הרב אפרתי: מדוע לא חתמתי על התמיכה המתלהבת במפלגת 'יחד'

הרב אפרתי: מדוע לא חתמתי על התמיכה המתלהבת במפלגת 'יחד'

במאמר בעולם קטן חושש הרב ברוך אפרתי מחיבור עם הרב מאיר מאזוז ש"עשה שינויים מרחיקי לכת כמעט בכל תחום תורני שבו עסק" ואינו אומר הלל ביום העצמאות ויום ירושלים

הרב אפרתי: לא חתמתי על התמיכה המתלהבת ב'יחד'
  הרב מאזוז משנה מנהגים. הרב אפרתי (באדיבות המצולם)

בחירות 2015. המאמר פורסם בעלון 'עולם קטן' בשבת האחרונה

ה' עדי שרק בקשת האמת והצדק וטובת התורה הקדושה הן העומדות בבירור הבא שאכתוב. ייתכן שאקנה אויבים רעיוניים מבית בכתיבת שורות אלו, אולם כאשר יש חשש לבעיה בנושא ציבורי, חייבים מן הדין לומר זאת בקול ולעורר דיון להסיר מכשול, וה' יעשה הטוב בעיניו.

הבחירה הארצית היא אישית, ואינה כפופה לפסיקת רב אלא להערכתו של כל אדם, כפי מנהג ישראל מקדמא דנא בספרד ובאשכנז שהציבור ממנה את נציגי הקהל (כמבואר בשו"ת הרשב"א וברא"ש), אשר ידאגו באופן הטוב ביותר לניהול ענייני הכלל ולקידום התורה, והרשות ביד כל אחד להכריע מיהו הנציג המתאים ביותר. עמדתי באה רק לעורר את עצמי ואת הקוראים, לחשוב ברצינות על המציאות הכמוסה שרבים אינם שמים לב אליה.

ודאי שיש לתמוך במפלגה שכל נציגיה יראי שמים שומרי מצוות, ובעיקר שומרי שבת, שהיא חותם הקודש בישראל, וכפי שהורו הגר"א שפירא זצ"ל והגרז"נ גולדברג שליט"א ואחרים. הדבר ממש מילתא דפשיטא לכל בר דעת, והמפורסמות לא צריכות ראיה.

ודאי שיש לתמוך במפלגה אשר תחזק את עניין שלמות ארץ ישראל בכל עוז. ודאי שיש לתמוך במפלגה אשר תעמוד בעקביות נגד כל חקיקה הבאה להחליש את זהותה היהודית של מדינתנו, ובראש ובראשונה בתחום הגיור אשר צריך להיות רק בסמכות הרבנות הראשית, ובאופן של קבלת מצוות מלאה ללא כל חריגה מכך. ודאי שיש לתמוך במפלגה השומרת על נאמנות לתורה ולהלכה המקובלת, בהצהרה ובמעשה.

יחד עם זאת, לאחר עיון ממושך בתשובותיו הרבות של הרב מאזוז שליט"א במגוון תחומים, ובעיקר בנושא הגיור בחומרים אשר לא פורסמו בעת האחרונה, ועיון בעמדותיו בנושא שינויי מילים ונוסחים בתפילה ובחומש, התרשמותי העמוקה היא שעלולה לצאת תקלה ח"ו מהובלה זו בכל מיני דרכים שניצניהם ניכרים כבר עתה.

הבהרותיו של הרב מאזוז שליט"א על כך שלא גייר מעודו אינן משנות את העובדה שהוא אכן פסק כדעה שלא מצריכה קבלת קיום כל המצוות של המתגייר, אלא רק שיעשה קידוש בשבת וכדומה. הדברים מפורשים בכתובים לא פעם ולא פעמיים, ואף מעיד עליהם תלמידו המובהק הרב אמסלם.

שינויי הנוסח והתפילות של הרב מאזוז שליט"א הובילו למחאה גלויה של גדולי הפוסקים הספרדים והאשכנזים, אשר יצאו נגד דבר זה בכל תוקף, שלא לשנות על פי דעתנו מילים ונוסחים, שכולם מיוסדים על סוד ה' ליראיו ועל מנהג ישראל. זו אינה דרכם של רבותינו זצ"ל, שהייתה צמודה בכל כוחה למנהגי ישראל בתומתם השלמה ללא כל שינוי, ובייחוד בנושאי תפילה או כניסה לכלל ישראל.

