אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב דב ליאור: "זו טעות גדולה להטיח האשמה כבדה כזו בתלמידי חכמים"

הרב דב ליאור תוקף את מכתב 100 הרבנים ואת הטוענים כי העולים להר מסתכנים באיסור כרת: "הרב קוק לא אסר לעלות למקומות המותרים בהר הבית"

"זו טעות גדולה להטיח האשמה כבדה כזו בתלמידי חכמים"
  (צילום: Uri Lenz/FLASH90)

רבה לשעבר של 'קריית ארבע', ומהפוסקים הבולטים בציונות הדתית, הרב דב ליאור, מגיב למכתב 100 הרבנים עליו חתומים רבנים חרדים וסרוגים האוסרים עלייה להר הבית, ותוקף את אלו הטוענים כי העלייה להר היא זו שהביאה את ההסלמה ואת גל הטרור הנוכחי.

בפתח הודעה אותה פרסם כתב הרב ליאור: "התבקשתי להגיב על הפרסומים בימים האחרונים על אודות איסור עליית יהודים אל הר המוריה, בתוספת קשה שהרבנים המתירים את העלייה הם הגורמים את גל הטרור שמשתולל בימים האחרונים".

בהתייחסו לעניין העלייה להר כתב הר ליאור כי "מתחם ההר איננו מקשה אחת מבחינה הלכתית".

הרב ליאור הדגיש כי ברצונו לעמוד על השאלה "האם היא (העלייה להר הבית; ג"ע) אסורה או מותרת? האם זה כולל את כל האזור הנמצא בתוך חומת ההר, או רק את מקצתו?".

הרב ליאור מסביר כי "ידועה שיטת הרמב"ם, אשר פסק בהלכות בית הבחירה פרק ו' שקדושת המלך שלמה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. משמעות הדבר היא שגם לאחר חורבן הארץ בימי מלכות בבל, אף שקדושת הארץ למצוותיה פקעה, קדושת המקדש אינה בטלה, מפני שנתקדשה בקדושה לעולם מפני השכינה – ושכינה אינה בטלה. וכן פסק ה'מגן אברהם' ב'אורח חיים' סימן
תקס"א והובא להלכה ב'משנה ברורה' סעיף קטן ד".

הרב ליאור מוסיף ומביא מקורות נוספים המתירים עלייה להר: "כמו כן ישנה תשובה ארוכה בספר 'משפט כהן' סימן צ"ו, שבו נזקק מרן הראי"ה קוק זצ"ל לברר שהלכה כרמב"ם שאסורה הכניסה למקום המקדש (מחנה שכינה) גם בזמן הזה, משום שהיו כאלה שרצו להיתלות בדעת הראב"ד כאילו אין איסור כניסה לשם בזמננו".

הרב ליאור שב והביא את המעשה עם הברון רוטשילד: "הדבר קרה בעקבות כניסתו של הברון בנימין רוטשילד להר הבית, ומרן הרב הכריע חד-משמעית שהמקום עומד בקדושתו ואין להיכנס שם משום שאיננו יכולים להיטהר מטומאת מת (לצורך כך נדרש אפר פרה אדומה). לשאר טומאות מועילה טבילה רגילה".

לטענה כי הרב קוק עצמו אסר לעלות להר הבית השיב הרב ליאור כי "בזמנו של הרב קוק טרם מדדו את ההר, כי השאלה לא הייתה עד היכן ואיפה מותרת הכניסה. השאלה העקרונית הייתה אם קיימת קדושה במחנה שכינה בזמן הזה. אולם בדורנו, שזכינו בחסדי השם לשחרור ירושלים כולה במלחמת ששת הימים, הרב שלמה גורן זצ"ל ועוד כמה תלמידי חכמים מומחים ערכו מדידות במקום ולקחו בחשבון את הספק: האם אבן הסחרה, האבן שכיום מצויה תחת כיפת הסלע, היא השיתין – דהיינו נקבים בגוף המזבח – או שהיא אבן השתייה, מקום קודש-הקודשים? וכן המחלוקת לגבי אורך האמה: האם היא בת 48 סנטימטרים, או קרובה יותר לשישים סנטימטרים? ונקטו הללו לחומרה שכל מקום שיש ספק שאולי זהו מחנה שכינה, ודאי שאין שום היתר לעלות אליו. אותם רבנים המתירים הרשו את העלייה רק למקום שהוא במצב של "מחנה לוויה" – כלומר לשאר הר הבית, אבל לא למחנה שכינה, מקום המקדש גופו, שהוא העזרה והחיל".

