8 הוכחות שהרב אבינר אינו כותב מהרהורי ליבו /תגובה

הרב יחזקאל גרינוולד מגיב לדבריו של הרב יעקב פילבר לפיהם מה שהרב אבינר כתב אודות עמדתו של הרצי"ה לבנ"ע הינם דברים מופרכים ואומר: היות וכל מה שפרסם הרב אבינר מלוקט מתוך ספרי הדל "ואבדיל אתכם מן העמים", נמצא שאני הוא זה שכתבתי דברים "מופרכים ומהרהורי ליבי"

8 הוכחות שהרב אבינר אינו כותב מהרהורי ליבו /תגובה
  (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הרב שלמה אבינר ראה צורך לכבוד חודש אלול להזכיר את הדרכותיו של רבנו הרב צבי יהודה בעניין חובת הפרדת הבנים והבנות בכלל, ובתנועות הנוער בפרט.

הרב יעקב פילבר שליט"א הגיב: "כל הקביעות האלה של הרב אבינר הן מופרכות ומהרהורי ליבו, מפני שהוא הגיע לישיבת 'מרכז הרב' רק בשנותיו האחרונות של רבנו הרב צבי יהודה.

היות וכל מה שפרסם הרב אבינר מלוקט מתוך ספרי הדל "ואבדיל אתכם מן העמים", נמצא שאני הוא זה שכתבתי דברים "מופרכים ומהרהורי ליבי". על כן, על מנת למנוע חלילה אי הבנה – הנני להביא את הדברים בלשונו של רבנו, בצירוף מקורות (למקורות נוספים ועיון בהרחבה בנושא  עיין בספרי "ואבדיל אתכם מן העמים" מעמ' רטו והלאה).

א. "בתשובה למכתב שאלותיך החשובות… אם הטיול בארץ ישראל הוא בכלל מצוה – בודאי שכן, שהרי לימדונו רבותינו ז"ל שהמהלך ד' אמות בארץ-ישראל הנהו בן העולם הבא… ואמנם בענייני משקל המצוות לימדונו רז"ל כי תלמוד תורה כנגד כולם… וכמובן כל זה להליכה וטיול של בנים לבד ובנות לבד, ובשום אופן לא בערבוביה של בנים ובנות ביחדואין שום היתר של מצוה-הבאה-בעבירה ללמדם דברי תורה ביחד. ושומר ישראל ישמרנו ויגונננו, בחסד זכותו… וכל השם של תנועה-מעורבת הוא נורא ומזעזע, ומדוע לא לבנים לבד ולבנות לבד? ובסייעתא-דשמיא נקוה לטהרה ולהתקרבות לקדושת ישראל. בכל היקר ובצפיית הישועה השלימה, צבי יהודה הכהן קוק"

(מכתב מז' באדר התשל"ט, תחומין ג עמ' 386-385)

ב. "אמנם לענין הטיולים בכללם צריך בודאי בירור ופיקוח והדרכה מעולה שלא יהיו בערבוביה של בחורים ובחורות ביחד חלילה. וככתוב "בַּחוּרִים וְגַם בְּתוּלוֹת', 'זְקֵנִים עִם נְעָרִים". אז יהללו – ולא יחללו – שם השם כי נשגב שמו לבדו והודו על ארץ ושמים. וירם קרן לעמו ותהילה לכל חסידיו ולבני ישראל עם קרובו הללויה" (שם 386).

ג. "לתנועה דתית מעורבת אינני ידוע שום צד היתר. אם בכדי 'לתרום לטובת המצב שם', צריך להתייעץ עם מבוגרים גדולי תורה ויראת ד' טהורה באמת" (שם 388).

ד. "ב"ה טז ברביעי ה' תש"מ בכל יום אנחנו חוזרים ומשננים ומשבחים בפסוקי דזמרה בהללויות, הסדר הנורמלי היהדותי של 'בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים'.

ועכשיו, הלא לא נעשה שקר בעצמנו שכאילו הותרה הערבוביה של בחורים ובתולות. ואמת מארץ תצמח. מזקנים מדורות קדומינו נלמד ונמשיך כל תוקפה של גבורת הצניעות היהדותית במרום תפארתה בישראל, בברכת טהרתה קבועה וקיימת. בציפייה ישועתנו השלמה" (מכתב מט"ז ברביעי ה' תש"מ, תגובה על היתר כביכול של ערבוביית בנים ובנות).