לא לשקוע לדמיונות

תנועה פוליטית היא מנגנון כללי, החייב להיות צמוד כולו לקודש ולהלכה ללא כל שינוי ממנהג ישראל. בשנים הקרובות ממשלת ישראל תצטרך להתמודד עם נסיונות לשינוי הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה, ענייני העלייה להר הבית, ענייני לגיטימציה לרפורמים ודומיהם, שינוי אופי השבת במרחב הציבורי, ענייני הגיור, גיוס תלמידי ישיבות, הכרה בבעלי נטיות הפוכות, ועוד.

האם נוכל לסמוך בשקט על רב (שהוא תלמיד חכם גדול וחשוב) שניסיון העבר מלמד שעשה שינויים מרחיקי לכת כמעט בכל תחום תורני שבו עסק? ומה עוד שיצאו מול שינויים אלו גדולי הפוסקים, וזה אינו דבר של מה בכך. מי יתקע לידינו שמחר ומחרתיים לא נמצא עצמנו המומים מפרסום דעת תורה של הרב מאזוז שליט"א בנושאים אלו, בכיוון ליברלי מחודש שאינו כדעת בית המדרש שלנו?

זאת ועוד, הרב מאזוז שליט"א מורה שלא לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים, ולומר בהם תחנון. הוא אינו אומר תפילה לשלום המדינה. אנו יודעים מה אמר הרצי"ה על עמדות אלו, ואנו יכולים לשער לאן אפשר להגיע מתוך עמדות אלו בנושאים כלל ישראליים.

לעניות דעתי יש חשש לקנות חתול בשק בתחומי כלל ישראל, ולכן אין לצהול ולשמוח כל כך בחיבור למקום שרבו חולל שינויים מרחיקי לכת, שמסתמא יימשכו, והפעם בתחומים רחבים יותר, ואחריתה מי ישורנה.

יש שיאמרו בצדק שאין ברירה. שלאחר השקלול הכללי של תועלת והפסד יש דוחק לפעול יחד למרות הכול, ואין אלטרנטיבה אחרת. בהחלט נראה גם לי שכך הוא הדבר. אולם חשוב מאוד לדעת מראש שאין כאן שום הסכמה עם הנחות היסוד, ולא שיתוף פעולה ערכי פנימי, אלא דוחק גדול וצריך עיון גדול, ולהודיע בריש גלי שבית המדרש של הרב זצ"ל ובנו יחידו הוא אשר ינחה אותנו, ללא שינוי. רק דיעבד יש כאן, ולא שום לכתחילה.

אנו, בית המדרש השמרני בציונות הדתית, באים להתחבר לגוון חרדי חדשני, ועלולים להשתנות לכיוון ליברלי מחד גיסא, או להינתק מערכי התורה הגואלת מאידך גיסא. סכנה לפנינו.

אין מי שאוהב את החרדים, על לבושם, שפתם, ערכיהם, דבקותם, סגנון חייהם, יותר מאתנו. הם אחינו בשרנו לחלוטין, והמכנה המשותף אִתם עצום יותר מכל ציבור אחר. אולם דווקא בשל אהבה ואהדה אלה, לענ"ד יש בעייתיות בתחושה הטובה שעולה בחלקנו למשמע מחמאה מרבנים חרדים, ובכללם הרב מאזוז שליט"א. ניכר שחלקנו צריכים עדיין לשמוע אישור על טהרתנו ועל עומק שייכותנו לתורה, כאילו הם מעתיקי השמועה לבדם, ואנו אין לנו אלא להיסרך אחריהם. אסור לבוא בגישה נחותה כזו לשיתוף פעולה כלשהו, אלא בגישה של ביטחון עצמי בתורתנו האמונית, כמי שגדלו על תורת מרן הרב זצ"ל שאין בה כחל ושרק. לכתחילה לא טוב להמליך עלינו מלכים שאינם הולכים בדרכנו. עלינו לבחון היטב אם אנו מגיעים לשיח הזה בניקיון הדעת ובמנוחת הנפש, או שמא ברצון לקבל אישור מהם שאנו בסדר.

לסיכום: לבחור מתוך תחושת כובד ראש

אני מציע לכולנו לחשוב בעמקות על הכול, בישרות אמתית וללא בקשה תועלתית מפלגתית או אישית כלשהי. לא יזיק אם ניזהר ברוחנו, נחשב היטב סיכון ורווח לתורה ולמדינה, ונלך לבחור מתוך תחושת זהירות, אמת ויושרה ללא מצג שווא. לענ"ד העיקר אינו עצם הבחירה (שבה כאמור יש לדעתי צורך אמתי ), הבעיה נעוצה בתחושה האופורית הדמיונית המלווה אותה כרגע.