"אני סבור שהמתווכחים אינם מדברים על אותו המקום, שהרי לגבי מחנה שכינה כולם מודים שאסור לבוא בתחומו, וכל שמתירים הוא רק למחנה לוויה ולתוספת של הורדוס, שתוספת זו דינה קל יותר כשאר ירושלים. לכן לא שייך לומר כלפי המתירים שהם עוברים חלילה על איסור כרת: זו טעות גדולה להטיח האשמה כבדה כזו בתלמידי חכמים".

"יש כאלו שרצו מצד הספק לאסור כניסה לכל מתחם ההר, מכיוון שלדעתם כולו מצוי בספק איסור. אולם לאחר הבירורים הגדולים שערך הרב גורן זצ"ל לגבי המתחם, המתירים שוכנעו שרוב שטח ההר איננו בגדר ספק כלל. לכן מבחינה הלכתית, מי שיש לו ספק אינו יכול לומר "אתה עובר על איסור כרת" כלפי מי שברור לו שאין זה נכון. וכן בספר 'הקודש והמקדש' של הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי זצ"ל (בעל 'לוח ארץ ישראל') חלק ה' סימן ט', קרא המחבר להקמת בית כנסת על הר הבית עם פירוט מידות שסימן בספרו. מובן שקריאתו אז הייתה כקול קורא במדבר".

בדברים מתייחס הרב ליאור גם ליחס הדורות שקדמו להר הבית ולעלייה אליו. "עד כה דיברתי מצד ההלכה, אולם עלו עוד כל מיני חששות. כך למשל, אם יעלו באי ההר ברשות הרבנים למקומות המותרים, אזי עלולים לחלל את הקודש וייכנסו גם למקומות
האסורים. על כך ניתן לומר בפשטות: כלפי מי הדברים אמורים? הרי אנו מדברים אל אנשי תורה ואמונה שכל רצונם הוא שמירת קדושת המקום, ואם אומרים להם עד היכן ניתן ללכת לא יתקדמו מעבר לכך. אנשים שלא אכפת להם מההלכה בלאו הכי הולכים בכל מקום בהר, ולכן לא שייך לומר שאלה המקפידים יגרמו לאחרים ללכת במקום האסור. אלא שמיד אחרי שחרור המקום, לפני שהרב גורן זצ"ל בירר ומדד את תחומי המקום, מכיוון שעם ניצחון מלחמת ששת הימים נוצרה כאן לפתע מציאות חדשה המאפשרת בקלות כניסה למקום האסור – אזי בשביל להדגיש ולהזכיר לציבור שמקום המקדש בקדושתו עומד, והיות ובעיני הציבור הרחב כל המתחם, שלא היה מוכר כלל, נתפס כמקשה אחת, פרסמו רבנים בשנת תשכ"ז את הכרוז האוסר עלייה להר. כמו כן לא התעוררה אז שאלת הריבונות על הר הבית".