ה. "על ערבוביא של בחורים ובחורות, כתבתי כמה פעמים שאין שום היתר. ובוודאי יש למחות ולהתאמץ לתקן. ולעניין תועלת שבטיולים כאלה לקירוב הלבבות להיהדות, זוהי מצוה הבאה בעבירה ובחילול השם. והוא הדין לצעדות גוש-אמונים. והחיוב הוא להשגיח ולפקח על ידי מדריכים נאמנים בני סמכא".

מכתב  מי"א מנחם אב ה' תשל"ז:

ו. "…שלחתי מכתב בענין זה (מסירת שיעור לציבור היושב מעורב – נשים וגברים) לאחראי על 'מכון מאיר' בעיר אחת:

בעז"ה י"א אב ה' תשל"ז. כל עטרת השלום והברכה

וכל תודות על יקרת מכתבו שקיבלתי זה עתה והנה בתשובה לבירורי הדברים, לבירורי אמונה לא מותר, אלא מצווה וחיוב ללמד גם נשים. אמונה היא איננה מצווה שהזמן גרמא – חיובה בכל עת ושעה. במתן תורה במעמד הר סיני התחילו הדברים ב'כה תאמר לבית יעקב', דרשו חז"ל: 'אלו הנשים', כיסוי הראש של האנשים איננו לעיכובא, יותר חשוב ומעכב הוא כיסוי הראש של הנשים הנשואות (ע' שו"ע או"ח עה,ב ומ"ב שם ס"ק י). אך גם מפני זה לא לבטל את החיוב של צורך בירורי ענייני אמונה. אמנם בודאי ראוי מאד לסדר שלא תהא ערבוביה של אנשים ונשים יחדיו, וכמובן בזהירות נעימות ונחת רוח.

דורש שלו' תורתו באהבה רבה ונאמנה, בברכת הצלחה וסייעתא דמן שמיא לזכות הרבים וקידוש השם. בציפיית הישועה השלמה, צבי יהודה קוק"

ז. "שאלה: כיצד צריך להתייחס לבני עקיבא? האם תנועה זו פועלת על פי ההלכה?

תשובה: על ערבוביה של בחורים ובחורות בגיל שנים מבוגר – אינני יודע היתר. אם קבלו הוראת-היתר ממורה הוראה מוסמך, אינני יודע" (גדול שימושה 72).

ח. "…לכבוד יקירי מר ישעיהו בן-פזי שליט"א, בתודותי על יקרת מכתבך הנני בתשובה לשאלותיך… ההיתר של ערבוביית בחורים ובחורות אינני יודע. אדרבה, תצליח הפעילות החשובה בכשרון כהוגן ולאו דווקא בערבוביא, אמנם (אלא) בטהרה ובשלימות ובסייעתא דמן שמיא.  בכל חביבות היקר בצפיית הישועה השלימה, צבי יהודה הכהן קוק" (לזכרו עמ' 44).

בשולי הדברים,ייאמר שהאשמת  הרב שלמה אבינר שחלילה כתב בשם רבנו "מהרהורי ליבו"  איננה מובנת, כי מכל מאות תלמידי רבנו הרב צבי יהודה, ובתוכם תלמידי חכמים וגאונים, הרב שלמה אבינר הוא היחיד שרבנו הרב צבי יהודה סמך עליו בשכתוב ועריכת דבריו בצורה נאמנה, אחר שהשגיח במשך תקופה ארוכה על מלאכת העריכה  והדריכו על כך. כן ניכר מתוך מכתב רבנו ששלח לרב אבינר בהסכמה להוצאה לאור את שיחותיו וכתביו.

להלן עותק מכתב רבנו הנ"ל (מובא בתחילת שיחות הרב צבי יהודה):

בטוחים אנו שכולנו, 'כאיש אחד בלב אחד', נמשיך לגלות את אורו של רבנו הרב צבי יהודה, ולהוסיף טהרה במחנה ישראל.

=======

הרב יחזקאל גרינוולד היה שמש של רבנו הרב צבי יהודה ומשמש כיום ר"מ בישיבת 'עטרת ירושלים'.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

19 תגובות
הצג את כל התגובות