הבה נימנע מלעשות אידיאליזציה לתנועה שאינה כזו. עשבים עוד יעלו בלחיינו עד שתיווצר אחדות אמתית ועמוקה בינינו לאחינו החרדים לדבר ה', ואת המסע עד לשם יש לעבור במחשבה ובניקיון כפיים, ובלי קפיצות אידיאולוגיות וויתור על יסודות חיינו ותורתנו המאירה.

על כן, לא חתמתי על התמיכה המתלהבת במפלגת 'יחד', בשל הלשון האידיאלית שבה נכתבה, כאילו הגענו לאחרית הימים וכולנו יחד אליבא דאמת. חיבורים (חיוניים) כאלו אינם שלמים, אינם יסודיים, וצריכים זהירות במהלכם יותר מאשר אמירות נלהבות בצדן.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
25 תגובות - 25 דיונים מיין לפי
1
הרב אפרתי כופל לשונו
מרכזניק שלא מתבלבל | 08-03-2015 12:48
מצד אחד הוא מונה את החסרונות של יחד וכמה הם וכמה הם וכו,מאידך הוא לא מציב אלטרנטיבה ולא רק שלא מציב ואומר בית יהודי אלא נשאר באמצע,אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אתה הולך כדרכם של הגרז"ן והגר"א שפירא שחייבים להצביע רק למפלגה שכולם דתיים ויר"ש אבל לאלה שמצביעים למה שהוא רע במיעוטו דהיינו יחד אתה מפקפק בהם ואז יצביעו לבית היהודי שאתה לך תומך בו בוודאי שלא רשמית ומתנער מדברים רבים שלו ובפרט החוקים,אז מה הועילו דבריך?יצירת בלבול?
2
בכלל לא מדויק
בניהו | 08-03-2015 13:06
רוב ככל הנוסחאות של הרב מאזוז הוא לא חידש אותם, אלא הצביע על גירסא נכונה מבין כמה גירסאות. וחוץ מזה הוא לא חידש דבר. הבן איש חי, וגם הרב עובדיה עשו תיקונים רבים. ואגב, מרן הרב עובדיה קיבל חלק מהתיקונים של הרב מאזוז. מי שיצא נגדו זה רבני האשכנזים והמרביצי. ומאוד מובן למה. לגבי הגיור, הרב כבר הבהיר את עמדתו שחייבים קבלת מצוות.
3
בשביל ללכלך לא צריך את כבודו שס עושים את זה מספיק רע
דוד | 08-03-2015 13:08
4
איש אמת
יצחק | 08-03-2015 13:14
למרות שהפעם לא בטוח צודק
5
שמתם לב איזו מתקפה נגד מפלגה עדינה כזו, הגזמתם חברים!
אביבית | 08-03-2015 13:22
אני שוקלת דווקא להצביע להם!
6
כב' הרב אני מכבד אותך מאד מאד אבל כולנו נצביע יחד
דבריך אינם מעלים ואינם מורידים דבר | 08-03-2015 13:24
וחלקם גם אינם נכונים. בבחירות בעז"ה כולנו יחד . בוודאי הספרדים שביננו .
7
באת לתקן נמצאת מטעה
דני | 08-03-2015 13:29
המאמר רק הטעה אחרים וחבל, וכי הטענות שהעלת גוברות על הטענה שבבית היהודי יש מחללי שבת, נו באמת זה אפילו לא קרוב , נמצאת מקלקל, בוודאי שזה עדיף עשרות מונים על הבית היהודי יותר מכך אתה חושש משינויים של הרב מאזוז ושוכח את הנזקים העצומים שבנט גרם לנו בשנתיים האחרונות בחבירתו ללפיד, אז מה אתה מציע שנבחר בו שוב אני פשוט בהלם ממך כדאי מאד שתחזור בך
8
גם המוכר מהמכולת שלנו לא חתם על תמיכה ביחד
| 08-03-2015 13:56
מה זה משנה בכלל אם אפרתי חתם או לא?
9
מאמר חשוב
נפתול | 08-03-2015 13:56
כל פרנס צריך קופת שרצים מאחוריו, שידע שלא כדאי לו להפתיע
10
למי אפרתי כן מצביע? איפה הוא ימצא מפלגה שכולם שומרי שבת
| 08-03-2015 13:56
ותומכים בעמדות שלו?
11
זה מה שיהיה אחרי הבחירות