"בנוסף, יש לדייק במה שמצטטים בשם החותמים דאז: מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל אמנם חתום על הכרוז, אך הוא הוסיף אחר כך ואמר לא פעם אחת ש"משטרת ישראל והרבנות הצבאית צריכים להיות שם" – כך מסר לי עמיתי הרב אליעזר ולדמן שליט"א משמו. כלומר, מניעת העלייה להר מותנית בכך שהמקום נתון בשליטת צה"ל באמצעות הרבנות צבאית, וכן בשליטת משטרת ישראל. ואכן, במשך תקופה קצרה מאוד הרבנות הצבאית שלטה בהר. אולם המציאות כיום השתנתה מאז. כמובן על העולים לקבל קודם הדרכה וללמוד את מפת המקום – בפעם הראשונה מומלץ לעלות להר עם מי שמכיר להיכן אסור להיכנס ולהיכן מותר – ולאחר טבילה כשרה, בכובד ראש ומתוך מורא מקדש".

"כמו כן כתב מרן הראי"ה קוק זצ"ל בשעתו (בשנת תר"ץ-1930, מופיע במאמר "מאחורי כתלנו" בספר לנתיבות ישראל), כשרצו למנוע מיהודים להגיע לכותל המערבי: "לא נשיג שלומנו וביטחוננו בוויתור על זכותנו הא-לוהית על שריד בית מקדשנו". וכן כתב הרב שלמה זלמן רענן הי"ד, נכדו של הראי"ה קוק אשר למד עם הרב צבי יהודה קוק בחברותא ספר 'משפט כהן' ואת התשובה הנ"ל: "זה דבר ברור ללא צל של ספק כי הסבא הראי"ה קוק ובנו הרצי"ה קוק זצ"ל לא אסרו לעלות במקומות המותרים, ובוודאי מצווה גדולה לרשת את המקום המקודש מידי זרים, ואך ורק באופן המותר" (הודפס בסוף ספר 'נשמה של שבת', עמוד 410)".

"חשוב לציין שגם ה'ראשון לציון' והרב הראשי לישראל לשעבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל קרא להקים בית כנסת על הר הבית. וכך הוא כתב בחוות דעת על מאמרו של הרב זלמן קורן שליט"א, העוסק בהגדרת המקומות המותרים בהר הבית (הודפס ב'תחומין' חלק ג', עמוד 423): "עיינתי בדברי כבוד תורתו (…) העיר והאיר עיני חכמים בסוגיה סבוכה זו, תחם תחומין וגדר גדרות במקום המקדש, ותרגמם הלכה למעשה, ויפה כתב ויפה ערך וטוב הנהיר (…) אולם לפי המצב הנוכחי חוזר אני לעניות דעתי על הצעתי, והיא לבנות בית כנסת ומקום לתורה ולתפילה בשטח המותר להיכנס אליו. והכניסה והיציאה תהא מבוקרת, שאין אפשרות ללכת יותר ממקום המותר, ובזה אנו לא גורמים לאחרים לדרוך על מקום אדמת קודש".

"אמנם הרב הראשי לישראל לשעבר הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל לא התיר בפומבי לעלות להר, אך מסר לי הרב ישראל שליסל שליט"א, חתנו של הרב שלמה זלמן רענן הי"ד שהיה נכדו של הרב קוק זצ"ל, שבשיחה אישית עם הרב שפירא התיר לו לעלות במקומות המותרים. כמובן, גם הרב הראשי לישראל לשעבר הרב גורן זצ"ל קרא לעלות להר הבית במקומות המותרים, ואף חיבר ספר מיוחד בנושא".

על הטענות כי גל הטרור הנוכחי וההסלמה הגיעו בגלל עליית יהודים להר הבית, אמר הרב ליאור: "צודקים אלו שטענו כי גל הטרור הנוכחי קרה בגלל פעולות המתבצעות על הר הבית, אך הדבר הוא בדיוק הפוך מכוונתם. אין לי ספק שאדישות הציבור כלפי הר הבית ואי האכפתיות שלו מעוררים קטרוג גדול על עם ישראל בשמיים, חס וחלילה. הרי בדורנו זכינו במלחמת ששת הימים לגילוי נסים גדולים ולשחרור ארצנו. ההנהגה שלנו הסגירה במו ידיה את הר הבית ואת מערת המכפלה בחזרה לידי המחבלים, ולכן אנו סובלים היום
מהתגברות הטרור".

