתן לטעות.

בבוא הרב דורון זצ"ל לאפיין את דיני הממונות והסכסוכים שבין בני האדם מודגשת הייחודיות של דיני הממונות, הדגשה שיש בה כדי להוות גורם מרכזי בהכרעה שיפוטית או בדרכי חקיקה וכך מאפיין הרב דורון זצ"ל את המשפט הפרטי: "חושן משפט', הטור הרביעי בארבעת הטורים,…שונה במהותו משלושת קודמיו.

אם בשלושת הטורים העוסקים במצוות שבין אדם למקום, ההלכות הם קבועות וברורות בבחינת – 'השמים שמים לה'. הרי שבהלכות שבין אדם לחבירו שבחושן משפט מודגשת השפעתה של 'והארץ נתן לבני אדם'…בחושן משפט חלק גדול מהלכות קשורות בדעתו וברצונו של האדם…האדם הוא בעלים על ממונו, ומכאן שרצונו והסכמתו, שיטותיו ודרכיו חשובים בדיני ממונות ובהלכות חברה ומשפט."

ומכאן גם ההבחנה שמבחין הרב דורון בין 'משפט' ל'צדקה' באומרו: "במושגי אנוש הצדקה והמשפט שונים במהותם, המשפט חובת החברה, והצדקה רצון האדם, את המשפט מחייב השכל, ואת הצדקה מעורר הרגש. המשפט כשומר זכויות הכלל אינו מחייב את הצדקה משורת הדין".

עוד באותו נושא

הרב אליהו בקשי-דורון זצ"ל- הגאון החסיד


11

בדיון בעניין עונש המאסר לאור ההלכה ודיון בשאלת האפקטיביות של עונש מאסר לעבריינים, מתגלה הרב דורון כמחנך, המעוניין בשיקום האדם ולא בעונש חסר משמעות חינוכית. וכך הוא לשונו: "במאסר אין את הדרך הנכונה להחזרתו של העבריין למוטב, יש בה אולי את ההיפך, האסיר מאבד את הקשר עם העולם החיצון, מאבד את האפשרות לביסוסו הכלכלי , מנותק מן החברה והמשפחה ונמצא בחברת עבריינים, המשפיעה עליו לרעה. בעצם העונש אין כל דרך חינוכית או אפשרות להחזירו למוטב"

מעניינת תשובתו ומסקנתו של הרב דורון זצ"ל בשאלה מעמדה ומינויה של אישה לתפקידים ציבוריים שונים. בתשובה זו בוחן הרב דורון יחד עם שאלת מעמדו של גר ומינויו לתפקיד ציבורי, וכך הוא מכריע: "נראה שאישה וגר יכולים לשמש כמנהיגים ואפילו כגדולי הדור שכח הנהגתם מחייבת את הסמכות. אשה וגר יכולים לשמש מורי הוראה וללמד תורה ופסקים, תפקידים שהסמכות בהם נקבעת לפי כישורי המועמדים והסמכות יונקת מהכישורים יכולים לשמש בהם אשה וגר. יכולים הם לדון מבלי כפיה, יש ספק אם יכולים הם לקבל סמכויות על ידי בחירות דמוקרטיות שדינם כמי שהקהל קיבלו עליהם, ולדעת הרבה מן הפוסקים הדבר מותר, ולכן באשה יש להקל בדבר".

כידוע שעות חירום הן שעות מורכבות ביותר, לרוב הן מוכרות ומצויות בעיתות מלחמה. מורכבת רגעי החירום נובעת מעצם ההתמודדות, התמודדות שלעיתים בכוחה להסית את המבט מערכי יסוד אל קדושת כל האמצעים.

בעקבות מלחמת יום הכיפורים, והתמודדות עם שעות חירום, מזהיר הרב דורון זצ"ל: "בדרך כלל נדחקים בשעת חירום עניינים שונים לקרן זווית, המאמץ המלחמתי קובע סדר עדיפות בדרכי המלחמה, המעשה והביצוע שולטים בכל, וערכי הרוח נדחקים. בשעת סכנה קיימת סכנה לירידת ערכים, כשהכוח שולט בעולם, הולך ומתקהה הרגש, המושגים היקרים ביותר, החיים השמחה, הסובלנות הבניין והיצירה תלויים מנגד ונשחקים באש ובברזל. מאידך הלוחמה, ההרס והשלטון הסובבים בחלל ואוכלים כל חלקה טובה שבנפש, כדי לשמור על היקר מכל, על ערכי החיים וקדושתם בשעת מלחמה, באו דיני המלחמה בתורה".

דברים אלו יכולים להיות מוסבים לא רק לעיתות מלחמה באויב בשר ודם, אלא בכל מלחמה גם כאשר מדובר במלחמה מול מגיפה עולמית, שגוררת עימה הכרזה על מצב חירום. ובימים בהם אנשי רפואה נלחמים במגפת הקורנה ראוי ליתן דעתנו למקצוע הרפואה כפי שהרב דורון זצ"ל ראה: "הרפואה אינה מקצוע אלא מלאכת שמים שמקורה לא רק בקיום מצווה מתוך תרי"ג מצוות אלא עיקר מדרכי ה' ומיסודות היהדות".

עולם ומלואו היה הרב בקשי דורון זצ"ל, שר התורה, ענק בין ננסים, צנוע ועניו. אביר הפוסקים, איש הלכה המקפל בתוכו את כל המורכבות של האדם – והכל בקול דממה דקה. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, חבל על דאבדין ולא משתכחין.

=======

אלישי בן יצחק הוא עורך דין ומגשר, מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' ובעלים של משרד עורכי דין.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
5 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
חבל על דאבדין
שלמה | 13-04-2020 22:32
היי חסיד, היי עניו, היי צדיק,
2
צדיק בדורו
גבי | 13-04-2020 23:44
מיתת הצדיק מכפרת על הדור
3
חפרתם
פרסיפל | 14-04-2020 7:30
תעשו כתבה על איך שתורת האבולוציה מפריחה את כל מה שכתוב בתורת ישראל
4
נפלה עטרת ראשנו
משה | 16-04-2020 14:41
צדיק יסוד עולם היה הגרא בקשי דורון, אדם של אהבת חברים, ורב של בן אדם לחבירו
5
חבל על דאבדין
עוזי | 22-04-2020 18:17
מעניין מאוד