גדליה | 08-03-2015 14:36
אחרי הבחירות לא נמנע שיהיה פילוג על רקע הדברים הנ"ל. גם אני נבוך עכשיו למי להצביע.
12
איך נפלו רבנים מהפח אל הפחת. אכן הבית היהודי טוב מ'יחד'
שמואל ו' | 08-03-2015 14:40
וצריך זהירות רבה כדי להחליט מה טוב ליהודים וליהדות בשעה זו.
13
שקר מוחלט הרב מאזוז כן אומר הלל ביום ירושלים
גדעון | 08-03-2015 14:44
וביום העצמאות הוא מורה כן לומר הלל רק בישיבה שלו הוא לא רוצה לשנות ממה שהנהיג אביו
14
מגיבים יקרים.הכותב ציין שיצביע יחד,רק רשם הסתייגות
בטוחים שקראתם את המאמר? | 08-03-2015 14:44
האם הוא חייב להתלהב ולהיכנס לאופוריה? סך הכל שיתף את הציבור בהסתייגויות אחדות
15
?????
מרכזניק | 08-03-2015 15:10
אני מתלבט כבר זמן רב בין יחד לבין הבית היהודי, והמאמר הזה של הרב אפרתי, הוא דווקא נקודה חשובה לטובת יחד. מה הפחד שלך מפני רב גאון וצדיק, שדעתו ההלכתית בכמה נושאים שונה מדעתך? מאיפה הפחד הנפרז הזה? נטורי קרתא יש לנו מספיק. הגר"ש גורן גם הוא שינה נוסחי תפילה, האם מפלגה שהוא היה אחד ממורי דרכה הייתה פסולה לדעתך? כל זמן שגדולי תלמידי חכמים נושאים ונותנים כדרכה של תורה, ומתוך אחריות כלל ישראלית, גם אם יש דעות שונות, הכל הולך למקום אחד.
16
דברי המאמר הינם דברים בטלים,
אברך | 08-03-2015 15:33
ת"ח ענק שהינו מגדולי הדור אדרבה חובה קדושה עליו לחדש חידושים כדרכה של תורה. ואין בכך כלום אם אחרים חלקו אין משמעות לרבים כאשר אין דנים יחדיו ראה תשןבת הרשב"א ח"ב סימן ק"ד ועוד. גם מרן הגר"ש גורן ומרן הגר"י קאפח ומרן הגר"ע יוסף ומרן הגרש"ז היו חדשנים והגם שחלקו עליהם דבריהם חקוקים לעד ולנצח נצחים בעולם התורה. ואכמ"ל בדבריפ הפשוטים.
17
מאמר מטעה מאוד וצייקני מדי
מכיר מקרוב | 08-03-2015 15:45
עם כל זה שאולי יש על מה להסתייג הדמות של הרב מאזוז שליט״א שעולה מהכתוב רחוקה מאישיותו האמיתית כרחוק מזרח ממערב. למרות הפתיחה קשה להאמין שהתיאור המטעה הזה נכתב בתמימות. אף אחד לא חושב שהרב מאזוז הוא שיקוף מדוייק של ההשקפה הרווחת בציבור שלנו ואין כל בסיס למחשבה שכזו, יחד עם זה הוא קרוב מאוד להשקפתינו ומעריץ נלהב של הרב קוק. גם רבנים בציבור שלנו פנימה אינם תמיד חולקים את אותה ראייה בדיוק ופעמים רבות ההבדלים אף גדולים יותר מההבדלים בין דרך הרב מאזוז לדרך הכללית של הציבור הלאומי
18
והרב עובדיה והרב גורן ועוד
בן ציון | 08-03-2015 15:48
למה לרב עובדיה אין שינויים בפסיקה מאחרים, למה הוא לא חלק על הבן איש חי, למה הרב גורן לא חידש דברים. זו גדול של רב לחלוק לפי כללי הפסיקה הידועים. והגדלות היא להתאחד גם אם מישהו שקצת שונה. כולנו יחד!!!
19
תודה חזקת אותי להצביע ליחד
ישראל | 08-03-2015 16:14
לרב אפרתי. על מה שכתבת מחזק מאוד כי כל המגרעות לכאורה מצויות בעוצמה גדולה יותר בבית היהודי. דווקא מהרב מזוז אני לא חושש לרפורמה. הפוך האב הוא בעל תעוזה ספרדית שלא חששו לפסוק שלא עפ ההגמוניה האכשנזית ( בדיוק כמו הרב עובגיה זצל )
20
לשיטתך, איך תצביע לבית היהודי הרפורמי??