"שומה עלינו לגאול את כל חבלי ארצנו, ובראשם את מקום מקדשנו, ולהשיבם לבעלות עם ישראל. איני אומר שאנו מסוגלים היום לבנות את המקדש, אבל צריכה להיות בעלות וריבונות שלנו עליו. אם אנו משלימים עם החרפה והביזיון שמקום מקדשנו נתון למשיסה בידי המחבלים ועוברים על כך לסדר היום, אנו נענשים באמצעות המחבלים שפוגעים בבני עמנו יום-יום. הרמב"ן כתב בפרשת קורח על הפסוק "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף", שמגפת הדבר בזמן המלך דוד הונחתה על עם ישראל בשל אדישותו לבניין המקדש. בדורנו, בגלל אדישות הציבור ואי האכפתיות שלו כלפי הפקרת המקום הקדוש בידיהם, אנו סובלים. לא יהיה כל פתרון למצב הזה אם עמנו לא יתעורר, ולכן שומה על כל מי שאכפת לו מעם ישראל ומקום בית קדשנו להתעורר ולהוסיף אומץ בעמידה איתנה כחומה בצורה וללא פחד. אם אנו נתחזק, תהיה לנו סיעתא דשמיא ונזכה כולנו לראות בקרוב בישועת השם על עמו ונחלתו".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
13 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
גבעת שמואל
דוד | 30-10-2015 9:50
יישר כח לכבוד תורתו הגאון הרב דב ליאור שכרגיל לא נרתע מלומר את דבר ה' -זו הלכה!
2
בכל הכבוד - דעת יחיד, וספיקא דאורייתא לחומרה!
שלומי | 30-10-2015 9:55
3
ניכרים דברי אמת!
יוסף | 30-10-2015 10:07
ב"ה שדורנו זכה בפוסק כ"כ גדול כדוגמת הגאון הרב דב ליאור שליט"א!
4
ל- 2, גם לפני קום המדינה היו רבים וטובים שלא רצו לעלות
שמעון | 30-10-2015 10:13
שלא רצו לעלות לארץ ישראל. חוץ מזה- אין פה ספק דאורייתא, כיוון שהאוסרים לא מנמקים מדוע הם אוסרים אלא פשוט נתלים בסיבה הזאת של 'חוששים שמא יעלו למקומות האסורים' שעל חשש זה, הגר"ד ליאור בתשובתו יוצא חוצץ כיוון שמי שנשמע לדעת תורה גם ככה יזהר וידע היכן מותר ללכת והיכן לא.
5
בהחלט מנמקים, והאיסור גורף, והסכנה כרת, די כדי להימנע!
שלומי | 30-10-2015 12:07
לו היתה לך כוס שתיה ובה ספק ציאניד באחוזי ספק קטנים בהרבה. היית שותה? ודאי שלא! יך
6
גם נימקו באיסור גורף מאחרי מדידות הרב גורן, ובספק כרת!
שלומי | 30-10-2015 12:15
כל הפוסקים להוציא את הרב ליאור אוסרים באיסור גורף, מנומק, וחלקם (מרן, ה' אלישיב, ועוד רבים) כבר אחרי תקופת מדידות הרב גורן! ובכל זאת אסרו איסור גורף חמור ומוחלט! הגע עצמך, לו היתה לפניך כוס שתיה ובה ספק ציאניד ברמת ספק פחותה מזו שכאן, היית שותה? ודאי שלא! מדוע ספק מוות ח"ו בכרת לעולה ולילדיו (!!) חמור פחות מספק רעל במשקה??? האם זה בגלל שאמונת כרת הכתובה במפורש בתורה איננה ח"ו מוחשית ונאמנה בפניך כמו הרעל שבכוס? לדעתי - זה אכן לא ספק בכלל, כי זה 99 אחוז מול אחמוז בודד ויחיד, אך בכל מקרה איך שלא תבחן אתה בכובד רעש (ציאניד, זוכר?) התשובה המוחלטת היא: לא עולים להר הבית !!
7
אין שום חשש כרת! כל המידות שמדד הרב גורן זה לחומרה
שמעון | 30-10-2015 12:19
בלי שום ספק כלל. כל החשש של האוסרים זה 'שמא יעלו למקומות ששם מתחייבים כרת'. מי ששומע לדעת תורה יודע לאן אפשר להיכנס ולאן לא ומי שלא שומע לדעת תורה גם ככה עולה היום לאן שהוא רוצה.
8
למה לא אומרים שלגויים אסור לעלות כמפורש בתורה?!
והזר הקרב יומת | 30-10-2015 12:38
אבוי לנו שרבנים יוצאים בקריאה ש....ליהודים אסור לעלות. והרי מפורש בתורה שהזר הקרב יומת! והערבים והתיירים מטמאים ומבזים מדי יום את מקום קודשנו! איפה מכתב הרבנים שלערבים ולגויים אסור לעלות?! האם טחו עיניהם של הכותבים מראות?! אוי מה היה לנו!
9
ל-2. כניסה לחיל זה בכלל דרבנן, כך שמקסימום זה ספק דרבנן
אורי | 30-10-2015 13:29
כל אחד יודע, ובכלל זה כל הרבנים, שאיסור כרת זה רק פנימה משער ניקנור, ואילו האיסור כניסה לחיל הוא רק דרבנן. ומלבד שהשטח שנכנסים אליו הוא בודאי מאה אחוז חוץ לחיל, הרי שאפילו אם מישהו היה רוצה לחשוש שזה בתוך החיל, הרי שזה רק ספק דרבנן. שהרי מידות העזרה והמקדש ידועות, ואין שום ספק שהשטח בהר שחוץ לחראם אשריף אינו החיל, ובודאי לא העזרה והמקדש. אבל זה בסדר להחמיר למי שרוצה, אבל למה להעליל עלילות של כרת על מי שיודע שזה בטוח חוץ לעזרה ולחיל????? הרי כל הרבנים יודעים שאין שום איסור כניסה למקומות שחוץ לחיל ובטבילה.
10
ישר כוח על מאמר מנומק מלא טעמים ומקורות
| 30-10-2015 13:34
ככה מתנהל דיון ענייני בפסיקת הלכה!
11
אולי יועיל הגר"ד ליאור ללבן את הסוגי'
יהודי | 30-10-2015 13:43
עם ידידו הגר"ז קורן? (קטונתי, אך דומני, שהוא המומחה לענין ודומני שיש לו השגות על חישוביו של הגר"ד ליאור)
12
לכל המדמים לרעל וציאניד
אביחי | 31-10-2015 20:10
אדם יכול להיות עם אשתו ומסתמך עליה שהיא טבלה כראוי ולא חושש אולי ישנה בעיה קטנה. והרי זה כרת?! איך ולמה אתה לא חושש? התשובה: יש בלנית שהיא בודקת. ולא יהיו התלמידי חכמים הבקיאים בזה פחותים מבלנית. הם יודעים את המקומות. אלו שאסרו בשנים האחרונות זה מצד ההתגרות באומות ולא מצד האיסור כרת. ואם זה מצד האומות, שילכו לחו"ל. היום זה לא להתקרב להר. מחר זה לא להתקרב לגב ההר ומחרתיים זה לא להתקרב למרכז...
13
אלו אומרים שאסור ואלו אומרים שמותר אבל לצערי...
נבוך | 01-11-2015 14:05
שניהם "מצדיקים" את מתקפת המחבלים עלינו, אלו בגלל שאנחנו עולים ואלו בגלל שאנחנו לא עולים. משיח, למה אתה מאחר מלבוא????????