אלי ישי - אחריך באש ובמים!! | 08-03-2015 16:22
ביחד ישנו גדול בתורה שמיקל כשיטת מרן הרב עובדיה, וגם מרן הרב עובדיה עשה שינויים בנוסחאות, וגם נגד הרב עובדיה כל הרבנים כמעט והחרימוהו. ועל זה אתה יוצא נגד. אז יש לך החלטה גאונית ממש, ללכת ולהצביע לבית של גויים שעושים רפורמות בלי שום דעת תורה כלל ועיקר.
21
לענ"ד
אסף | 08-03-2015 17:09
הרב בסך הכל הנמיך את האידיאליות של האיחוד הזה,הגיוני מאוד.במאמר עצמו כתוב שהרב תומך ביחד,אך בדיעבד,כי זו האופציה הכי טובה,מפלגה שכולם יר"ש ושומרי שבת, ויפעלו מתוך תורה.מכאן ועד לומר שיש איחוד אדיר בין מגזרים?ספק,יותר חיבור ל"בלוק טכני".כמובן,זה עדיין מצויין,נצביע ל"יחד" שיהיה להם בהצלחה,אך זה עוד לא המצב השלם.נא לעיין במאמר לפני שמגיבים בפזיזות.
22
גם המוסכניק שלי לא חתם על תמיכה מתלהבת ביחד, אז מה?
איתמר | 08-03-2015 17:50
מי זה האפרתי הזה? איפה הוא למד? איפה הוא מלמד? מאיפה לבחור צעיר (30-34) שסיים 4 מבחנים ברבנות התעוזה והגאווה להשמיע את דעתו כאילו הוא אחד מהעשירה הראשונה של גדולי ישראל זקן יפה יש גם לתייש אצלי בחווה אז בגלל זה הוא יכול גם להשמיע את דעתו????
23
מישהו התעורר מהחלום שמוכרים לנו
ישראל | 08-03-2015 22:40
כל הטהרנים שהבית היהודי לא הספיק להם ורק בדל אישור של הרב טאו הוא הקדוש בעיניהם מתחילים להתעורר. אבל את האסון שהנחיתו על הציונות הדתית כבר קשה לתקן. מיטב הנוער שלנו ילחם למען עסקנים מדרגה שנייה ושלישית של ש"ס ולמען תפארת סגן שני של ראש המועצה הדתית של צפת. הדרך של הרב לוינגר להמליך את השמאל ממשיכה.
24
תגובה לרב ברוך
אביעד | 10-03-2015 23:52
שלום הרב! אני מכיר את הרב בעיקר מעל גבי אתרי האינטרנט שהרב כותב בהם, ומעריך את הדרך והדעות המובאים במאמרים. אבל הפעם נראה לי שנפלה טעות בידך, הרב. לומר על הרב מזוז דברים שכאלה זה חסר כל קשר למציאות!! ראשית, הרב אומר הלל ביום העצמאות (אמנם בסוף התפילה, אך אומר כדי להודות לה' על החסד שעשה עימנו) וודאי שלא אומר תחנון ביום זה. כל מי ששמע שיחות של הרב מזוז מכיר את דעותיו הישרות (הרב מזוז לא זקוק לציונים שלי, אבל מכורח התגובה אני מוכרח לזה) בעניייני גאולה והשעה. נכון שהוא לא תלמיד של הרב צבי יהודה, ונכון, זה לא מגיע מפסקאות באורות על תחיית ישראל וגאולתו, אבל אין ספק שהוא חי ברמ"ח אברים ושס"ה גידים שהתורה הזו לא תהא מוחלפת!! אין על זה שאלה בכלל, הרב מלא בתורה, ויראת שמיים טהורה - עיין בתלמידי ישיבתו, ישיבת כיסא רחמים. לפי דבריך בכתבה זו, היו צריכים לצאת אין סוף רפורמים בתלמידיו, שיקחו את דבריו למקומות שאפילו הרב מזוז לא התכוון. המצב רחוק משם מאוד מאוד!! המון תלמידי חכמים, רבני קהילות ותלמידים יראי ה' יוצאים משיבתו! צר לי מאוד שהגיע אליך מידע מוטעה, ומקווה שתחזור מדברי הבלע שיצאו תחת מקלדתך. זה פשוט כ"כ רחוק מהמציאות ולא יכולתי שלא להגיב.
25
להרחבה בנושא
אוריאל | 13-03-2015 2:31
להרחבה בנושא ראו בקישור הבא blog.maanelashon.org